ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อจำกัดการใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ของท่าน

เนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ภาพ ซอฟท์แวร์ เสียง ข้อความ คลิปวิดีโอ และสื่ออื่นๆ) (“เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของหรือเคยเป็นสิทธิที่มอบให้แก่เอสซี ยอห์นสันและได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น กฎหมายว่าด้วยเรื่องสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าหรือลิขสิทธิ์  ห้ามมิให้ท่านทำการดัดแปลง ทำซ้ำ ส่งผ่าน แจกจ่าย แสดง สร้างงานที่พัฒนาสืบเนื่องมาจากต้นแบบของ โอนถ่ายหรือจำหน่ายซึ่งเนื้อหาใดๆ เหล่านี้โดยไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าจากเอสซี ยอห์นสันหรือเจ้าของงานก่อนสำหรับเนื้อหานั้นที่ได้ถูกมอบสิทธิให้แก่เรา ยกเว้นสำหรับการใช้งานส่วนตัวหรือการใช้งานที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อเชิงพาณิชย์ของท่าน ห้ามมิให้ท่านพยายามกระทำการดัดแปลงเนื้อหาใดๆ ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใดก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเพื่อกำจัดหรือหลีกเลี่ยงคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเรา หรือเพื่อใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนใดของเนื้อหาที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจของตนอย่างเคร่งครัด

เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการของเอสซี ยอห์นสันรวมทั้งเครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่ถูกมอบสิทธิให้แก่เอสซี ยอห์นสัน (เรียกรวมกันว่า “เครื่องหมายการค้า”) ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์คือเครื่องหมายจดทะเบียนและที่ไม่ได้จดทะเบียนของเอสซี ยอห์นสัน เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมายบริการทั้งหมดอื่นๆ รวมทั้งเครื่องหมายที่ไม่ใช่ของเอสซี ยอห์นสันคือทรัพย์สินของเจ้าของอื่นนั้นตามลำดับ ไม่มีเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ที่จะได้รับการตีความว่าเป็นการมอบการอนุญาตหรือการให้สิทธิ ทั้งโดยนัยหรือโดยการมัดมือชกหรือในทางตรงกันข้าม เพื่อการใช้งานเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเอสซี ยอห์นสันหรือบุคคลภายนอกนั้นๆ ที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ การที่ไม่มีชื่อผลิตภัณฑ์หรือการบริการ หรือโลโก้ปรากฏอยู่ที่ใดในข้อความของเว็บไซต์ไม่ทำให้เกิดการตีความว่าเป็นการสละสิทธิ์ซึ่งสิทธิในเครื่องหมายการค้าใดๆ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ อันเกี่ยวเนื่องกับชื่อหรือโลโก้นั้น

ท่านจะยอมรับความเสี่ยงจากการใช้งานเนื้อหาใดๆ รวมถึงเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบดังคำนิยามด้านล่างเอง เอสซี ยอห์นสันขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมด รวมทั้งซอฟท์แวร์ แอปพลิเคชัน และรายการอื่นๆ ที่ใช้หรือบรรจุไว้ในเว็บไซต์ ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าว

การมีคุณสมบัติเหมาะสม

การใช้งานเว็บไซต์จำกัดอยู่สำหรับบุคคลต่อไปนี้เท่านั้น (ก) ผู้ที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของที่พำนักอาศัยของเขา/เธอ โดยให้ยึดถืออายุเท่าใดก็ตามที่มากกว่า และ (ข) บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาผูกมัดกับเราและไม่ถูกห้ามมิให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ในประเทศที่พำนักอาศัยของตน

การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ ท่านยินยอมที่จะรับข้อมูลติดต่อสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะติดต่อสื่อสารกับท่านทางอีเมลหรือการลงประกาศในเว็บไซต์ ตามดุลยพินิจของเราเอง ท่านตกลงว่าข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดและการติดต่อสื่อสารอื่นใดที่เรามอบให้แก่ท่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายใดๆ ที่ระบุว่าการติดต่อสื่อสารต้องทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

การลงทะเบียน

การลงทะเบียนอาจกำหนดให้มีเพื่อการใช้งานหรือเข้าถึงพื้นที่ข้อมูลเฉพาะของเว็บไซต์ เอสซี ยอห์นสันจะจัดการกับข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมาจากท่านตามที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเอสซี ยอห์นสัน

ท่านต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมลที่มีบุคคลอื่นกำลังใช้งานอยู่แล้ว ที่ปลอมตนเป็นบุคคลอื่น ที่เป็นของบุคคลอื่น (โดยที่ไม่ได้รับคำยินยอมล่วงหน้าจากเขาหรือเธอก่อน) ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นของบุคคลใด ที่หยาบคายหรือทำให้เกิดความขุ่นเคือง หรือที่เราปฏิเสธด้วยเหตุผลอื่นใดตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว

เมื่อท่านลงทะเบียน ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งมาจะต้องเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ หากข้อมูลที่ท่านให้แก่เอสซี ยอห์นสันไว้มีการเปลี่ยนแปลง ท่านตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบข้อมูลที่ได้รับการแก้ไขใหม่นั้นโดยทันที เอสซี ยอห์นสันจะสามารถปิดบัญชีของท่านได้หากพบว่าข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้ไว้ไม่ถูกต้อง เป็นเท็จ ไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่สมบูรณ์

ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของท่านที่ท่านสร้างขึ้นจะเป็นข้อมูลเข้าสู่ระบบของท่าน และควรเก็บไว้เป็นความลับ ท่านคือผู้รับผิดชอบต่อการใช้งานบัญชีของท่านทั้งหมดอย่างเต็มที่ รวมถึงการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการใช้งานบัญชีของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลจากความสูญเสีย การขโมย การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ซึ่งข้อมูลเข้าสู่ระบบดังกล่าว ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย การขโมย หรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว เราจะสามารถกำหนดให้ท่านมีภาระหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ ตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้และเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบ

ในขณะนี้หรือ ณ ขณะใดในอนาคต พื้นที่ข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ฟอรั่ม บล็อก การวิจารณ์ ส่วนของความคิดเห็น และห้องสนทนา) จะทำให้ผู้ใช้งานสามารถ (ก) ลงหรือส่งเนื้อหา เช่น คำติชม ข้อเสนอแนะ ความคิด ข้อสังเกต ภาพกราฟฟิก คำวิจารณ์ ความคิดเห็น ข้อมูล มุมมอง คำแนะนำ งานเขียน งานวาด ภาพ รูปถ่าย งานโสตทัศนะ วิดีโอที่อัด เสียงที่อัด การเข้าร่วมในรายการส่งเสริมการขายหรือข้อมูลอื่นๆ หรือเนื้อหาที่ผู้ใช้งานสร้างขึ้น (“เนื้อหาที่ส่งเข้าระบบ”) ให้แก่เรา (ข) ดาวน์โหลดข้อความ วิดีโอ รูปภาพ และ/หรือ เนื้อหาอื่นๆ ลงบนคอมพิวเตอร์ (เรียกโดยรวมว่า “เนื้อหาที่ดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์”) (ค) ดาวน์โหลดความบันเทิงทางมือถือ หรือเนื้อหาอื่นๆ เช่น แอปพลิเคชัน    ริงโทน เกม กราฟฟิก ข่าว เสียง วิดีโอ รูปภาพหรือข้อมูลอื่นๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต SMS, MMS, WAP, BREW และวิธีอื่นในการจัดส่งเนื้อหาทางมือถือไปยังอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เทียบเท่าเฉพาะ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาที่ดาวน์โหลดลงบนมือถือ”) และ/หรือ (ง) ดูเว็บไซต์ เนื้อหาที่ดาวน์โหลดลงบนคอมพิวเตอร์ใดๆ สามารถนำไปใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเองเท่านั้น (หรือคอมพิวเตอร์ที่ท่านควบคุมอยู่) และเนื้อหาที่ดาวน์โหลดลงบนมือถือใดๆ สามารถนำไปใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่านเองเท่านั้น (หรืออุปกรณ์ที่ท่านควบคุมอยู่)

เนื้อหาที่ส่งเข้าระบบทั้งหมดจะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่มีเจ้าของ เอสซี ยอห์นสันจะไม่มีภาระผูกพันอันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบ เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้ใช้งานรายอื่น (หรือบุคคลภายนอกรายอื่น) จะไม่ใช้งานความคิดต่างๆ ที่ท่านแบ่งปัน ดังนั้น หากท่านมีความคิดที่ท่านต้องการเก็บไว้เป็นความลับและ/หรือไม่ต้องการให้ผู้อื่นนำไปใช้งาน โปรดอย่าลงความคิดนั้นบนเว็บไซต์ นอกจากนั้น เนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ที่ท่านมอบให้เราควรสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็น การค้นพบ ความเชื่อ หรือประสบการณ์ของท่านที่เป็นความจริง และอยู่ภายใต้ความรู้ส่วนบุคคลที่ท่านมี และไม่ควรทำให้เข้าใจผิดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเอสซี ยอห์นสันไม่ว่าในทางใด ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานควรเปิดเผยความสัมพันธ์ที่มีสาระสำคัญใดๆ (หากมี) ระหว่างตนและเอสซี ยอห์นสันในเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ที่มีลักษณะเป็นข้อความส่งเสริมสนับสนุน

เอสซี ยอห์นสันจะไม่ตรวจสอบและไม่สามารถตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมอบให้ได้ และจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบเหล่านี้ นอกจากนั้น เอสซี ยอห์นสันจะไม่แสดงว่าตนส่งเสริมสนับสนุนเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ด้วย ดังนั้น เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบ และเรายังไม่สามารถรับรองกับท่านได้ว่าเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบที่มีความไม่ถูกต้อง หลอกลวง ทำให้ขุ่นข้องหมองใจ เป็นการข่มขู่ เป็นการหมิ่นประมาท ผิดกฎหมายหรือทำให้ไม่พอใจจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์ ท่านไม่ควรสรุปเอาว่าเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ สะท้อนความคิดเห็นหรือนโยบายของเอสซี ยอห์นสันโดยเด็ดขาด เช่นเดียวกับกรณีที่ที่แม้ว่าเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบนั้นอาจมีคำวิจารณ์เกี่ยวกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบของผู้ใช้งานรายอื่น หรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ รายการส่งเสริมการขาย เว็บไซต์หรือข้อมูลในลักษณะเดียวกันอื่นๆ ของรา

ท่านจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่ง (ก) เนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ที่ท่านลงบนหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ (ข) เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านมอบไว้ให้แก่เราหรือผู้ใช้งานรายอื่น (หรือบุคคลอื่นที่เข้าชมเว็บไซต์) และ (ค) ปฏิสัมพันธ์ของท่านกับผู้ใช้งานรายอื่น (หรือบุคคลอื่นที่เข้าชมเว็บไซต์) เมื่อท่านส่งเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบให้แก่เว็บไซต์แล้ว ท่านปลดปล่อยเอสซี ยอห์นสันให้หลุดพ้นจากหน้าที่หรือภาระผูกพันใดๆ ที่ในทางตรงกันข้ามจะทำให้เกิดการตรวจสอบหรือดำเนินการตอบสนองต่อเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบนั้นๆ และหน้าที่หรือภาระผูกพันใดๆ ที่ในทางตรงกันข้ามจะทำให้ท่านมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ที่ต้องทำเพื่อตอบสนองต่อเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบของท่านนั้นๆ

ท่านรับทราบว่าเมื่อเราอนุญาตให้ท่านสามารถส่ง ดู หรือแจกจ่ายเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบเหล่านี้ เราปฏิบัติตนประหนึ่งเป็นสื่อกลางแบบนิ่งเท่านั้น และเราจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่หรือความรับผิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบนั้นๆ หรือกิจกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธที่จะไม่ลงประกาศ ตรวจสอบ ไม่ยอมรับ บล็อก นำออก หรือดำเนินการอื่นใดๆ ที่เราคิดว่าจำเป็นเพื่อจัดการกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ซึ่งอาจรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบที่เราพบว่าเป็นเนื้อหาที่เป็นอันตราย เป็นการหมิ่นประมาท หยาบคาย เป็นการหลอกลวง หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความขุ่นเคืองหรือเราพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว การกระทำดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การนำเนื้อหาที่ถูกกล่าวหาว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ออกไป การยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน การนำเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบทั้งหมดที่บุคคลใดๆ ที่เราระบุว่าเป็นผู้ละเมิดหรือผู้ที่ละเมิดซ้ำได้ส่งเข้ามา

หากเราได้รับการแจ้งโดยผู้ใช้งานรายใดก็ตามว่าเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบถูกกล่าวหาว่าไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ เราอาจจะทำการสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาดังกล่าวและระบุขั้นตอนการดำเนินการที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว เราไม่ต้องรับผิดไม่ว่าในทางในก็ตามต่อการแก้ไข การนำออก หรือการอนุญาตให้แสดงเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบต่อไป

เราอาจทำให้ได้มาซึ่งเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบบนเว็บไซต์ที่มี (หรือที่เราพัฒนาด้วยตัวเราเอง หรือผ่านผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เราว่าจ้าง) ความคิด สิ่งประดิษฐ์ ข้อมูล และเนื้อหาอื่นๆ ที่อาจมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับใจความหลัก ความคิด รูปแบบหรือสิ่งอื่นๆ ที่ท่านทำขึ้นบนเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น เอสซี ยอห์นสันกำลังเข้าร่วมในการวิจัยและงานพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างแข็งขัน และเข้าร่วมในการสร้างเนื้อหาหรือเอกสารทางการตลาดและการโฆษณา รวมทั้งเนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือที่อาจเป็นที่สนใจของผู้ใช้รายอื่น ทั้งที่ทำขึ้นด้วยตัวเองเราหรือผ่านผู้จำหน่ายที่เป็นบุคคลภายนอก เมื่อท่านส่งเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบมาแล้ว ท่านเข้าใจว่าท่านสละสิทธิซึ่งข้อเรียกร้องเพื่ออ้างสิทธิใดๆ หรือทั้งหมดที่ท่านอาจเคยมี อาจมี และ/หรือ อาจจะมีในอนาคตในเรื่องที่เกี่ยวกับความคิด การประดิษฐ์ สิ่งที่ประกอบขึ้น วิดีโอ และ/หรือ งานอื่นๆ ใดๆ ที่เอสซี ยอห์นสัน (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของตน) ใช้ ที่มีพื้นฐานมาจากหรือมีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบที่ท่านทำขึ้นบนเว็บไซต์

หากท่านส่งเนื้อหามาให้เรา:

(1) ในการนี้ ถือว่าท่านได้มอบสิทธิแบบไม่เฉพาะ ทั่วโลก ชำระเงินหมดแล้ว และไม่มีค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป เพิกถอนไม่ได้และไม่จำกัด ในการใช้งาน แก้ไข แจกจ่าย ปฏิบัติ แสดง รวมเข้ากันไว้ ให้สิทธิช่วง หรือสร้างงานที่พัฒนาสืบเนื่องมาจากต้นแบบ ซึ่งบางส่วนใดๆ หรือทั้งหมดของเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบของท่าน ไม่ว่าในทางใดก็ตามที่เราเห็นสมควรหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม

ซึ่งหมายความว่า ในกรณีนี้และอื่นๆ :

 • เราไม่ต้องปฏิบัติต่อเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ให้เป็นความลับ
 • หากเราใช้งานเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบดังกล่าวหรือยอมให้บุคคลอื่นใช้งานเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบดังกล่าว หรือสิ่งใดก็ตามที่เหมือนกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบนั้น เราไม่ต้องชำระเงินให้ท่านหรือบุคคลอื่นเป็นค่าเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบนั้นหรือการใช้งาน
 • เราสามารถใช้งานเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้ โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือแจ้งให้ท่านหรือบุคคลอื่นทราบถึงเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบนั้นหรือการใช้งาน
 • เราสามารถใช้งานเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบดังกล่าวในเว็บไซต์ ทางดิจิตอล การตีพิมพ์หรือในรูปแบบสื่ออื่นใดทั่วโลกตลอดไป

(2) ยกเว้นกรณีที่สิทธิใดที่ท่านอาจมีหรือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ไม่สามารถมอบให้เอสซี ยอห์นสันภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือทฤษฎีทางกฎหมายได้ ในการนี้ ท่านตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ที่จะปลดปล่อยและสละสิทธิซึ่งสิทธิใดๆ หรือทั้งหมดดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในการเผยแพร่ สิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิเรื่องความลับทางการค้า และ “สิทธิทางศีลธรรม” หรือสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการมอบความเป็นเจ้าของผลงาน หรือความถูกต้องซื่อตรงของเนื้อหา หรือสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด

(3) ท่านรับทราบว่าท่านต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ที่ท่านทำขึ้น หรืออีกแง่หนึ่งคือ ท่านรับทราบว่าท่าน (และไม่ใช่เรา) มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบ รวมถึง ความถูกต้องทางกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) ท่านยังรับทราบด้วยว่าเราไม่มีภาระหน้าที่ใดๆ ในการใช้งาน ลงประกาศหรือตอบรับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ เราอาจติดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ให้รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบที่ท่านมอบให้เรา รวมทั้งการขอคำวิจารณ์เพิ่มเติม และเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ บันทึกเสียงภาพหรือบันทึกคำแถลงใดๆ ที่ท่านหรือบุคคลอื่นทำขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการสนทนาของเราหรือการติดต่อกันทางจดหมายกับท่าน ท่านตกลงว่าเราจะเป็นเจ้าของเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นจากกิจกรรมดังกล่าวและอาจจะใช้เนื้อหาเหล่านั้นในลักษณะใดก็ได้ตามที่เราเห็นสมควร นอกจากนั้น เราอาจจะส่งข้อมูลและการแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบของท่านผ่านทางเว็บไซต์ ทางอีเมล หรือผ่านวิธีอื่นตามข้อมูลที่ท่านเคยมอบให้แก่เราอันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบของท่าน

เอสซี ยอห์นสันขอสงวนสิทธิ ณ เวลาใดก็ตาม และเป็นบางครั้ง ในการยกเลิกทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรซึ่งการยอมรับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบบางส่วนหรือทั้งหมด และ/หรือ การที่ท่านสามารถเข้าสู่เนื้อหาที่ส่งเข้าระบบได้ ทั้งโดยการส่งการแจ้งเตือนหรือไม่ส่งการแจ้งเตือนโดยดุลยพินิจของบริษัทเพียงฝ่ายเดียว ท่านตกลงว่าเอสซี ยอห์นสันจะไม่ต้องรับผิดต่อท่านหรือท่านบุคคลอื่นใดในเรื่องของการระงับหรือยกเลิกใดๆ ซึ่งการยอมรับเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ

ประมวลจริยธรรม

แม้ว่าเราจะไม่รับผิดชอบชอบต่อพฤติกรรมของผู้ใช้งานของเราหรือเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบที่พวกเขาทำขึ้น เราต้องการให้เว็บไซต์ของเราเป็นสถานที่บนอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาที่ไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลใด หรือทำให้บุคคลอื่นขุ่นเคืองหรือเป็นการทำร้ายบุคคลเหล่านั้น ดังนั้น ในการใช้งานเว็บไซต์ กรุณาอย่ากระทำการต่อไปนี้

 • ส่งเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ ได้รับการปกป้องด้านความลับทางการค้า หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึง เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิด้านความเป็นส่วนตัวและการเผยแพร่ เช่น การใช้ชื่อหรือสิ่งเสมือนของบุคคลอื่น หรือรูปภาพที่บุคคลอื่นถ่ายขึ้นโดยไม่ได้รับคำยินยอมของเขาหรือเธอ) ท่านควรส่งเนื้อหาที่ท่านเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวเท่านั้น
 • ตีพิมพ์เนื้อหาที่หลอกลวงเป็นเท็จ หรือสร้างคำแถลงที่อาจทำความเสียหายให้เราหรือบุคคลอื่น
 • ส่งเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หยาบคาย เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท กล่าวร้าย เป็นการข่มขู่ ดูถูก อนาจาร คุกคาม ทำให้เกลียดชัง ทำให้ขุ่นเคืองด้านเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ทำให้เกิดความรับผิดในทางแพ่ง ละเมิดกฎหมายใดๆ หรือไม่เหมาะสม
 • ส่งเนื้อหาที่ส่งเสริมแอลกอฮอล์ ยาที่ผิดกฎหมาย ยาสูบ อาวุธปืน/อาวุธต่างๆ (หรือการใช้งานสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมานี้)
 • ลงโฆษณาหรือการเชื้อเชิญในเชิงธุรกิจ
 • ขัดขวางการดำเนินการของเว็บไซต์ไม่ว่าในทางใด รวมถึงการส่งเนื้อหาจำนวนมากที่ไม่สมเหตุสมผลลงบนเว็บไซต์
 • เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับคำยินยอมจากพวกเขา
 • ถอดรหัส แปลกลับ แยกองค์ประกอบ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ซึ่งซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ประกอบขึ้นหรือทำให้เกิดส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ในทางใดๆ
 • ทำลายกลไกด้านความปลอดภัย สืบหาหรือสำรวจวิธีการทำลายกลไกด้านความปลอดภัย หรือมอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำลายกลไกด้านความปลอดภัย
  รวมถึงการยอมให้บุคคลอื่นเข้าถึงเว็บไซต์โดยใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ท่านออกให้ หรือโดยการบิดเบือน ลบหรือปกปิดส่วนบนของ Internet Protocol ผู้ส่งอีเมล หรือข้อมูลระบุตัวตนอื่นๆ
 • ละเมิดกฎหมายท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือลงเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ที่เป็นการสนับสนุนหรือแสดงคำแนะนำวิธีการในการกระทำผิดทางอาญา
 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองที่เป็นเท็จ รวมทั้งอายุของท่าน หรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสัมพันธ์ใดๆ หรือความเกี่ยวข้องในสาระสำคัญที่ท่านมีกับเอสซี ยอห์นสัน
 • ใช้งานเว็บไซต์เพื่อส่งหรือทำให้มีขึ้นโดยที่ไม่ได้รับการเชื้อเชิญหรืออนุญาต ซึ่งโฆษณา การเชื้อเชิญ รายการส่งเสริมการขาย “จดหมายขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” “ธุรกิจแบบปิรามิด” หรือการเชื้อเชิญในรูปแบบอื่นใด
 • ลงประกาศหรือแบ่งปันข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ
 • เชื้อเชิญให้ได้มาซึ่งรหัสผ่านหรือข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลใดก็ตาม
 • ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาที่ท่านได้มาจากเว็บไซต์ในลักษณะใดที่ไม่ได้รับอนุญาตจากข้อกำหนดเหล่านี้
 • ลงเนื้อหาใดๆ ที่มีไวรัสซอฟท์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ รวมทั้งไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายหรือจำกัดการทำงานตามปกติของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคม
 • ลงทะเบียนเพื่อให้มีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี หรือใช้งานหรือพยายามใช้งานบัญชีของบุคคลอื่น รวมทั้งบริการหรือระบบโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างอัตลักษณ์บุคคลปลอมขึ้นมาบนเว็บไซต์ หรือ
 • มีส่วนร่วมในพฤติกรรมแบบล่าเหยื่อหรือเฝ้าติดตามใดๆ หรือข่มขู่หรือคุกคามผู้อื่น

ต่อไปนี้คือสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์ในเว็บไซต์

 • ให้ความเคารพผู้อื่น โดยเฉพาะเมื่อไม่เห็นด้วยกับพวกเขา
 • การโต้แย้งเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรกระทำในทางสร้างสรรค์
 • รับผิดชอบคำพูดของคุณเอง

อุปกรณ์เคลื่อนที่

หากได้รับอนุญาตหรือสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ได้ในการ (ก) อัปโหลดเนื้อหาขึ้นเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน (ข) รับและตอบกลับข้อความหรือเข้าถึงและลงประกาศโดยใช้การส่งข้อความ (ค) ดูเนื้อหาในเว็บไซต์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และ/หรือ (ง) เข้าถึงคุณลักษณะเฉพาะผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือที่ท่านได้ดาวน์โหลดและติดตั้งในโทรศัพท์มือถือของท่าน (เรียกรวมกันว่า "บริการทางมือถือ”) ท่านต้องมีแผนลงทะเบียนบริการทางมือถือกับผู้ให้บริการทางมือถือที่เข้าร่วม และแผนลงทะเบียนบริการแบบไร้สายของท่านจะต้องมีคุณลักษณะที่จำเป็นใดๆ มอบให้ท่านใช้งานด้วย ท่านอาจได้รับการกำหนดให้ชำระเงินค่าบริการสำหรับบริษัทที่ให้บริการของท่านและบุคคลภายนอกอื่นๆ เมื่อเข้าถึงและใช้บริการของพวกเขา ท่านควรตรวจสอบแผนบริการที่ท่านมีกับผู้ให้บริการของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมเท่าใด

การชิงโชคและการแข่งขัน

การชิงโชคและการแข่งขัน เกมและ/หรือข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขายใดๆ ที่เข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ได้รับการบังคับควบคุมโดยกฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะ เมื่อเข้าร่วมการชิงโชคหรือการแข่งขันหรือเข้าร่วมในเกมหรือข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขายใดๆ ดังกล่าวที่มีให้บนเว็บไซต์ ท่านจะต้องอยู่ภายใต้กฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะเหล่านั้น การที่ท่านต้องอ่านกฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขที่นำมาบังคับใช้ซึ่งมีลิงก์มาจากหน้าหรือกิจกรรมเฉพาะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก หากเกิดกรณีของการขัดกันใดๆ ระหว่างกฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นกับข้อกำหนดเหล่านี้ กฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการชิงโชค การแข่งขัน เกมหรือข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขายจะใช้บังคับควบคุม เฉพาะกรณีที่เกิดการขัดกันเท่านั้น

โอกาสในการส่งต่อ

เราจะสามารถนำเสนอโปรแกรมการส่งต่อที่อนุญาตให้ท่านส่งข้อมูลเกี่ยวกับเพื่อนๆ หรือครอบครัวมาให้เราเป็นคราวๆ ไป (“บุคคลที่ถูกส่งต่อ”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่ที่มีชื่อถนน และข้อมูลติดต่ออื่นๆ เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูล และ/หรือ ข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับเว็บไซต์และคุณลักษณะของเว็บไซต์นั้น เรายังสามารถใช้งานและจัดเก็บข้อมูลนั้นใดๆ ที่เรารวบรวมมาจากท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกส่งต่อตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา โดยจะดำเนินการดังกล่าวเฉพาะเมื่อจำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านเท่านั้น เราจะไม่ใช้งานข้อมูลใดๆ เหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่ถูกส่งต่อเพื่อการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนั้น ท่านจะสามารถอ้างถึงเพื่อส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่ท่านมีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลด้วยเท่านั้น ท่านต้องได้รับคำยินยอมจากบุคคลที่ถูกส่งต่อก่อนมอบข้อมูลติดต่อของเขาหรือเธอให้แก่เรา เราขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนบุคคลที่ถูกส่งต่อที่ท่านสามารถส่งมาได้ เราขอสงวนสิทธิในการจำกัดจำนวนการโอนถ่ายข้อมูลไปยังบุคคลที่ถูกส่งต่อเฉพาะรายใดๆ เป็นบางครั้ง ท่านจะไม่สามารถขอถอนข้อมูลติดต่อที่ท่านให้ไว้สำหรับบุคคลที่ถูกส่งต่อเมื่อได้ส่งข้อมูลนั้นไปแล้ว ผู้ที่ถูกส่งต่อจะต้องเป็น (ก) ผู้ที่พำนักอาศัยในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี หรือมีอายุที่บรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของที่พำนักอาศัยของเขา/เธอ โดยให้ยึดถืออายุเท่าใดก็ตามที่มากกว่า หรือ (ข) บุคคลที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาที่มีอำนาจในการเข้าทำสัญญาผูกมัดกับเราและไม่ถูกห้ามมิให้กระทำการดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ ในประเทศที่พำนักอาศัยของเขา/เธอ หรือมีอายุอื่นๆ ที่กำหนดไว้ในหน้าลงทะเบียน และทำให้สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งานคุณลักษณะที่มอบให้บนเว็บไซต์หรือใช้งานเว็บไซต์ได้ เราขอสงวนสิทธิในการเพิ่มข้อจำกัดเพิ่มเติมกับผู้ที่อาจถูกส่งต่อชื่อ ข้อมูลติดต่อของบุคคลที่ถูกส่งต่อจะต้องถูกต้องและใช้งานได้เพื่อให้เราสามารถติดต่อเขาหรือเธอเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือคุณลักษณะของเว็บไซต์ เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านให้ไว้ เราอาจจะเลือกที่จะไม่ติดต่อสื่อสารไปหาบุคคลที่ถูกส่งต่อใดๆ และ/หรือที่อยู่อีเมล หากปรากฏว่าเขาหรือเธอมีชื่ออยู่ในรายการ “ห้ามติดต่อ” หรือ “ห้ามส่งอีเมล” ของเรา นอกจากนั้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมของบุคคลที่ถูกส่งต่อใดๆ หาก (ก) ข้อมูลติดต่อที่มอบให้โดยท่านเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ (ข) บุคคลนั้นได้ละเมิดบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดนี้ หรือ (ค) เราระบุว่าการเข้าร่วมโดยบุคคลดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อเรา เว็บไซต์ บริการหรือคุณลักษณะใดๆ หรือบุคคลภายนอกใดๆ ด้วยเหตุผลใดก็ตามโดยดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว หรือด้วยเหตุผลประการอื่นใดดังที่เราจะได้ระบุไว้ตามดุลยพินิจของเรา

หากท่านใช้งานโปรแกรมการส่งต่อในทางที่ผิด หรือเข้าร่วมในกิจกรรมที่ส่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันเกี่ยวเนื่องกับโปรแกรมการส่งต่อดังที่เราจะระบุตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านในครั้งต่อไป แรงจูงใจ รางวัลหรือโปรแกรมการส่งต่อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะลงประกาศไว้เมื่อโปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้งานได้ หากเกิดกรณีของการขัดกันใดๆ ระหว่างข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้น กับข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแรงจูงใจ รางวัลหรือโปรแกรมการส่งต่อจะใช้บังคับควบคุม เฉพาะกรณีที่เกิดการขัดกันเท่านั้น เราขอสงวนสิทธิ ตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว ในการระงับ ทั้งชั่วคราวหรือถาวร หรือยุติการให้บริการตามโปรแกรมการส่งต่อใดๆ หรือทั้งหมดโดยไม่ต้องบอกกล่าว มีเหตุผลหรือมีความรับผิดใดๆ

หากท่านกำลังใช้งานเว็บไซต์เพื่อติดต่อสื่อสารไปยังบุคคลที่ถูกส่งต่อ (หรือบุคคลภายนอกใดๆ) ท่านตกลงที่จะไม่ใช้งานเว็บไซต์เพื่อก่ออันตรายกับบุคคลที่ถูกส่งต่อหรือบุคคลภายนอกอื่นใดและ/หรือใช้งานเว็บไซต์ในลักษณะของการละเมิดกฎหมาย กฎหรือระเบียบที่บังคับใช้ หรือข้อกำหนดนี้

ณ เวลาใดก็แล้วแต่ หากเราแนะนำให้ใช้วิธีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์ที่มีให้บริการสำหรับสมาชิกเท่านั้น เราจะสามารถกำหนดให้ใช้ข้อจำกัดทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อจำกัดเดิมนี้ดังที่ระบุไว้ข้างต้น ตามที่เราจะระบุตามดุลยพินิจของเราเอง และจะติดต่อสื่อสารรวมทั้งส่งการแจ้งเตือนที่สำคัญให้ท่านผ่านทางระบบสื่อสารทางออนไลน์ดังกล่าว

คุณลักษณะการออกเสียง/การให้คะแนน

สำหรับคุณลักษณะการออกเสียง/การให้คะแนนใดๆ ที่มีให้บนเว็บไซต์ ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งในเว็บไซต์หากต้องการส่งคะแนนโหวต/การให้คะแนนของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อจำกัดใดๆ ที่ระบุไว้ก่อนหน้าในเรื่องของขีดจำกัดสำหรับการออกเสียง/การให้คะแนน การออกเสียง/การให้คะแนนที่ได้รับมาจากท่านที่เกินมาจากขีดจำกัดการออกเสียง/การให้คะแนนใดๆ จะถือว่าขาดคุณสมบัติ ห้ามมิให้มีการชำระเงินหรือค่าตอบแทนอื่นใดเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับการออกเสียง/การให้คะแนน การออกเสียง/การให้คะแนนที่ทำขึ้นจากสคริปต์ คำสั่งแมโคร หรือวิธีการอัตโนมัติอื่นๆ หรือโดยวิธีการอื่นใดที่มีเจตนาส่งผลกระทบต่อความซื่อสัตย์ของกระบวนการการออกเสียง/การให้คะแนนตามที่เราจะได้ระบุอาจถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะ เราขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิคุณสมบัติบุคคลใดๆ ที่เราพบว่าได้ทำการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ขัดขวางกระบวนการออกเสียง/การให้คะแนน หรือกระทำการในลักษณะท่าทีแบบไม่มีน้ำใจนักกีฬาหรือไม่เหมาะสม ด้วยดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว และตัดสินให้การออกเสียง/การให้คะแนนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นโมฆะ คำตัดสินของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการออกเสียง/การให้คะแนนใดๆ ในทุกด้านเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพัน แต่ไม่จำกัดเพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนับคะแนนเสียงโหวต/คะแนน และการทำให้เป็นโมฆะหรือการทำให้หมดคุณสมบัติซึ่งคะแนนเสียงโหวต/คะแนน หรือผู้ลงคะแนนเสียง/ผู้ให้คะแนนใดๆ

งานอีเว้นท์

ท่านอาจได้รับเชิญหรือร้องขอให้เข้าร่วมงานอีเว้นท์ที่เอสซี ยอห์นสันเป็นสปอนเซอร์ หรืองานอีเว้นท์ที่คู่ค้าทางธุรกิจของเราเป็นสปอนเซอร์ หรืองานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นโดยผู้ใช้งานเว็บไซต์ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเอสซี ยอห์นสันในทางใด (เรียกรวมกันว่า “งานอีเว้นท์”) ท่านยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมงานอีเว้นท์ใดๆ ด้วยตัวท่านเอง และในการนี้ท่านตกลงที่จะปลดปล่อยและปกป้องเอสซี ยอห์นสันจากความรับผิด การเรียกร้อง ค่าเสียหาย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตใดๆ ที่เกิดกับท่านหรือบุตรหรือเด็กในปกครองที่เป็นผู้เยาว์ของท่าน รวมทั้งค่าธรรมเนียมและต้นทุนทนายความตามสมควร อันเกิดจากการเข้าร่วมงานอีเว้นท์หรือการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่จัดขึ้นที่งานอีเว้นท์นั้น นอกจากนั้น ในการนี้ ท่านยังตกลงให้เรา (และผู้ที่ได้รับมอบหมายของเรา) สามารถถ่ายทำภาพยนตร์และบันทึกภาพเสียงงานอีเว้นท์ใดๆ ที่เอสซี ยอห์นสันเป็นสปอนเซอร์ ซึ่งท่านหรือบุตรหรือเด็กในปกครองที่เป็นผู้เยาว์ของท่านได้เข้าร่วม และท่านยังตกลงด้วยว่าภาพยนตร์และสิ่งบันทึกต่างๆ ดังกล่าวจะตกเป็นของเอสซี ยอห์นสันและเรา (และผู้ที่ได้รับมอบหมายของเรา) จะสามารถใช้ชื่อ สิ่งเสมือน เสียง การแสดงและกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านหรือบุตรหรือเด็กในปกครองที่เป็นผู้เยาว์ของท่านได้มีส่วนร่วม เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการโฆษณา การส่งเสริมการขายหรือวัตถุประสงค์อื่นที่ถูกต้องตามกฎหมายในสื่อใดๆ ทั้งหมด ในตอนนี้และในภายภาคหน้า ทั่วทั้งโลกตลอดไป โดยที่ไม่ต้องส่งคำบอกกล่าว ขออนุญาต หรือมีค่าตอบแทนให้แก่ท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ เราอาจตั้งเงื่อนไขการร่วมงานอีเว้นท์ของท่าน โดยการให้ท่านต้องแสดงการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรต่อข้อตกลงดังกล่าวเสียก่อน

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อควรจำ: เนื้อหาที่ส่งเข้าระบบในเว็บไซต์อาจประกอบด้วยคำแนะนำสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเอสซี ยอห์นสันที่ยังไม่ได้รับการประเมินหรืออนุมัติโดยเอสซี ยอห์นสัน เอสซี ยอห์นสันไม่ได้สนับสนุนหรืออนุมัติการใช้งานผลิตภัณฑ์ใดๆ ของตน ในลักษณะใดก็ตามนอกเหนือจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์ดังที่อธิบายไว้บนบรรจุภัณฑ์ ท่านไม่ควรใช้งานผลิตภัณฑ์ของเอสซี ยอห์นสันใดๆ ในลักษณะใดก็ตามนอกเหนือจากการใช้งานตามวัตถุประสงค์การใช้ของผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด

ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน

ท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านคือผู้รับผิดชอบต่อกิจกรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์ของท่านกับผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกแต่เพียงผู้เดียว เอสซี ยอห์นสันขอสงวนสิทธิ (แต่ไม่ได้มีหน้าที่) ในการควบคุมเฝ้าระวังการพิพาทระหว่างท่านและผู้ใช้รายอื่น (และบุคคลภายนอกอื่นๆ) และในการยุติดการเข้าถึงเว็บไซต์โดยคุณ หากเอสซี ยอห์นสันพิจารณาระบุว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบดีแล้ว โดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ขีดจำกัดความรับผิด

เอสซี ยอห์นสันจะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เป็นผลพวงหรือเกิดขึ้นหรือจากการใช้งานเว็บไซต์โดยท่าน

ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ค่าเสียหายหรือการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากสิ่งต่อไปนี้

 • การใช้งานเว็บไซต์ (หรือการที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้)
 • การใช้งานเว็บไซต์ใดๆ ที่ท่านใช้ไฮเปอร์ลิงก์เชื่อมโยงมาจากเว็บไซต์ของเรา (หรือการที่ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ได้)
 • การไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
 • ข้อผิดพลาด
 • การละเว้น
 • การขัดจังหวะ
 • ข้อบกพร่อง
 • การดำเนินการหรือโอนถ่ายที่ล่าช้า
 • ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือ
 • ความบกพร่องของสาย

โปรดจำไว้ว่าเราไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

 • ค่าเสียหายที่มีเจตนาชดใช้ให้บุคคลหนึ่งสำหรับความสูญเสียหรือการบาดเจ็บโดยตรง
 • ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายเชิงลงทัณฑ์ หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ
 • ค่าเสียหายที่คาดว่าเกิดจากความสูญเสียหรือการบาดเจ็บตามสมควร (หรือในทางกฎหมายเรียกว่า “ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง”) หรือ
 • ค่าเสียหายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความสูญเสียหรือการบาดเจ็บโดยตรง (หรือในทางกฎหมายเรียกว่า “ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา”)

นอกจากนั้น เราไม่ต้องรับผิดแม้ว่าเราจะประมาทเลินเล่อ หรือแม้ว่าเราได้รับการบอกกล่าวถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว หรือทั้งสองประการ

ข้อยกเว้น: ในเขตอำนาจศาลเฉพาะแห่งบางที่ กฎหมายอาจไม่อนุญาตให้เราจำกัดหรือละเว้นความรับผิดต่อค่าเสียหาย “อันเกิดจากการผิดสัญญา” หรือ“ที่เป็นผลสืบเนื่อง” เหล่านี้ ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นจะไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้ ดังนั้นท่านจะมีสิทธิทำให้ได้ชดใช้คืนมาซึ่งค่าเสียหายประเภทนี้อย่างแน่นอน แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ความรับผิดของเราที่มีต่อท่านสำหรับความสูญเสีย ค่าเสียหาย การบาดเจ็บ หรือการเรียกร้องทุกประเภททั้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นค่าเสียหายที่เรียกร้องภายใต้ข้อกำหนดของสัญญา หรือที่อ้างว่าเกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อหรือการกระทำการโดยมิชอบ หรืออ้างว่าเกิดขึ้นภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด) จะไม่มากกว่าจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์

การปฏิเสธความรับผิด

เนื้อหาในเว็บไซต์ของเรามอบไว้ให้ในลักษณะ “ตามที่เป็น” ซึ่งหมายความว่าเอสซี ยอห์นสันปฏิเสธการรับรองหรือรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งและโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับรองต่อไปนี้

 • การรับรองว่าเนื้อหานี้สามารถนำไปใช้เพื่อการค้าได้และมีคุณภาพในระดับหนึ่งระดับใดเฉพาะหรือเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ
 • การรับรองว่าองค์ประกอบด้านคุณลักษณะที่มีอยู่ในเนื้อหาจะใช้งานได้โดยไม่มีการหยุดชะงักหรือไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ
 • การรับรองว่าข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข
 • การรับรองว่าไซต์ของเราหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์นั้นทำงานได้ไม่มีไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ และ
 • การรับรองว่าผลที่ได้หรือผลลัพธ์ที่ประสบผลสำเร็จจะเกิดจากการดำเนินการตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือสูตรใดๆ อย่างเหมาะสมที่ระบุไว้ในเนื้อหานี้

นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ท่าน (และไม่ใช่เอสซี ยอห์นสัน) จะต้องยอมรับในต้นทุนสำหรับการบริการที่จำเป็น รวมทั้งการซ่อมแซมหรือแก้ไขทั้งหมด

เอสซี ยอห์นสันไม่สามารถควบคุมการกระทำของผู้ใช้รายอื่นได้ ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันข้อมูลของท่านไป ดังนั้น เราไม่สามารถและจะไม่รับประกันได้ว่าเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบจะไม่มีบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าดูหรือใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เอสซี ยอห์นสันจะไม่รับผิดชอบต่อการหลีกเลี่ยงการไม่ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวหรือมาตรการด้านความปลอดภัยใดๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ท่านรับทราบและเข้าใจว่าสำเนาของเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบอาจจะยังคงอยู่และหาดูได้ในหน้าหน่วยความจำแคชหรือหน่วยเก็บความจำถาวร หรือหากผู้ใช้รายอื่นได้เคยทำสำเนาหรือจัดเก็บเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบไว้ แม้ว่าจะได้นำเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบนั้นออกไปแล้ว

ท่านยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการกระทำใดก็ตามที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะที่เสนอให้ไว้ นำมาอภิปรายหรือลงประกาศไว้บนเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหาที่ดาวน์โหลดไว้หรือได้มาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำใดก็ตามที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อข้อมูล ความคิดเห็น คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะดังกล่าว หรือสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายประเภทใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว รวมถึงความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือความสูญเสียของข้อมูลที่เกิดจากการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ นั้น

ข้อยกเว้น: ในเขตอำนาจศาลเฉพาะบางแห่งที่กฎหมายอาจไม่อนุญาตให้เราปฏิเสธหรือละเว้นการรับรอง ดังนั้นการปฏิเสธความรับผิดข้างต้นจะไม่นำมาบังคับใช้กับท่าน

การชดใช้ค่าเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดใช้และปกป้องเอสซี ยอห์นสัน รวมทั้งนิติบุคคลในเครือของเรา และเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ผู้แทนและตัวแทนของเราที่เกี่ยวข้องแต่ละราย จากการเรียกร้อง การร้องขอ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความรับผิด หรือค่าเสียหายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและต้นทุนค่าทนายตามสมควร) อันเกิดจากกรณีต่อไปนี้

 • การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
 • การใช้งานเนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดของท่าน
 • การเข้าร่วมในการบริการหรือโปรแกรมใดๆ ที่นำเสนอบนหรือผ่านเว็บไซต์โดยท่าน
 • การละเมิดหรือถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้โดยท่าน
 • เนื้อหาที่ส่งเข้าระบบใดๆ ที่ท่านลงประกาศไว้ หรือ
 • การละเมิดที่ถูกกล่าวหาซึ่งสิทธิของบุคคลภายนอกใดๆ โดยท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องฐานหมิ่นประมาท การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ การละเมิดความลับ การละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใด)

เราขอสงวนสิทธิขาดในการปกป้องแก้ต่างและควบคุมซึ่งข้อเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกรณีข้างต้น รวมทั้งกรณีการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ดังกล่าว และท่านจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่ในการแก้ต่างนั้นๆ

ระยะเวลาและการบอกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดเหล่านี้นำมาบังคับใช้กับท่านนับตั้งแต่ที่ท่านเริ่มใช้งานเว็บไซต์เป็นครั้งแรก เอสซี ยอห์นสันจะสามารถบอกเลิกข้อกำหนดเหล่านี้ได้ หรือบางส่วนของข้อกำหนดเหล่านี้ ณ เวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม เนื้อหาในส่วนที่กล่าวถึงข้อจำกัดการใช้งานเนื้อหาในเว็บไซต์ของท่าน ขีดจำกัดความรับผิด การชดใช้ค่าเสียหาย การปฏิเสธความรับผิด และเขตอำนาจศาลจะยังคงมีผลแม้บอกเลิกข้อกำหนดไปแล้ว

นอกจากนั้น เอสซี ยอห์นสันยังมีสิทธิระงับ จำกัดหรือยกเลิกเว็บไซต์บางส่วนหรือทั้งหมด หรือการเข้าถึงหรือการใช้งานเว็บไซต์โดยท่าน ณ เวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบ

เขตอำนาจศาล

เอสซี ยอห์นสันควบคุมและดำเนินการเว็บไซต์นี้จากสำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองราซีน รัฐวิสคอนซิน ในประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อตกลงที่ข้อกำหนดนี้ได้สร้างขึ้นจะได้รับการบังคับควบคุมในทุกกรณีโดยและได้รับการตีความตามกฎหมายของรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงทางเลือกในข้อกำหนดของกฎหมาย ในทางเดียวกัน การใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะได้รับการบังคับควบคุมในทุกกรณีโดยกฎหมายของรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา โดยที่อนุสัญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องสัญญาสำหรับการซื้อขายสินค้าสินค้าระหว่างประเทศ (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) จะไม่นำมาบังคับใช้กับข้อกำหนดเหล่านี้

การที่เอสซี ยอห์นสันไม่ได้ใช้ บังคับใช้ หรือยืนยันในเรื่องของการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดซึ่งสิทธิ หรือบทบัญญัติใดๆ ของกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธ์ซึ่งสิทธิหรือบทบัญญัติดังกล่าวใดๆ หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือบังคับใช้ไม่ได้ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องตามกฎ หมาย ความสมบูรณ์และการที่สามารถบังคับใช้ได้ของบทบัญญัติที่เหลืออยู่ใดๆ ทั้งพฤติการณ์ระหว่างคู่สัญญาหรือแนวทางปฏิบัติทางการค้าใดๆ จะไม่สามารถทำให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ได้ เอสซี ยอห์นสันจะสามารถโอนมอบสิทธิและหน้าที่ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้คู่สัญญาฝ่ายใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

โดยไม่คำนึงถึงตัวบทกฎหมายหรือกฎหมายใดๆ ในทางตรงกันข้าม ข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะต้องส่งฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่ง (1) ปี หลังจากที่เกิดข้อเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ นั้นขึ้น มิฉะนั้นจะได้รับการสั่งห้ามและยกเลิกตลอดไป 

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านจะต้องไม่แสวงหาหรือมีสิทธิในการเลิกสัญญาเพื่อกลับสู่ฐานะเดิม คำสั่งห้ามเพื่อบรรเทาความเสียหาย (Injunctive Relief) หรือการชดใช้ด้วยทางอื่นอย่างเป็นธรรม (Equitable Relief) หรือสั่งการหรือยับยั้งการดำเนินการหรือการแสวงหาประโยชน์จากเว็บไซต์ โฆษณาใดๆ หรือเนื้อหาอื่นใดที่ออกมาอันเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว หรือข้อความหรือเนื้อหาอื่นใดที่ใช้หรือแสดงบนเว็บไซต์ ท่านเข้าใจและตกลงว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของการไว้วางใจเกิดขึ้นระหว่างท่านและเราผ่านการใช้งานเว็บไซต์โดยท่าน การใช้งานเว็บไซต์ของท่านจะไม่ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง หรือตัวการและตัวแทน การร่วมทุนหรือคู่ค้าระหว่างท่านและเรา

แม้ว่าเราจะออกแบบเว็บไซต์มาเพื่อให้เทียบเคียงได้กับกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินงานอยู่ เราไม่ได้รับรองหรือบอกเป็นนัยไม่ว่าในทางใดก็ตามว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เหมาะสมหรือสามารถนำไปใช้งานได้นอกสหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงห้ามมิให้เข้าถึงเนื้อหาต่างๆ จากดินแดนที่กำหนดให้ข้อมูลนั้นๆ ขัดต่อกฎหมาย หากท่านใช้งานเว็บไซต์จากสถานที่อื่นนอกสหรัฐอเมริกา ท่านคือผู้ริเริ่มดำเนินการดังกล่าวเองและจะต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นใดๆ ที่บังคับใช้ ท่านจะต้องไม่ใช้งานหรือส่งออกเนื้อหาอันเป็นการละเมิดต่อกฎและระเบียบสำหรับการส่งออกของสหรัฐอเมริกา

บทบัญญัติพิเศษที่บังคับใช้กับผู้ใช้งานนอกสหรัฐอเมริกา

เราพยายามอย่างมากที่จะสร้างสรรค์สังคมในระดับสากลที่มีมาตรฐานสม่ำเสมอสำหรับทุกคน แต่เราก็ยังพยายามที่จะเคารพกฎหมายท้องถิ่นด้วยเช่นกัน บทบัญญัติพิเศษต่อไปนี้นำมาบังคับใช้กับผู้ใช้งานและผู้ที่ไม่ได้ใช้งานที่มีปฏิสัมพันธ์กับเอสซี ยอห์นสันจากนอกสหรัฐอเมริกา

 • ท่านตกลงว่าเว็บไซต์นี้จะอยู่ใต้บังคับของกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
 • ท่านตกลงให้มีการเก็บรวบรวม ประมวลผล บำรุงรักษาและโอนถ่ายข้อมูลดังกล่าวในและไปยังสหรัฐอเมริกา หรือประเทศอื่นๆ ตามประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเรา
 • หากท่านพำนักอยู่ในประเทศที่ถูกสหรัฐอเมริกาสั่งห้ามส่งสินค้า หรืออยู่ในรายชื่อของกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นรายชื่อของชาติที่ได้รับการกำหนดพิเศษ (Specially Designated Nationals) ท่านจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมเชิงพาณิชย์บนเว็บไซต์ ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์หากท่านถูกห้ามมิให้รับผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือซอฟท์แวร์ที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐอเมริกา

ความเป็นส่วนตัว

ประกาศเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราระบุนโยบายของเราทั้งหมดเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้จัดการข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเกี่ยวกับท่าน (รวมถึงผ่านวิธีการแบบอัตโนมัติ) หรือข้อมูลที่ท่านเลือกที่จะส่งให้เรา

การกรองข้อมูล

ตามข้อ 47 U.S.C. มาตรา 230(d) และที่แก้ไข ในการนี้เราขอแจ้งให้ท่านทราบว่าคุณลักษณะการคุ้มครองควบคุมโดยผู้ปกครอง (เช่น ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์หรือบริการกรองข้อมูล) มีไว้ให้ใช้งานทางการค้าแล้ว ซึ่งอาจช่วยให้ท่านสามารถจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ได้ ข้อมูลที่ระบุผู้ให้บริการสำหรับการคุ้มครองดังกล่าวในปัจจุบันมีให้ในไซต์สองไซต์ต่อไปนี้ GetNetWise และ OnGuard Online เอสซี ยอห์นสันไม่ได้ส่งเสริม สนับสนุนหรือเห็นชอบกับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการใดๆ ที่ระบุไว้ในไซต์ดังกล่าว

ข้อกำหนดทั่วไปที่บังคับใช้กับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

การอ้างถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ บนเว็บไซต์ไม่ได้ก่อให้เกิดการเสนอเพื่อขายหรือมอบให้ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีไว้ให้ใช้งาน หรือหมายความว่าชื่อและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ใดๆ จากผู้จัดจำหน่ายแบบขายส่งของเราจะเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเว็บไซต์

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ระบุว่ามีพร้อมจำหน่ายนั้นจะสามารถจัดส่งให้ได้ในทันทีเนื่องจากสินค้าในคลังอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากในแต่ละวัน ในบางกรณีที่พบไม่บ่อยนัก ผลิตภัณฑ์อาจมีอยู่ในสต็อกขณะที่ท่านทำการสั่งซื้อ แต่ขายหมดในเวลาเดียวกันขณะที่กำลังประมวลผลคำสั่งซื้อของท่าน

นโยบายของเราที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งและการคืน/การเปลี่ยนสินค้าจะนำลงประกาศไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ท่านได้อ่านทบทวน (หากมี) กรุณาอ่านทบทวนนโยบายดังกล่าวก่อนซื้อผลิตภัณฑ์จากเว็บไซต์

ราคาและความพร้อมในการจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์จะเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างหนักที่จะมอบข้อมูลผลิตภัณฑ์และราคาที่ถูกต้อง แต่ข้อผิดพลาดด้านราคาและการพิมพ์ข้อมูลอาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ลงรายการไว้มีราคาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราจะมีสิทธิที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ที่วางไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่ถูกต้องนั้น แม้ว่าจะมีการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว และ/หรือ แม้ว่ามีการเก็บเงินจากบัตรเครดิตของท่านแล้ว ในกรณีที่สินค้าตั้งราคาผิด เราอาจจะติดต่อท่านเพื่อแจ้งวิธีการดำเนินการหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านและแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกนั้น ทั้งนี้โดยดุลยพินิจของเราเอง หากบัตรเครดิตของท่านถูกเก็บเงินแล้วสำหรับการสั่งซื้อแต่คำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก เราจะออกเครดิตกลับคืนเข้าสู่บัญชีบัตรเครดิตของท่านโดยทันทีในจำนวนเงินของราคาที่ไม่ถูกต้องนั้น

แต่อาจมีคำสั่งซื้อบางประเภทที่เราไม่สามารถรับได้และจะต้องยกเลิกไป เราขอสงวนสิทธิ ตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว ในการปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆ ด้วยเหตุผลใดๆ เราขอสงวนสิทธิ ตามดุลยพินิจของเราเพียงฝ่ายเดียว ในการจำกัดปริมาณของสินค้าที่ซื้อต่อผู้ซื้อหนึ่งราย ครัวเรือนหนึ่งครัวเรือหรือ หรือต่อคำสั่งซื้อ ข้อจำกัดนั้นอาจนำมาใช้กับคำสั่งซื้อที่วางไว้โดยหรือโดยการใช้บัญชีออนไลน์เดียวกัน บัตรเครดิตเดียวกัน และยังบังคับใช้กับคำสั่งซื้อที่ใช้ที่อยู่เดียวกันสำหรับออกใบเรียกเก็บเงิน และ/หรือ สำหรับจัดส่งสินค้า เราจะส่งคำบอกกล่าวให้ลูกค้าทราบหากมีการบังคับใช้ข้อจำกัดดังกล่าว

สถานการณ์บางอย่างที่อาจทำให้คำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิกนั้นรวมถึงการที่มีปริมาณสินค้าพร้อมให้ซื้ออย่างจำกัด ความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดในข้อมูลการตั้งราคาของผลิตภัณฑ์ หรือมีปัญหาที่ระบุโดยแผนกเครดิตและการหลีกเลี่ยงการฉ้อโกงของเรา เราอาจจะร้องขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนรับคำสั่งซื้อใดๆ ด้วย เราจะติดต่อท่านหากคำสั่งซื้อบางส่วนหรือทั้งหมดถูกยกเลิก หรือหากจำเป็นต้องร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ เพื่อรับคำสั่งซื้อจากท่าน หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิกหลังจากที่บัตรเครดิตของท่านถูกเก็บเงินแล้ว เราจะออกเครดิตกลับคืนเข้าสู่บัตรเครดิตของท่านในจำนวนเงินที่เรียกเก็บไป

สัญญาที่สมบูรณ์

สัญญานี้เป็นสัญญาที่สมบูรณ์อันเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งหมดที่ได้อภิปรายไว้ในย่อหน้าต่างๆ ก่อนหน้า