TERMOS E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SÍTIO WEB

OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VAŠEHO UŽÍVÁNÍ MATERIÁLU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Materiály na Webových stránkách (kromě jiného obrázky, software, audio nahrávky, texty, videoklipy a jiná média) („Materiály“) jsou vlastnictvím společnosti SC Johnson nebo na ně společnost vlastní licenci a jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví, například zákony týkajícími se patentů, ochranných známek nebo autorských práv. S výjimkou použití pro osobní a nekomerční účely je zakázáno měnit, reprodukovat, přenášet, distribuovat, pouštět, přesouvat, prodávat nebo vytvářet odvozeniny z jakéhokoliv Materiálu, a to bez předchozího písemného souhlasu společnosti SC Johnson nebo jejího majitele v případě, že na tyto Materiály vlastní naše společnost licenci. Jakýkoli neoprávněný pokus o změnu jakéhokoli Materiálu obsaženého na Webových stránkách anebo pokus o narušení či překonání našich zabezpečovacích funkcí, nebo užívání Webových stránek či jakéhokoli Materiálu obsaženého na Webových stránkách za účelem jiným než zamýšleným, je přísně zakázáno.

Ochranné známky, loga a ochranné známky služby společnosti SC Johnson a ochranné známky, loga a ochranné známky služby, jejichž licenci společnost SC Johnson vlastní (souhrnně „Ochranné známky“), které jsou zobrazeny na Webových stránkách, jsou registrovanými a neregistrovanými známkami společnosti SC Johnson. Všechny ostatní ochranné známky, obchodní názvy, názvy produktů, ochranné známky služby a ochranné známky jiné, než společnosti SC Johnson, jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Nic z toho, co Webové stránky obsahují, není považováno za poskytující nárok, implicitně, formou překážky uplatnění nároku nebo jinak, na jakoukoli licenci nebo oprávnění užívat Ochranné známky na Webových stránkách, a to bez písemného povolení společnosti SC Johnson nebo příslušné třetí strany, která je vlastníkem ostatních ochranných známek obsažených na Webových stránkách. Nepřítomnost názvů produktů nebo služeb nebo loga kdekoli v textu na Webových stránkách neznamená zřeknutí se jakékoli ochranné známky nebo jiných práv na ochranu duševního vlastnictví týkajících se příslušného názvu nebo loga.

Užívání jakýchkoli Materiálů včetně Příspěvků tak, jak stanoveno níže, je na vaši vlastní odpovědnost. Společnost SC Johnson si vyhrazuje právo na změnu veškerého obsahu, softwaru, aplikací a jiných položek obsažených na Webových stránkách, a to kdykoli bez předchozího upozornění.

ZPŮSOBILOST

Užívání Webových stránek je omezeno na: (a) uživatele starší 18 let mající zákonné trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo uživatele, jež dosáhli věku dospělosti v příslušné jurisdikci svého bydliště, pokud je tento věk vyšší, a (b) jedince mimo Spojené státy americké, jež mají pravomoc uzavírat smlouvy s naší společností a v této činnosti je neomezuje žádný zákon platný ve státě jejich trvalého bydliště.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE

Používáním Webových stránek dáváte souhlas k tomu, abychom s vámi elektronicky komunikovali. Dle uvážení s vámi budeme komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo zveřejním oznámení na Webových stránkách. Souhlasíte, že veškeré dohody, oznámení, zveřejnění nebo jiná komunikace, kterou vám poskytneme elektronicky, splňuje veškeré zákonné požadavky, tudíž tato komunikace bude v písemné formě.

REGISTRACE

Pro užívání nebo přístup k některým částem Webových stránek může být vyžadována registrace. Veškeré informace, které společnost SC Johnson na základě vaší registrace získá, bude spravovat v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí společnosti SC Johnson.

Není povoleno používat e-mailovou adresu, kterou používá jiná osoba, vydávat se za jinou osobu, hlásit se k jiné osobě (bez jejího předchozího souhlasu), zneužít duševní vlastnictví nebo jiná práva jiné osoby, být vulgární nebo jinak útočný, anebo vykazovat chování, které zamítneme dle vlastního uvážení z jiných důvodů.

V případě, že se zaregistrujete, tak všechny informace, které uvedete, musí být pravdivé, správné, aktuální a úplné. Pokud se informace, které jste poskytli společnosti SC Johnson, změní, souhlasíte s tím, že nám okamžitě poskytnete informace aktuální. SC Johnson může váš účet zrušit v případě, že některá z poskytnutých informací není správná, pravdivá, aktuální nebo kompletní.

Vaše přihlašovací údaje (e-mailová adresa a vámi vytvořené heslo) jsou považovány za důvěrné. Nesete plnou odpovědnost za užívání vašeho účtu a jakoukoliv činnost, kterou provedete prostřednictvím vašeho účtu včetně, ale nikoli výlučně, jejímž výsledkem je ztráta, krádež anebo neoprávněné užití příslušných přihlašovacích údajů. V případě takové ztráty, krádeže anebo neoprávněného užití příslušných přihlašovacích údajů, vám můžeme, dle vlastního uvážení, uložit dodatečné povinnosti týkající se zabezpečení.

AKTIVITY UŽIVATELE A PŘÍSPĚVKY

Některé části Webových stránek (kromě jiného fóra, blogy, recenze nebo komentáře a diskuze) nyní a v budoucnu nabídnou uživatelům možnost (a) zveřejnit nebo předložit materiály jako jsou poznámky, návrhy, nápady, postřehy či grafický materiál, recenze, komentáře, údaje, názory, rady, zápisky, kresby, obrázky, fotografie, audiovizuální tvorbu, video nahrávky, zvukové nahrávky, vstupy k reklamám anebo jiné informace či obsah vytvořený uživatelem („Příspěvky“), (b) stahovat texty, videa, fotografie a/nebo jiný obsah prostřednictvím počítače (souhrnně „Stahování prostřednictvím počítače“), (c) stahovat mobilní zábavní nebo jiný obsah jako jsou aplikace, vyzvánění, hry, grafika, zprávy, audio, video, fotografie a ostatní informace prostřednictvím internetového připojení, SMS, MMS, WAP, BREW a jiných způsobů doručení mobilního obsahu na mobilní přístroje (souhrnně „Stahování prostřednictvím mobilních přístrojů“), a/nebo (d) prohlížet Webové stránky. Jakékoliv Stahování prostřednictvím počítače může být provedeno pouze na vašem vlastním počítači (anebo na počítači, který spravujete) a jakékoliv Stahování prostřednictvím mobilního přístroje může být provedeno pouze na vašem vlastním mobilním přístroji (anebo na přístroji, který spravujete).

Příspěvky nebudou považovány za důvěrné a podléhající vlastnickým právům. Společnosti SC Johnson nevznikají vůči Příspěvkům žádné povinnosti. Nemůžeme vám zaručit, že jiní uživatelé (nebo jiné třetí strany) nepoužijí nápady, které sdílíte. Takže v případě, že máte nápad, který považujete za důvěrný a nechcete, aby jej využili jiní uživatelé, nezveřejňujte jej na Webových stránkách. Jakékoli Příspěvky, které nám poskytnete, by měly odrážet vaše čestné názory, zjištění, přesvědčení a zkušenosti v rámci vašich osobních znalostí a neměly by v žádném ohledu zkreslovat váš vztah ke společnosti SC Johnson. Uživatel by například měl oznámit materiální spojení mezi jím/jí a společností SC Johnson v jakémkoli Příspěvku, který obsahuje doložku.

Společnost SC Johnson neprovádí a nemůže provádět revize veškerých Příspěvků, které uživatel poskytne a není za obsah těchto Příspěvků odpovědná a žádné Příspěvky neupravuje. Nemůžeme tudíž zaručit správnost, etickou stránku a kvalitu Příspěvků a ani vás ujistit, že se na Webových stránkách neobjeví žádné škodlivé, nepřesné, podvodné, útočné, výhružné, urážlivé, nezákonné nebo jiné nežádoucí Příspěvky. Nikdy si nemyslete, že Příspěvky odráží názory nebo předpisy společnosti SC Johnson. Je tomu tak i přesto, že Příspěvky mohou obsahovat komentáře k Příspěvkům jiných uživatelů, nebo komentáře k některým našim produktům, službám, akcím, Webovým stránkám nebo jiným obdobným informacím.

Jste výhradně odpovědní za (a) jakékoli Příspěvky zveřejněné na Webových stránkách, nebo jejich prostřednictvím, (b) jakýkoli materiál nebo informace, které poskytnete nám anebo jiným uživatelům (nebo jiným osobám, které si prohlížejí Webové stránky) a (c) vaši komunikaci s jinými uživateli (nebo jinými osobami, které si prohlížejí Webové stránky). Tím, že Příspěvky zveřejníte na Webových stránkách, zbavujete společnost SC Johnson jakýchkoli povinností, které by jinak měla s revizí nebo reakcí na tyto Příspěvky a dále od jakýchkoli povinností, které by jinak měla vůči vám, a to s jakoukoli zvolenou činností v reakci na vaše Příspěvky.

Uznáváte, že tím, že vám poskytneme možnost předkládat, prohlížet a distribuovat Příspěvky, vystupujeme pouze jako pasivní zprostředkovatel a nepřebíráme žádné povinnosti nebo odpovědnost týkající se obsahu Příspěvků nebo aktivity uživatelů na Webových stránkách. Vyhrazujeme si nicméně právo měnit, upravovat, odmítnout zveřejnění, provádět revizi, vyřadit, blokovat, odstranit nebo provést jiný úkon, který můžeme považovat za nutný v souvislosti se správou jakéhokoli Příspěvku. Může to zahrnovat Příspěvky, které budou shledány nezákonnými, urážlivými, obscénními, podvodnými, zneužívajícími práva třetí strany, kromě jiného práva duševního vlastnictví nebo práv na zveřejnění či soukromí, anebo jinak útočné či námi shledané jako nepřijatelné. Tato činnost může zahrnovat včetně, ale nikoli výlučně, odstranění obsahu, který údajně není v souladu s těmito Podmínkami, odebrání přístupu na Webové stránky uživateli a odstranění veškerých Příspěvků, které byly předloženy jakoukoliv osobou, u které shledáme porušování nebo opakované porušování práv.

Pokud nás jakýkoli uživatel upozorní, že Příspěvek údajně není v souladu s těmito Podmínkami, můžeme toto podezření prošetřit a dle vlastního uvážení podniknout příslušné kroky. Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv upravování, odstraňování nebo setrvávání s cílem umožnit zobrazení jakéhokoli Příspěvku.

Je možné, že obdržíme mnoho Příspěvků na Webových stránkách (navrženými námi nebo nasmlouvanou třetí stranou), které obsahují nápady, myšlenky, materiály a další obsah, který může být podobný nebo totožný pokud jde o téma, nápad, formát apod. s vašimi Příspěvky na Webových stránkách. Společnost SC Johnson se například aktivně podílí na výzkumu a vývoji nových produktů a služeb a vytváření marketingových a reklamních materiálů a dalšího obsahu, který se týká našich produktů a služeb, nebo který by jinak mohl být zajímavý pro ostatní uživatele, a to jak v rámci společnosti, tak prostřednictvím třetích stran. Jste srozuměni s tím, že poskytnutím Příspěvku se vzdáváte jakéhokoli a všech nároků, které jste mohli mít, máte, a/nebo budete v budoucnu mít, a to na jakékoli nápady, myšlenky, skladby, video záznamy a/nebo jinou tvorbu použitou společností SC Johnson (nebo jejími návrháři) na základě vašich Příspěvků na Webových stránkách anebo jinak totožného nebo vašemu Příspěvku podobného materiálu.

V PŘÍPADĚ, ŽE NÁM POSKYTNETE MATERIÁL:

(1) Tímto nám poskytujete nevýlučné, celosvětové, zcela splacené a bezplatné, doživotní, neodvolatelné a neomezené oprávnění k užívání, distribuci, ztvárnění, zobrazení, začlenění, sublicenci a k vytváření tvorby odvozené z části anebo z celého vašeho Příspěvku, a to jakýmkoli způsobem uznáme za vhodné a za jakýmkoliv účelem.

Mimo jiné to znamená, že:

 • Nemáme povinnost považovat tyto Příspěvky za důvěrné.
 • V případě, že takový Příspěvek (nebo jakýkoliv takový Příspěvek) použijeme, nebo umožníme jeho použití jinými osobami, nemáme povinnost poskytnout finanční náhradu za tento Příspěvek nebo jeho použití vám, nebo komukoli jinému.
 • Takový Příspěvek můžeme použít za jakýmkoliv účelem, a to bez předchozího oznámení a poskytnutí finanční náhrady za tento Příspěvek nebo jeho použití, vám, nebo komukoli jinému.
 • Takový Příspěvek můžeme použít na webových stránkách, v digitální, tištěné nebo ve formě jiných médií, a to po celém světě bez časového omezení.

(2) Licence na rozšíření jakéhokoli práva, které máte na Příspěvek, anebo které s ním souvisí, nemůže být požadována u společnosti SC Johnson podle platného práva nebo právní teorie a tímto se neodvolatelně osvobozujete a zříkáte veškerých těchto práv, kromě jiného jakéhokoli práva na zveřejnění, práva na ochranu soukromí, práva na obchodní tajemství a morálního práva anebo jiných práv s ohledem na stanovení autorství nebo morální bezúhonnost materiálů, nebo jiných práv duševního vlastnictví.

(3) Tímto berete na vědomí, že jste odpovědní za veškeré vámi poskytnuté Příspěvky - jinými slovy, berete na vědomí, že vy (ne my) jste plně odpovědní za Příspěvky včetně jejich právní platnosti, spolehlivosti, přiměřenosti, originálnosti a souladu s příslušnými zákony.

(4) Berete rovněž na vědomí, že nemáme žádnou povinnost používat, zveřejňovat nebo reagovat na jakýkoli Příspěvek. Můžeme vás nebo třetí stranu kontaktovat za účelem ověření informací obsažených ve vámi poskytnutém Příspěvku a získání dodatečných komentářů, a dále pořizovat písemné, audio a video záznamy jakéhokoli prohlášení, které jste uvedli vy anebo jiné osoby během společného rozhovoru nebo písemné komunikace. Souhlasíte s tím, že jakýkoli materiál, který vznikne na základě takovéto činnosti, bude v našem vlastnictví a budeme ho moci použít jakýmkoli způsobem uznáme za vhodné. Můžeme vám rovněž zaslat informace a oznámení týkající se vašeho Příspěvku, a to prostřednictvím Webových stránek, elektronické pošty nebo jiným způsobem, s využitím informací, které jste nám poskytli v souvislosti s vaším Příspěvkem.

Společnost SC Johnson si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit, dočasně nebo dlouhodobě, přijímání veškerých Příspěvků a/nebo váš přístup k Příspěvkům s oznámením nebo bez oznámení, a to dle vlastního uvážení. Souhlasíte s tím, že společnost SC Johnson nenese odpovědnost za pozastavení nebo ukončení přijímání jakýchkoli Příspěvků, a to vůči vám nebo jakékoliv jiné osobě.

KODEX CHOVÁNÍ

Ačkoli nejsme odpovědní za kodex chování našich uživatelů nebo Příspěvků, které předkládají, chceme, aby Webové stránky byly místem na internetu, jehož obsah nepotlačuje práva jiných osob nebo je uráží či jinak poškozuje. Proto během užívání Webových stránek NEPROVÁDĚJTE následující činnosti:

 • předkládání materiálu, který je chráněný autorským právem a/nebo obchodním tajemstvím nebo jinak chráněný vlastnickými právy třetí strany včetně obchodní značky, patentů, práv na zveřejnění a ochranu soukromí (například použití jména jiné osoby nebo podobnosti nebo fotografie pořízené jinou osobou bez jejího souhlasu) - předkládejte pouze materiál, který je ve vašem exkluzivním vlastnictví;
 • zveřejňování nebo prohlášení, která mohou poškodit nás nebo jakoukoli jinou osobu;
 • předkládání materiálu, který je nezákonný, obscénní, nepravdivý, zavádějící, urážlivý, výhružný, pohrdavý, pornografický, obtěžující, nenávistný, rasově nebo etnicky útočný, zakládající občanskoprávní odpovědnost, zneužívající zákony nebo jinak nevhodný;
 • předkládání materiálu, který propaguje alkohol, nezákonné drogy, tabák, střelné zbraně/zbraně (nebo jejich užívání);
 • zveřejňování reklamy nebo obchodních požadavků;
 • přerušování provozu Webových stránek jakýmkoli způsobem včetně jejich nepřiměřeného zatížení;
 • sbírání nebo jiné shromažďování informací o jiných osobách (včetně e-mailových adres), bez jejich souhlasu;
 • dešifrování, dekompilovaní, analýza nebo zpětný vývoj jakéhokoli obsaženého softwaru nebo vytváření součásti Webových stránek jakýmkoli způsobem;
 • překonávání bezpečnostních mechanismů, vyšetřování a zkoumání, jak překonat bezpečnostní mechanismy, nebo poskytování informací týkajících se způsobu překonání bezpečnostních mechanismů včetně umožnění přístupu jiné osoby k Webovým stránkám za použití vašich přístupových údajů, nebo falšování, mazání nebo skrytí záhlaví internetového protokolu, odesílatele e-mailu nebo jiných identifikujících informací;
 • porušování veškerých místních, státních, národních nebo mezinárodních zákonů nebo zveřejňování Příspěvků, které by mohly nabádat, nebo poskytovat návod k trestným činům;
 • zkreslování informací o vaší osobě, věku nebo přidružení k jakékoli osobě nebo subjektu, včetně, nikoli výlučně, s ohledem na jakýkoli vztah nebo materiální spojení, které máte se společností SC Johnson;
 • užívání Webových stránek k zasílání nebo zpřístupnění jakýchkoli nevyžádaných nebo neautorizovaných reklam, požadavků, propagačních materiálů, „nevyžádané pošty“, „spamů“, „řetězových e-mailů“, „pyramidových e-mailů“;
 • zveřejňování nebo sdílení jakýchkoliv osobních či soukromých informací o jakékoli třetí straně;
 • požadování hesel nebo osobních údajů od jakékoliv osoby;
 • užívání informací nebo obsahu získaného na Webových stránkách způsobem, který není povolen těmito Podmínkami;
 • zveřejňování jakéhokoli materiálu, který obsahuje softwarové viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního vybavení;
 • registrování se prostřednictvím více než jednoho účtu nebo používání nebo pokus o používání cizího účtu, služeb nebo systému bez oprávnění nebo vytváření falešné identity na Webových stránkách; nebo
 • zastrašování nebo obtěžování jakékoli osoby a projevování predátorského chování či sledování jiných osob.

Přečtěte si níže základní pro a proti pro používání Webových stránek.

 • Projevujte respekt vůči jiným osobám, zejména když s nimi nesouhlasíte.
 • Diskuze je skvělá věc, ale musí probíhat konstruktivně.
 • Převezměte odpovědnost za to, co říkáte.

MOBILNÍ PŘÍSTROJE

Pokud je dovoleno nebo k dispozici na Webových stránkách, k (a) nahrávání obsahu na Webové stránky prostřednictvím vašeho mobilního přístroje, (b) přijímání a odpovídání na zprávy nebo přístupu nebo zveřejňování příspěvků pomocí textových zpráv, (c) prohlížení Webových stránek z vašeho mobilního přístroje a/nebo (d) přístupu k některým funkcím prostřednictvím mobilní aplikace, kterou jste si stáhli a nainstalovali na váš mobilní telefon (souhrnně „Mobilní služby“), musíte mít mobilní datový tarif u vašeho mobilního operátora a váš wi-fi datový tarif musí být vybaven potřebnými funkcemi. Pro přístup a používání těchto služeb můžete být vyzváni k zaplacení servisních poplatků vašemu operátorovi a jiným třetím stranám. Doporučujeme vám, abyste si u operátora ověřili typ vašeho tarifu a zjistili více o případných poplatcích.

LOTERIE A SOUTĚŽE

Jakékoli loterie, soutěže, hry a/nebo reklamní nabídky dostupné na Webových stránkách se řídí zvláštními pravidly a/nebo podmínkami. Tyto pravidla a/nebo podmínky pro vás začnou automaticky platit, jakmile se zúčastníte jakékoli loterie, soutěže, her anebo reklamních nabídek dostupných na Webových stránkách. Je klíčové, abyste si přečetli příslušná pravidla a/nebo podmínky, které jsou dostupné z příslušné stránky nebo aktivity. V případě, že dojde k rozporu mezi těmito pravidly a/nebo podmínkami a Podmínkami, budou směrodatná pravidla a/nebo podmínky pro loterie, soutěže, hry anebo reklamní nabídky, a to pouze ve sporném bodě.

PŘÍLEŽITOSTI K DOPORUČENÍ

Naše společnost může příležitostně nabízet programy umožňující doporučení, které vám umožní předložit informace o vašich přátelích nebo rodině („Doporučená osoba“), včetně, ale nikoli výlučně, e-mailové adresy, telefonního čísla, jmen, adresy a dalších kontaktních informací, takže budou moci získat informace a/nebo reklamní nabídky týkající se Webových stránek a jejich funkcí. Informace o Doporučené osobě, které od vás získáme, budeme používat a uchovávat v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí, a to pouze v rozsahu nezbytném pro vyřízení vašeho požadavku. Tyto informace nepoužijeme k žádným jiným účelům, pokud Doporučená osoba neudělí souhlas k jejich použití pro tyto jiné účely. Doporučit můžete pouze osoby, se kterými máte osobní vztahy. Předtím, než nám poskytnete kontaktní údaje na Doporučenou osobu, musíte od ní získat souhlas. Vyhrazujeme si právo omezit počet Doporučených osob, který můžete předložit. Vyhrazujeme si právo příležitostně omezit počet doporučení konkrétní Doporučené osoby. Jakmile jednou poskytnete kontaktní informace Doporučené osoby, nebudete moci tento krok vzít zpět. Doporučená osoba musí být (a) starší 18 let a mít zákonné trvalé bydliště ve Spojených státech amerických nebo dosáhnout věku dospělosti v příslušné jurisdikci svého bydliště, pokud je tento věk vyšší, a (b) osobou mimo Spojené státy americké, která má pravomoc uzavírat smlouvy s naší společností a v této činnosti ji neomezuje žádný zákon platný ve státě svého trvalého bydliště nebo jiný věk stanovený na stránce registrace, a musí být schopna zaregistrovat se k užívání vlastností Webových stránek a užívat tyto Webové stránky. Vyhrazujeme si právo přidat dodatečná omezení týkající se osoby, která může být doporučena. Kontaktní údaje na Doporučenou osobu musí být platné a funkční proto, abychom dotyčné osobě mohli poskytnout informace o Webových stránkách a jejich funkcích. Neneseme zodpovědnost za ověření kontaktních údajů, které nám poskytnete. V případě, že se Doporučená osoba nebo její e-mailová adresa nachází na některém z našich seznamů „nekontaktovat“ nebo „neposílat e-mail“, NEMUSÍME tuto osobu kontaktovat. Dále si vyhrazujeme právo odmítnout účast jakékoli Doporučené osoby, pokud (a) poskytnuté kontaktní údaje nejsou správné nebo platné, (b) daná osoba porušila některé ustanovení těchto Podmínek, nebo (c) pokud uvážíme, že účast takové osoby může poškodit nás, Webové stránky, jakékoli služby nebo funkce, nebo jakoukoli třetí stranu z jakéhokoli důvodu, nebo z jiného důvodu, dle vlastního uvážení.

Vyhrazujeme si právo odepřít vám další přístup k Webovým stránkám, a to dle vlastního uvážení v případě, že zneužijete program doporučení nebo se jinak nevhodně zachováte s ohledem na program doporučení. Na motivační pobídky, odměny nebo programy doporučení se mohou vztahovat dodatečné podmínky, které jsou zveřejněny společně s těmito programy. V případě, že dojde k rozporu mezi těmito podmínkami a Podmínkami, budou směrodatné podmínky pro motivační pobídky, odměny nebo programy doporučení, a to pouze ve sporném bodě. Vyhrazujeme si právo, dle našeho uvážení, dočasně nebo dlouhodobě pozastavit, nebo ukončit poskytování programů doporučení, a to bez oznámení, důvodu či odpovědnosti.

Pokud Webové stránky používáte ke komunikaci s Doporučenou osobou (nebo jakoukoli třetí stranou), souhlasíte s tím, že Webové stránky nepoužijete s cílem poškodit Doporučenou osobu nebo jakoukoli třetí stranu a/nebo s cílem porušit platné zákony, pravidla nebo předpisy nebo Podmínky.

V případě, že zavedeme způsoby online komunikace dostupné pouze pro členy, můžeme zavést obdobná omezení tak, jak je uvedeno výše, a to dle vlastního uvážení, a oznámit a poskytnout vám důležitá oznámení prostřednictvím tohoto komunikačního systému. 

FUNKCE HLASOVÁNÍ/HODNOCENÍ

Pro jakékoli funkce hlasování/hodnocení, které jsou dostupné na Webových stránkách, je nezbytné dodržovat pokyny na Webových stránkách, které se týkají hlasování/hodnocení, včetně, ale nikoli výlučně, jakýchkoli omezení stanovených s ohledem na omezení hlasování/hodnocení.  Vámi poskytnuté hlasování/hodnocení, které překročí omezení hlasování/hodnocení nebude bráno v potaz. Platba nebo jiná protihodnota výměnou za hlasy/hodnocení je zakázána. Hlasy/hodnocení vygenerované pomocí skriptu, makra nebo jiných automatických prostředků nebo jiné prostředky použité za účelem porušení důvěryhodnosti procesu hlasování/hodnocení mohou být, dle našeho uvážení, anulovány. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, vyloučit jakoukoli osobu, která porušuje tyto Podmínky, manipuluje s procesem hlasování/hodnocení, nebo jedná nečestným a nevhodným způsobem, a anulovat všechny související hlasování/hodnocení. Naše rozhodnutí s ohledem na veškeré aspekty hlasování/hodnocení jsou konečná a závazná, kromě jiného s ohledem na sčítání hlasů/hodnocení a zrušení nebo vyloučení jakýchkoli hlasů/hodnocení nebo osob, které hlasují/hodnotí.

UDÁLOSTI

Můžete být pozváni nebo vyzváni k účasti na událostech sponzorovaných společností SC Johnson, událostech sponzorovaných našimi obchodními partnery nebo událostech, které jsou organizovány uživateli Webových stránek a které nejsou žádným způsobem spojeny se společností SC Johnson (souhrnně, „Události“). Vaše účast na jakékoli Události je na vaši vlastní odpovědnost a tímto souhlasíte s tím, že společnost SC Johnson je osvobozena od veškeré odpovědnosti, nároků, škod, nákladů a výdajů, včetně, ale nikoli výlučně, jakéhokoli zranění nebo smrti vaší nebo vašich nezletilých dětí nebo svěřenců, a přijatelných poplatků a nákladů na právní služby, plynoucích z návštěvy takové Události nebo z účasti na aktivitách dostupných na Události. Tímto rovněž souhlasíte s tím, že my (nebo námi pověřené osoby) můžeme natáčet nebo nahrávat jakoukoli Událost sponzorovanou společností SC Johnson, které se vy, vaše nezletilé děti nebo svěřenci účastníte, a souhlasíte, že takto pořízené filmy a nahrávky jsou vlastněny společností SC Johnson a my (nebo námi pověřené osoby) můžeme použít jméno, podobu, hlas, vystoupení nebo jiné aktivity vaše, nebo vašich nezletilých dětí nebo svěřenců, a to pro reklamní, propagační či jiné zákonné účely, ve všech typech (nyní nebo později známých) médií, po celém světě, a to bez předchozího oznámení, schválení nebo finanční náhrady vám nebo jakékoli třetí straně. Pro účast na Události můžeme vyžadovat váš písemný souhlas s touto dohodou.

INFORMACE O PRODUKTU

DŮLEŽITÉ: PŘÍSPĚVKY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MOHOU ZAHRNOVAT DOPORUČENÍ K POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ SPOLEČNOSTI SC JOHNSON, KTERÉ SPOLEČNOSTÍ SC JOHNSON NEBYLY OHODNOCENY A SCHVÁLENY. Společnost SC Johnson neupravuje ani neschvaluje používání jakýchkoli svých produktů jakýmkoli jiným způsobem, než je zamýšlené používání produktu, které je popsáno na jeho balení. Nikdy nepoužívejte žádný produkt společnosti SC Johnson jiným způsobem, než pro jaký byl navržen.

NESHODY MEZI UŽIVATELI

JSTE SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA VAŠI KOMUNIKACI S OSTATNÍMI UŽIVATELI NEBO TŘETÍMI STRANAMI. SPOLEČNOST SC JOHNSON SI VYHRAZUJE PRÁVO, ALE BEZ ZÁVAZKU, SLEDOVAT NESHODY MEZI VÁMI A OSTATNÍMI UŽIVATELI (A OSTATNÍMI TŘETÍMI STRANAMI) A ODEBRAT VÁM PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM, POKUD TO NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO UVÁŽENÍ SPOLEČNOST SC JOHNSON UZNÁ ZA VHODNÉ.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST SC JOHNSON NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NEBO ZRANĚNÍ, KTERÉ SOUVISÍ S POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NEBO JSOU JEHO DŮSLEDKEM.

TYTO ZAHRNUJÍ (AVŠAK NEJSOU OMEZENY NA) ŠKODY A ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ:

 • UŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK(NEBO NESCHOPNOSTÍ UŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY);
 • UŽÍVÁNÍM JAKÝCHKOLI WEBOVÝCH STRÁNEK (NEBO NESCHOPNOSTÍ UŽÍVAT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY), JEJICHŽ ODKAZ JE UVEDEN NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH;
 • SELHÁNÍM VÝKONNOSTI;
 • CHYBOU;
 • ZANEDBÁNÍM;
 • PŘERUŠENÍM;
 • PORUCHOU;
 • ZPOŽDĚNÍM PROVOZU NEBO PŘENOSU;
 • POČÍTAČOVÝM VIREM; NEBO
 • SELHÁNÍM LINKY.

MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝLUČNĚ:

 • ŠKOD ZAMÝŠLENÝCH PŘÍMO JAKO POMSTA VŮČI NĚKOMU ZA ZTRÁTU NEBO ZRANĚNÍ;
 • NEPŘÍMÝCH, ZVLÁŠTNÍCH, TRESTNÝCH, NEBO PŘÍKLADNÝCH ŠKOD;
 • ŠKOD, KTERÉ JSOU LOGICKY OČEKÁVÁNY JAKO DŮSLEDEK ZTRÁTY NEBO ZRANĚNÍ (PRÁVNĚ, „NÁSLEDNÉ ŠKODY“); NEBO
 • OSTATNÍ RŮZNÉ ŠKODY A VÝDAJE, KTERÉ JSOU PŘÍMÝM DŮSLEDKEM ZTRÁTY NEBO ZRANĚNÍ (PRÁVNĚ, „NÁHODNÉ ŠKODY“).

NENESEME ODPOVĚDNOST ANI V PŘÍPADĚ NAŠÍ NEDBALOSTI, NEBO POKUD JSME BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNÍ - NEBO V OBOU PŘÍPADECH.

VÝJIMKY: V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NÁM ZÁKON NEUMOŽŇUJE OMEZIT NEBO VYLOUČIT ODPOVĚDNOST ZA TYTO „NÁHODNÉ“ NEBO „NÁSLEDNÉ“ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NENÍ PLATNÉ, A VY MÁTE NÁROK NA NÁHRADU TĚCHTO TYPŮ ŠKOD.  NICMÉNĚ, V JAKÉMKOLI PŘÍPADĚ NAŠE ODPOVĚDNOST ZA VŠECHNY ZTRÁTY, ŠKODY, ZRANĚNÍ A NÁROKY VŠEHO DRUHU (JSOU-LI ŠKODY NÁROKOVÁNY PODLE PODMÍNEK VE SMLOUVĚ, NEBO JSOU NÁROKOVÁNY JAKO ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ NEBO JINÝM NESPRÁVNÝM CHOVÁNÍM, NEBO JSOU NÁROKOVÁNY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH TEORIÍ) NEBUDE VYŠŠÍ, NEŽ ČÁSTKA, KTEROU JSTE ZAPLATILI ZA PŘÍSTUP NA WEBOVÉ STRÁNKY.

PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK

MATERIÁLY NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. ZNAMENÁ TO, ŽE SE SPOLEČNOST SC JOHNSON ZŘÍKÁ VŠECH VÝSLOVNÝCH ČI NEPŘÍMÝCH ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE MATERIÁLU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

TO ZAHRNUJE (AVŠAK NENÍ OMEZENO NA) ZÁRUKY, ŽE:

 • MATERIÁL JE PRODEJNÝ A MÁ URČITOU ÚROVEŇ KVALITY, NEBO SE HODÍ PRO KONKRÉTNÍ ÚČELY;
 • FUNKČNÍ SOUČÁSTI OBSAŽENÉ V MATERIÁLU BUDOU NEPŘETRŽITÉ A NEZÁVADNÉ;
 • VADY BUDOU OPRAVENY;
 • NAŠE STRÁNKY A SERVERY, NA KTERÝCH NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY BĚŽÍ, NEJSOU NAPADENY VIRY ANI JINÝMI ŠKODLIVÝMI KOMPONENTY; A
 • ÚSPĚŠNÉ VÝSLEDKY A VÝSTUPY BUDOU VYPLÝVAT ZE SPRÁVNÉHO DODRŽOVÁNÍ JAKÝCHKOLI SMĚRNIC, POKYNŮ NEBO PŘEDPISŮ UVEDENÝCH V TĚCHTO MATERIÁLECH.

KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO, VY (NE SPOLEČNOST SC JOHNSON) PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY ZA JAKÉKOLI POTŘEBNÉ SLUŽBY, OPRAVY NEBO ÚPRAVY.

SPOLEČNOST SC JOHNSON NEMŮŽE KONTROLOVAT AKTIVITY OSTATNÍCH UŽIVATELŮ, SE KTERÝMI SE ROZHODNETE SDÍLET VAŠE ÚDAJE. NEMŮŽEME TUDÍŽ ZARUČIT, ŽE PŘÍSPĚVKY NEBUDOU PROHLÍŽENY NEOPRÁVNĚNÝMI OSOBAMI NEBO JINAK ZNEUŽITY. SPOLEČNOST SC JOHNSON NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV OBCHÁZENÍ NASTAVENÍ OCHRANY SOUKROMÍ NEBO BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH. UZNÁVÁTE A CHÁPETE, ŽE KOPIE PŘÍSPĚVKŮ MOHOU ZŮSTAT VIDITELNÉ, I PŘES JEJICH ODSTRANĚNÍ, A TO V MEZIPAMĚTI NEBO NA ARCHIVOVANÝCH STRÁNKÁCH, NEBO POKUD VÁŠ PŘÍSPĚVEK ZKOPÍROVALI NEBO ULOŽILI JINÍ UŽIVATELÉ.

VEŠKERÉ USKUTEČNĚNÉ AKTIVITY REAGUJÍCÍ NA ÚDAJE, NÁZORY, RADY NEBO NABÍZENÁ ŘEŠENÍ, KTERÉ JSOU PROBÍRÁNY A ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH VČETNĚ JAKÉHOKOLI STAŽENÉHO NEBO JINAK ZÍSKANÉHO OBSAHU PROSTŘEDNICTVÍM UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK, JSOU NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. JSTE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI AKTIVITY REAGUJÍCÍ NA TAKOVÉTO ÚDAJE, NÁZORY, RADY NEBO ŘEŠENÍ, NEBO ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY ČI POŠKOZENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z TAKOVÉTO AKTIVITY, A TO VČETNĚ POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTY DAT, KTERÉ JSOU DŮSLEDKEM STAŽENÍ TAKOVÉHO OBSAHU.

VÝJIMKY: V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NÁM ZÁKON NEUMOŽŇUJE ZŘÍCI SE TĚCHTO ZÁRUK NEBO JE VYLOUČIT, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

ODŠKODNĚNÍ

Souhlasíte s odškodněním a ochranou společnosti SC Johnson, jejich dceřiných společností a jakýchkoli z jejich příslušných úředníků, ředitelů, zaměstnanců, zástupců a agentů před jakýmikoli nároky, požadavky, ztrátami, výdaji, odpovědností nebo škodami (včetně poplatků a nákladů na právní služby) vyplývající z:

 • vašeho užívání těchto Webových stránek,
 • vašeho užívání jakéhokoli Příspěvku,
 • vaší účasti v jakýchkoli službách nebo programech nabízených na Webových stránkách nebo jejich prostřednictvím,
 • vašeho porušení nebo údajné porušení těchto Podmínek,
 • jakéhokoli Příspěvku, který jste zveřejnili vy, nebo
 • z vašeho údajného porušení práv jakékoli třetí strany (včetně, ale nikoli bez omezení, pohledávek týkajících se pomluvy, narušení soukromí, práva na zveřejnění, porušení důvěry, porušení autorských práv, ochranných známek, patentů a jiných práv duševního vlastnictví).

Vyhrazujeme si právo hájit se proti, a kontrolovat jakékoli nároky vyplývající z výše uvedeného a jakékoli záležitosti týkající se odškodnění, a že s námi budete plně spolupracovat v případě takové obhajoby.

TRVÁNÍ A UKONČENÍ PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Tyto podmínky se na vás začnou vztahovat v okamžiku, kdy poprvé začnete užívat Webové stránky. Společnost SC Johnson může ukončit platnost těchto Podmínek, nebo jakékoli jejich části z jakéhokoli důvodu, a to bez předchozího oznámení. Části pojednávající o OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠEHO UŽÍVÁNÍ MATERIÁLU NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ODŠKODNĚNÍ, PROHLÁŠENÍ O VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI A ZÁRUK a JURISDIKCI zůstávají nicméně platné i po zrušení.

Společnost SC Johnson je oprávněna ke zrušení, omezení nebo ukončení celých Webových stránek nebo jejich částí, nebo vašeho přístupu či užívání, a to kdykoli a bez předchozího upozornění.

JURISDIKCE

Společnost SC Johnson kontroluje a provozuje Webové stránky z ústředí společnosti v Racine (Wisconsin) ve Spojených státech amerických.

Tyto Podmínky a dohody, které vytváří, se ve všech směrech řídí zákony státu Wisconsin (USA) a jsou vykládány v souladu s těmito zákony, a to bez ohledu na ustanovení o volbě práva. Vaše užívání Webových stránek se obdobně ve všech směrech řídí zákony státu Wisconsin (USA). Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto Podmínky nevztahuje.

Selhání společnosti SC Johnson při vykonávání, prosazování nebo vyžadování přísného dodržování jakýchkoli práv a ustanovení těchto Podmínek se nepovažuje za zřeknutí se těchto práv a ustanovení. Pokud je některé z ustanovení těchto Podmínek protiprávní, neplatné nebo nevymahatelné podle platného práva, neovlivňuje to zákonnost, platnost a prosazování ostatních ustanovení. Jednání mezi jednotlivými stranami ani obchodní praktiky nemohou změnit žádné z těchto podmínek. Společnost SC Johnson může postoupit svá práva a povinnosti podle těchto Podmínek jakékoli jiné straně, kdykoli a bez předchozího oznámení.

Bez ohledu na jakýkoli protichůdný právní statut nebo zákon, jakákoli žádost nebo předmět žaloby vyplývající z Webových stránek nebo je jich týkající, musí být podány do jednoho (1) roku od doby, kdy tato žádost nebo předmět žaloby vznikly, jinak budou navždy promlčeny.

V žádném případě neusilujte o odstoupení nebo získání nároku k odstoupení, soudní nebo jiné nestranné příkazy, nebo o zákaz nebo bránění provozu nebo zneužití Webových stránek, jakéhokoli reklamního nebo jiného materiálu vydaného v této souvislosti, nebo jakéhokoli obsahu nebo jiného materiálu užívaného nebo zobrazeného na Webových stránkách. Rozumíte a souhlasíte s tím, že vaším užíváním Webových stránek mezi námi nevzniká důvěrný vztah.  Vaše užívání Webových stránek není zamýšleno k vytvoření vztahu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, nebo ředitelem a zástupcem, nebo společného partnerství mezi vámi a námi.

Webové stránky navrhujeme tak, aby byly v souladu se zákony států, ve kterých jsou provozovány, v žádném případě netvrdíme a nenaznačujeme, že Materiály na Webových stránkách jsou vhodné nebo dostupné k užívání mimo Spojené státy americké a k užívání v oblastech, ve kterých je jejich obsah nelegální nebo zakázaný. Pokud Webové stránky užíváte z oblastí mimo Spojené státy americké, činíte tak z vlastního rozhodnutí a jste odpovědní za soulad s místními platnými zákony. Nebudete moci užívat a vyvážet materiály v rozporu s vývozními zákony a předpisy Spojených států amerických.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VZTAHUJÍCÍ SE NA UŽIVATELE MIMO SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

Snažíme se vytvářet globální společnost s jednotnými normami platnými pro všechny a zároveň dodržovat také místní zákony. Následující ustanovení se vztahují na uživatele i neuživatele, kteří se společností SC Johnson působí mimo Spojené státy americké:

 • Souhlasíte s tím, že Webové stránky podléhají zákonům Spojených států amerických.
 • Souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a převodem takových údajů ve Spojených státech amerických nebo do Spojených států amerických nebo do jiných států, a to v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí.
 • Pokud se nacházíte ve státě, na který Spojené státy americké uvalily embargo, nebo na seznamu Speciálně určených osob vydaným ministerstvem financí USA, nebudete se moci podílet na obchodních aktivitách prostřednictvím Webových stránek. Webové stránky dále nebudete moci užívat v případě, že vám bylo zakázáno přijímat produkty, služby anebo software ze Spojených států amerických.

SOUKROMÍ

Naše Prohlášení o ochraně soukromí uvádí plnou verzi našich zásad týkajících se způsobu, jakým pracujeme s údaji, které o vás shromažďujeme (včetně prostřednictvím automatizovaných způsobů) nebo které jste nám poskytli.

FILTROVÁNÍ

Podle zákonu Spojených států amerických 47, článku 230(d), v platném znění, vás tímto informujeme, že tzv. rodičovská ochrana (například počítačový hardware, software nebo služby filtrování) jsou komerčně dostupné a mohou vám pomoci omezit přístup nezletilých osob ke škodlivému materiálu. Informace o aktuálních poskytovatelích takovéto ochrany jsou dostupné na následujících dvou stránkách: GetNetWise a OnGuard Online. Společnost SC Johnson neupravuje, nepodporuje ani neschvaluje žádné produkty nebo služby, které jsou uvedené na těchto stránkách.

OBECNÉ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE NA ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Zmínka o jakémkoli produktu na našich Webových stránkách nepředstavuje nabídku prodeje nebo dodání takového produktu a neznamená, že tento produkt je dostupný, nebo že název a popis jakéhokoli produktu našich velkoobchodních distributorů bude totožný s tím, co je uvedeno na Webových stránkách.

Nemůžeme zaručit, že produkty uvedené jako dostupné, budou ihned zaslány, neboť naše databáze se každý den průběžně aktualizuje. V ojedinělých případech může být produkt v okamžiku objednávky na skladě, nicméně v okamžiku zpracování objednávky může být již vyprodaný.

Naše zásady týkající se zasílání a vrácení/výměny produktů jsou v každém případě zveřejněny na našich Webových stránkách. Přečtěte si tyto zásady předtím, než na Webových stránkách zakoupíte jakékoli produkty.

Ceny a dostupnost produktů uvedených na Webových stránkách mohou být změněny bez předchozího upozornění.

I když se snažíme poskytovat přesné informace o produktech a cenách, přesto se mohou chyby v cenách nebo typografii vyskytnout. V případě, že je u produktu uvedena nesprávná cena kvůli typografické chybě, nebo z jiných důvodů, vyhrazujeme si právo odmítnout nebo zrušit jakoukoliv objednávku tohoto produktu za nesprávnou cenu, a to i když byla objednávka potvrzena a/nebo platba zaúčtována na vaši kreditní kartu. V případě, že je u položky uvedena nesprávná cena, můžeme vás, dle vlastního uvážení, kontaktovat s dalšími pokyny, anebo zrušit vaši objednávku a informovat vás o tomto zrušení. Pokud vám již na vaší kreditní kartu byla zaúčtována platba za nákup a vaše objednávka byla následně zrušena, neprodleně vám na účet vaší kreditní karty zašleme kredit ve výši nesprávné ceny.

Mohou se vyskytnout objednávky, které nebudeme schopni přijmout, a tudíž budou muset být zrušeny. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, odmítnout nebo zrušit jakoukoliv objednávku, z jakéhokoli důvodu. Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, omezit množství zakoupených položek na osobu, domácnost nebo objednávku. Tato omezení se mohou vztahovat na objednávky provedené prostřednictvím stejného online účtu, stejné kreditní karty a také na objednávky, které mají stejnou fakturační a/nebo doručovací adresu. V případě, že taková omezení zavedeme, zákazníka o tom informujeme.

Zrušení vaší objednávky může vyplynout z následujících situací: omezení dostupného množství na objednávku, nepřesností nebo chyb v informacích o produktu nebo v jeho ceně, nebo při problémech zjištěných naším oddělením zabývajícím se platbami a podvody. Před přijetím objednávky můžeme rovněž požadovat dodatečné ověření nebo informace. Budeme vás kontaktovat, pokud bude vaše objednávka nebo jakákoli její část zrušena, nebo pokud budeme pro přijetí objednávky potřebovat dodatečné informace.  Pokud bude vaše objednávka zrušena poté, co vám na vaší kreditní kartu byla zaúčtována platba, neprodleně vám na vaši kreditní kartu zašleme kredit ve výši zaúčtované částky.

ÚPLNOST SMLOUVY

Tohle je úplná smlouva týkající se všech záležitostí, které byly projednány v předchozích odstavcích.

KONTAKTY

Název společnosti: S.C. Johnson & Son, Inc.

Informace o registraci: Společnost je registrována pod číslem 1J00813 ve státě Wisconsin, USA.

Adresa společnosti: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktní údaje: Kontaktujte nás kliknutím zde.

Oprávněný zástupce: Kelly Semrau