TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN LAMAN WEB

PENGEHADAN PENGGUNAAN MATERIAL DI DALAM LAMAN WEB OLEH ANDA

Material yang terkandung di dalam Laman Web (termasuk, dan tidak terhad kepada, imej, perisian, audio, teks, klip video dan media lain) (“Material”) adalah milik atau telah dilesenkan kepada SC Johnson dan dilindungi oleh undang-undang pemilikan intelektual seperti paten, tanda dagangan atau undang-undang hak cipta. Kecuali untuk kegunaan peribadi anda dan bukan komersial, anda dilarang daripada mengubah suai, membuat semula, memancarkan, mengedarkan, memaparkan, membuat kerja terbitan daripada, memindahkan, atau menjual mana-mana Material ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu SC Johnson atau pemiliknya dalam kes Material yang telah dilesenkan kepada kami. Sebarang percubaan yang tidak dibenarkan untuk mengubah sebarang Material yang terkandung pada Laman Web atau melepasi atau memintas ciri-ciri keselamatan kami, atau untuk menggunakan Laman Web atau mana-mana bahagian Material yang terkandung pada Laman Web bagi sebarang tujuan selain daripada tujuan yang dikehendaki adalah dilarang keras.

Tanda niaga, logo, dan tanda perkhidmatan SC Johnson serta tanda niaga, logo dan tanda perkhidmatan yang dilesenkan kepada SC Johnson (secara terkumpul, “Tanda Niaga”) yang dipaparkan pada Laman Web adalah tanda berdaftar dan tidak berdaftar SC Johnson. Semua tanda niaga lain, nama niaga, nama produk, tanda perkhidmatan dan semua tanda bukan SC Johnson adalah hak milik pemiliknya masing-masing. Tiada apa-apa pun yang terkandung pada Laman Web boleh diertikan sebagai memberi, secara tersirat, estopel, atau sebaliknya, sebarang lesen atau hak untuk menggunakan mana-mana Tanda Niaga yang dipaparkan pada laman Web tanpa kebenaran bertulis SC Johnson atau pihak ketiga berkenaan yang mungkin memiliki tanda niaga lain yang dipaparkan pada Laman Web. Ketiadaan nama produk atau perkhidmatan atau logo pada mana-mana di dalam teks Laman Web tidak bererti pengecualian sebarang tanda niaga atau mana-mana hak milik intelektual lain berkaitan nama atau logo berkenaan.

Penggunaan sebarang Material, termasuk Penyerahan sebagaimana ditakrifkan di bawah, adalah di bawah tanggungan anda sendiri. SC Johnson mempunyai hak untuk mengubah mana-mana dan semua kandungan, perisian, aplikasi, dan item lain yang digunakan atau terkandung dalam Laman Web pada bila-bila masa tanpa notis.

KELAYAKAN

Penggunaan Laman Web dihadkan kepada: (a) pemastautin sah Amerika Syarikat yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau umur dewasa dalam bidang kuasa undang-undang tempat kediaman beliau, yang mana lebih tua, dan (b) individu di luar Amerika Syarikat yang mempunyai kuasa untuk mengikat kontrak dengan kami dan tidak dihalang daripada melakukan demikian di bawah apa-apa undang-undang yang terpakai di negara kediaman mereka.

KOMUNIKASI ELEKTRONIK

Apabila anda menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk menerima komunikasi dari kami secara elektronik. Kami akan berkomunikasi dengan anda, menurut budi bicara kami, melalui emel atau dengan meletakkan notis pada Laman Web. Anda bersetuju bahawa semua persetujuan, notis, pendedahan dan lain-lain komunikasi yang kami bekalkan kepada anda secara elektronik memenuhi apa-apa keperluan undang-undang bahawa komunikasi berkenaan adalah bertulis.

PENDAFTARAN

Pendaftaran mungkin diperlukan untuk menggunakan atau mengakses kawasan-kawasan tertentu Laman Web. SC Johnson akan menguruskan semua maklumat yang diterima daripada anda yang berkaitan dengan pendaftaran anda mengikut Notis Privasi SC Johnson.

Anda tidak boleh menggunakan alamat emel yang telah digunakan oleh orang lain, menyamar sebagai orang lain, milik orang lain (tanpa kebenaran terlebih dahulu dari beliau), melanggar pemilikan intelektual atau sebarang hak mana-mana orang, tidak sopan ataupun menyakiti, atau yang kami tolak bagi sebarang sebab lain menurut budi bicara kami.

Apabila anda mendaftar, semua maklumat yang anda serahkan mestilah benar, tepat, terkini dan sempurna. Jika maklumat yang anda bekalkan kepada SC Johnson bertukar, anda bersetuju untuk menyediakan kami dengan maklumat yang dikemaskini dengan segera. SC Johnson boleh menamatkan akaun anda jika sebarang maklumat yang dibekalkan didapati tidak tepat, palsu, ketinggalan zaman atau tidak sempurna.

Alamat emel anda dan kata laluan yang anda cipta akan menjadi maklumat log masuk anda, dan harus disimpan secara rahsia. Anda bertanggungjawab sepenuhnya kepada semua penggunaan akaun anda dan sebarang tindakan yang berlaku menggunakan akaun anda, termasuk, tanpa had, akibat sebarang kehilangan, kecurian atau penggunaan yang tidak dibenarkan bagi maklumat log masuk berkenaan. Dalam peristiwa kehilangan, kecurian atau penggunaan tidak dibenarkan berkenaan, kami mungkin mengenakan ke atas anda, menurut budi bicara kami, kewajiban keselamatan tambahan.

PENYERTAAN DAN PENYERAHAN PENGGUNA

Sekarang atau pada bila-bila waktu di masa hadapan, sesetengah kawasan Laman Web (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, forum, blog, ulasan atau seksyen komen, dan bilik chat) akan menawarkan kebolehan kepada pengguna untuk (a) meletakkan atau menyerahkan kepada kami material seperti kenyataan, cadangan, idea, pemerhatian, grafik, ulasan, komen, data, pendapat, nasihat, tulisan, lukisan, imej, fotograf, kerja audio-visual, rakaman video, rakaman bunyi, masukan ke promosi atau maklumat lain atau kandungan yang dicipta oleh pengguna (“Penyerahan”), (b) muat turun teks, video, fotograf dan/atau kandungan lain ke komputer (secara terkumpul, “Muat Turun Komputer”), (c) muat turun hiburan mudah alih atau kandungan lain, seperti aplikasi, ton deringan, permainan, grafik, berita, audio, video, fotograf dan data maklumat lain melalui Internet, SMS, MMS, WAP, BREW dan cara-cara penghantaran kandungan mudah alih lain ke alat-alat mudah alih tertentu (secara terkumpul, “Muat Turun Mudah Alih”), dan/atau (d) melihat Laman Web. Sebarang Muat Turun Komputer hanya boleh digunakan pada komputer anda sendiri (atau komputer yang dikawal oleh anda), dan mana-mana Muat Turun Mudah Alih hanya boleh digunakan pada alat mudah alih anda sendiri (atau alat yang dikawal oleh anda).

Semua Penyerahan akan dianggap tidak sulit dan tidak bermilik. SC Johnson tidak akan mempunyai kewajiban berhubung Penyerahan. Kami tidak boleh menjamin bahawa pengguna lain (atau pihak ketiga yang lain) tidak akan menggunakan idea yang dikongsi oleh anda. Kerana itu, jika anda mempunyai idea yang anda ingin simpan sebagai rahsia dan/atau tidak ingin orang lain menggunakannya, jangan letakkannya ke Laman Web. Juga, sebarang Penyerahan yang anda serahkan kepada kami harus menunjukkan pendapat, penemuan, kepercayaan atau pengalaman jujur anda, dan adalah di dalam pengetahuan peribadi anda, dan haruslah tidak salah menunjukkan dalam sebarang segi hubungan anda dengan SC Johnson. Sebagai contoh, pengguna harus menunjukkan sebarang hubungan material, sekiranya wujud, antara beliau dan SC Johnson dalam sebarang Penyerahan yang mengandungi sokongan.

SC Johnson tidak akan dan tidak boleh melihat semua Penyerahan yang dibekalkan oleh pengguna, dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan Penyerahan ini, dan SC Johnson juga tidak menyokong sebarang Penyerahan. Justeru, kami tidak boleh menjamin ketepatan, integriti atau kualiti Penyerahan, dan kami tidak boleh menjamin kepada anda bahawa Penyerahan yang berbahaya, tidak tepat, menipu, menyakitkan, mengancam, fitnah, di luar undang-undang atau tidak menyenangkan tidak akan muncul pada Laman Web. Anda seharusnya tidak menganggap bahawa sebarang Penyerahan adalah menunjukkan pendapat atau polisi SC Johnson. Ini adalah benar walaupun Penyerahan mungkin mengandungi komen tentang Penyerahan pengguna-pengguna lain, atau komen tentang beberapa produk kami, perkhidmatan, promosi, Laman Web atau maklumat sepertinya yang lain.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap (a) sebarang Penyerahan yang anda letakkan pada atau merentasi Laman Web, (b) sebarang material atau maklumat yang anda bekalkan kepada kami atau pengguna lain (atau sesiapa yang melihat Laman Web), dan (c) interaksi anda dengan pengguna lain (atau sesiapa yang melihat Laman Web). Dengan menghantar Penyerahan kepada Laman Web, anda melepaskan SC Johnson daripada sebarang tugas atau kewajiban yang mungkin ia perlu lihat atau laksanakan sebagai respon kepada Penyerahan tersebut, dan daripada sebarang tugas atau kewajiban yang ia mungkin sebaliknya ada kepada anda berhubungan dengan sebarang tindakan yang ia pilih untuk ambil sebagai respons kepada Penyerahan anda.

Anda memperakui bahawa dengan memberikan anda kebolehan untuk menyerahkan, melihat, atau mengedarkan Penyerahan ini, kami bertindak semata-mata sebagai perantara pasif dan tidak mengambil sebarang kewajiban atau liabiliti berkaitan dengan kandungan Penyerahan, atau aktiviti pengguna di Laman Web. Namun, kami mempunyai hak untuk menukar, mengedit, menolak peletakan, menyemak semula, menolak, menyekat, membuang, atau mengambil apa-apa tindakan lain yang kami fikirkan perlu untuk menguruskan mana-mana Penyerahan. Ini mungkin merangkumi Penyerahan yang kami dapati berbahasa kesat, fitnah, lucah, palsu, melanggar hak pihak ketiga, termasuk, dan tidak terhad kepada, hak pemilikan intelektual atau hak publisiti atau privasi, atau sebaliknya menyakitkan atau difikirkan tidak boleh diterima oleh kami dalam menurut budi bicara kami. Tindakan berkenaan mungkin merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, membuang kandungan yang dianggap tidak mematuhi Terma ini, menamatkan akses pengguna kepada Laman Web dan membuang semua Penyerahan yang diserahkan oleh mana-mana orang yang kami dapati sebagai pelanggar atau pelanggar berulang.

Jika kami diberitahu oleh mana-mana pengguna bahawa terdapat Penyerahan yang dianggap tidak mematuhi Terma ini, kami boleh menyiasat dakwaan tersebut dan menentukan, menurut budi bicara mutlak kami, tindakan yang sesuai diambil. Kami tiada liabiliti dalam apa bentuk bagi mengedit, membuang atau meneruskan untuk membenarkan paparan sebarang Penyerahan.

Kami boleh memperoleh banyak Penyerahan pada Laman Web yang mengandungi, atau sebaliknya membangunkan sendiri, atau melalui vendor pihak ketiga yang kami hubungi, idea, rekaan, material dan kandungan lain yang mungkin serupa atau sama dari segi tema, idea, format atau segi yang lain dengan Penyerahan yang anda buat kepada Laman Web. Sebagai contoh, SC Johnson secara aktif terlibat dalam kajian dan pembangunan bagi produk dan perkhidmatan baru, dan ciptaan material pemasaran dan pengiklanan serta kandungan lain yang berkaitan dengan produk dan perkhidmatan atau yang sebaliknya menjadi kepentingan bagi pengguna lain, secara sendiri dan melalui vendor pihak ketiga. Dengan membekalkan Penyerahan, anda memahami bahawa anda melepaskan sebarang dan semua tuntutan yang anda mungkin pernah ada, telah ada dan/atau mungkin ada pada masa hadapan berdasarkan pada sebarang idea, rekaan, gubahan, video dan/atau kerja lain yang digunakan SC Johnson (atau pihak yang diamanahkannya) yang didasarkan pada, atau sebaliknya adalah sama atau serupa dengan, sebarang Penyerahan yang dibuat oleh anda pada laman web.

JIKA ANDA MENYERAHKAN MATERIAL KEPADA KAMI:

(1) Anda dengan ini membekalkan kami dengan lesen tidak eksklusif, seluruh dunia, berbayar sepenuhnya dan bebas royalti, berterusan, tidak boleh ditarik balik dan tidak terhad untuk menggunakan, mengedit, mengedarkan, mempersembahkan, memaparkan, menggabungkan, mengsublesenkan dan mereka kerja derivatif bagi semua atau sebarang bahagian Penyerahan anda dalam apa-apa cara yang kami lihat sesuai dan bagi apa-apa tujuan sekalipun.

Ini bererti, antaranya, bahawa:

 • Kami tidak perlu melayan sebarang Penyerahan berkenaan sebagai sulit.
 • Jika kami menggunakan Penyerahan berkenaan atau membenarkan orang lain menggunakan Penyerahan berkenaan -- atau sebarang benda yang menyerupai Penyerahan berkenaan -- kami tidak perlu membayar anda atau sesiapa yang lain bagi Penyerahan atau penggunaan berkenaan.
 • Kami boleh menggunakan Penyerahan berkenaan bagi sebarang tujuan, tanpa pampasan atau memaklumkan anda atau orang lain bagi Penyerahan atau penggunaan berkenaan.
 • Kami boleh menggunakan Penyerahan berkenaan dalam laman web, digital, cetakan atau sebarang media lain di seluruh dunia selama-lamanya.

(2) Setakat mana anda mungkin mempunyai apa-apa hak dalam atau berkaitan dengan sebarang Penyerahan tidak boleh dilesenkan kepada SC Johnson di bawah undang-undang terpakai atau teori perundangan, anda dengan ini dengan tanpa penarikbalikan membebaskan dan melepaskan sebarang dan semua hak berkenaan, termasuk, dan tidak terhad kepada, sebarang hak publisiti, hak privasi, hak rahsia niaga, dan "hak moral" atau sebarang hak lain berhubungan dengan pembahagian kepengarangan atau integriti material, atau sebarang hak pemilikan intelektual yang lain.

(3) Anda memperakui bahawa anda bertanggungjawab bagi sebarang Penyerahan yang anda buat -- dalam erti kata lain, anda memperakui bahawa anda (dan bukan kami) mempunyai tanggungjawab penuh bagi Penyerahan, termasuk kesahannya, keutuhannya, kesesuaiannya, keasliannya, dan pematuhannya dengan undang-undang berpadanan.

(4) Anda juga memperakui bahawa kami tidak mempunyai sebarang kewajiban untuk menggunakan, meletakkan atau membuat tindakan kepada sebarang Penyerahan. Kami boleh menghubungi anda atau mana-mana pihak ketiga untuk mengesahkan maklumat yang terkandung dalam Penyerahan yang anda berikan kepada kami, memperoleh komentari tambahan, dan untuk membuat filem, merakam dan membuat rakaman sebarang kenyataan yang dibuat oleh anda atau orang lain dalam perjalanan perbualan atau koresponden kami dengan anda. Anda bersetuju bahawa sebarang material yang dicipta daripada aktiviti berkenaan akan dimiliki oleh kami dan boleh digunakan dalam apa jua cara yang kami fikirkan sesuai. Kami juga mungkin menghantar kepada anda maklumat dan notis berkenaan Penyerahan anda melalui Laman Web, menerusi emel dan kaedah lain berdasarkan maklumat yang anda berikan kepada kami berhubungan dengan Penyerahan anda.

SC Johnson mempunyai hak pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa untuk menghentikan, secara sementara atau kekal, penerimaan sebahagian atau semua Penyerahan dan/atau kebolehan anda untuk mengakses Penyerahan dengan atau tanpa notis menurut budi bicara mutlaknya. Anda bersetuju bahawa SC Johnson tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada orang lain bagi sebarang penggantungan atau penghentian penerimaan sebarang Penyerahan.

TATAKELAKUAN

Walaupun kami tidak bertanggungjawab bagi kelakuan pengguna kami atau Penyerahan yang mereka buat, kami mahu Laman Web untuk menjadi tempat di atas internet di mana kandungannya tidak melanggar hak sesiapa, menyakitkan atau membahayakan orang. Kerana itu, ketika menggunakan Laman Web, sila JANGAN lakukan apa-apa yang berikut:

 • menyerahkan material yang mempunyai hak cipta, dilindungi oleh rahsia niaga atau sebaliknya tertakluk kepada hak milik pihak ketiga, termasuk tanda niaga, paten, hak privasi dan hak publisiti (cth., menggunakan nama orang lain atau keserupaannya atau fotograf yang diambil oleh orang lain tanpa kebenaran beliau) - anda haruslah hanya menyerahkan material milik eksklusif anda;
 • menerbitkan berita palsu atau membuat kenyataan yang boleh menjejaskan kami atau sesiapa yang lain;
 • menyerahkan material yang di luar undang-undang, lucah, palsu, memperdayakan, fitnah, fitnah bertulis, mengugut, memperkecil, pornografi, mengganggu, membenci, menyakiti secara perkauman atau etnik, menimbulkan liabiliti sivil, melanggar apa-apa undang-undang atau sebaliknya yang tidak sesuai;
 • menyerahkan material yang menggalakkan alkohol, dadah yang melanggar undang-undang, rokok, senjata api/senjata (atau penggunaan mana-mana di atas);
 • meletakkan iklan atau kegiatan perniagaan;
 • mengganggu operasi Laman Web dalam apa jua bentuk, termasuk meletakkan beban yang tidak berpatutan ke atas Laman Web;
 • mengambil atau sebaliknya mengumpul maklumat tentang orang lain, termasuk alamat emel, tanpa kebenaran mereka;
 • menyahkod, menyahkompil, menceraikan atau membalikjuruterakan sebarang perisian yang membentuk atau dalam apa jua bentuk menjadi sebahagian dari Laman Web;
 • mengatasi mekanisme keselamatan, menyiasat atau meneroka bagaimana untuk mengatasi mekanisme keselamatan, atau membekalkan maklumat berkenaan kaedah mengatasi mekanisme keselamatan, termasuk dengan membenarkan orang lain untuk mengakses Laman Web menggunakan kelayakan yang diberi kepada anda, atau dengan pemalsuan, pemadaman atau penyembunyian pengepala Protokol Internet, penghantar emel, atau maklumat pengenalpastian yang lain;
 • melanggar apa-apa undang-undang tempatan, negeri, negara atau antarabangsa atau meletakkan sebarang Penyerahan yang akan menggalakkan atau membekalkan arahan bagi kesalahan jenayah;
 • menyalahgambarkan diri anda sendiri, umur anda atau hubungan anda dengan sesiapa atau sebarang entiti, termasuk, tanpa had, berhubungan dengan sebarang hubungan atau sambungan material yang anda ada dengan SC Johnson;
 • menggunakan Laman Web untuk menghantar atau untuk menyediakan sebarang iklan yang tidak diminta atau dibenarkan, rayuan, material promosi, "mel remeh," "spam," "surat berangkai," "skema piramid" atau sebarang rayuan yang lain;
 • meletakkan atau berkongsi sebarang maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi atau maklumat peribadi mana-mana pihak ketiga;
 • meminta kata laluan atau maklumat peribadi daripada sesiapa;
 • menggunakan maklumat atau kandungan yang anda perolehi dari Laman Web dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan oleh Terma ini;
 • meletakkan apa-apa material yang mengandungi virus perisian atau sebarang kod komputer, fail atau program lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi apa-apa perisian komputer atau perkakas atau alatan telekomunikasi;
 • mendaftarkan lebih dari satu akaun atau kegunaan atau percubaan untuk menggunakan akaun, perkhidmatan atau sistem orang lain tanpa kebenaran atau mereka identiti palsu pada Laman Web; atau
 • melibatkan diri dalam sebarang kelakuan pemangsa atau penghendap, atau menakut-nakutkan atau mengganggu sesiapa.

Berikut adalah peraturan asas bagi interaksi pada Laman Web

 • Hormati orang lain, khususnya ketika bercanggah pendapat dengan mereka.
 • Perbahasan adalah bagus, tetapi harus dijalankan dengan cara yang konstruktif.
 • Bertanggungjawab bagi kenyataan anda sendiri.

PERALATAN MUDAH ALIH

Jika dibenarkan atau tersedia merentasi Laman Web, untuk (a) memuat naik kandungan ke Laman Web melalui alat mudah alih anda, (b) menerima dan menjawab mesej, atau untuk mengakses atau membuat peletakan menggunakan mesej teks, (c) melayari Laman Web dari alat mudah alih anda, dan/atau (d) mengakses ciri-ciri tertentu melalui aplikasi mudah alih yang anda muat turun dan pasang kepada telefon mudah alih (secara terkumpul “Perkhidmatan Mudah Alih”), anda mesti mempunyai pelan langganan mudah alih dengan pembawa mudah alih yang menyertai dan pelan langganan tanpa wayar anda mesti membekalkan anda dengan fungsi yang perlu. Anda mungkin perlu membayar bayaran perkhidmatan kepada pembawa anda dan pihak ketiga yang lain apabila mengakses dan menggunakan khidmat mereka. Anda harus menyemak pelan yang anda ada dengan pembawa anda untuk memastikan bayaran yang mungkin dikenakan kepada anda.

CABUTAN BERTUAH DAN PERTANDINGAN

Sebarang cabutan bertuah, pertandingan, permainan dan/atau tawaran promosi yang terdapat pada Laman Web adalah ditadbir oleh peraturan dan/atau terma dan syarat yang khusus. Dengan memasuki cabutan bertuah atau pertandingan atau menyertai permainan atau tawaran promosi berkenaan yang terdapat pada Laman Web, anda akan tertakluk kepada peraturan dan/atau terma dan syarat berkenaan. Adalah penting untuk anda membaca peraturan yang terpakai dan/atau terma dan syarat, yang dipautkan daripada laman atau aktiviti tertentu. Sejauh mana terdapat sebarang percanggahan antara peraturan berkenaan dan/atau terma dan syarat dan Terma ini, peraturan dan/atau terma dan syarat bagi cabutan bertuah, pertandingan, permainan atau tawaran promosi akan berkuat kuasa, tetapi hanya sejauh mana terdapat percanggahan.

PELUANG RUJUKAN

Kami boleh menawarkan dari semasa ke semasa program rujukan yang membenarkan anda untuk menyerahkan maklumat tentang rakan-rakan atau keluarga anda (“Orang Rujukan”), termasuk, tanpa had, alamat emel, nombor telefon, nama, alamat jalan dan sebarang maklumat perhubungan yang lain, supaya mereka boleh menerima maklumat dan/atau tawaran promosi lain berkenaan Laman Web dan ciri-cirinya. Kami boleh menggunakan dan menyimpan sebarang maklumat berkenaan yang kami kumpulkan daripada anda tentang Orang Rujukan dengan mematuhi Notis Privasi kami, dan hanya sejauh mana perlu untuk menjalankan permintaan anda. Kami tidak akan menggunakan sebarang maklumat berkenaan untuk sebarang tujuan lain melainkan Orang Rujukan memberi kebenaran kepada penggunaan bagi tujuan lain berkenaan. Anda hanya boleh merujuk kepada orang yang anda mempunyai hubungan peribadi dengannya. Anda mesti telah mendapat kebenaran Orang Rujukan sebelum membekalkan kami dengan maklumat perhubungan beliau. Kami mempunyai hak untuk mengehadkan bilangan Orang Rujukan yang anda boleh serahkan. Kami mempunyai hak untuk mengehadkan bilangan transmisi kepada sebarang Orang Rujukan tertentu dari semasa ke semasa. Anda tidak boleh menarik balik maklumat perhubungan yang anda bekalkan bagi Orang Rujukan setelah ia diserahkan. Orang Rujukan mestilah (a) pemastautin sah Amerika Syarikat yang berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau umur dewasa dalam bidang kuasa undang-undang tempat tinggal beliau, yang mana lebih tua, atau (b) individu di luar Amerika Syarikat yang mempunyai kuasa untuk mengikat kontrak dengan kami dan tidak dihalang daripada melakukan sedemikian di bawah sebarang undang-undang terpakai di negara kediaman beliau, atau umur yang lain sebagaimana yang ditetapkan pada laman pendaftaran, dan boleh mendaftar untuk ciri-ciri yang ditawarkan pada Laman Web dan sebaliknya menggunakan Laman Web. Kami mempunyai hak untuk menambah pengehadan tambahan kepada sesiapa yang mungkin dirujuk. Maklumat perhubungan bagi Orang Rujukan mestilah sah dan berfungsi untuk kami menghubunginya tentang Laman Web atau ciri-cirinya. Kami tidak akan bertanggungjawab untuk mengesahkan maklumat perhubungan yang anda berikan. Kami boleh memilih untuk TIDAK berkomunikasi dengan mana-mana Orang Rujukan dan/atau alamat emel jika beliau dilihat berada di dalam mana-mana senarai "jangan hubungi" atau "jangan emel" kami. Sebagai tambahan, kami mempunyai hak untuk menolak penyertaan mana-mana Orang Rujukan jika (a) maklumat perhubungan yang diberi anda tidak tepat atau tidak sah, (b) individu berkenaan telah melanggar mana-mana peruntukan Terma ini, atau (c) kami menentukan, menurut budi bicara mutlak kami, bahawa penyertaan individu berkenaan mungkin berbahaya kepada kami, Laman Web, sebarang perkhidmatan atau ciri-ciri, atau mana-mana pihak ketiga bagi sebarang sebab, atau bagi sebarang sebab lain sebagaimana ditentukan dalam budi bicara kami.

Jika anda menyalahgunakan sebarang program rujukan atau sebaliknya terlibat dalam kelakuan tidak senonoh berhubungan dengan program rujukan, sebagaimana yang kami tentukan dalam budi bicara mutlak kami, kami mempunyai hak untuk menafikan anda akses lanjut ke Laman Web. Insentif, hadiah, atau program rujukan akan tertakluk kepada terma dan syarat tambahan yang akan disiarkan ketika program berkenaan tersedia. Sejauh mana terdapat sebarang percanggahan antara terma dan syarat berkenaan dan Terma ini, peraturan dan/atau terma dan syarat bagi insentif, hadiah atau program rujukan akan berkuatkuasa, tetapi hanya sejauh mana terdapat percanggahan. Kami mempunyai hak, menurut budi bicara mutlak kami, untuk menggantung, secara sementara atau kekal, atau berhenti membekalkan sebarang dan semua program rujukan tanpa notis, sebab atau liabiliti.

Jika anda menggunakan Laman Web untuk berkomunikasi kepada Orang Rujukan (atau mana-mana pihak ketiga), anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web untuk membahayakan Orang Rujukan atau mana-mana pihak ketiga yang lain, dan/atau menggunakan Laman Web dengan melanggar sebarang undang-undang terpakai, peraturan atau kawalan atau Terma.

Jika kami pada bila-bila masa memperkenalkan kaedah komunikasi atas talian yang tersedia hanya untuk ahli, kami mungkin mengenakan semua atau sebahagian pengehadan yang sama sebagaimana yang ditetapkan di atas, sebagaimana yang kami tetapkan dalam budi bicara kami, dan mengkomunikasikan dan membekalkan notis penting kepada anda melalui sistem komunikasi berkenaan.

CIRI-CIRI UNDIAN/PENILAIAN

Bagi sebarang ciri-ciri undian/penilaian yang terdapat pada Laman Web, anda mesti mengikuti arahan pada Laman Web untuk menyerahkan undian/penilaian anda, termasuk tanpa had, sebarang pengehadan yang ditetapkan berhubungan dengan pengehadan ke atas undian/penilaian. Undian/penilaian yang diterima dari anda yang melebihi sebarang had undian/penilaian akan disingkirkan. Bayaran atau pertimbangan yang lain sebagai tukaran bagi undian/penilaian adalah dilarang. Undi/penilaian yang dijana oleh skrip, makro atau kaedah automatik yang lain atau sebarang kaedah yang lain yang bertujuan memberi impak kepada integriti proses undian/penilaian sebagaimana yang ditetapkan oleh kami mungkin batal. Kami mempunyai hak, menurut budi bicara mutlak kami, untuk menyingkirkan sesiapa yang kami dapati melanggar Terma ini, mengusik proses undian/penilaian, atau berkelakuan secara tidak bersemangat kesukanan atau tidak senonoh dan membatalkan semua undian/penilaian yang berkaitan. Keputusan kami berhubung semua aspek sebarang elemen pengundian/penilaian adalah muktamad dan mengikat, tetapi tidak terhad kepada, berhubung dengan kiraan undian/penilaian dan pembatalan atau penyingkiran mana-mana undi/penilaian atau pengundi/penilai yang disyaki.

ACARA

Anda mungkin dipelawa atau diajak menghadiri acara tajaan SC Johnson, acara yang ditaja oleh rakan kongsi bisnes kami atau acara yang diadakan oleh pengguna Laman Web yang tidak berkaitan dalam apa jua bentuk dengan SC Johnson (secara terkumpul, “Acara”). Penyertaan anda dalam apa-apa Acara adalah ditanggung oleh anda sendiri dan anda dengan ini bersetuju untuk melepaskan dan melindungi SC Johnson daripada dan terhadap sebarang liabiliti, tuntutan, kerosakan, kos dan perbelanjaan, termasuk tanpa had, sebarang kecederaan atau kematian kepada anda atau anak-anak anda di bawah umur atau jagaan anda, dan bayaran dan kos guaman yang berpatutan, hasil daripada kehadiran ke Acara atau penyertaan dalam apa-apa acara yang terdapat di Acara berkenaan. Anda juga dengan ini bersetuju bahawa kami (dan orang-orang yang diamanahkan kami) boleh membuatkan filem dan merakam apa-apa Acara yang ditaja oleh SC Johnson yang anda dan anak-anak bawah umur anda atau jagaan anda sertai, dan anda dengan ini bersetuju bahawa filem dan rakaman berkenaan akan dimiliki oleh SC Johnson dan kami (dan orang-orang yang diamanahkan kami) boleh menggunakan nama anda atau anak-anak di bawah umur anda atau jagaan anda, keserupaan, suara, persembahan dan aktiviti-aktiviti lain yang anda atau anak-anak bawah umur anda atau jagaan anda sertai bagi sebarang pengiklanan, promosi atau tujuan yang mematuhi undang-undang yang lain dalam sebarang dan semua media, yang diketahui sekarang atau masa akan datang, di seluruh dunia selama-lamanya tanpa notis, kebenaran atau pampasan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga.Kami mungkin menentukan kehadiran anda ke suatu Acara setelah mendapatkan pengesahan bertulis anda kepada perjanjian berkenaan.

MAKLUMAT PRODUK

PENTING: PENYERAHAN PADA LAMAN WEB MUNGKIN MENGANDUNGI CADANGAN BAGI KEGUNAAN PRODUK SC JOHNSON YANG BELUM DINILAIKAN ATAU DIBENARKAN OLEH SC JOHNSON. SC Johnson tidak menyokong atau membenarkan penggunaan sebarang produknya dalam sebarang bentuk selain daripada penggunaan produk yang dikehendaki sebagaimana yang dinyatakan atas pembungkusannya. Anda tidak seharusnya menggunakan mana-mana produk SC Johnson dalam apa jua cara melainkan cara penggunaan yang dikehendaki.

PERTIKAIAN ANTARA PENGGUNA

ANDA MEMAHAMI DAN BERSETUJU BAHAWA ANDA BERTANGGUNGJAWAB PENUH TERHADAP INTERAKSI ANDA DENGAN PENGGUNA ATAU PIHAK KETIGA YANG LAIN. SC JOHNSON MEMPUNYAI HAK, TETAPI TIADA KEWAJIBAN, UNTUK MEMANTAU PERTIKAIAN ANTARA ANDA DENGAN PENGGUNA YANG LAIN (DAN PIHAK KETIGA YANG LAIN) DAN UNTUK MENAMATKAN AKSES ANDA KE LAMAN WEB JIKA SC JOHNSON MEMUTUSKAN, MENURUT BUDI BICARA MUTLAKNYA, BAHAWA MELAKUKAN DEMIKIAN ADALAH BIJAK.

PENGEHADAN LIABILITI

SC JOHNSON TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEROSAKAN ATAU KECEDERAAN YANG MENYUSUL ATAU TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN LAMAN WEB OLEH ANDA.

INI MERANGKUMI (TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA) KEROSAKAN ATAU KECEDERAAN YANG DISEBABKAN OLEH MANA-MANA:

 • PENGGUNAAN (ATAU KETIDAKBOLEHGUNAAN) LAMAN WEB;
 • PENGGUNAAN (ATAU KETIDAKBOLEHGUNAAN) LAMAN WEB YANG MANA ANDA PAUTKAN DARIPADA LAMAN WEB KAMI;
 • KEGAGALAN PELAKSANAAN;
 • RALAT;
 • KETINGGALAN;
 • GANGGUAN;
 • KECACATAN;
 • PENANGGUHAN DALAM OPERASI ATAU TRANSMISI;
 • VIRUS KOMPUTER; ATAU
 • KEGAGALAN TALIAN.

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA KAMI TIDAK SAMA SEKALI BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEROSAKAN, TERMASUK, TANPA PENGEHADAN:

 • KEROSAKAN YANG BERTUJUAN UNTUK MEMBERI PAMPASAN KEPADA SESEORANG SECARA LANGSUNG KE ATAS KERUGIAN ATAU KECEDERAAN;
 • KEROSAKAN TIDAK LANGSUNG, ISTIMEWA, PENGHUKUMAN ATAU TELADAN;
 • KEROSAKAN YANG DIJANGKAKAN SEWAJARNYA BERHASIL DARIPADA KERUGIAN ATAU KECEDERAAN (SECARA LEGAL, “KEROSAKAN TURUTAN”); ATAU
 • KEROSAKAN LAIN-LAIN DAN PERBELANJAAN YANG TERHASIL SECARA LANGSUNG DARI KERUGIAN ATAU KEROSAKAN (SECARA SAH, “KEROSAKAN SAMPINGAN”).

SELANJUTNYA, KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB WALAUPUN JIKA KAMI TELAH BERLAKU CUAI ATAU JIKA KAMI TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT -- ATAU KEDUA-DUANYA.

PENGECUALIAN: DALAM BIDANG KUASA YANG TERTENTU UNDANG-UNDANG MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN KAMI UNTUK MENGEHADKAN ATAU MENGECUALIKAN LIABILITI BAGI KEROSAKAN SAMPINGAN ATAU TURUTAN , JADI PENGEHADAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI, DAN ANDA MUNGKIN MEMANG BERHAK UNTUK MEMULIHKAN JENIS-JENIS KEROSAKAN INI. TETAPI DALAM APA-APA JUA KEADAAN, LIABILITI KAMI KEPADA ANDA BAGI SEMUA KERUGIAN, KEROSAKAN, KECEDERAAN, DAN TUNTUTAN BAGI SETIAP JENIS (SAMA ADA KEROSAKAN ADALAH DITUNTUT DI BAWAH TERMA KONTRAK, ATAU MEREKA DIDAKWA ADALAH BERPUNCA DARI KECUAIAN ATAU KELAKUAN YANG SALAH, ATAU MEREKA DIDAKWA DI BAWAH APA-APA TEORI UNDANG-UNDANG YANG LAIN) TIDAK AKAN LEBIH BESAR DARIPADA JUMLAH YANG ANDA BAYAR UNTUK MENGAKSES LAMAN WEB.

PENAFIAN

MATERIAL DALAM LAMAN WEB KAMI ADALAH DISEDIAKAN "SEDIA ADA". INI BERERTI BAHAWA SC JOHNSON MENAFIKAN SEMUA WARANTI YANG DINYATAKAN DAN TERSIRAT TENTANG MATERIAL DALAM LAMAN WEB.

INI TERMASUK (TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA) WARANTI:

 • BAHAWA MATERIAL ADALAH BOLEH DIDAGANGKAN DAN ADALAH BERADA PADA TARAF KUALITI TERTENTU ATAU SESUAI UNTUK TUJUAN TERTENTU;
 • BAHAWA ELEMEN FUNGSI YANG TERKANDUNG DALAM MATERIAL AKAN TIDAK DIGANGGU ATAU BEBAS RALAT;
 • BAHAWA KECACATAN AKAN DIBETULKAN;
 • BAHAWA LAMAN WEB KAMI ATAU PELAYAN YANG MENYEDIAKAN MEREKA ADALAH BEBAS DARI VIRUS ATAU SEBARANG KOMPONEN BERBAHAYA YANG LAIN; DAN
 • BAHAWA KEPUTUSAN ATAU HASIL YANG BERJAYA AKAN TERHASIL DARIPADA DENGAN BETUL MENGIKUTI SEBARANG TUNJUK AJAR, ARAHAN ATAU RESIPI YANG TERKANDUNG DALAM MATERIAL.

SEBAGAI TAMBAHAN KEPADA PERKARA DI ATAS, ANDA (DAN BUKAN SC JOHNSON) MENANGGUNG SELURUH KOS BAGI SEMUA SERVIS, PEMBAIKIAN ATAU PEMBETULAN YANG DIPERLUKAN.

SC JOHNSON TIDAK BOLEH MENGAWAL TINDAKAN PENGGUNA LAIN YANG MUNGKIN ANDA PILIH UNTUK KONGSIKAN MAKLUMAT ANDA. JUSTERU, KAMI TIDAK BOLEH DAN TIDAK MENJAMIN BAHAWA PENYERAHAN TIDAK AKAN DILIHAT OLEH ORANG-ORANG YANG TIDAK DIBENARKAN ATAU DIGUNAKAN BAGI TUJUAN YANG TIDAK BETUL. SC JOHNSON TIDAK BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG PEMINTASAN TETAPAN PRIVASI ATAU LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN YANG TERKANDUNG DALAM LAMAN WEB. ANDA MEMPERAKUI DAN MEMAHAMI BAHAWA, WALAUPUN SETELAH PEMBUANGAN, SALINAN PENYERAHAN MUNGKIN MASIH BOLEH DILIHAT DALAM LAMAN CACHE ATAU ARKIB ATAU JIKA PENGGUNA LAIN TELAH MENYALIN ATAU MENYIMPAN PENYERAHAN ANDA.

SEBARANG TINDAKAN YANG DIAMBIL SEBAGAI RESPON KEPADA MAKLUMAT, PENDAPAT, NASIHAT, ATAU CADANGAN YANG DIBERI, DIBINCANGKAN ATAU DILETAKKAN PADA LAMAN WEB, TERMASUK SEBARANG KANDUNGAN YANG DIMUAT TURUN ATAU SEBALIKNYA DIDAPATI MELALUI PENGGUNAAN LAMAN WEB OLEH ANDA ADALAH DITANGGUNG ANDA SENDIRI. ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS SEBARANG TINDAKAN YANG DIAMBIL SEBAGAI RESPON KEPADA MAKLUMAT, PENDAPAT, NASIHAT ATAU CADANGAN BERKENAAN, ATAU BAGI SEBARANG KERUGIAN ATAU KEROSAKAN DALAM APA JUA BENTUK YANG TERHASIL DARI APA-APA TINDAKAN BERKENAAN, TERMASUK SEBARANG KEROSAKAN KEPADA SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU KEHILANGAN DATA YANG BERPUNCA DARI MUAT TURUN SEBARANG KANDUNGAN BERKENAAN.

PENGECUALIAN: DALAM BIDANG KUASA UNDANG-UNDANG TERTENTU, UNDANG-UNDANG MUNGKIN TIDAK MEMBENARKAN KAMI UNTUK MENAFIKAN ATAU MENGECUALIKAN WARANTI, JADI PENAFIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA.

INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk mengindemnifikasikan dan melindungi SC Johnson, badan-badan gabungan kami, dan setiap pegawai, pengarah, pekerja, perwakilan dan ejen masing-masing kami dari sebarang tuntutan, permintaan, kerugian, perbelanjaan, liabiliti atau kerosakan (termasuk bayaran dan kos guaman berpatutan) yang terhasil dari:

 • penggunaan Laman Web oleh anda,
 • penggunaan sebarang Penyerahan oleh anda,
 • penyertaan anda dalam sebarang perkhidmatan atau program yang ditawarkan atas atau melalui Laman Web,
 • pelanggaran anda atau anggapan pelanggaran terhadap Terma ini,
 • sebarang Penyerahan yang diposkan oleh anda, atau
 • anggapan pelanggaran hak sebarang pihak ketiga oleh anda (termasuk, tanpa had, tuntutan fitnah, pencerobohan privasi, hak publisiti, pecah amanah, pelanggaran hakcipta, tanda niaga, paten, atau sebarang hak pemilikan intelektual yang lain).
Kami mempunyai hak untuk secara eksklusif mempertahankan dan mengawal sebarang tuntutan yang terhasil dari perkara di atas dan sebarang perkara indemnifikasi berkenaan dan anda akan bekerjasama penuh dengan kami dalam sebarang pertahanan berkenaan.

TEMPOH DAN PENAMATAN TERMA DAN SYARAT PENGGUNAAN

Terma ini terpakai kepada anda apabila anda mula menggunakan Laman Web. SC Johnson mungkin menamatkan Terma ini, atau sebarang bahagiannya, pada bila-bila masa dan tanpa notis kepada anda, atas apa jua alasan. Walau bagaimanapun, bahagian yang berkenaan dengan PENGEHADAN PENGGUNAAN ANDA BAGI MATERIAL PADA LAMAN WEB, PENGEHADAN LIABILITI, INDEMNIFIKASI, PENAFIAN, dan BIDANG KUASA akan berterusan selepas penamatan.

Sebagai tambahan, SC Johnson berhak menggantung, mengehadkan, atau menamatkan semua atau sebahagian daripada Laman Web, atau akses atau penggunaannya oleh anda, pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.

BIDANG KUASA

SC Johnson mengawal dan mengendalikan Laman Web dari ibu pejabat syarikat di Racine, Wisconsin, di Amerika Syarikat.

Terma ini, dan perjanjian yang mereka buat, akan ditadbir dari semua segi dengan dan ditafsirkan menurut undang-undang Negeri Wisconsin, A.S., tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang. Begitu juga, penggunaan Laman Web oleh anda akan ditadbir dari semua segi dengan undang-undang Negeri Wisconsin, A.S. Konvensyen Bangsa-Bangsa Bersatu atas Kontrak bagi Penjualan Antarabangsa Barangan tidak akan terpakai kepada terma ini.

Kegagalan SC Johnson untuk melaksanakan, menguatkuasakan atau menegaskan perlaksanaan ketat bagi mana-mana hak atau peruntukan Terma ini tidak akan dianggap sebagai pelepasan sebarang hak atau peruntukan berkenaan. Jika sebarang peruntukan Terma ini adalah di luar undang-undang, batal atau tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang terpakai, ia tidak akan mempengaruhi kesahan, kesahihan dan kebolehkuatkuasaan sebarang peruntukan lain yang tertinggal. Kedua-dua perjalanan kelakuan antara pihak atau amalan niaga tidak akan bertindak untuk mengubah sebarang terma dan syarat ini. SC Johnson boleh menugaskan hak dan kewajibannya di bawah Terma ini kepada mana-mana pihak pada bila-bila masa tanpa notis kepada anda.

Tanpa mengambil kira sebarang statut atau undang-undang yang bercanggahan, sebarang tuntutan atau sebab tindakan yang terhasil dari atau berkaitan dengan Laman Web mesti difailkan dalam tempoh satu (1) tahun setelah tuntutan atau sebab tindakan berkenaan terhasil atau selama-lamanya dihalang dan dilepaskan.

Anda tidak seharusnya, dalam apa jua keadaan meminta atau diberi hak ke atas pembatalan, penggantian injuksi atau bantuan berekuiti yang lain, atau untuk menyuruh atau menghalang operasi atau ekploitasi Laman Web, sebarang iklan atau material lain yang diterbitkan berkaitan dengannya, atau sebarang kandungan atau material lain yang digunakan atau dipaparkan pada Laman Web. Anda memahami dan bersetuju bahawa tiada hubungan fidusiari diasaskan di antara anda dan kami terhadap penggunaan Laman Web oleh anda. Penggunaan Laman Web oleh anda tidak akan dianggap sebagai membuat hubungan majikan dan pekerja, atau prinsipal dan ejen, usaha sama atau rakan kongsi antara anda dan kami.

Walaupun kami mereka Laman Web untuk mematuhi undang-undang negara yang kami beroperasi, kami tidak dalam apa jua bentuk mewakili atau menandakan bahawa Material pada Laman Web sesuai atau tersedia untuk kegunaan di luar Amerika Syarikat, dan akses kepadanya dari kawasan di mana kandungannyadiharamkan adalah dilarang. Jika anda menggunakan Laman Web dari lokasi di luar Amerika Syarikat, anda melakukannya dengan inisiatif anda sendiri dan bertanggungjawab di atas pematuhan terhadap sebarang undang-undang tempatan yang terpakai. Anda tidak boleh menggunakan atau mengeksport material dengan melanggar undang-undang dan peraturan eksport A.S.

PERUNTUKAN KHAS TERPAKAI UNTUK PENGGUNA DI LUAR AMERIKA SYARIKAT

Kami berusaha untuk mencipta komuniti global dengan standard yang konsisten bagi semua orang, tetapi kami juga berusaha untuk mematuhi undang-undang tempatan. Peruntukan berikut terpakai kepada pengguna dan bukan pengguna yang berinteraksi dengan SC Johnson di luar Amerika Syarikat:

 • Anda bersetuju bahawa Laman Web adalah tertakluk di bawah undang-undang Amerika Syarikat.
 • Anda bersetuju terhadap pengumpulan, pemprosesan, penyelenggaraan dan pemindahan maklumat berkenaan dalam dan ke Amerika Syarikat atau negara yang lain dengan mematuhi Notis Privasi kami.
 • Jika anda berada di negara yang dikenakan sekatan oleh Amerika Syarikat, atau berada dalam senarai Jabatan Perbendaharaan A.S bagi Warganegara Ditandakan Istimewa anda tidak akan melibatkan diri dengan aktiviti komersial pada Laman Web. Anda tidak akan menggunakan Laman Web jika anda dilarang daripada menerima produk, perkhidmatan, atau perisian yang berasal dari Amerika Syarikat.

PRIVASI

Notis Privasi kami menyatakan lengkap polisi kami berkenaan bagaimana kami menguruskan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda (termasuk melalui cara automatik) atau yang anda pilih untuk serahkan kepada kami.

PENAPISAN

Menurut 47 U.S.C. Seksyen 230(d), sebagaimana dirombak, kami dengan ini memberitahu anda bahawa perlindungan kawalan ibu bapa (seperti perkakasan komputer, perisian atau perkhidmatan penapisan) adalah tersedia secara komersial yang boleh membantu anda dalam mengehadkan akses kepada material yang berbahaya kepada anak di bawah umur. Maklumat yang mengenal pasti pembekal semasa perlindungan berkenaan terdapat dalam dua laman web berikut: GetNetWise dan OnGuard Online. SC Johnson tidak menyokong, menggalakkan atau membenarkan mana-mana produk atau perkhidmatan yang disenaraikan pada laman web berkenaan.

TERMA AM TERPAKAI KEPADA E-KOMERSIAL

Rujukan terhadap sebarang produk pada Laman Web tidak menjadi tawaran untuk menjual atau membekalkan produk berkenaan dan tidak bererti produk berkenaan tersedia atau bahawa nama dan butiran sebarang produk dari pengedar pukal kami akan sama seperti yang terkandung dalam Laman Web.

Kami tidak boleh menjamin bahawa produk yang disenaraikan sebagai tersedia akan betul-betul dihantar dengan segera, kerana inventori mungkin berubah dengan ketara dari sehari ke sehari. Dalam situasi yang jarang berlaku, produk mungkin berada dalam stok semasa anda menempahnya, dan habis dijual ketika tempahan anda diproses.

Apabila terpakai, polisi kami berkaitan dengan penghantaran dan pengembalian/penukaran produk disiarkan pada Laman Web untuk rujukan anda. Semak semula polisi berkenaan sebelum membeli produk dari Laman Web.

Harga dan ketersediaan produk yang disenaraikan pada Laman Web adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

Walaupun kami berusaha untuk menyediakan maklumat produk dan harga yang tepat, ralat harga atau tipografik mungkin berlaku. Dalam keadaan di mana produk disenaraikan pada harga yang tidak betul kerana ralat tipografik, atau sebarang sebab lain, kami akan mempunyai hak untuk menolak atau membatalkan sebarang tempahan yang dibuat bagi produk berkenaan pada harga yang tidak betul, walaupun tempahan telah dipastikan dan/atau kad kredit anda telah dikenakan bayaran. Dalam keadaan di mana item disalahhargakan, kami mungkin, dengan budi bicara mutlak kami, sama ada menghubungi anda untuk arahan atau membatalkan arahan anda dan memaklumkan anda tentang pembatalan berkenaan. Jika kad kredit anda telah dikenakan bayaran bagi pembelian dan tempahan anda dibatalkan, kami akan segera mengeluarkan kredit kepada akaun kad kredit anda mengikut amaun yang tidak betul itu.

Mungkin terdapat tempahan tertentu yang kami tidak boleh terima dan mesti batalkan. Kami mempunyai hak, menurut budi bicara mutlak kami, untuk menolak atau membatalkan mana-mana tempahan atas apa jua alasan. Kami mempunyai hak, menurut budi bicara mutlak kami, untuk mengehadkan kuantiti item yang dibeli seorang, serumah atau satu tempahan. Pengehadan ini boleh terpakai kepada tempahan yang dibuat dengan atau menggunakan akaun atas talian yang sama, dan juga kepada tempahan yang menggunakan alamat bayaran dan/atau penghantaran yang sama. Kami akan memberi makluman kepada pelanggan sekiranya had berkenaan terpakai.

Sesetengah situasi yang mungkin menyebabkan tempahan anda dibatalkan termasuk pengehadan kepada kuantiti yang tersedia untuk pembelian, ketidaktepatan atau ralat dalam maklumat produk atau harga, atau masalah yang dikenalpasti oleh bahagian pencegahan kredit dan penipuan. Kami juga memerlukan pengesahan atau maklumat tambahan sebelum menerima sebarang tempahan. Kami akan menghubungi anda jika semua atau sebahagian tempahan anda dibatalkan atau jika maklumat tambahan diperlukan untuk menerima tempahan anda. Jika tempahan anda dibatalkan setelah kad kredit anda dikenakan bayaran, kami akan mengeluarkan kredit kepada kad kredit anda dalam jumlah bayaran.

KESELURUHAN PERJANJIAN

Ini adalah keseluruhan perjanjian berkenaan semua perkara yang telah dibincangkan dalam perenggan-perenggan sebelumnya.