BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR FÖR WEBBPLATS

BEGRÄNSNINGAR AV DIN ANVÄNDNING AV MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN

Det material som finns på webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till, bilder, programvara, ljud, text, videoklipp och andra media) (”Materialet”) tillhör eller har licensierats till SC Johnson och skyddas av immaterialrättslagar som patent-, varumärkes- och upphovsrättslagar. Med undantag för ditt personliga och icke-kommersiella bruk är du förbjuden att modifiera, reproducera, överföra, distribuera, visa, skapa härlett arbete från, vidarebefordra eller sälja något av detta material utan föregående skriftligt tillstånd från SC Johnson eller dess ägare när det gäller material som har licensierats till oss. Eventuella oauktoriserade försök att modifiera några material som finns på webbplatsen eller att koppla ur eller kringgå våra säkerhetsfunktioner eller att använda webbplatsen eller någon del av materialet som finns på webbplatsen för några andra ändamål än de avsedda ändamålen är strikt förbjudet.

SC Johnsons varumärken, logotyper och servicemärken samt de varumärken, logotyper och servicemärken som licensierats till SC Johnson (kallas tillsammans för ”Varumärkena”) som visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör SC Johnson. Alla andra varumärken, handelsnamn, produktnamn, servicemärken och alla andra märken som inte tillhör SC Johnson tillhör sina respektive ägare. Ingenting som finns på webbplatsen ska uppfattas som ett erkännande, underförstått, genom estoppel eller på annat sätt, av någon licens eller rätt att använda något varumärke som visas på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från SC Johnson eller sådan tredje part som kan äga andra varumärken som visas på webbplatsen. Frånvaron av ett produkt- eller servicenamn eller -logotyp någonstans i texten på webbplatsen innebär inte friskrivning från något varumärke eller annan immateriell rättighet rörande det namnet eller den logotypen.

Användningen av något av materialet, inklusive inlämnande av bidrag enligt nedanstående definition, sker på egen risk. SC Johnson förbehåller sig rätten att ändra vilket som helst och allt innehåll, programvara, tillämpningar och annat som används eller finns på webbplatsen, när som helst utan varsel.

LÄMPLIGHET

Användning av webbplatsen begränsas till: (a) legala medborgare i USA som är minst 18 år eller myndiga i det jurisdiktionsområde där de bor, det som är äldst, samt (b) personer utanför USA som har rätt att teckna bindande avtal med oss och inte förhindras från att göra detta enligt några tillämpliga lagar i det land där de bor.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

När du använder webbplatsen samtycker du till att ta emot kommunikation från oss på elektronisk väg. Vi kommer att kommunicera med dig enligt eget gottfinnande via e-post eller genom att lägga upp information på webbplatsen. Du accepterar att alla avtal, meddelanden, information och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig på elektronisk väg uppfyller eventuella juridiska krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

REGISTRERING

Registrering kan krävas för att använda eller få åtkomst till vissa områden av webbplatsen. SC Johnson kommer att hantera all information vi tar emot från dig i samband med din registrering i enlighet med SC Johnsons Sekretessinformation

Du får inte använda en e-postadress som redan används av någon annan, föreställer en annan person, tillhör en annan person (med eller utan hans eller hennes föregående samtycke), strider mot någon persons intellektuella egendom eller andra rättigheter, är vulgär eller stötande på annat sätt eller som vi avvisar av andra skäl enligt vårt gottfinnande.

När du registrerar dig måste all information du lämnar vara sann, korrekt, aktuell och fullständig. Om den information du lämnat till SC Johnson förändras, samtycker du till att omedelbart förse oss med uppdaterad information. SC Johnson kan säga upp ditt konto om någon av den information du lämnat visar sig vara felaktig, falsk, föråldrad eller ofullständig.

Din e-postadress och det lösenord du skapar kommer att utgöra din inloggningsinformation, och ska hållas konfidentiell. Du är fullt ansvarig för all användning av ditt konto och för eventuella åtgärder som äger rum med användning av ditt konto, inklusive utan begränsning till följd av förlust, stöld eller obehörig användning av sådan inloggningsinformation. I händelse av sådan förlust, stöld eller obehörig användning kan vi, enligt vårt eget gottfinnande, ålägga dig ytterligare säkerhetsskyldigheter.

ANVÄNDARDELTAGANDE OCH INSKICKAT MATERIAL

Nu och vid olika tidpunkter i framtiden kan vissa delar av webbplatsen (inklusive, men inte begränsat till forum, bloggar, betygs- eller kommentarssektioner och chattrum) erbjuda möjlighet för användarna att (a) lägga upp eller skicka till oss material som exempelvis kommentarer, förslag, idéer, observationer, grafik, betyg, kommentarer, data, åsikter, råd, text, teckningar, bilder, fotografier, arbete som innehåller ljud och bild, videoinspelningar, ljudinspelningar, medverkan i kampanjer eller annan information eller innehåll som skapats av en användare (”Inskickat material”), (b) ladda ned text, video, fotografier och/eller annat innehåll till en dator (kallas tillsammans för ”Datornedladdning”), (c) ladda med mobilunderhållning eller annat innehåll, exempelvis tillämpningar, ringsignaler, spel, grafik, nyheter, ljud, video, fotografier och annan datainformation via internet, SMS, MMS, WAP, BREW och andra metoder för leverans av mobilt innehåll till vissa kompatibla mobila enheter (kallas tillsammans för ”Mobilnedladdning”) och/eller (d) visa webbplatsen. All datornedladdning får endast användas på din egen dator (eller en dator som kontrolleras av dig) och all mobilnedladdning får endast användas på din egen mobila enhet (eller en enhet som kontrolleras av dig). 

Allt inskickat material ska betraktas som icke-konfidentiellt och icke äganderättsskyddat. SC Johnson har inga skyldigheter avseende inskickat material. Vi kan inte garantera att andra användare (eller andra tredje parter) inte kommer att använda de idéer du delar. Om du har en idé som du vill hålla konfidentiell och/eller inte vill att andra ska använda, ska du därför inte lägga upp den på webbplatsen. Eventuellt inskickat material som du tillhandahåller oss ska vidare återspegla dina ärliga åsikter, upptäckter, åsikter eller erfarenheter och ligga inom den personliga kännedom, och får inte framställa din relation till SC Johnson som på något sätt är vilseledande. Användaren bör t.ex. röja eventuellt viktigt samband, om det finns ett sådant, mellan honom/henne och SC Johnson i eventuellt inskickat material som innehåller beröm.

SC Johnson granskar inte och kan inte granska allt inskickat material som tillhandahålls av användare och är inte ansvarigt för innehållet i sådant inskickat material. Inte heller bifaller eller stödjer SC Johnson något inskickat material. På motsvarande sätt kan vi inte garantera korrektheten, integriteten eller kvaliteten på inskickat material, och vi kan inte garantera dig att skadligt, felaktigt, vilseledande, stötande, hotfullt, kränkande, olagligt eller på annat sätt tveksamt inskickat material inte kommer att förekomma på webbplatsen. Du får aldrig anta att inskickat material återspeglar SC Johnsons åsikter eller riktlinjer. Detta gäller även om inskickat material kan innehålla kommentarer om andra användares inskickade material eller kommentarer om några av våra produkter, tjänster, kampanjer, webbplatsen eller annan liknande information.

Du har hela ansvaret för (a) eventuellt inskickat material du lägger upp på eller via webbplatsen, (b) eventuellt material eller information som du tillhandahåller oss eller andra användare (eller andra som visar webbplatsen) samt (c) din interaktion med andra användare (eller andra som visar webbplatsen). Genom att skicka in material till webbplatsen befriar du SC Johnson från eventuell plikt eller skyldighet bolaget annars skulle ha att granska eller agera som svar på det inskickade materialet, och från eventuell plikt eller skyldighet som bolaget annars skulle kunna ha gentemot dig i samband med eventuell åtgärd bolaget väljer att vidta som svar på ditt inskickade material.

Du bekräftar att vi, genom att förse dig med möjligheten att skicka in, visa eller distribuera sådant inskickat material, endast agerar som en passiv förmedlare och inte åtar oss någon skyldighet eller något ansvar för innehållet i inskickat material eller aktiviteter som användare av webbplatsen ägnar sig åt. Vi förbehåller oss emellertid rätten att ändra, redigera, vägra att lägga upp, granska, avvisa, blockera, ta bort eller vidta andra åtgärder som vi bedömer som nödvändiga för att handskas med eventuellt inskickat material. Detta kan inbegripa sådant inskickat material som vi anser vara kränkande, nedsättande, obscent, bedrägligt, i strid med en tredje parts rätt, inklusive, men inte begränsat till, immateriella rättigheter eller rättigheter till publicitet eller sekretess, eller på annat sätt stötande eller som ogillas av oss enligt vårt eget gottfinnande. Sådana åtgärder kan inbegripa, men begränsas inte till, att ta bort innehåll som uppenbarligen inte uppfyller dessa villkor, avsluta en användares åtkomst till webbplatsen och avlägsna allt inskickat material som lämnats in av personer som vi bedömer gör intrång eller upprepat intrång.

Om vi får information av någon användare om att inskickat material uppenbarligen inte uppfyller dessa villkor kan vi undersöka detta påstående och enligt eget gottfinnande avgöra vilken åtgärd som är lämplig att vidta. Vi har inget som helst ansvar för att redigera, ta bort eller fortsätta tillåta visning av något inskickat material.

Vi kan få mycket inskickat material på webbplatsen som innehåller, eller som annars utvecklas av oss, eller genom tredjepartsleverantörer som vi anlitar, idéer, uppfinningar, material och annat innehåll som kan vara liknande eller identiskt vad gäller tema, idé, format eller i andra avseenden med inskickat material som du har lagt upp på webbplatsen. SC Johnson ägnar sig t.ex. aktivt åt forskning och utveckling av nya produkter och tjänster, och åt att skapa marknadsförings- och annonseringsmaterial och annat innehåll i förhållande till våra produkter och tjänster eller som på annat sätt kan vara av intresse för andra användare, på egen hand eller via tredjepartsleverantörer. Genom att tillhandahålla inskickat material förstår du att du friskriver dig från eventuella och alla krav du kan ha haft, kan ha och/eller kan få i framtiden baserat på några idéer, uppfinningar, kompositioner, video- och/eller andra arbeten som används av SC Johnson (eller av dem SC Johnson anlitar) som baseras på eller på annat sätt är detsamma som eller liknar eventuellt inskickat material som du har tillhandahållit på webbplatsen.

OM DU SKICKAR IN MATERIAL TILL OSS:

(1) Du förser oss härmed med en icke-exklusiv, världsomfattande, färdigbetald och royaltyfri, evig, oåterkallelig och obegränsad licens att använda, redigera, distribuera, framställa, visa, inkorporera, underlicensiera och skapa härledda arbeten av hela eller någon del av ditt inskickade material på vilket som helt sätt som vi anser lämpligt och för vilket som helst syfte.

Detta innebär bland annat att:

 • Vi inte behöver behandla sådant inskickat material som konfidentiellt.
 • Om vi använder sådant inskickat material eller låter andra använda det -- eller någonting som liknar sådant inskickat material -- behöver vi inte betala dig eller någon annan för detta inskickande eller denna användning.
 • Vi får använda sådant inskickat material för vilket som helst syfte, utan att kompensera eller meddela dig eller någon annan om detta inskickade material eller denna användning.
 • Vi får använda sådant inskickat material på en webbplats, digitalt, i tryck eller via andra media i hela världen, för alltid.

(2) i den utsträckning någon rättighet du kan ha till eller i förhållande till något inskickat material inte går att licensiera till SC Johnson enligt tillämplig lag eller juridisk teori friskriver du dig härmed oåterkalleligen från någon och alla sådana rättigheter, inklusive men inte begränsat till, alla rättigheter om publicitet, rättigheter till sekretess, rättigheter till affärshemligheter och ”moraliska rättigheter” eller eventuella andra rättigheter avseende angivande av författarskap eller materialets integritet eller några andra immateriella egendomsrättigheter.

(3) Du bekräftar att du är ansvarig för eventuellt material du skickar in -- med andra ord bekräftar du att du (och inte vi) har hela ansvaret för det inskickade materialet, inklusive att det är lagligt, tillförlitligt, lämpligt, har originalitet och uppfyller motsvarande lagar.

(4) Du bekräftar också att vi inte har någon skyldighet att använda, lägga upp eller svara på inskickat material. Vi kan komma att kontakta dig eller tredje part för att verifiera information som finns i inskickat material som du tillhandahåller oss, be om ytterligare kommentarer, samt att filma, spela in och registrera eventuella uttalanden som du eller andra gör under våra samtal eller i korrespondensen med dig. Du samtycker till att material som skapats genom sådana aktiviteter kommer att ägas av oss och får användas på vilket sätt som helst som vi anser vara  lämpligt. Vi kan också skicka dig information och meddelanden om ditt inskickade material via webbplatsen, e-post eller på andra sätt, baserat på den information du tillhandahållit oss i samband med ditt inskickade material.

SC Johnson förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan avbryta, tillfälligt eller permanent, mottagandet av delar av eller allt inskickat material och/eller din möjlighet att komma åt inskickat material, med eller utan varsel enligt eget gottfinnande. Du accepterar att SC Johnson inte har något ansvar gentemot dig eller någon annan för eventuella pauser eller avbrott i mottagandet av något inskickat material.

UPPFÖRANDEKOD

Även om vi inte är ansvariga för våra användares uppförande eller deras inskickade material, vill vi att webbplatsen ska vara ett ställe på internet där innehållet inte strider mot någon människas rättigheter, kränker eller sårar människor. När du använder webbplatsen, gör därför INTE något av följande:

 • skicka in material som är upphovsrättsskyddat, skyddas som en affärshemlighet eller på annat sätt omfattas av tredje parts äganderätt, inklusive varumärken, patent, sekretess- och publiceringsrättigheter (t.ex. att använda någon annans namn eller liknande eller ett foto som tagits av en annan person utan hans eller hennes samtycke) – du bör bara lägga upp material som du själv har exklusive äganderätt till,
 • publicera felaktigheter eller göra uttalanden som kan skada oss eller någon annan,
 • skicka in material som är olagligt, obscent, felaktigt, vilseledande, nedsättande, smädande, hotfullt, kränkande, pornografiskt, trakasserande, hatfyllt, rasistiskt eller etniskt kränkande, ger upphov till civilrättsligt ansvar, bryter mot någon lag eller olämpligt på annat sätt,
 • skicka in material som gör reklam för alkohol, olagliga droger, tobak, skjutvapen/vapen (eller användning av någon av det ovannämnda),
 • lägga upp annonser eller affärsvärvning,
 • avbryta driften av webbplatsen på något som helst sätt, inklusive genom att utsätta webbplatsen för orimlig belastning,
 • kringgå säkerhetsmekanismer, utreda eller undersöka hur man kan kringgå säkerhetsmekanismer eller ge information om metoder för att kringgå säkerhetsmekanismer, bland annat genom att låta en annan person få tillgång till webbplatsen med hjälp av inloggningsuppgifter som utfärdats för dig, eller genom att förfalska, ta bort eller dölja Internet-protokollhuvudet, e-postavsändaren eller annan identifierande information,
 • skörda eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke,
 • dechiffrera, dekompilera, demontera eller bakåtkompilera någon del av den programvara som webbplatsen består av eller som på något sätt utgör en del av webbplatsen,
 • bryter mot någon lokal, delstatlig, nationell eller internationell rätt eller lägga upp inskickat material som skulle uppmuntra till eller ge instruktioner för ett brott,
 • framställa dig själv, din ålder eller din anknytning till någon person eller enhet, inklusive utan begränsning någon relation eller betydelsefull koppling du har till SC Johnson, på ett felaktigt sätt,
 • använda webbplatsen för att skicka eller tillgängliggöra oombedd eller oauktoriserad reklam, värvningar, reklammaterial, ”skräppost”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller någon annan form av erbjudande,
 • lägga upp eller dela personlig identifierbar eller privat information om någon tredje part,
 • samla in lösenord eller personlig information från någon annan,
 • använda information eller innehåll som du har fått på webbplatsen på något sätt som inte godkänns i dessa villkor,
 • lägga upp något material som innehåller virus eller annan datakod, filer eller program utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionen på någon programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning,
 • registrera dig för mer än ett konto eller använda eller försöka använda någon annans konto, tjänst eller system utan tillstånd eller skapa en falsk identitet på webbplatsen, eller
 • delta i något förföljelse- eller stalkingbeteende, eller hota eller trakassera någon.

Det följande är grundläggande regler för interaktion på webbplatsen

 • Var respektfull mot andra, särskilt när du inte delar deras åsikter.
 • Debatt är en bra sak, men ska föras på ett konstruktivt sätt.
 • Ta ansvar för dina egna ord.

MOBILENHETER

Om det är tillåtet eller tillgängligt via hemsidan så måste du, för att kunna (a) ladda upp innehåll på webbplatsen via din mobila enhet, (b) ta emot och svara på meddelanden, eller att få tillgång till eller göra inlägg med hjälp av textmeddelanden, (c) bläddra på webbplatsen från din mobila enhet, och/eller (d) få tillgång till vissa funktioner genom en mobil applikation som du har laddat ned och installerat på din mobiltelefon (kallas tillsammans för ”mobila tjänster”), ha ett mobilabonnemang hos en deltagande mobilleverantör och ditt trådlösa abonnemang måste förse dig med den nödvändiga funktionerna. Du kan bli skyldig att betala serviceavgifter till din operatör och annan tredje part för åtkomst och användning av deras tjänster. Du bör kontrollera det abonnemang du har hos din operatör för att ta reda på vilka avgifter du kan bli skyldig att betala.

LOTTERIER OCH TÄVLINGAR

Alla lotterier, tävlingar, spel och/eller kampanjerbjudanden som är tillgängliga på webbplatsen styrs av särskilda regler och/eller villkor. Genom att delta i lotterier eller tävlingar eller medverka i spel eller kampanjerbjudanden som finns på webbplatsen blir du föremål för dessa regler och/eller villkor. Det är viktigt att du läser tillämpliga regler och/eller bestämmelser och villkor som är länkade till sidan eller aktiviteten. I den mån det föreligger någon konflikt mellan dessa regler och/eller villkor och dessa villkor, kommer reglerna och/eller villkoren för lotteriet, tävlingen, spelet eller kampanjerbjudandet att gälla, men endast i den omfattning det föreligger en konflikt.

HÄNVISNINGSMÖJLIGHETER

Från tid till annan kan vi erbjuda hänvisningsprogram som tillåter dig att skicka information om dina vänner eller familj (”Värvad person”), inklusive, utan begränsning, e-postadresser, telefonnummer, namn, gatuadresser och annan kontaktinformation, så att de kan få information och/eller reklamerbjudanden om webbplatsen och dess funktioner. Vi får använda och lagra sådan information som vi samlar in från dig om en värvad person i enlighet med vår sekretessinformation, men endast i den utsträckning som krävs för att utföra din begäran. Vi kommer inte att använda sådan information för något annat syfte, såvida inte den värvade personen samtycker till användning för ett sådant annat ändamål. Du får endast hänvisa personer som du har en personlig relation till. Du måste ha fått samtycke från den värvade person innan du förser oss med hans eller hennes kontaktuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet värvade personer du kan skicka. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet överföringar till någon speciell värvad person från tid till annan. Du får inte ta tillbaka kontaktuppgifter du lämnat för en värvad person när de väl har lämnats in. En värvad person måste vara (a) en medborgare och bosatt i USA som är minst 18 år eller har uppnått myndighetsåldern i sitt jurisdiktionsområde, det som är äldst, eller (b) en person utanför USA med behörighet att teckna bindande avtal med oss och som inte hindras från att göra det enligt gällande lagar i sitt hemland, eller har uppnått sådan annan ålder som anges på registreringssidan och som kan anmäla sig till de funktioner som erbjuds på webbplatsen och på annat sätt använda webbplatsen. Vi förbehåller oss rätten att lägga till ytterligare restriktioner om vem som får hänvisas. Kontaktuppgifterna för värvad person måste vara giltiga och fungerande för att vi ska kunna kontakta honom eller henne om webbplatsen eller dess funktioner. Vi kommer inte att vara ansvariga för att validera kontaktuppgifterna du lämnar. Vi kan välja att INTE kommunicera med någon värvad person och/eller e-postadress om han eller hon verkar finnas på någon av våra ”kontakta inte”- eller "inte e-post"-listor. Dessutom förbehåller vi oss rätten att avvisa deltagande av en värvad person om (a) kontaktinformationen som du lämnat är felaktig eller ogiltig, (b) personen har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor, eller (c) vi bedömer efter eget gottfinnande att den personens deltagande kan vara skadligt för oss, webbplatsen, någon tjänst eller funktion eller någon tredje part av någon anledning, eller av någon annan anledning som vi själva avgör.

Om du missbrukar något hänvisningsprogram eller på annat sätt deltar i olämpligt beteende avseende ett hänvisningsprogram, vilket vi avgör enligt eget gottfinnande, förbehåller vi oss rätten att neka dig ytterligare tillgång till webbplatsen. Incentive-, belönings- eller hänvisningsprogram ska vara föremål för ytterligare villkor som ska publiceras vid den tidpunkt då sådana program blir tillgängliga. I den mån det föreligger konflikt mellan de villkoren och dessa villkor ska villkoren för incentive-, belönings- eller hänvisningsprogrammet gälla, men endast i den omfattning det föreligger konflikt. Vi förbehåller oss rätten, efter eget gottfinnande, att avbryta, tillfälligt eller permanent, eller upphöra att tillhandahålla alla eventuella hänvisningsprogram utan förvarning, anledning eller ansvar.

Om du använder webbplatsen för att kommunicera med en värvad person (eller tredje part), accepterar du att inte använda webbplatsen för att skada den värvade personen eller någon annan tredje part, och/eller använda webbplatsen i strid med gällande lagar, regler, bestämmelser eller villkor.

Om vi vid något tillfälle inför ett onlinekommunikationssätt som bara är tillgängligt för medlemmar, kan vi införa hela eller delar av samma begränsningar som anges ovan, vilket vi bestämmer enligt eget gottfinnande, och kommunicera och lämna viktiga meddelanden till dig via detta onlinekommunikationssystem.

RÖSTNINGS-/BEDÖMNINGSFUNKTIONER

För alla röstnings-/bedömningsfunktioner som finns på webbplatsen måste du följa instruktionerna på webbplatsen för att skicka dina röster/bedömningar, inklusive, utan begränsning, eventuella angivna begränsningar avseende begränsningar av röstning/omdömen. Röster/bedömningar som mottas från dig utöver begränsningen av antalet röster/omdömen kommer att diskvalificeras. Betalning eller annan ersättning i utbyte mot röster/omdömen är förbjuden. Röster/omdömen som genereras med skript, makron eller andra automatiserade medel eller på annat sätt är avsedda att påverka integriteten hos röstnings-/bedömningsprocessen, vilket fastställts av oss, kan vara ogiltiga. Vi förbehåller oss rätten, enligt eget gottfinnande, att diskvalificera en person som vi anser bryter mot dessa villkor, manipulerar röstnings-/bedömningsprocessen eller agerar på ett osportsligt eller otillbörligt sätt och ogiltigförklara alla tillhörande röster/omdömen. Våra beslut avseende alla aspekter av eventuella röstnings-/bedömningselement är slutgiltiga och bindande för, men inte begränsade till, avprickning av röster/omdömen och ogiltigförklarande eller diskvalificering av misstänkta röster/omdömen eller röstare/bedömare.

EVENT

Du kan bli inbjuden till eller bli ombedd att delta i av SC Johnson sponsrade event, event som sponsras av våra affärspartner eller event som anordnas av användare av webbplatsen, vilka inte på något sätt är förknippade med SC Johnson (kallas tillsammans för ”Event”) . Ditt deltagande i eventuella event sker på egen risk, och du frigör och håller härmed SC Johnson skadeslöst från och mot alla skulder, fordringar, skador, kostnader och utgifter, inklusive, utan begränsning, någon skada eller dödsfall för dig eller dina minderåriga barn eller personer du har omvårdnaden om, samt rimliga advokatarvoden och kostnader till följd av att delta i event eller några aktiviteter som finns tillgängliga på eventen. Du samtycker också härmed till att vi (och de vi utser) får filma och spela in vilka som helst av de event som sponsras av SC Johnson där du eller dina minderåriga barn eller personer du har omvårdnaden om deltar, och du samtycker härmed till att sådana filmer och inspelningar ska ägas av SC Johnson och att vi (och de vi utser) får använda ditt eller dina minderåriga barns eller personers du har omvårdnaden om namn, likhet, röst, prestanda och andra aktiviteter där du eller dina minderåriga barn eller personer du har omvårdnaden om deltar för annonserings-, reklam- eller annat lagligt syfte i något och alla medier, nu eller hädanefter, i hela världen för all framtid utan information till, godkännande av eller ersättning till dig eller någon tredje part. Vi kan sätta som villkor för din närvaro vid ett event att vi får din skriftliga bekräftelse på en sådan överenskommelse.

PRODUKTINFORMATION

VIKTIGT: INLÄGG PÅ WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FÖRSLAG PÅ ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR SC JOHNSONS PRODUKTER SOM INTE HAR UTVÄRDERATS ELLER GODKÄNTS AV SC JOHNSON. SC Johnson varken stödjer eller godkänner användning av någon av dess produkter på något annat sätt än det användningsområde för produkten som beskrivs på förpackningen. Du bör aldrig använda någon SC Johnson-produkt på något annat sätt än det sätt på vilket det är avsett att användas.

TVISTER MELLAN ANVÄNDARE

DU FÖRSTÅR OCH ACCEPTERAR ATT DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR DINA INTERAKTIONER MED ANDRA ANVÄNDARE ELLER TREDJE PART. SC JOHNSON FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN, MEN HAR INGEN SKYLDIGHET ATT ÖVERVAKA TVISTER MELLAN DIG OCH ANDRA ANVÄNDARE (OCH ANNAN TREDJE PART) OCH ATT AVBRYTA DIN TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN OM SC JOHNSON, ENLIGT EGET GOTTFINNANDE, ANSER ATT DETTA ÄR KLOKT.

ANSVARSBEGRÄNSNING

SC JOHNSON ÄR INTE ANSVARIGT FÖR NÅGRA SKADESTÅND ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR ELLER BEROR PÅ DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

DETTA INBEGRIPER (MEN BEGRÄNSAS INTE TILL) SKADESTÅND ELLER SKADOR SOM ORSAKAS AV NÅGON:

 • ANVÄNDNING AV (ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA) WEBBPLATSEN
 • ANVÄNDNING AV (ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA) NÅGON WEBBPLATS SOM DET FINNS LÄNKAR TILL FRÅN VÅR WEBBPLATS
 • BRISTANDE PRESTANDA
 • FEL
 • FÖRSUMMELSE
 • AVBROTT
 • BRIST
 • FÖRDRÖJD FUNKTION ELLER ÖVERFÖRING
 • DATORVIRUS ELLER
 • LEDNINGSFEL.

TÄNK PÅ ATT VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADESTÅND, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING:

 • SKADESTÅND AVSEDDA ATT KOMPENSERA NÅGON DIREKT FÖR EN FÖRLUST ELLER SKADA
 • INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFANDE ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND
 • SKADESTÅND SOM RIMLIGEN KAN FÖRVÄNTAS PÅ GRUND AV EN FÖRLUST ELLER SKADA (KALLAS JURIDISKT FÖR ”FÖLJDSKADESTÅND”) ELLER
 • DIVERSE ANDRA SKADESTÅND OCH UTLÄGG SOM DIREKT BEROR PÅ EN FÖRLUST ELLER SKADA (KALLAS JURIDISKT FÖR ”TILLFÄLLIGA SKADESTÅND”).

VIDARE ÄR VI INTE ANSVARIGA, INTE ENS OM VI VARIT FÖRSUMLIGA ELLER FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR – ELLER BÅDA DELARNA.

UNDANTAG: I VISSA JURISDIKTIONSOMRÅDEN KAN DET HÄNDA ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ATT VI BEGRÄNSAR ELLER UTESLUTER ANSVAR FÖR SÅDANA ”TILLFÄLLIGA” ELLER ”FÖLJDSKADESTÅND”, OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER OCH ATT DU FAKTISKT HAR RÄTT TILL DESSA TYPER AV SKADESTÅND. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG FÖR ALLA FÖRLUSTER, SKADESTÅND, SKADOR OCH ERSÄTTNINGSKRAV AV ALLA SLAG (OAVSETT OM SKADESTÅND KRÄVS ENLIGT VILLKOREN I ETT AVTAL ELLER OM DE HÄVDAS ORSAKAS AV FÖRSUMMELSE ELLER ANNAT FELAKTIGT UPPTRÄDANDE ELLER OM DE KRÄVS ENLIGT NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI) INTE ATT VARA STÖRRE ÄN DET BELOPP DU BETALADE FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL WEBBPLATSEN.

FRISKRIVNING

MATERIALET PÅ VÅR WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”. DETTA INNEBÄR ATT SC JOHNSON FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN.

DETTA INBEGRIPER (MEN BEGRÄNSAS INTE TILL) GARANTIER:

 • ATT MATERIALET GÅR ATT SÄLJA ELLER HÅLLER NÅGON VISS KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPAR SIG FÖR NÅGOT VISST ÄNDAMÅL
 • ATT DE FUNKTIONELLA ELEMENTEN I MATERIALET KOMMER ATT VARA FRIA FRÅN AVBROTT ELLER FELFRIA
 • ATT BRISTER KOMMER ATT KORRIGERAS
 • ATT VÅRA WEBBPLATSER ELLER DE SERVRAR SOM GÖR DEM TILLGÄNGLIGA ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER SAMT
 • ATT FRAMGÅNGSRIKA RESULTAT OCH UTFALL KOMMER ATT UPPSTÅ OM MAN ORDENTLIGT FÖLJER ALLA ANVISNINGAR, INSTRUKTIONER OCH RECEPT SOM FINNS I MATERIALET.

UTÖVER DET OVANSTÅENDE ANSVARAR DU (OCH INTE SC JOHNSON) FÖR HELA KOSTNADEN FÖR ALL SERVICE, REPARATIONER OCH KORRIGERINGAR SOM KRÄVS.

SC JOHNSON KAN INTE KONTROLLERA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS AV ANDRA ANVÄNDARE SOM DU KAN VÄLJA ATT DELA DIN INFORMATION MED. DÄRFÖR KAN VI INTE GARANTERA OCH GARANTERAR INTE HELLER ATT INSKICKAT MATERIAL INTE KOMMER ATT GRANSKAS AV OBEHÖRIGA PERSONER ELLER ANVÄNDAS FÖR OLÄMPLIGA ÄNDAMÅL. SC JOHNSON ÄR INTE ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA KRINGGÅENDEN AV SEKRETESSINSTÄLLNINGAR ELLER SÄKERHETSÅTGÄRDER SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR OCH FÖRSTÅR ATT ÄVEN EFTER ATT DE TAGITS BORT KAN KOPIOR AV INSKICKAT MATERIAL FORTFARANDE GÅ ATT VISA PÅ SIDOR I CACHEMINNET ELLER SIDOR SOM ARKIVERATS, ELLER OM ANDRA ANVÄNDARE HAR KOPIERAT ELLER LAGRAT DITT INSKICKADE MATERIAL.

ALLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS SOM SVAR PÅ INFORMATION, ÅSIKTER, RÅD ELLER FÖRSLAG SOM ERBJUDS, DISKUTERAS ELLER LÄGGS UPP PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE EVENTUELLT INNEHÅLL SOM LADDAS NED ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, SKER PÅ EGEN RISK. DU ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS SOM SVAR PÅ SÅDAN INFORMATION, ÅSIKTER, RÅD ELLER FÖRSLAG OCH FÖR EVENTUELLA FÖRLUSTER ELLER SKADOR AV ALLA SLAG SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV EN SÅDAN ÅTGÄRD, INKLUSIVE EVENTUELL SKADA PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM BEROR PÅ NEDLADDNING AV SÅDANT INNEHÅLL.

UNDANTAG: DET KAN HÄNDA ATT DET I VISSA JURISDIKTIONER INTE ÄR TILLÅTET ENLIGT LAG ATT FRISKRIVA SIG FRÅN ELLER UTESLUTA GARANTIER, OCH DÄRFÖR KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE FRISKRIVNING INTE GÄLLER FÖR DIG.

ERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra och hålla SC Johnson, våra närstående enheter, och var och en av våra respektive tjänstemän, chefer, anställda, representanter och agenter skadeslösa från alla anspråk, krav, förluster, kostnader, ansvar eller skadestånd (inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader) som uppstår till följd av:

 • din användning av webbplatsen,
 • din användning av eventuellt inskickat material
 • ditt deltagande i någon tjänst eller program som erbjuds på eller via webbplatsen,
 • ditt brott eller påstådda brott mot dessa villkor,
 • eventuellt inskickat material som du har lagt upp, eller
 • ditt påstådda brott mot rättigheterna för någon tredje part (inklusive, utan begränsning, påståenden om förtal, intrång i privatlivet, rätt till publicitet, brott mot förtroende, brott mot upphovsrätten, varumärken, patent eller någon annan immateriell rättighet).

Vi förbehåller oss rätten att exklusivt försvara och kontrollera alla anspråk i samband med ovanstående och sådana ersättningsfrågor och att du till fullo kommer att samarbeta med oss i sådana försvar.

VARAKTIGHET OCH UPPSÄGNING AV BESTÄMMELSER OCH ANVÄNDNINGSVILLKOR

Dessa villkor blir gällande för dig i samma ögonblick som du börjar använda webbplatsen. SC Johnson kan säga upp dessa villkor, eller någon del av dem, när som helst och utan att meddela dig, av vilken som helst anledning. De delar som behandlar BEGRÄNSNINGAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV MATERIAL PÅ WEBBPLATSEN, ANSVARSBEGRÄNSNING, SKADEERSÄTTNING, FRISKRIVNING och JURISDIKTION överlever emellertid en sådan uppsägning.

Dessutom har SC Johnson rätt att avbryta, begränsa eller säga upp hela eller delar av webbplatsen eller din åtkomst eller användning av den, när som helst, utan förvarning till dig.

JURISDIKTION

SC Johnson styr och driver webbplatsen från bolagets huvudkontor i Racine, Wisconsin, USA.

Dessa villkor, och det avtal som de skapar, ska i alla avseenden regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Wisconsin, USA, utan hänsyn till lagvalsregler. Likaså ska din användning av webbplatsen regleras i alla avseenden av lagarna i delstaten Wisconsin, USA. FN:s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor ska inte gälla för dessa villkor.

SC Johnson underlåtenhet att utöva, genomdriva eller kräva strikt efterföljande av någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar enligt gällande lag, ska detta inte påverka lagenligheten, giltigheten och genomförbarheten för övriga bestämmelser. Varken beteendet parterna emellan eller handelssed ska kunna användas för att ändra något av dessa villkor. SC Johnson får överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till någon annan part, när som helst utan att meddela dig.

Oavsett någon stadga eller lag om det motsatta måste anspråk eller krav på åtgärd som uppstår på grund av eller i relation till webbplatsen lämnas in inom ett (1) år efter att sådant krav eller orsak till talan har uppstått. I annat fall ska du för alltid vara förhindrad och ha avstått från att framföra detta.

Under inga omständigheter ska du söka eller ha rätt till hävning, förbudsföreläggande eller annan skälig lättnad, eller att ålägga eller begränsa driften eller utnyttjande av webbplatsen, något reklam- eller annat material som utfärdats i samband med denna, eller av något innehåll eller annat material som används eller visas på webbplatsen. Du förstår och accepterar att inget förtroendeförhållande upprättas mellan dig och oss genom din användning av webbplatsen. Din användning av webbplatsen ska inte anses skapa ett förhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare, eller huvudman och agent, joint venture eller affärspartner mellan dig och oss.

Även om vi utformat webbplats för att vara förenlig med lagstiftningen i de länder där vi är verksamma, anför eller antyder vi inte på något sätt att materialet på webbplatsen är lämpligt eller tillgängligt för användning utanför USA, och tillgång till det från områden där dess innehåll är olagligt är förbjudet. Om du använder webbplatsen från platser utanför USA gör du det på eget initiativ och ansvarar själv för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Du får inte använda eller exportera material i strid med USA:s exportlagar och förordningar.

SPECIALBESTÄMMELSER SOM GÄLLER FÖR ANVÄNDARE UTANFÖR USA

Vi strävar efter att skapa en global gemenskap med samma normer för alla, men vi strävar också efter att respektera lokala lagar. Följande bestämmelser gäller för användare och icke-användare som interagerar med SC Johnson utanför USA:

 • Du accepterar att webbplatsen omfattas av lagarna i USA.
 • Du samtycker till insamling, bearbetning, underhåll och överföring av sådan information i och till USA eller något annat land i enlighet med vår Sekretessinformation.
 • Om du befinner dig i ett land för vilket USA utfärdat embargo, eller som finns med på US Treasury Departments (USA:s finansdepartements) lista över Specially Designated Nationals kommer du inte att kunna delta i kommersiell verksamhet på webbplatsen. Du kommer inte att använda webbplatsen om du är förbjuden att ta emot produkter, tjänster eller mjukvara som härrör från USA.

SEKRETESS

I vårt Sekretessmeddelande anges i sin helhet vår policy om hur vi hanterar information som vi samlar in om dig (inklusive genom automatiska medel) eller som du väljer att lämna till oss. 

FILTRERING

Enligt 47 U.S.C. avsnitt 230(d) med ändringar, meddelar vi härmed dig att föräldrakontrollsskydd (t.ex. maskinvara, programvara eller filtreringstjänster) finns kommersiellt tillgängliga som kan hjälpa dig att begränsa tillgången till material som är skadligt för minderåriga. Information om aktuella leverantörer av sådana skydd finns på följande två ställen: GetNetWise och OnGuard Online . SC Johnson stödjer, supportar eller godkänner inte någon av de produkter eller tjänster som finns på sådana webbplatser.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL

Hänvisning till någon produkt på webbplatsen utgör inte ett erbjudande om att sälja eller tillhandahålla denna produkt och betyder inte att produkten är tillgänglig eller att namn och beskrivning av någon produkt från våra grossister kommer att vara densamma som den som finns på webbplatsen.

Vi kan inte garantera att en produkt som anges som tillgänglig faktiskt kommer att levereras direkt, eftersom lager kan förändras avsevärt från dag till dag. I sällsynta fall kan en produkt finnas i lager när du gör din beställning, och ha sålts ut när din beställning har behandlats.

I förekommande fall läggs våra regler för leverans och retur/utbyte av produkter ut på webbplatsen för din granskning. Granska dessa regler innan du köper produkter från webbplatsen.

Priser och tillgänglighet till produkter som finns på webbplatsen kan ändras utan föregående varsel.

Även om vi strävar efter att tillhandahålla korrekt produkt- och prisinformation kan pris- eller skrivfel förekomma. I den händelse ett felaktigt pris anges för en produkt på grund av ett skrivfel eller annan anledning, ska vi ha rätt att vägra eller avbryta en beställning av en sådan produkt till det felaktiga priset, även om beställningen har bekräftats och/eller ditt kreditkort har debiterats. Om en produkt har fått fel pris angivet kan vi, efter eget gottfinnande, antingen kontakta dig för instruktioner eller avboka din beställning och meddela dig om avbokningen. Om ditt kreditkort redan har debiterats för inköpet och din beställning avbokas kommer vi omedelbart att utfärda en kredit till ditt kreditkortskonto till samma belopp som det felaktiga priset.

Det kan finnas vissa beställningar som vi inte kan acceptera utan måste avboka. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande avvisa eller avboka en beställning av valfritt skäl. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande begränsa antalet produkter som får köpas per person, per hushåll eller per beställning. Sådana begränsningar kan tillämpas på beställningar av eller med samma onlinekonto, samma kreditkort, och även på beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Vi kommer att informera kunden om sådana begränsningar tillämpas.

Situationer som kan leda till att beställningen avbokas är t.ex. begränsningar av det antal som är tillgängligt för köp, felaktigheter eller fel på produkten eller prisinformationen, eller problem som identifierats av vår avdelning för krediter och undvikande av bedrägerier. Vi kan också kräva ytterligare verifiering eller information innan vi accepterar en beställning. Vi kommer att kontakta dig om hela eller någon del av din beställning avbokas eller om ytterligare information krävs för att vi ska acceptera din beställning. Om din beställning avbokas efter att ditt kreditkort har debiterats kommer vi att återbetala det debiterade beloppet till ditt kreditkort.

HELA AVTALET

Detta utgör hela avtalet rörande alla frågor som har diskuterats i ovanstående paragrafer.

KONTAKTER

Företagsnamn: S.C. Johnson & Son, Inc.

Registreringsinformation: Företag registrerat under företagsnummer 1J00813 i Wisconsin, USA.

Företagsadress: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktuppgifter: Klicka här för att kontakta oss.

Auktoriserad representant: Kelly Semrau