PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

OBMEDZENIA VÁŠHO POUŽÍVANIA MATERIÁLOV NA WEBOVEJ STRÁNKE

Materiály uvedené na tejto webovej stránke (okrem iného aj vrátane obrázkov, softvéru, audia, textu, videoklipov a iných médií) (ďalej len „materiály“) sú majetkom spoločnosti SC Johnson alebo boli poskytnuté spoločnosti SC Johnson na základe licencie a sú chránené zákonmi na ochranu duševného vlastníctva ako patenty, ochranné známky a autorské práva. Okrem vášho osobného a nekomerčného používania máte zakázané meniť, reprodukovať, prenášať, distribuovať, zobrazovať, vytvárať odvodené práce, postupovať alebo predávať akékoľvek z týchto materiálov bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti SC Johnson alebo jej vlastníkov v prípade, že materiály nám boli poskytnuté na základe licencie. Akýkoľvek neoprávnený pokus o zmenu materiálov uvedených na tejto webovej stránke alebo zrušenie či obchádzanie našich bezpečnostných prvkov, či používanie webovej stránky alebo akejkoľvek časti materiálov uvedených na webovej stránke na akékoľvek iné účely, ako sú určené účely, je prísne zakázané.

Ochranné známky, logá a značky služieb spoločnosti SC Johnson a tie ochranné známky, logá a značky služieb, na ktoré boli udelené spoločnosti SC Johnson licencie (spolu ďalej ako „ochranné známky“) zobrazené na webovej stránke sú registrované a neregistrované značky spoločnosti SC Johnson. Všetky ostatné ochranné známky, obchodné názvy, názvy produktov, značky služieb a všetky ostatné značky nepatriace spoločnosti SC Johnson sú majetkom príslušných vlastníkov. Nič uvedené na webovej stránke sa nemá považovať za udelenie akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akejkoľvek ochrannej známky zobrazenej na webovej stránky ako dôsledok, zákonná prekážka alebo inak bez písomného súhlasu spoločnosti SC Johnson alebo takej tretej strany, ktorá môže vlastniť iné ochranné známky zobrazené na webovej stránke. Neuvedenie názvu produktu alebo služby či loga kdekoľvek v texte webovej stránky nepredstavuje zrieknutie sa práva na ochrannú známku alebo iného práva duševného vlastníctva týkajúceho sa daného názvu alebo loga.

Použitie akéhokoľvek materiálu vrátane príspevkov tak, ako je uvedené ďalej, je na vaše vlastné riziko. Spoločnosť SC Johnson si vyhradzuje právo zmeniť akýkoľvek obsah, softvér, aplikácie a iné položky používané alebo uvedené na webových stránkach kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia.

OPRÁVNENOSŤ

Použitie webovej stránky je obmedzené na: (a) zákonných obyvateľov Spojených štátov amerických, ktorí majú minimálne 18 rokov alebo vek dospelosti v príslušnej jurisdikcii, podľa toho, ktorý vek je vyšší, a (b) jednotlivcov mimo Spojených štátov amerických s právom uzavrieť záväznú zmluvu s nami, ktorí nemajú zákaz urobiť to na základe platných právnych predpisov v príslušnom štáte ich pobytu.

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA

Používaním webovej stránky súhlasíte, že budete dostávať komunikáciu od nás elektronicky. Budeme s vami komunikovať podľa vlastného uváženia prostredníctvom e-mailu alebo zverejnením oznamov na webovej stránke. Súhlasíte, že všetky zmluvy, oznámenia, zverejnenia a iné komunikácie, ktoré vám poskytneme elektronicky, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, akoby táto komunikácia bola poskytnutá písomne.

REGISTRÁCIA

Registrácia sa môže vyžadovať na používanie alebo prístup na miesta webovej stránky. Spoločnosť SC Johnson bude zaobchádzať so všetkými informáciami prijatými od vás v súvislosti s vašou registráciou v súlade s oznámením o ochrane osobných údajov spoločnosti SC Johnson.

Nesmiete používať e-mailovú adresu, ktorú už používa niekto iný, predstavuje niekoho iného, patrí inej osobe (bez jej predchádzajúceho súhlasu), porušuje práva duševného vlastníctva alebo iné práva inej osoby, je vulgárna alebo inak urážlivá, prípadne ju inak odmietame z akéhokoľvek iného dôvodu podľa nášho vlastného uváženia.

Keď sa zaregistrujete, všetky informácie, ktoré zverejníte, musia byť pravdivé, presné, aktuálne a úplné. Ak sa informácie, ktoré poskytnete spoločnosti SC Johnson, zmenia, súhlasíte, že nám okamžite poskytnete aktualizované informácie. Spoločnosť SC Johnson môže zrušiť váš účet, ak sa zistí, že akékoľvek poskytnuté informácie sú nepresné, nepravdivé, neaktuálne alebo neúplné.

Vaša e-mailová adresa a heslo, ktoré vytvoríte, budú vašimi prihlasovacími informáciami a je potrebné uchovávať ich v tajnosti. Ste v plnej miere zodpovedný/-á za akékoľvek používanie svojho účtu a kroky, ktoré sa vykonajú s pomocou účtu, okrem iného aj vrátane obmedzenia v dôsledku straty, krádeže alebo neoprávneného použitia takýchto prihlasovacích informácií. V prípade takejto straty, krádeže alebo neoprávneného použitia vám môžeme uložiť podľa vlastného použitia ďalšie povinnosti týkajúce sa bezpečnosti.

ÚČASŤ A ZVEREJŇOVANIA POUŽÍVATEĽA

Teraz alebo kedykoľvek v budúcnosti budú niektoré časti webovej stránky (okrem iného aj vrátane fór, blogov, hodnotení alebo komentárov a chatových miestností) ponúkať používateľom možnosť (a) zverejniť alebo zaslať nám materiály ako upozornenia, návrhy, nápady, pozorovania, obrázky, hodnotenia, komentáre, údaje, názory, rady, písomné oznámenia, výkresy, snímky, fotografie, audiovizuálne práce, videozáznamy, zvukové záznamy, príspevky do propagácií alebo iných informácií či obsahu vytvorených používateľom (ďalej len „príspevky“), (b) prevziať text, video, fotografie a/alebo iný obsah do počítača (spolu ďalej ako „preberanie do počítača“), (c) prevziať mobilnú zábavu alebo iný obsah, ako sú aplikácie, tóny zvonenia, hry, grafiky, novinky, audio, video, fotografie a iné informácie prostredníctvom internetu, SMS, MMS, WAP, BREW a iných prostriedkov poskytovania mobilného obsahu na určité kompatibilné mobilné zariadenia (spolu ďalej ako „mobilné preberanie“) a/alebo zobrazovať webovú stránku. Akékoľvek prevzatie do počítača možno použiť len vo vašom vlastnom počítači (alebo počítači, ktorý kontrolujete) a akékoľvek mobilné preberanie možno použiť len vo vašom mobilnom zariadení (alebo zariadení, ktoré kontrolujete).

Všetky príspevky sa budú považovať za nedôverné a nevlastné. Spoločnosť SC Johnson nebude mať žiadne záväzky s ohľadom na príspevky. Nemôžeme zaručiť, že iní používatelia (alebo tretie strany) nebudú používať nápady, ktoré zverejníte. Preto ak máte nápad, ktorý by ste chceli zachovať v tajnosti a/alebo nechcete, aby ho používali ostatní, nezverejňujte ho na webovej stránke. Rovnako, akýkoľvek príspevok, ktorý nám poskytnete, by mal odrážať vaše úprimné názory, zistenia, presvedčenia alebo skúsenosti a mal by byť v rámci vašich osobných znalostí a nemal by byť nesprávne vysvetľovaný v žiadnom ohľade vo vzťahu so spoločnosťou SC Johnson. Používateľ má napríklad zverejňovať akékoľvek materiály existujúce (ak existujú) medzi ním a spoločnosťou SC Johnson v akomkoľvek príspevku, ktorý obsahuje potvrdenie.

Spoločnosť SC Johnson nekontroluje ani nemôže kontrolovať všetky príspevky zverejnené používateľmi, nie je zodpovedná za obsah týchto príspevkov ani nepotvrdzuje súhlas s akýmikoľvek príspevkami. Rovnako nedokážeme zaručiť presnosť, celistvosť ani kvalitu príspevkov ani nemôžeme zaručiť, že sa na webovej stránke nevyskytnú škodlivé, nepresné, ponižujúce, urážlivé, vyhrážajúce, ohováračské, nezákonné alebo inak nevhodné príspevky. Nikdy by ste nemali predpokladať, že príspevky odrážajú názory alebo zásady spoločnosti SC Johnson. Platí to aj v prípade, že príspevky môžu zahŕňať komentáre o príspevkoch iných používateľov alebo príspevky o niektorých z našich produktov, služieb, propagačných akcií, webových stránok alebo podobných informácií.

Za (a) akýkoľvek príspevok, ktorý zverejníte na webovej stránke alebo pomocou nej, (b) materiály alebo informácie, ktoré nám alebo iným používateľom poskytnete (prípadne používateľom, ktorí si pozerajú webovú stránku) a (c) vašu interakciu s inými používateľmi (či inými osobami, ktoré si pozerajú webovú stránku) nesiete zodpovednosť sami. Odoslaním príspevku na webovú stránku zbavujete spoločnosť SC Johnson akejkoľvek povinnosti či zodpovednosti, ktorú by inak mohla mať, ako napr. kontrolovať či konať ako reakciu na príspevky, a povinnosti či zodpovednosti, ktorú by inak mohla mať voči vám v súvislosti s akýmkoľvek krokom, ktorý sa rozhodne urobiť ako reakciu na vaše príspevky.

Beriete na vedomie, že tým, že vám poskytneme možnosť zverejniť, zobrazovať alebo distribuovať tieto príspevky, konáme výlučne ako pasívny vykonávateľ a nezaväzuje nás žiadna povinnosť či zodpovednosť týkajúca sa obsahu príspevku či činností používateľov na webovej stránke. Vyhradzujeme si však právo zmeniť, upraviť, odmietnuť zverejniť, skontrolovať, zamietnuť, zablokovať, odstrániť alebo podniknúť iný krok, ktorý budeme považovať za potrebný na zaobchádzanie s akýmikoľvek príspevkami. Môže sa to týkať tých príspevkov, o ktorých zistíme, že sú obťažujúce, ponižujúce, obscénne, podvodné, porušujú práva tretej strany, okrem iného aj práva duševného vlastníctva alebo práva na publikovanie či ochranu osobných údajov, či sú inak urážlivé alebo ich inak považujeme za neprijateľné na základe nášho vlastného uváženia. K takýmto krokom môže okrem iného patriť aj odstránenie obsahu, ktorý údajne nie je v súlade s týmito podmienkami, ukončenie prístupu používateľa na webovú stránku a odstránenie všetkých príspevkov zverejnených akýmikoľvek osobami, ktoré označíme za osoby porušujúce alebo opakovane porušujúce pravidlá.

Ak nám akýkoľvek používateľ oznámi, že príspevok údajne nie je v súlade s týmito podmienkami, môžeme tvrdenie prešetriť a podľa vlastného uváženia stanoviť primerané kroky, ktoré je potrebné vykonať. Nemáme vôbec žiadnu zodpovednosť za úpravu, odstránenie alebo aj následné povoľovanie zobrazovania akýchkoľvek príspevkov.

Môžeme dostať mnohé príspevky na webovú stránku, ktoré budú obsahovať nápady, vynálezy, materiály alebo iný obsah, ktorý môže byť podobný alebo totožný s témou, nápadom, formátom alebo inak s príspevkami, ktoré zverejníte na webovej stránke, alebo ktorý budeme vyvíjať výlučne my alebo budeme vyvíjať prostredníctvom predajcov tretej strany, ktorých zamestnávame. Spoločnosť SC Johnson sa napríklad aktívne samostatne alebo prostredníctvom predajcov tretej strany zapája do výskumu a vývoja nových produktov a služieb a vytvárania marketingových a reklamných materiálov a iného obsahu súvisiaceho s našimi produktmi a službami, o ktorý sa inak môžu zaujímať aj iní používatelia. Zverejnením príspevku beriete na vedomie, že sa zriekate akýchkoľvek nárokov, ktoré ste mali, máte alebo budete mať v budúcnosti na základe akýchkoľvek nápadov, vynálezov, zostavení, videa a/alebo iných prác použitých spoločnosťou SC Johnson (alebo ňou poverenými osobami), ktoré sú založené na príspevkoch, ktoré zverejníte na webovej stránke, alebo inak podobné či totožné s nimi.

AK NÁM POSKYTNETE MATERIÁL:

(1) poskytujete nám ho s neexkluzívnou, celosvetovou, plne zaplatenou a bezplatnou, trvalou, neodvolateľnou a neobmedzenou licenciou na použitie, úpravu, distribúciu, vykonávanie, zobrazovanie, začleňovanie, poskytovanie na základe následnej licencie a vytváranie odvodených prác z celého alebo časti vášho príspevku akýmkoľvek spôsobom, ktorý budeme považovať za vhodný na akýkoľvek účel.

To okrem iného znamená, že:

 • Nemusíme s takýmto príspevkom zaobchádzať ako s dôverným.
 • Ak použijeme takýto príspevok alebo necháme iných použiť takýto príspevok – či čokoľvek ako tento príspevok – nemusíme zaň ani za jeho používanie zaplatiť vám ani nikomu inému.
 • Takýto príspevok môžeme použiť na akýkoľvek účel bez úhrady alebo oznámenia vám alebo komukoľvek inému s ohľadom takéhoto príspevku alebo jeho používania.
 • Takýto príspevok môžeme navždy používať na webovej stránke, digitálnom, tlačenom alebo inom médiu kdekoľvek na svete;

(2) v rozsahu, v akom akékoľvek práva na príspevok alebo v súvislosti s ním nemožno poskytnúť na základe licencie spoločnosti SC Johnson na základe platných právnych predpisov alebo právneho rámca, sa týmto neodvolateľne zriekate akýchkoľvek týchto práv, okrem iného aj práva na zverejňovanie, práva na ochranu súkromia, práva na ochranu obchodného tajomstva a morálnych práv či iných práv s ohľadom na prisúdenie autorstva alebo celistvosti materiálov alebo iných práv duševného vlastníctva;

(3) potvrdzujete, že nesiete zodpovednosť za akýkoľvek príspevok, ktorý urobíte – inými slovami, potvrdzujete, že vy (a nie my) nesiete plnú zodpovednosť za príspevok vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti, vhodnosti, originality a dodržiavania príslušných zákonov;

(4) tiež potvrdzujete, že nemáme žiadnu povinnosť použiť, zverejniť ani reagovať na akýkoľvek príspevok. Môžeme kontaktovať vás alebo akékoľvek tretie strany, aby sme overili informácie uvedené v príspevku, ktorý ste nám poskytli, získať ďalšie komentáre a nafilmovať, zaznamenať alebo nahrať akékoľvek vyhlásenia, ktoré urobíte vy alebo iné osoby z našej konverzácie alebo korešpondencie s vami. Súhlasíte, že všetky materiály vytvorené z takýchto činností budú naším majetkom a môžu byť použité akýmkoľvek spôsobom, ktorý uznáme za vhodný. Môžeme vám tiež zasielať informácie a oznamy týkajúce sa vášho príspevku prostredníctvom webovej stránky, e-mailom alebo iným spôsobom na základe informácií, ktoré nám poskytnete v súvislosti s vaším príspevkom.

Spoločnosť SC Johnson si vyhradzuje právo kedykoľvek a priebežne dočasne alebo natrvalo prerušiť prijímanie niektorých alebo všetkých príspevkov a/alebo možnosť prístupu k príspevkom s oznámením alebo bez neho, a to podľa nášho vlastného uváženia. Súhlasíte s tým, že spoločnosť SC Johnson nebude zodpovedná voči vám ani nikomu inému za žiadne pozastavenie ani prerušenie prijímania akýchkoľvek príspevkov.

KÓDEX SPRÁVANIA

Hoci nie sme zodpovední za konanie ostatných používateľov alebo za príspevky, ktoré zverejnia, chceme, aby webová stránka bola miestom na internete, kde obsah neporušuje práva žiadnej osoby, neuráža ani neubližuje ľudom. Preto pri používaní webovej stránky NEROBTE nič z nasledujúceho:

 • neposielajte materiály, ktoré sú chránené autorským právom, obchodným tajomstvom ani inak nepodliehajú majetkovým právam tretích strán vrátane ochrannej známky, patentov, práv na ochranu osobných údajov a publicity (napr. používaním mena niekoho iného alebo podoby či fotografie inej osoby bez jej súhlasu) – zverejňujte len materiály, ktoré vlastníte výlučne sami;
 • nezverejňujte nepravdy alebo nevydávajte vyjadrenia, ktoré nás alebo kohokoľvek iného môžu poškodiť;
 • neposkytujte materiál, ktorý je nezákonný, obscénny, falošný, zavádzajúci, ohováračské, hanlivé, vyhrážajúce, zneucťujúce, pornografické, obťažujúce, nenávistné, rasistické alebo etnicky urážlivé, spôsobujú civilnú zodpovednosť, porušujú akékoľvek právne predpisy alebo sú inak nevhodné;
 • nepredkladajte žiadne materiály, ktoré propagujú alkohol, nelegálne drogy, tabak, strelné a iné zbrane (alebo použitie čohokoľvek z uvedených);
 • nezverejňujte reklamy ani nábory na podnikania;
 • neprerušte funkciu webovej stránky žiadnym spôsobom vrátane ukladanie neprimeranej záťaže na webovej strane;
 • zbierať alebo zhromažďovať informácie o iných vrátane e-mailových adries bez ich súhlasu;
 • dešifrovať, dekompilovať, rozkladať alebo inak spätne analyzovať akýkoľvek softvér pozostávajúci alebo žiadnym spôsobom zostavovať časť webovej stránky;
 • neobchádzajte bezpečnostné mechanizmy, neskúmajte ani nezisťujte ako obísť bezpečnostné mechanizmy alebo poskytovať informácie týkajúce sa metód obchádzania bezpečnostných mechanizmov vrátane umožnenia prístupu inej osobe k webovej stránke pomocou údajov, ktoré vám boli vydané, alebo falšovaním, odstraňovaním či obchádzaním hlavičky internetového protokolu, odosielateľa e-mailu či iných identifikačných informácií;
 • neporušujte žiadne miestne, vnútroštátne či medzinárodné právne predpisy ani nezverejňujte príspevok, ktorý by nabádal alebo poskytoval pokyny na trestný čin;
 • neskresľujte svoju totožnosť, vek ani pridruženosť k akejkoľvek osobe či subjektu, okrem iného aj vrátane faktov týkajúcich sa vzťahu alebo skutočnému spojeniu, ktoré máte so spoločnosťou SC Johnson;
 • nepoužívajte webovú stránku na zasielanie či sprístupňovanie akýchkoľvek nevyžiadaných či neoprávnených reklám, ponúk, propagačných materiálov, nevyžiadanej pošty, spamu, reťazových listov, pyramídových schém či iných foriem ponúkania;
 • nezverejňujte ani neposkytujte žiadne informácie, na základe ktorých možno určiť totožnosť, či súkromné informácie tretej strany;
 • neposkytujte nikoho heslá ani osobné informácie;
 • nepoužívajte informácie ani súhlas, ktorý ste získali na webovej stránke žiadnym spôsobom, ktorý nie je povolený na základe týchto podmienok;
 • nezverejňujte žiaden materiál, ktorý obsahuje softvérové vírusy ani iné počítačové kódy, súbory či programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkcií akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru, či telekomunikačného vybavenia;
 • nezaregistrujte sa na viac ako jednom účte ani nepoužívajte a nesnažte sa používať účet, službu alebo systém niekoho iného bez súhlasu, ani nevytvárajte falošnú identitu na webovej stránke;
 • nezapájajte sa do žiadneho koristníckeho či prenasledovacieho konania, ani nikoho neobmedzujte či neobťažujte.

Ďalej sú uvedené pre a proti týkajúce sa interakcie na webovej stránke.

 • Rešpektujte druhých, najmä, ak s nimi nesúhlasíte.
 • Argumentácia je výborná, no má sa vykonávať konštruktívnym spôsobom.
 • Buďte zodpovedný/-á za svoje vlastné slová.

MOBILNÉ ZARIADENIA

Ak je povolené alebo dostupné pomocou webovej stránky (a) odovzdávať obsah na webovú stránku pomocou vášho mobilného zariadenia, (b) prijímať a odpovedať na správy alebo otvárať a zverejňovať príspevky pomocou textových odkazov, (c) prechádzať webové stránky z vášho mobilného zariadenia a/alebo (d) používať určité funkcie pomocou mobilnej aplikácie, ktorú ste si prevzali alebo nainštalovali do svojho mobilného telefónu (spolu ďalej ako „mobilné služby“), musíte mať predplatené mobilné služby u konkrétneho mobilného poskytovateľa a váš predplatený program bezdrôtového pripojenia vám musí poskytovať konkrétne funkcie. Možno budete musieť zaplatiť poplatok za služby vášmu konkrétnemu poskytovateľovi a iným tretím stranám, keď sa prihlasujete a používate ich služby. Mali by ste si skontrolovať program, ktorý máte u príslušného poskytovateľa, aby ste sa uistili, aké poplatky pre vás vyplývajú.

LOTÉRIE A SÚŤAŽE

Akékoľvek lotérie, súťaže, hry alebo propagačné ponuky, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke sa riadia osobitnými pravidlami a/alebo podmienkami. Zapojením sa do lotérií alebo súťaží či takých hier alebo propagačných ponúk, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke, sa budete riadiť týmito pravidlami a/alebo podmienkami. Je mimoriadne dôležité, aby ste si prečítali príslušné pravidlá a/alebo podmienky, ktoré sú spojené s konkrétnou stranou alebo činnosťou. V rozsahu, v akom vznikne konflikt medzi týmito pravidlami a/alebo podmienkami a týmito podmienkami, budú rozhodujúce pravidlá a/alebo podmienky príslušnej lotérie, súťaže, hry alebo propagačnej akcie, no len v takom rozsahu, v akom sú v konflikte s týmito podmienkami.

MOŽNOSTI ODPORÚČANIA

Priebežne môžeme ponúkať programy odporúčania, ktoré vám umožňujú zverejniť informácie o svojich priateľoch alebo rodine (ďalej len „odporučená osoba“), okrem iného aj vrátane e-mailových adries, telefónnych čísel, mien, ulíc a iných kontaktných informácií, aby mohli dostať informácie a/alebo propagačné ponuky týkajúce sa webovej stránky a jej funkcií. Tieto informácie, ktoré od vás získame o odporúčanej osobe), môžeme používať a uchovávať v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov a len v takom rozsahu, aký je potrebné na splnenie vašej požiadavky. Žiadne z týchto informácií nepoužijeme na žiadne iné účely, pokiaľ odporúčaná osoba nebude súhlasiť s takýmto používaním na daný účel. Môžete odporučiť len osoby, s ktorými máte osobný vzťah. Je potrebné, aby ste získali súhlas odporúčanej osoby pred tým, ako nám poskytnete jej kontaktné informácie. Vyhradzujeme si právo obmedziť počet odporúčaných osôb, ktoré odporučíte. Vyhradzujeme si právo priebežne obmedzovať počet prenosov určitej odporúčanej osobe. Nesmiete stiahnuť kontaktné informácie, ktoré poskytnete pre odporúčanú osobu, po tom, ako ich poskytnete. Odporúčaná osoba musí byť (a) zákonným obyvateľom Spojených štátov amerických, ktorá má minimálne 18 rokov alebo vek dospelosti v príslušnej jurisdikcii, podľa toho, ktorý vek je vyšší, a (b) jednotlivcom mimo Spojených štátov amerických s právom uzavrieť záväznú zmluvu s nami, ktorá nemá zákaz urobiť to na základe platných právnych predpisov v príslušnom štáte jej pobytu, alebo takého iného označenia veku na stránke prihlásenia, a musí byť schopná zaregistrovať sa na funkcie ponúkané na webovej stránke alebo inak používať webovú stránku. Vyhradzujeme si právo pridať ďalšie obmedzenia pre toho, kto môže byť odporúčaný. Kontaktné informácie odporúčanej osoby musia byť platné a funkčné, aby sme ju mohli kontaktovať ohľadne webovej stránky alebo jej funkcií. Nebudeme zodpovední za overovanie kontaktných informácií, ktoré poskytnete. Môžeme sa rozhodnúť NEKOMUNIKOVAŤ s akoukoľvek odporúčanou osobou a/alebo e-mailovou adresou, ak bude uvedená na zozname osôb, ktoré sa nemajú kontaktovať alebo ktorým sa nemajú zasielať e-maily. Okrem toho si vyhradzujeme právo zamietnuť účasť odporúčanej osoby, ak (a) kontaktné informácie, ktoré poskytnete, budú nesprávne alebo neplatné, (b) takáto osoba porušil akékoľvek ustanovenie týchto podmienok, prípadne (c) podľa vlastného uváženia zistíme, že účasť takéhoto jednotlivca môže byť pre nás, webovú stránku, akékoľvek služby alebo funkcie, akúkoľvek tretiu stranu z akéhokoľvek dôvodu škodlivá podľa nášho vlastného uváženia.

Ak zneužijete program odporúčania alebo sa inak zúčastníte nevhodného správania s ohľadom na program odporúčania, ako to určíme podľa nášho vlastného uváženia, vyhradzujeme si právo odmietnuť vám ďalší prístup na webovú stránku. Motivácie, odmeny alebo program odporúčania sa budú riadiť ďalšími podmienkami, ktoré budú zverejnené v čase sprístupnenia takéhoto programu. V rozsahu akéhokoľvek konfliktu takýchto podmienok a týchto podmienok budú rozhodujúce podmienky pre motivácie, odmeny alebo program odporúčania, no len v rozsahu konfliktu. Vyhradzujeme si právo podľa nášho vlastného uváženia dočasne alebo trvalo pozastaviť alebo zrušiť poskytovanie akéhokoľvek programu odporúčania bez oznámenia, dôvodu alebo zodpovednosti.

Ak používate webovú stránku na komunikáciu s odporúčanou osobou (alebo akoukoľvek treťou stranou), súhlasíte, že nebudete používať webovú stránku na poškodenie odporúčanej osoby alebo inej tretej strany, ani nebudete webovú stránku používať porušovaním akýchkoľvek platných právnych predpisov, pravidiel, nariadení alebo týchto podmienok.

Ak kedykoľvek zavedieme prostriedky on-line komunikácie, ktoré budú k dispozícii len členom, môžeme uložiť všetky alebo niektoré z obmedzení, ktoré sú uvedené vyššie, podľa nášho vlastného uváženia a oznámime a poskytneme vám dôležité informácie prostredníctvom takéhoto on-line komunikačného systému.

FUNKCIE NA HLASOVANIE / HODNOTENIE

V prípade akýchkoľvek funkcií na hlasovanie/hodnotenie, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke, musíte dodržiavať pokyny na webovej stránke na zasielanie hlasu/hodnotenia, okrem iného aj vrátane akýchkoľvek obmedzení uvedených s ohľadom na obmedzenia hlasovania/hodnotenia. Hlasy/hodnotenia, ktoré od vás prijmeme, a ktoré prekračujú limit hlasov/hodnotení, budú vylúčené. Platba alebo iná odmena splatná za hlasy/hodnotenia je zakázaná. Hlasy/hodnotenia generované prostredníctvom skriptu, makra alebo inými automatizovanými prostriedkami určenými na ovplyvnenie čestnosti hlasovania/hodnotenia môžu byť zrušené podľa nášho vlastného uváženia. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného vylúčiť akúkoľvek osobu, o ktorej zistíme, že porušuje tieto podmienky, manipuluje s hlasmi/hodnotením alebo koná neférovým alebo nevhodným spôsobom a zrušiť všetky príslušné hlasy/hodnotenia. Naše rozhodnutia s ohľadom na všetky aspekty hlasovania/hodnotenia sú konečné a záväzné, okrem iného aj vrátane štítkovania hlasov/hodnotení a zneplatnenia či vylúčenia akýchkoľvek hlasov/hodnotení alebo hlasujúcich/hodnotiacich.

UDALOSTI

Môžete byť vyzvaný/-á alebo požiadaný/-á, aby ste sa zúčastnili udalostí sponzorovaných spoločnosťou SC Johnson, jej obchodnými partnermi alebo udalostí organizovaných inými používateľmi webovej stránky, ktorí nie sú žiadnym spôsobom spojení so spoločnosťou SC Johnson (spolu ako „udalosti“). Vaša účasť na akýchkoľvek udalostiach je na vaše vlastné riziko a týmto súhlasíte, že zbavíte a oslobodíte spoločnosť SC Johnson od akýchkoľvek záväzkov, nárokov, škôd, nákladov a výdavkov, okrem iného aj vrátane akéhokoľvek zranenia alebo smrti spôsobených vám alebo vaším maloletým deťom či chránencom a za primerané poplatky a náklady na právneho zástupcu vyplývajúce z účasti na takýchto udalostiach alebo účasti na akýchkoľvek činnostiach dostupných na udalosti. Týmto tiež súhlasíte, že my (a nami poverené osoby) môžeme nafilmovať a zaznamenať akékoľvek udalosti sponzorované spoločnosťou SC Johnson, ktorých sa vy, vaše maloleté deti či chránenci zúčastnia a týmto súhlasíte, že také filmy a záznamy budú majetkom spoločnosti SC Johnson a my (a nami poverené osoby) môžeme použiť meno, podobizeň, hlas, výkonnosť vašich maloletých detí alebo chránencov a iné činnosti, na ktorých sa vaše maloleté deti alebo chránenci zúčastnia, na reklamné, propagačné a iné zákonné účely v akomkoľvek médiu teraz alebo neskôr na celom svete nepretržite bez oznámenia, súhlasu alebo náhrady vám alebo akejkoľvek tretej strane. Vašu účasť na podujatí môžeme kedykoľvek podmieniť písomným potvrdením vášho súhlasu.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: PRÍSPEVKY NA WEBOVEJ STRÁNKE MÔŽU OBSAHOVAŤ ODPORÚČANIA NA POUŽITIE PRODUKTOV SPOLOČNOSTI SC JOHNSON, KTORÉ NEBOLI VYHODNOTENÉ ČÍ SCHVÁLENÉ SPOLOČNOSŤOU SC JOHNSON. Spoločnosť SC Johnson nevyjadruje súhlas ani neschvaľuje používanie žiadneho zo svojich produktov žiadnym spôsobom, ktorý je iný ako určené používanie opísané v príslušnom obale. Nikdy nepoužívajte výrobok spoločnosť SC Johnson žiadnym iným spôsobom, ako tým, na ktorý bol určený.

SPORY MEDZI POUŽÍVATEĽMI

BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE, ŽE STE VÝLUČNE ZODPOVEDNÝ/-Á ZA SVOJE INTERAKCIE S OSTATNÝMI POUŽÍVATEĽMI ALEBO TRETÍMI STRANAMI. SPOLOČNOSŤ SC JOHNSON SI VYHRADZUJE PRÁVO, NO NEMÁ POVINNOSŤ SLEDOVAŤ SPORY MEDZI VAMI A OSTATNÝMI POUŽÍVATEĽMI (A INÝMI TRETÍMI STRANAMI) A UKONČIŤ VÁŠ PRÍSTUP K WEBOVEJ STRÁNKE, AK PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA STANOVÍ, ŽE JE TO ROZUMNÉ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

SPOLOČNOSŤ SC JOHNSON NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE ŠKODY ANI ZRANENIA, KTORÉ MÔŽU SPREVÁDZAŤ ALEBO VYPLYNÚŤ Z VÁŠHO POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY.

PATRIA SEM (OKREM INÉHO) ŠKODY ALEBO ZRANENIA SPÔSOBENÉ:

 • POUŽÍVANÍM (ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA) WEBOVEJ STRÁNKY,
 • POUŽÍVANÍM (ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA) AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY, NA KTORÚ BUDETE PRESMEROVANÍ Z NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY,
 • NEKONANÍM,
 • CHYBOU,
 • OPOMENUTÍM,
 • PRERUŠENÍM,
 • NEDOSTATKOM,
 • ONESKORENÍM OPERÁCIE ALEBO PRENOSU,
 • POČÍTAČOVÝM VÍRUSOM,
 • ZLYHANÍM LINKY.

UPOZORŇUJEME, ŽE NIE SME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE ŠKODY, OKREM INÉHO ANI ZA:

 • ŠKODY URČENÉ NA TO, ABY BOL NIEKTO PRIAMO ODŠKODNENÝ ZA STRATU ALEBO ZRANENIE,
 • NEPRIAME, OSOBITNÉ, TRESTNÉ ALEBO EXEMPLÁRNE ŠKODY,
 • ŠKODY ODÔVODNENE OČAKÁVANÉ AKO VÝSLEDOK STRATY ALEBO ZRANENIA (ZÁKONNE „NÁSLEDNÉ ŠKODY“), ALEBO
 • INÉ RÔZNE ŠKODY A VÝDAVKY PRIAMO VYPLÝVAJÚCE ZO STRATY ALEBO ZRANENIA (ZÁKONNE „NÁHODNÉ ŠKODY“).

OKREM TOHO NIE SME ZODPOVEDNÍ ANI ZA NEDBALOSŤ ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, PRÍPADNE OBE MOŽNOSTI.

VÝNIMKA: V NIEKTORÝCH JURISDIKCIÁCH PRÁVNE PREDPISY NÁM NEMUSIA POVOĽOVAŤ OBMEDZIŤ ALEBO VYLÚČIŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA TIETO „NÁHODNÉ“ ALEBO „NÁSLEDNÉ“ ŠKODY, TAKŽE UVEDENÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ PLATIŤ A MOŽNO V SKUTOČNOSTI BUDETE MAŤ PRÁVO UPLATNIŤ SI NÁROK NA ÚHRADU TÝCHTO TYPOV ŠKÔD. NO V ŽIADNOM PRÍPADE NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ZA AKÉKOĽVEK STRATY, ŠKODY, ZRANENIA A NÁROKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU (KEDYKOĽVEK ICH MOŽNO UPLATNIŤ NA ZÁKLADE PODMIENOK ZMLUVY ALEBO REKLAMOVANÉ AKO SPÔSOBENÉ NEDBALOSŤOU ALEBO INÝM NESPRÁVNYM KONANÍM, ČI REKLAMOVANÉ NA ZÁKLADE AKÉHOKOĽVEK INÉHO ZÁKONNÉHO PREDPOKLADU) NEBUDE VŠAK VÄČŠIA AKO SUMA, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA PRÍSTUP NA WEBOVÚ STRÁNKU.

ZRIEKNUTIE SA PRÁV

MATERIÁLY NA NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKE SÚ SCHVÁLENÉ V AKTUÁLNOM STAVE. TO ZNAMENÁ, ŽE SPOLOČNOSŤ SC JOHNSON SA ZRIEKA AKÝCHKOĽVEK VÝSLOVNÝCH A VYPLÝVAJÚCICH ZÁRUK TÝKAJÚCICH SA MATERIÁLOV NA WEBOVEJ STRÁNKE.

TÝKA SA TO (OKREM INÉHO AJ) ZÁRUK:

 • ŽE MATERIÁL JE PREDAJNÝ A JE NA URČITEJ KONKRÉTNEJ ÚROVNI KVALITY ALEBO VHODNÝ NA KONKRÉTNY ÚČEL;
 • ŽE FUNKČNÉ PRVKY OBSIAHNUTÉ V TOMTO MATERIÁLE BUDÚ NEPRERUŠENÉ A BEZCHYBNÉ;
 • ŽE CHYBY BUDÚ ODSTRÁNENÉ;
 • ŽE NAŠE STRÁNKY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ ICH SPRÍSTUPŇUJÚ, NEOBSAHUJÚ VÍRUSY ANI INÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY, A
 • ŽE ÚSPEŠNÉ VÝSLEDKY ALEBO VÝSTUPY BUDÚ VYPLÝVAŤ Z NÁLEŽITÉHO DODRŽIAVANIA AKÝCHKOĽVEK USMERNENÍ, POKYNOV ALEBO RECEPTOV UVEDENÝCH V MATERIÁLOCH.

OKREM UVEDENÉHO PREBERÁTE VY (NIE SPOLOČNOSŤ SC JOHNSON) CELKOVÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY NEVYHNUTNÉ SLUŽBY, OPRAVY ALEBO NÁPRAVY.

SPOLOČNOSŤ SC JOHNSON NEMÔŽE KONTROLOVAŤ KROKY INÝCH POUŽÍVATEĽOV, S KTORÝMI SA ROZHODNETE ZDIEĽAŤ SVOJE INFORMÁCIE. PRETO NEMÔŽEME POSKYTNÚŤ ANI NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU, ŽE PRÍSPEVKY NEBUDÚ ZOBRAZENÉ NEOPRÁVNENÝMI OSOBAMI ČI POUŽITÉ NA NEVHODNÉ ÚČELY. SPOLOČNOSŤ SC JOHNSON NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNE OBCHÁDZANE NASTAVENÍ OCHRANY SÚKROMIA ANI BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA UVEDENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE. POTVRDZUJETE A BERIETE NA VEDOMIE, ŽE DOKONCA AJ PO ODSTRÁNENÍ PRÍSPEVKOV MÔŽU ICH KÓPIE ZOSTAŤ K DISPOZÍCII NA ZOBRAZENIE NA ZÁLOŽNÝCH ALEBO ARCHIVOVANÝCH STRÁNKACH ALEBO V PRÍPADE, ŽE SI ICH POUŽÍVATELIA SKOPÍROVALI ČI ULOŽILI.

AKÉKOĽVEK KROKY VYKONANÉ AKO REAKCIA NA INFORMÁCIE, NÁZORY, RADY ČI NÁVRHY PONÚKANÉ, DISKUTOVANÉ ALEBO ZVEREJNENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE, VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK OBSAHU PREVZATÉHO ALEBO INAK ZÍSKANÉHO VAŠÍM POUŽÍVANÍM WEBOVEJ STRÁNKY JE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. ZA AKÉKOĽVEK KROKY VYKONANÉ AKO REAKCIA NA AKÉKOĽVEK TIETO INFORMÁCIE, NÁZORY, RADI ČI NÁVRHY ČI ZA AKÚKOĽVEK STRATU ČI POŠKODENIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z TAKÉHOTO KROKU VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK POŠKODENIA VÁŠHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO STRATU ÚDAJOV, KTORÉ VYPLYNÚ Z PREVZATIA TAKÉHOTO OBSAHU BUDETE ZODPOVEDNÝ/-Á VÝLUČNE VY.

VÝNIMKA: V NIEKTORÝCH JURISDIKCIÁCH NÁM PRÁVNE PREDPISY NEMUSIA UMOŽŇOVAŤ ZRIEKNUŤ SA ZÁRUK ALEBO ICH VYLÚČIŤ TAK, ŽE SA UVEDENÉ ZRIEKNUTIE NA VÁS NEBUDE VZŤAHOVAŤ.

ODŠKODNENIE

Súhlasíte, že odškodníte a ochránite spoločnosť SC Johnson, jej pridružené subjekty a všetkých príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, zástupcov a agentov pred akýmikoľvek nárokmi, požiadavkami, stratou, výdavkami, záväzkami alebo škodou (vrátane primeraných poplatkov a nákladov právneho zástupcu) vyplývajúce z:

 • vášho používania webovej stránky,
 • vášho používania akéhokoľvek príspevku,
 • vašej účasti na akejkoľvek službe alebo programe ponúkaných prostredníctvom webových stránok,
 • vášho porušenia alebo údajného porušenia týchto podmienok,
 • akéhokoľvek príspevku zverejneného vami alebo
 • vášho údajného porušenia práv tretej strany (okrem iného aj vrátane nárokov z ohovárania, napadnutia súkromia, práv zverejnenia, porušenia dôvernosti, porušenia autorských práv, ochrannej známky, patentu alebo akéhokoľvek iného práva duševného vlastníctva).

Vyhradzujeme si právo výlučne obhajovať a riadiť akékoľvek nároky vyplývajúce z uvedeného a všetky také otázky odškodnenia a vy budete v plnej miere spolupracovať s nami pri takýchto obhajobách.

TRVANIE A UKONČENIE PODMIENOK POUŽÍVANIA

Tieto podmienky sa na vás vzťahujú vo chvíli, keď po prvýkrát použijete webové stránky. Spoločnosť SC Johnson môže ukončiť tieto podmienky alebo ich časť kedykoľvek, z akéhokoľvek dôvodu a bez toho, aby vám to oznámila. Časti zaoberajúce sa OBMEDZENÍM VÁŠHO POUŽÍVANIA MATERIÁLOV NA WEBOVEJ STRÁNKE, OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI, ODŠKODNENIA, ZRIEKNUTIA SA PRÁV a JURISDIKCIE budú platiť aj po takomto ukončení.

Okrem toho je spoločnosť SC Johnson oprávnená kedykoľvek a bez toho, aby vám to oznámila, pozastaviť, obmedziť alebo ukončiť celú alebo časť webovej stránky, alebo váš prístup k nej či jej používanie.

JURISDIKCIA

Spoločnosť SC Johnson kontroluje a prevádzkuje webovú stránku zo sídla spoločnosti na adrese Racine, Wisconsin v Spojených štátoch amerických.

Tieto podmienky a zmluva, ktorú vytvárajú, sa budú vo všetkých aspektoch riadiť a vysvetľovať v súlade s právnymi predpismi štátu Wisconsin, USA bez ohľadu na výber právnych ustanovení. Aj vaše používanie sa bude vo všetkých aspektoch riadiť právnymi predpismi štátu Wisconsin, USA. Na tieto podmienky sa nevzťahuje Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru.

Ak spoločnosť SC Johnson nevykoná, neuplatní ani nebude trvať na prísnom dodržiavaní akýchkoľvek práv alebo ustanovení týchto podmienok, nebude sa to vysvetľovať ako vzdanie sa akýchkoľvek práv alebo ustanovení. Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné na základe platných právnych predpisov, nebude to mať vplyv na zákonnosť, platnosť či vykonateľnosť akýchkoľvek ostatných ustanovení. Priebeh plnenia medzi stranami ani obchodné postupy nebudú mať účinok zmeny týchto podmienok. Spoločnosť SC Johnson môže udeliť svoje práva a povinnosti na základe tejto zmluvy akejkoľvek strane kedykoľvek bez toho, aby vám to vopred oznámila.

Bez ohľadu na akékoľvek nariadenia alebo právne predpisy, ktoré tvrdia inak, akýkoľvek nárok alebo dôvod žaloby vyplývajúcej z webovej stránky alebo s ňou súvisiaci je potrebné predložiť do jedného (1) roka po tom, ako takýto nárok alebo dôvod na žalobu vznikne, inak bude navždy zabudnutý.

V žiadnom prípade nemáte nárok na odvolanie, súdny zákaz alebo inú nápravu podľa ekvity, zakázanie alebo obmedzenie prevádzky alebo používania webovej stránky, reklamných alebo iných materiálov vydaných v súvislosti s ňou, ani iného obsahu či iných materiálov použitých či zobrazených na webovej stránke. Beriete na vedomie a súhlasíte, že medzi vami a nami používaním tejto webovej stránky nevzniká žiaden dôverný vzťah. Vaše používanie webovej stránky sa nebude považovať za vytvorenie vzťahu zamestnanca a zamestnávateľa, ani zadávateľa či agenta, spoločného podniku či partnera medzi vami a nami.

Hoci navrhujeme webovú stránku tak, aby bola v súlade s právnymi predpismi štátov, v ktorých pôsobíme, v žiadnom prípade nevyjadrujeme ani nenaznačujeme, že materiály na webovej stránke sú vhodné alebo dostupné na používanie mimo Spojených štátov amerických, a prístup k nim na územiach, kde je ich obsah nezákonný, je zakázaný. Ak používate webovú stránku z miest mimo Spojených štátov amerických, robíte tak na vlastný podnet a ste zodpovední za dodržiavanie akýchkoľvek miestnych platných právnych predpisov. Nesmiete používať ani exportovať materiály, ktoré sú v rozpore s exportnými právnymi predpismi a nariadeniami USA.

OSOBITNÉ USTANOVENIA VZŤAHUJÚCE SA NA POUŽÍVATEĽOV MIMO SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH

Snažíme sa vytvoriť globálnu komunitu so zhodnými normami pre každého, no tiež sa snažíme rešpektovať miestne právne predpisy. Nasledujúce ustanovenia sa vzťahujú na používateľov a nepoužívateľov, ktorí komunikujú so spoločnosťou SC Johnson mimo Spojených štátov amerických:

 • Súhlasíte, že webová stránka podlieha právnym predpisom Spojených štátov amerických.
 • Súhlasíte so zhromažďovaním, spracovávaním, udržiavaním a prenosom takýchto informácií v rámci Spojených štátov amerických a do Spojených štátov amerických či iného štátu v súlade s naším oznámením o ochrane osobných údajov.
 • Ak sa nachádzate v štáte, na ktoré Spojené štáty americké uvalili embargo, alebo ktoré sú uvedené na zozname špeciálne označených národov ministerstva financií USA, nezapojíte sa do komerčných činností na webovej stránke. Nebudete používať webovú stránku, ak máte zakázané prijímať produkty, služby alebo softvér pochádzajúci zo Spojených štátov amerických.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naše oznámenie o ochrane osobných údajov uvádza v plnom rozsahu naše zásady týkajúce sa toho, ako zaobchádzať s informáciami, ktoré o vás získame (vrátane automatických prostriedkov), alebo ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť.

FILTROVANIE

V súlade so zákonom 47 U.S.C. § 230(d) v platnom znení vám týmto oznamujeme, že sú komerčne k dispozícii prostriedky na rodičovskú ochranu (ako je počítačový hardvér, softvér alebo filtrovacie služby), ktoré vám môžu pomôcť obmedziť prístup k materiálom, ktoré sú pre mladistvých škodlivé. Informácie, ktoré identifikujú aktuálnych poskytovateľov týchto ochranných prostriedkov, nájdete na týchto dvoch stránkach: GetNetWise a OnGuard Online. Spoločnosť SC Johnson nevyjadruje súhlas, nepodporuje ani neschvaľuje žiadne z produktov či služieb uvedených na týchto stránkach.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA ELEKTRONICKÝ OBCHOD

Odkaz na akýkoľvek produkt na webovej stránke nepredstavuje ponuku na predaj alebo dodávku takéhoto produktu a neznamená, že tento produkt je dostupný alebo že názov a opis akéhokoľvek produktu od distribútorov pre veľkoobchodný predaj bude rovnaký, ako je uvedený na webovej stránke.

Nedokážeme zaručiť, že produkt uvedený v zozname ako dostupný, bude skutočne dodaný, pretože zásoby sa môžu výrazne meniť každý deň. V zriedkavých prípadoch môže byť produkt na sklade, keď zadáte objednávku, no predá sa v čase, keď bude vaša objednávka spracovaná.

Kde je to vhodné, naše zásady týkajúce sa dodania a vrátenia/výmeny produktov budú zverejnené na webovej stránke, aby ste si ich mohli prečítať. Pred nákupom týchto produktov z webovej stránky si tieto zásady prečítajte.

Ceny a dostupnosť produktov uvedených na webovej stránke sa môžu zmeniť bez oznámenia.

Zatiaľ, čo sa snažíme poskytovať presné informácie o produktoch a cenách, ceny alebo tlačiarenské chyby sa môžu vyskytnúť. V prípade, že nejaký produkt je uvedený v zozname s nesprávnou cenou z dôvodu tlačiarenskej chyby alebo z iného dôvodu, budeme mať právo odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku takéhoto produktu s nesprávnou cenou, dokonca aj keď bola objednávka potvrdená a/alebo bola suma zúčtovaná z vašej kreditnej karty. V prípade, že je pri položke uvedená nesprávna cena, môžeme vás podľa vlastného uváženia kontaktovať, aby sme vám poskytli pokyny alebo zrušili vašu objednávku a oznámili vám takéto zrušenie. Ak už z vašej kreditnej karty bola zúčtovaná suma za nákup a vaša objednávka bola zrušená, okamžite pripíšeme sumu nesprávnej ceny na vašu kreditnú kartu.

Môžu sa vyskytnúť určité objednávky, ktoré nebudeme vedieť prijať a budeme musieť zrušiť. Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia odmietnuť alebo zrušiť akúkoľvek objednávku z akéhokoľvek dôvodu. Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia obmedziť množstvo položiek nakúpených na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia sa môžu týkať objednávok zadaných pomocou toho istého on-line účtu, tej istej kreditnej karty a tiež objednávok, ktoré používajú tú istú fakturačnú adresu a/alebo adresu doručenia. V prípade že sa takéto obmedzenia použijú, zákazníkovi to oznámime.

K prípadom, ktoré môžu viesť k zrušeniu vašej objednávky, patria obmedzenia množstva dostupného na nákup, nepresnosti alebo chyby v informáciách o produkte a cenách, prípadne problémy, ktoré uvádza naše fakturačné oddelenie a oddelenie na zabránenie podvodom. Pred prijatím objednávky tiež môžeme vyžadovať dodatočné overenie alebo informácie. Ak bude akákoľvek časť vašej objednávky zrušená alebo ak budú potrebné ďalšie informácie na jej prijatie, budeme vás kontaktovať. Ak bude vaša objednávka zrušená po zúčtovaní sumy z vašej kreditnej karty, zúčtovanú sumu vám pripíšeme späť na vašu kreditnú kartu.

NEDELITEĽNOSŤ ZMLUVY

Tieto podmienky predstavujú celkovú dohodu týkajúcu sa všetkých otázok, ktoré boli uvedené v predchádzajúcich odsekoch.

KONTAKTY

Názov spoločnosti: S.C. Johnson & Son, Inc.

Registračné údaje: Spoločnosť registrovaná pod číslom 1J00813 v štáte Wisconsin, USA.

Adresa spoločnosti: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktné informácie: Kliknite sem, ak nás chcete kontaktovať.

Autorizovaný zástupca: Kelly Semrau