WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE

Materiały zawarte na Stronie (w tym m.in. grafiki, oprogramowanie, materiały dźwiękowe, teksty, filmy i inne) („Materiały”) stanowią własność lub przedmiot licencji udzielonej SC Johnson i są chronione przez prawo własności intelektualnej w zakresie ochrony patentów, znaków handlowych i praw autorskich. Z wyłączeniem osobistych niekomercyjnych zastosowań, użytkownikom nie wolno modyfikować, reprodukować, przekazywać, dystrybuować, wyświetlać, przetwarzać, przenosić praw lub sprzedawać Materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody SC Johnson lub, w przypadku gdy SC Johnson jest licencjobiorcą, właściciela Materiałów. Wszelkie nieuprawnione próby modyfikowania Materiałów zamieszczonych na Stronie lub złamania czy obejścia funkcji bezpieczeństwa, lub też wykorzystania Strony lub jakiejkolwiek części Materiałów zawartych na Stronie do celów innych niż dla nich przewidziane są surowo zabronione.

Znaki handlowe, logo i znaki usługowe SC Johnson i te stanowiące przedmiot licencji udzielonej SC Johnson (łącznie: „Znaki handlowe”) wyświetlane na Stronie są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami SC Johnson. Wszystkie pozostałe znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe i inne znaki nienależące do SC Johnson należą do swoich właścicieli. Informacje zawarte na Stronie nie powinny być interpretowane w taki sposób, że przyznają, w sposób dorozumiany, przez estoppel lub w inny sposób, jakąkolwiek licencję lub prawo korzystania ze Znaku handlowego przedstawionego na Stronie bez pisemnego zezwolenia SC Johnson lub podmiotu zewnętrznego będącego właścicielem znaków handlowych wyświetlanych na Stronie. Brak nazwy lub logo produktu lub usługi w tekście zamieszczonym na Stronie nie oznacza zrzeczenia się praw do znaku handlowego lub innych praw własności intelektualnej dotyczących tej nazwy czy logo.

Użytkownik korzysta z Materiałów, w tym treści przekazanych przez użytkowników zgodnie z definicją poniżej, na swoje własne ryzyko. SC Johnson zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do wszelkich treści, oprogramowania, aplikacji i innych elementów wykorzystywanych lub zawartych na Stronie w dowolnym czasie bez obowiązku powiadomienia.

KRYTERIA OSOBOWE

Korzystanie ze Strony jest ograniczone do następujących grup osób: (a) legalnych rezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy ukończyli 18 lat lub osiągnęli inny wiek pełnoletniości przewidziany w ich systemie prawnym, w zależności od tego, która z tych granic jest wyższa, i (b) osób spoza Stanów Zjednoczonych, które mają zdolność zawierania wiążących umów z naszą firmą i nie podlegają ograniczeniom w zawieraniu takich umów przewidzianym przez prawo obowiązujące w ich państwie zamieszkania.

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA

Korzystając ze Strony, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas elektronicznych wiadomości. Kontaktujemy się z użytkownikami przez e-mail lub publikację zawiadomień na Stronie, według naszego uznania. Użytkownik zgadza się, aby wszelkie umowy, zawiadomienia, informacje i inne komunikaty przesyłane w formie elektronicznej były traktowane jako komunikaty przekazane na piśmie w rozumieniu ewentualnych wymogów prawnych.

REJESTRACJA

Rejestracja może być warunkiem korzystania z niektórych części Strony lub dostępu do nich. SC Johnson przetwarza wszystkie dane przekazane przez użytkowników w związku z rejestracją zgodnie z notą o ochronie prywatności SC Johnson.

Nie wolno korzystać z adresu e-mail, który jest już wykorzystywany przez inną osobę, jest używany do podszywania się pod kogoś innego, należy do innej osoby (bez wcześniejszej zgody tej osoby), narusza prawa własności intelektualnej lub inne prawa innych osób, jest wulgarny lub w inny sposób obraźliwy lub został odrzucony z innego powodu według naszego uznania.

Wszystkie podawane podczas rejestracji informacje powinny być prawdziwe, precyzyjne, aktualne i pełne. W przypadku zmiany informacji podanych SC Johnson użytkownik ma obowiązek niezwłocznie przekazać aktualne dane. SC Johnson może usunąć konto użytkownika, jeśli podane przez niego informacje okażą się nieprecyzyjne, fałszywe, nieaktualne lub niepełne.

Adres e-mail i utworzone hasło stanowią informacje niezbędne do logowania i nie powinny być ujawniane innym osobom. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i wszelkie działania podejmowane przy jego użyciu, w tym m.in. w wyniku utraty, kradzieży lub nieupoważnionego użycia danych do logowania. W przypadku takiej utraty, kradzieży lub nieupoważnionego użycia na użytkownika mogą być nałożone dodatkowe obowiązki z zakresu bezpieczeństwa, według naszego uznania.

WKŁAD I TREŚCI PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Obecnie i w przyszłości niektóre części Strony (w tym m.in. fora, blogi, recenzje czy opinie oraz czaty) mogą oferować użytkownikom możliwość (a) zamieszczania lub przekazywania materiałów w formie uwag, sugestii, pomysłów, obserwacji, grafik, recenzji, komentarzy, danych, opinii, porad, tekstów, rysunków, obrazów, zdjęć, prac audio-wizualnych, nagrań wideo, nagrań dźwiękowych, zgłoszeń do udziału w promocjach lub innych informacji stworzonych przez użytkownika („Przekazane treści”), (b) pobierania tekstów, materiałów wideo, zdjęć lub innych treści na dysk komputera (łącznie: „Materiały do pobrania na komputer”), (c) pobierania treści rozrywkowych przeznaczonych dla urządzeń mobilnych lub innych materiałów, np. aplikacji, dzwonków, gier, grafik, wiadomości, materiałów dźwiękowych, materiałów wideo, zdjęć i innych danych za pośrednictwem Internetu, SMS, MMS, WAP, BREW i innych środków przesyłania danych do niektórych kompatybilnych urządzeń mobilnych (łącznie: „Materiały do pobrania na urządzenia mobilne”), oraz (d) przeglądania Strony. Materiały do pobrania na komputer mogą być wykorzystywane wyłącznie na własnym komputerze użytkownika (lub komputerze będącym pod jego kontrolą), natomiast Materiały do pobrania na urządzenia mobilne mogą być wykorzystywane wyłącznie na własnym urządzeniu mobilnym użytkownika (lub urządzeniu będącym pod jego kontrolą).

Przekazane treści są traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. SC Johnson nie przyjmuje jakichkolwiek obowiązków związanych z Przekazanymi treściami. Nie możemy zagwarantować, że inni użytkownicy (lub inne osoby trzecie) nie wykorzystają pomysłów, którymi podzielił się użytkownik. Jeśli użytkownik pragnie zachować poufność w odniesieniu do określonych treści lub chce zapobiec ich wykorzystaniu przez inne osoby, nie powinien zamieszczać ich na Stronie. Wszelkie Przekazane treści powinny również odzwierciedlać szczere opinie, odczucia, przekonania lub doświadczenia i mieścić się w zakresie własnej wiedzy użytkownika, a także nie powinny przedstawiać w nieprawdziwy sposób relacji użytkownika z SC Johnson. Na przykład użytkownik powinien ujawnić ewentualne istotne powiązania pomiędzy nim a SC Johnson w Przekazanych treściach zawierających wyrazy poparcia.

SC Johnson nie dokonuje i nie może dokonywać przeglądu wszystkich Przekazanych treści dostarczonych przez użytkowników, nie odpowiada za zawartość takich treści, a także nie zatwierdza takich treści. W związku z tym nie możemy zapewnić precyzyjności, integralności lub jakości takich Przekazanych treści ani zagwarantować niepojawiania się na Stronie szkodliwych, nieprecyzyjnych, wprowadzających w błąd, obraźliwych, wrogich, oszczerczych czy innych niewłaściwych Przekazanych treści. Nie należy zakładać, że Przekazane treści odzwierciedlają opinie czy polityki SC Johnson, nawet jeśli treści te zawierają uwagi dotyczące Przekazanych treści innych użytkowników lub komentarze na temat naszych produktów, usług, promocji, Strony czy inne podobne informacje.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za (a) wszelkie Przekazane treści opublikowane na Stronie, (b) wszelkie materiały lub informacje dostarczone nam lub innym użytkownikom (lub innym osobom przeglądającym Stronę) oraz (c) swoje interakcje z innymi użytkownikami (lub innymi osobami przeglądającymi Stronę). Przesyłając na Stronę Przekazane treści, użytkownik zwalnia SC Johnson od wszelkich obowiązków, jakie mogłyby na nim ciążyć w związku z przeglądem Przekazanych treści lub reagowaniem na nie, a także wszelkich obowiązków, jakie mogłyby go obciążać w stosunku do użytkownika w związku z ewentualnymi działaniami podjętymi w odpowiedzi na Przekazane treści.

Użytkownik jest świadomy tego, że SC Johnson, umożliwiając przekazywanie, przeglądanie lub dystrybuowanie Przekazanych treści, działa wyłącznie jako bierny przekaźnik i nie przyjmuje jakichkolwiek obowiązków czy odpowiedzialności związanych z zawartością Przekazanych treści lub aktywnością użytkowników na Stronie. Zastrzegamy sobie jednak prawo modyfikowania, edytowania, odmawiania publikacji, przeglądu, odrzucania, blokowania, usuwania i podejmowania wszelkich innych działań, które możemy uznać za niezbędne w związku z Przekazanymi treściami. Może to dotyczyć Przekazanych treści uznanych za obraźliwe, oszczercze, nieprzyzwoite, oszukańcze czy naruszające prawa osób trzecich, w tym m.in. prawa własności intelektualnej lub prawa do wizerunku lub prywatności, lub też z innych względów obraźliwe lub niewłaściwe, według naszego uznania. Działania te mogą obejmować m.in. usuwanie treści podejrzewanych o naruszanie Warunków, odebranie użytkownikowi dostępu do Strony i usuwanie wszystkich Przekazanych treści dostarczanych przez osoby uznane za naruszycieli lub notorycznych naruszycieli.

W przypadku otrzymania informacji od użytkownika, że dana Przekazana treść może nie być zgodna z Warunkami możemy zbadać to doniesienie i ustalić, według własnego uznania, jakie działania powinny być podjęte. Nie ponosimy odpowiedzialności za edytowanie, usuwanie lub kontynuowanie przyzwolenia na wyświetlanie Przekazanych treści.

Możemy pozyskiwać na Stronę Przekazane treści zawierające pomysły, wynalazki, materiały i inne treści, które mogą być podobne lub identyczne pod względem tematyki, pomysłów, formatu lub w inny sposób do Przekazanych treści zamieszczonych przez użytkowników, a także tworzyć takie treści samodzielnie lub za pośrednictwem zaangażowanych podmiotów zewnętrznych. Na przykład SC Johnson aktywnie uczestniczy w badaniach i rozwoju prowadzących do wytworzenia nowych produktów i usług oraz tworzy materiały marketingowe i reklamowe oraz inne treści związane z produktami i usługami lub takie, które mogą zainteresować innych użytkowników, zarówno samodzielnie jak i za pośrednictwem zewnętrznych dostawców. Dostarczając Przekazane treści, użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, istniejących obecnie lub w przeszłości i przyszłych, w związku z tym, że pomysły, wynalazki, kompozycje, materiały wideo lub inne prace wykorzystane przez SC Johnson (lub jego projektantów) są identyczne lub podobne do Przekazanych treści umieszczonych przez użytkownika na Stronie.

W PRZYPADKU PRZEKAZANIA NAM MATERIAŁÓW:

(1) Użytkownik udziela nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, w pełni opłaconej i wolnej od opłat licencyjnych, wieczystej, nieodwołalnej i nieograniczonej licencji na korzystanie, edytowanie, dystrybuowanie, wykonywanie, prezentowanie, włączanie, tworzenie prac pochodnych i udzielanie dalszych licencji w związku z całością lub dowolną częścią Przekazanych treści w taki sposób, jaki uznamy za właściwy i w dowolnym celu.

Oznacza to, między innymi, że:

 • Nie mamy obowiązku traktowania Przekazanych treści jako poufnych.
 • W przypadku wykorzystania Przekazanych treści, treści do nich podobnych, lub umożliwienia ich wykorzystania przez inne osoby, nie mamy obowiązku zapłacenia użytkownikowi lub innym osobom za te treści lub ich wykorzystanie.
 • Możemy wykorzystywać Przekazane treści w dowolnych celach, bez konieczności wypłaty wynagrodzenia za te treści lub ich wykorzystanie lub też zawiadomienia użytkownika lub innej osoby.
 • Możemy wykorzystywać Przekazane treści na stronach internetowych, w cyfrowych, drukowanych i innych mediach, na całym świecie i bezterminowo.

(2) W zakresie, w jakim prawo przysługujące użytkownikowi do Przekazanych treści lub w związku z nimi, nie może być przedmiotem licencji udzielonej SC Johnson zgodnie z obowiązującym prawem lub doktryną prawną, użytkownik nieodwracalnie uwalnia i zrzeka się wszystkich takich praw, w tym m.in. prawa do wizerunku, prawa do prywatności, praw do tajemnic handlowych, a także niemajątkowych praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw związanych z przypisaniem autorstwa lub integralnością materiałów, lub też jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej.

(3) Użytkownik potwierdza, że jest odpowiedzialny za Przekazane treści; innymi słowy, to użytkownik (a nie my) ponosi pełną odpowiedzialność za Przekazane treści, w tym ich legalność, rzetelność, stosowność, oryginalność i zgodność z prawem.

(4) Użytkownik potwierdza również, że SC Johnson nie jest związany jakimkolwiek obowiązkiem wykorzystywania, publikowania lub odpowiadania na Przekazane treści. Możemy kontaktować się z użytkownikami lub innymi osobami trzecimi w celu weryfikacji informacji zawartych w Przekazanych treściach, uzyskania dodatkowych uwag, a także w celu sfilmowania, nagrania i zarejestrowania oświadczeń składanych przez użytkownika lub inne osoby w ramach naszych rozmów lub korespondencji. Użytkownik zgadza się, aby wszelkie materiały utworzone w wyniku takich działań stanowiły naszą własność i mogły być wykorzystywane w sposób, jaki uznamy za stosowny. Możemy również przesyłać użytkownikowi informacje i zawiadomienia dotyczące Przekazanych treści za pośrednictwem Strony, pocztą elektroniczną lub za pomocą innych środków w oparciu o informacje dostarczone w związku z Przekazanymi treściami.

SC Johnson zastrzega sobie prawo przerwania, w dowolnym momencie i każdorazowo, na stałe lub czasowo, przyjmowanie niektórych lub wszystkich Przekazanych treści lub zablokowania dostępu użytkownika do Przekazanych treści za zawiadomieniem lub bez niego, według naszego uznania. Użytkownik akceptuje postanowienie, że SC Johnson nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób za zawieszenie lub przerwanie przyjmowania Przekazanych treści.

KODEKS POSTĘPOWANIA

Pomimo że nie ponosimy odpowiedzialności za postępowanie naszych użytkowników lub Przekazane treści, chcemy, aby treści publikowane na Stronie nie naruszały praw innych osób, nie były obraźliwe i nie wyrządzały szkody innym. Dlatego korzystając ze Strony NIE WOLNO:

 • przekazywać materiałów chronionych prawem autorskim, tajemnicą handlową lub w inny sposób będących przedmiotem praw zastrzeżonych, w tym znakami handlowymi, patentami, prawem do prywatności i wizerunku (np. wykorzystanie imienia i nazwiska lub podobizny, lub też fotografii wykonanej przez inną osobę bez zgody zainteresowanego); użytkownik może zamieszczać wyłącznie materiały, do których posiada wyłączne prawa;
 • publikować nieprawdziwych treści lub składać oświadczeń, które mogą wyrządzić szkodę nam lub innym osobom;
 • przekazywać materiałów bezprawnych, nieprzyzwoitych, fałszywych, wprowadzających w błąd, oszczerczych, wrogich, ubliżających, pornograficznych, napastliwych, nienawistnych, obraźliwych ze względów rasowych lub etnicznych, mogących być podstawą odpowiedzialności cywilnej, naruszających jakiekolwiek przepisy prawa lub z innych względów niewłaściwych;
 • przekazywać materiałów propagujących alkohol, nielegalne narkotyki, tytoń, broń palną/inne typy broni (lub ich wykorzystywanie);
 • zamieszczać ogłoszeń lub ofert firm;
 • przerywać działania Strony w jakikolwiek sposób, w tym przez jej nadmierne obciążenie;
 • wydobywać danych lub w inny sposób pozyskiwać informacje na temat innych osób, w tym adresy e-mail, bez ich zgody;
 • deszyfrować, dekompilować, demontować lub dokonywać inżynierii wstecznej w stosunku do oprogramowania stanowiącego lub w jakikolwiek sposób tworzącego część Strony;
 • pokonywać mechanizmów bezpieczeństwa, dochodzić, w jaki sposób można pokonać te mechanizmy lub dostarczać informacji na temat metod pokonywania tych mechanizmów, w tym poprzez zezwolenie innej osobie na dostęp do Strony przy użyciu informacji uwierzytelniających wydanych użytkownikowi lub poprzez utajnienie nagłówka protokołu internetowego, nadawcy wiadomości e-mail czy innych danych identyfikacyjnych;
 • naruszać lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa lub zamieszczać Przekazanych treści, które mogłyby zachęcać do popełnienia przestępstwa lub dostarczać instrukcji do jego popełnienia;
 • zamieszczać fałszywych informacji na swój temat, np. na temat wieku czy związków z osobami lub podmiotami, w tym m.in. relacji lub istotnych związków z SC Johnson;
 • wykorzystywać Strony do przesyłania lub udostępniania niezamówionych lub nieuprawnionych reklam, ofert, materiałów promocyjnych, wiadomości masowych, spamu, łańcuszków, piramid lub jakichkolwiek innych ofert;
 • publikować lub udostępniać danych osobowych osoby trzeciej lub też danych umożliwiających identyfikację takiej osoby;
 • pozyskiwać od innych osób haseł lub danych osobowych;
 • wykorzystywać informacji lub treści pozyskanych na Stronie inaczej niż w sposób określony jako uprawniony w Warunkach;
 • publikować materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, plików lub programów opracowanych w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcji oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy telekomunikacyjnego;
 • rejestrować więcej niż jedno konto lub wykorzystywać lub usiłować wykorzystywać konta, usługi lub systemu innej osoby bez upoważnienia, lub też tworzyć na Stronie fałszywej tożsamości; lub
 • uczestniczyć w agresywnych zachowaniach lub nękaniu, lub też zastraszać czy molestować inne osoby.

Podstawowe zasady interakcji na Stronie to:

 • Okazuj innym szacunek, zwłaszcza kiedy się z nimi nie zgadzasz.
 • Dyskusja jest dobra, kiedy jest prowadzona w sposób konstruktywny.
 • Bierz odpowiedzialność za swoje słowa.

URZĄDZENIA MOBILNE

Jeśli jest to dozwolone lub dostępne za pośrednictwem Strony, aby (a) pobierać treści ze Strony przez urządzenie mobilne, (b) odbierać i odpowiadać na wiadomości lub też mieć dostęp do wpisów i publikować je przy pomocy wiadomości tekstowych, (c) przeglądać Stronę na urządzeniu mobilnym lub (d) mieć dostęp do niektórych funkcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej pobranej i zainstalowanej na telefonie komórkowym (łącznie: „Usługi mobilne”), niezbędny jest mobilny plan abonamentowy oferowany przez uczestniczącego operatora komórkowego oraz pewne funkcje połączeń bezprzewodowych. Użytkownik może być zmuszony do ponoszenia opłat serwisowych u swojego operatora lub innych podmiotów zewnętrznych w związku z korzystaniem z ich usług. Należy sprawdzić warunki posiadanego abonamentu i dowiedzieć się, jakie dodatkowe opłaty mogą zostać nałożone.

LOTERIE I KONKURSY

Loterie, konkursy, gry lub oferty promocyjne dostępne na Stronie podlegają szczególnym zasadom lub warunkom. Użytkownik biorący udział w loteriach i konkursach lub uczestniczący w grach lub ofertach promocyjnych dostępnych na Stronie podlega takim szczególnym zasadom lub warunkom. Należy zapoznać się z odpowiednimi zasadami lub warunkami, które można znaleźć, klikając w odpowiedni odsyłacz na stronie lub przy aktywności. W przypadku kolizji między takimi szczególnymi zasadami lub warunkami a Warunkami stosuje się zasady lub warunki loterii, konkursów, gier lub ofert promocyjnych, ale tylko w zakresie, w jakim postanowienia są w kolizji.

POLECANIE INNYCH OSÓB

Od czasu do czasu oferujemy programy polecania klientów, które polegają na przekazywaniu informacji na temat znajomych i rodziny („Osoby polecone”), w tym m.in. adresy e-mail, numery telefonów, imiona i nazwiska, nazwy ulic i inne dane kontaktowe, tak aby osoby te mogły otrzymywać oferty promocyjne dotyczące Strony i jej funkcji. Możemy wykorzystywać i przechowywać informacje zebrane w ten sposób na temat Osób poleconych zgodnie z naszą notą o ochronie prywatności i wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji prośby klienta. Nie wykorzystujemy takich informacji w innych celach, chyba że Osoba polecona zgodzi się na wykorzystywanie jej danych do takich celów. Użytkownik może polecać wyłącznie osoby, z którymi pozostaje w osobistych relacjach. Przed przekazaniem nam danych kontaktowych Osoby poleconej należy uzyskać zgodę tej osoby. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby Osób poleconych, jakie użytkownik może zgłosić. Zastrzegamy sobie prawo każdorazowego ograniczenia liczby transmisji na rzecz określonej Osoby poleconej. Po przekazaniu danych kontaktowych Osoby poleconej nie ma możliwości ich wycofania. Osoba polecona musi być (a) legalnym rezydentem Stanów Zjednoczonych, który ukończył 18 lat lub osiągnął inny wiek pełnoletniości przewidziany w jego systemie prawnym, w zależności od tego, która z tych granic jest wyższa, lub (b) osobą spoza Stanów Zjednoczonych, która ma zdolność zawierania wiążących umów z naszą firmą i nie podlega ograniczeniom w zawieraniu takich umów przewidzianym przez prawo obowiązujące w ich państwie zamieszkania, lub osiągnęła inny wiek określony na stronie rejestracji, oraz jest zdolna do dokonania rejestracji do celów korzystania z funkcji oferowanych na Stronie i do korzystania ze Strony. Zastrzegamy sobie prawo do tworzenia dodatkowych ograniczeń dotyczących tego, kto może zostać polecony. Dane kontaktowe Osoby poleconej muszą być ważne i działające, tak aby nasza firma mogła skontaktować się z tą osobą w związku ze Stroną lub jej funkcjami. Nie odpowiadamy za weryfikowanie dostarczonych informacji kontaktowych. Możemy zdecydować o NIEKONTAKTOWANIU się z Osobą poleconą lub podanym adresem e-mail, jeśli wydaje się, że dane te znajdują na listach wyłączonych z kontaktu lub wyłączonych z komunikacji e-mail. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia uczestnictwa Osoby poleconej, jeśli (a) podane przez użytkownika dane są niepoprawne lub nieważne, (b) osoba ta naruszyła postanowienia Warunków, lub (c) stwierdzimy, według własnego uznania, że uczestnictwo tej osoby może mieć szkodliwe skutki dla nas, Strony, usług lub funkcji lub osób trzecich z jakichkolwiek względów, lub też w innych przypadkach określonych wedle naszego uznania.

W przypadku niewłaściwego korzystania z programu polecania innych osób lub innych niedopuszczalnych zachowań związanych z tym programem, ustalonych według naszego uznania, zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego dostępu do Strony. Zachęty, nagrody i programy polecania podlegają szczególnym warunkom ogłaszanym w momencie uruchamiania takich programów. W przypadku kolizji między takimi szczególnymi warunkami a Warunkami stosuje się warunki zachęt, nagród lub programów polecania, ale tylko w zakresie, w jakim postanowienia są w kolizji. Zastrzegamy sobie prawo zawieszania, czasowo lub na stałe, wszelkich programów polecania bez zawiadomienia, podawania powodów i bez jakiejkolwiek odpowiedzialności, według naszego uznania.

Jeśli użytkownik korzysta ze Strony w celu komunikowania się z Osobą poleconą (lub innymi osobami trzecimi), zobowiązuje się tym samym nie wyrządzać szkody Osobie poleconej lub innym osobom trzecim, i nie korzystać ze Strony z naruszeniem obowiązującego prawa, zasad lub regulacji, lub też Warunków.

W przypadku wprowadzenia środków komunikacji online dostępnych tylko dla osób zarejestrowanych możemy nakładać wszystkie lub niektóre z ograniczeń określonych powyżej, według naszego uznania, a także komunikować się i przesyłać użytkownikom istotne zawiadomienia za pośrednictwem takiego internetowego systemu komunikacji.

GŁOSOWANIE/WYSTAWIANIE OCEN

W przypadku funkcji głosowania lub wystawiania ocen dostępnych na Stronie należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych na Stronie dotyczących przekazywania głosów/ocen, w tym m.in. ograniczeń dotyczących głosowań/ocen. Głosy/oceny wykraczające poza określone dla nich limity będą dyskwalifikowane. Przyjmowanie płatności lub innych form zapłaty w zamian za głosy/oceny jest zakazane. Głosy/oceny generowane przez skrypty, makra lub inne środki mające na celu wpływanie na integralność procesu głosowania/oceny, zgodnie z naszymi ustaleniami, mogą być uznane za nieważne. Zastrzegamy sobie prawo dyskwalifikowania, według własnego uznania, osób naruszających Warunki, manipulujących procesem głosowania/wystawiania ocen lub postępujących w sposób niezgodny z zasadami fair play lub niewłaściwy, a także unieważniania głosów/ocen takich osób. Nasze decyzje dotyczące wszystkich aspektów głosowania/ocen są ostateczne i wiążące, m.in. w zakresie liczenia głosów/ocen oraz unieważniania lub dyskwalifikacji podejrzanych głosów/ocen lub osób głosujących/wystawiających oceny.

WYDARZENIA

Użytkownik może zostać zaproszony do udziału w wydarzeniach sponsorowanych przez SC Johnson, wydarzenia sponsorowane przez naszych partnerów biznesowych lub wydarzenia organizowane przez użytkowników Stron niepowiązanych z SC Johnson (łącznie: „Wydarzenia”). Użytkownik uczestniczy w Wydarzeniach na własne ryzyko i wyraża tym samym zgodę na zwolnienie SC Johnson z odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek roszczeniami, szkodami, kosztami i wydatkami, w tym m.in. w związku z obrażeniami ciała lub śmiercią użytkownika lub jego małoletnich dzieci czy podopiecznych, a także honorariów i kosztów obsługi prawnej w rozsądnej wysokości, powstałych w następstwie uczestnictwa w Wydarzeniach lub jakichkolwiek działaniach dostępnych podczas Wydarzeń. Użytkownik wyraża również zgodę na filmowanie i rejestrowanie, przez nas lub osoby przez nas wyznaczone, wszelkich Wydarzeń sponsorowanych przez SC Johnson, w których uczestniczy użytkownik lub jego małoletnie dzieci lub podopieczni, i tym samym wyraża zgodę na to, aby takie filmy i nagrania były własnością SC Johnson; nasza firma (i osoby przez nas wyznaczone) może wykorzystywać imiona i nazwiska, wizerunki, głosy, wykonania lub inne działania użytkownika i jego małoletnich dzieci lub podopiecznych w celach reklamowych, promocyjnych i innych zgodnych z prawem we wszelkich mediach, obecnie i w przyszłości, na całym świecie, wieczyście i bez zawiadomienia, zgody i wynagrodzenia na rzecz użytkownika lub osób trzecich. Uczestnictwo w Wydarzeniu może być uzależnione od uzyskania od użytkownika pisemnego potwierdzenia przyjęcia powyższych warunków.

INFORMACJE O PRODUKTACH

WAŻNE: TREŚCI PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW NA STRONIE MOGĄ ZAWIERAĆ SUGESTIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA PRODUKTÓW SC JOHNSON, KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODDANE OCENIE LUB ZATWIERDZONE PRZEZ SC JOHNSON. SC Johnson nie pochwala i nie zachęca do zastosowań swoich produktów w sposób inny od określonego na opakowaniu danego produktu. Nie należy wykorzystywać produktów SC Johnson w sposób inny niż cel przeznaczenia.

SPORY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI

UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE I POTWIERDZA, ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI LUB OSOBAMI TRZECIMI. SC JOHNSON ZASTRZEGA SOBIE PRAWO, BEZ PRZYJMOWANIA TAKIEGO OBOWIĄZKU, MONITOROWANIA SPORÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI LUB MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A OSOBĄ TRZECIĄ I BLOKOWANIA DOSTĘPU DO STRONY UŻYTKOWNIKOM I OSOBOM TRZECIM W PRZYPADKU STWIERDZENIA PRZEZ SC JOHNSON, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA, ŻE TAKIE POSTĘPOWANIE BĘDZIE ZGODNE Z ZASADAMI OSTROŻNOŚCI.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

SC JOHNSON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB OBRAŻENIA CIAŁA TOWARZYSZĄCE KORZYSTANIU ZE STRONY LUB Z NIEGO WYNIKAJĄCE.

OBEJMUJĄ ONE M.IN. SZKODY LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE PRZEZ:

 • KORZYSTANIE (LUB BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA) ZE STRONY;
 • KORZYSTANIE (LUB BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA) Z INNEJ STRONY, DO KTÓREJ ODSYŁA LINK UMIESZCZONY NA NASZEJ STRONIE;
 • AWARIE;
 • BŁĘDY;
 • POMINIĘCIA;
 • ZAKŁÓCENIA;
 • WADY;
 • OPÓŹNIENIA W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI;
 • WIRUSY KOMPUTEROWE; LUB
 • AWARIE LINII.

NIE PRZYJMUJEMY JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ, M.IN.:

 • MAJĄCEJ NA CELU BEZPOŚREDNIE WYNAGRODZENIE STRAT LUB OBRAŻEŃ CIAŁA;
 • ZWIĄZANEJ Z POŚREDNIMI, SZCZEGÓLNYMI, KARNYMI LUB PRZYKŁADOWYMI ODSZKODOWANIAMI;
 • ZWIĄZANEJ Z ODSZKODOWANIAMI BĘDĄCYMI NASTĘPSTWEM STRAT LUB OBRAŻEŃ CIAŁA („SZKODY NASTĘPCZE”); LUB
 • ZWIĄZANEJ Z INNYMI ODSZKODOWANIAMI LUB WYDATKAMI BEZPOŚREDNIO WYNIKAJĄCYMI ZE STRAT LUB OBRAŻEŃ CIAŁA („SZKODY UBOCZNE”).

PONADTO NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI RÓWNIEŻ W PRZYPADKU WŁASNYCH ZANIEDBAŃ LUB W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

WYJĄTEK: W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY „UBOCZNE” LUB „NASTĘPCZE”; W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA, A UŻYTKOWNIK MA PRAWO DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA ZA SZKODY TEGO TYPU. W TAKICH PRZYPADKACH NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY, SZKODY, OBRAŻENIA CIAŁA I WSZELKIE ROSZCZENIA (BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY UŻYTKOWNIK DOCHODZI ICH NA PODSTAWIE UMOWY, Z TYTUŁU ZANIEDBANIA LUB INNEGO CZYNU ZABRONIONEGO, CZY NA INNEJ PODSTAWIE DOKTRYNALNEJ) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ ZA DOSTĘP DO STRONY.

WYŁĄCZENIE ZAPEWNIEŃ

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA STRONIE SĄ DOSTĘPNE W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIĘ TAM ZNAJDUJĄ. OZNACZA TO, ŻE SC JOHNSON NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK ZAPEWNIEŃ, WYRAŻONYCH CZY DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE.

OŚWIADCZENIE TO DOTYCZY M.IN. NASTĘPUJĄCYCH ZAPEWNIEŃ:

 • ŻE MATERIAŁY NADAJĄ SIĘ DO SPRZEDAŻY I SĄ OKREŚLONEJ JAKOŚCI LUB ODPOWIEDNIE DO OKREŚLONEGO CELU;
 • ŻE ELEMENTY FUNKCJONALNE ZAWARTE W MATERIAŁACH BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE I BEZ BŁĘDÓW;
 • ŻE EWENTUALNE WADY ZOSTANĄ NAPRAWIONE;
 • ŻE NASZE STRONY I SERWERY, PRZEZ KTÓRE STRONY SĄ UDOSTĘPNIANE, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW I INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; ORAZ
 • ŻE POSTĘPOWANIE ZGODNE ZE WSKAZANIAMI, INSTRUKCJAMI LUB PRZEPISAMI ZAWARTYMI W MATERIAŁACH DOPROWADZI DO POMYŚLNYCH REZULTATÓW.

PONADTO TO UŻYTKOWNIK (A NIE SC JOHNSON) PONOSI WSZELKIE KOSZTY NIEZBĘDNEGO SERWISOWANIA, NAPRAW LUB KOREKT.

SC JOHNSON NIE MOŻE KONTROLOWAĆ DZIAŁAŃ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRYM UŻYTKOWNIK UDOSTĘPNIA INFORMACJE. NIE MOŻEMY WIĘC ZAGWARANTOWAĆ, ŻE WSZYSTKIE PRZEKAZANE TREŚCI NIE BĘDĄ PRZEGLĄDANE PRZEZ NIEUPRAWNIONE OSOBY LUB WYKORZYSTYWANE DO NIEWŁAŚCIWYCH CELÓW. SC JOHNSON NIE ODPOWIADA ZA OBCHODZENIE USTAWIEŃ PRYWATNOŚCI LUB ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAWARTYCH NA STRONIE. UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE NAWET PO ICH USUNIĘCIU KOPIE PRZEKAZANYCH TREŚCI MOGĄ POZOSTAĆ NA STRONACH ZAPISANYCH W PAMIĘCI CACHE LUB ZARCHIWIZOWANYCH, A TAKŻE U UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY SKOPIOWALI LUB ZACHOWALI PRZEKAZANE TREŚCI.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ODPOWIEDZI NA INFORMACJE, OPINIE, PORADY LUB SUGESTIE OFEROWANE, OMAWIANE LUB PUBLIKOWANE NA STRONIE, W TYM WSZELKIE TREŚCI POBIERANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKIWANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ PODEJMOWANE NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ODPOWIEDZI NA TAKIE INFORMACJE, OPINIE, PORADY CZY SUGESTIE, A TAKŻE ZA WSZELKIEGO RODZAJU STRATY LUB SZKODY WYNIKAJĄCE Z TAKICH DZIAŁAŃ, W TYM SZKODY DOTYCZĄCE SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATY DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z POBRANIA TAKICH TREŚCI.

WYJĄTEK: W NIEKTÓRYCH SYSTEMACH PRAWNYCH PRZEPISY PRAWA MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZAPEWNIENIA; W TAKIM PRZYPADKU POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik zgadza się zwolnić SC Johnson, jego podmioty stowarzyszone, a także każdego z naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, przedstawicieli i agentów z odpowiedzialności za roszczenia, żądania, straty, wydatki czy szkody (w tym honoraria i koszty obsługi prawnej w rozsądnej wysokości) wynikające z:

 • korzystania ze Strony przez użytkownika,
 • korzystania z Przekazanych treści przez użytkownika,
 • uczestnictwa w usłudze lub programie oferowanych na Stronie lub za jej pośrednictwem,
 • naruszenia lub domniemanego naruszenia Warunków,
 • Przekazanych treści zamieszczonych przez użytkownika lub
 • domniemanego naruszenia praw osób trzecich (w tym m.in. roszczeń z tytułu zniesławienia, naruszenia prywatności, naruszenia prawa do wizerunku, naruszenia zasad zaufania, naruszenia praw autorskich, praw ze znaków handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej).

Zastrzegamy sobie prawo do wyłącznej obrony i kontrolowania roszczeń wynikających z powyższych przyczyn i procedur związanych ze zwolnieniem z odpowiedzialności; użytkownik ma obowiązek współpracować z nami w ramach takiej obrony.

CZAS OBOWIĄZYWANIA I WYGAŚNIĘCIE WARUNKÓW KORZYSTANIA ZE STRONY

Warunki mają zastosowanie do użytkowników od momentu pierwszego korzystania ze Strony. SC Johnson może anulować Warunki lub ich część w dowolnym momencie i bez zawiadomienia, z dowolnego powodu. Części na temat OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE, OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA ZAPEWNIEŃ i PRAWA WŁAŚCIWEGO pozostaną w mocy pomimo takiego anulowania.

Ponadto SC Johnson ma prawo zawiesić, ograniczyć lub usunąć Stronę w całości lub części lub dostęp użytkowników do Strony, w dowolnym momencie i bez zawiadomienia.

PRAWO WŁAŚCIWE

SC Johnson kontroluje i zarządza Stroną z siedziby spółki w Racine w stanie Wisconsin, USA.

Warunki, a także umowa, która zostaje zawarta na ich podstawie, podlega pod każdym względem prawu stanu Wisconsin w USA i powinny być interpretowane zgodnie z tym prawem, bez względu na to, jakie prawo wybrano. Korzystanie ze Strony również podlega pod każdym względem prawu stanu Wisconsin w USA. Do Warunków nie ma zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Nieegzekwowanie lub niewymaganie przez SC Johnson ścisłego przestrzegania prawa lub postanowienia Warunków nie oznacza zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Uznanie postanowienia Warunków za niezgodne z prawem, nieważne lub nieegzekwowalne zgodnie z obowiązującym prawem nie ma wpływu na zgodność z prawem, ważność lub egzekwowalność pozostałych postanowień. Tryb postępowania pomiędzy stronami ani praktyki handlowe nie mają skutku modyfikującego przedstawione tu warunki. SC Johnson może dokonać przelewu swoich praw i obowiązków wynikających z Warunków na rzecz dowolnej osoby, bez konieczności zawiadamiania użytkownika.

Niezależnie od aktów prawnych stanowiących inaczej, roszczenia lub podstawy postępowań sądowych związane ze Stroną powinny być zgłoszone w terminie jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy postępowania; w przeciwnym razie roszczenie lub podstawa postępowania ulega przedawnieniu i zrzeczeniu.

Użytkownik nie może w żadnym wypadku dochodzić lub mieć prawa do odstąpienia od umowy lub środków nakazowych lub innych środków przewidzianych przez prawo słuszności, ani też nakazać lub ograniczać działanie lub wykorzystywanie Strony, reklam lub innych materiałów wydawanych w związku z nią, ani innych treści i materiałów wykorzystywanych lub wyświetlanych na Stronie. Użytkownik akceptuje fakt, że na skutek korzystania ze Strony między nim a naszą firmą nie powstaje relacja powiernicza. Korzystanie ze Strony przez użytkownika nie tworzy relacji pracodawca-pracownik, mocodawca-agent, ani też relacji charakteryzującej spółki joint venture czy relacji między partnerami.

Mimo że staramy się zapewnić zgodność Strony z prawem państw, w którym prowadzimy działalność, nie składamy zapewnienia, wyrażonego czy dorozumianego, że Materiały na Stronie są odpowiednie lub dostępne do korzystania poza terytorium Stanów Zjednoczonych; zakazany jest dostęp do nich z terytoriów, na których treści te są niezgodne z prawem. Użytkownik korzystający ze Strony z lokalizacji poza Stanami Zjednoczonymi robi to z własnej inicjatywy i ponosi odpowiedzialność za zgodność z przepisami obowiązującego lokalnie prawa. Zabronione jest wykorzystywanie lub eksportowanie materiałów z naruszeniem amerykańskich przepisów prawa i regulacji dotyczących eksportu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKÓW SPOZA STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Staramy się tworzyć globalną społeczność stosującą wobec wszystkich osób spójne standardy, ale również przestrzegać lokalnie obowiązującego prawa. Postanowienia przestawione poniżej dotyczą użytkowników i nieużytkowników, którzy wchodzą w interakcję z SC Johnson poza terytorium Stanów Zjednoczonych:

 • Użytkownik akceptuje postanowienie, że Strona podlega prawu Stanów Zjednoczonych.
 • Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i przekazywanie danych w i do USA lub innych krajów zgodnie z notą o ochronie prywatności.
 • Użytkownicy przebywający w krajach objętych embargo nałożonym przez Stany Zjednoczone lub umieszczeni na liście wyznaczonych obywateli określonej przez amerykański Departament Skarbu nie mogą uczestniczyć w działaniach handlowych na Stronie. Ze Strony nie mogą również korzystać osoby objęte zakazem otrzymywania produktów, usług lub oprogramowania pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych.

PRYWATNOŚĆ

Nasza notą o ochronie prywatności ustanawia pełną politykę dotyczącą postępowania z informacjami, które zbieramy na temat użytkowników (w tym za pomocą środków automatycznych) lub które użytkownicy nam przekazują.

FILTROWANIE

Na podstawie 47 U.S.C. art. 230(d), z późn. zm., zawiadamiamy, że na rynku są dostępne zabezpieczenia rodzicielskie (w postaci sprzętu komputerowego, oprogramowania lub usług filtrowania) pomocne w ograniczaniu dostępu do materiałów szkodliwych dla małoletnich. Informacje na temat dostawców takich usług są dostępne na następujących stronach: GetNetWise i OnGuard Online. SC Johnson nie promuje, nie wspiera i nie zatwierdza produktów lub usług, o których mowa na takich stronach.

WARUNKI OGÓLNE DOTYCZĄCE E-HANDLU

Odniesienie do jakiegokolwiek produktu na Stronie nie stanowi oferty sprzedaży lub dostawy tego produktu i nie oznacza, że produkt jest dostępny lub że nazwa i opis jakiegokolwiek produktu dostępnego u naszych hurtowników będą takie same, jak te dotyczące produktu przestawionego na Stronie.

Nie możemy zagwarantować, że produkt oznaczony jako dostępny zostanie wysłany natychmiast, ponieważ dostępny asortyment może każdego dnia ulegać znaczącym zmianom. W rzadkich przypadkach produkt może być w magazynie w momencie składania zamówienia, ale wyprzedany w momencie przetwarzania zamówienia.

Nasze polityki dotyczące przesyłek i zwrotów/wymian towarów, jeśli dotyczą, są zamieszczone na Stronie. Przed dokonaniem zakupu na Stronie należy zapoznać się z tymi politykami.

Ceny i dostępność produktów wymienionych na Stronie podlegają zmianom bez zawiadomienia.

Pomimo naszych starań zmierzających do zapewnienia precyzyjnych informacji na temat produktów i cen, mogą pojawić się błędy w cenach lub błędy typograficzne. W przypadku oznaczenia produktu niewłaściwą ceną w wyniku błędu typograficznego lub z jakiegokolwiek innego powodu mamy prawo odrzucić lub anulować zamówienie takiego produktu oferowanego po niewłaściwej cenie, nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone lub pobrano środki z karty kredytowej. W przypadku błędnego oznaczenia ceny produktu możemy, według własnego uznania, albo skontaktować się z klientem w celu uzyskania dalszych instrukcji, albo anulować zamówienie i zawiadomić o tym klienta. Jeśli doszło do obciążenia karty kredytowej w związku z zakupem, a następnie do anulowania zamówienia, pobrana kwota zostanie niezwłocznie zwrócona na rachunek karty kredytowej.

Niektórych zamówień nie będziemy mogli przyjąć i będziemy zmuszeni je anulować. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucania lub anulowania zamówień z dowolnego powodu, według naszego uznania. Zastrzegamy sobie prawo ograniczania ilości produktów kupowanych przez jedną osobę, jedno gospodarstwo domowe lub w ramach jednego zamówienia, według naszego uznania. Ograniczenia te mogą dotyczyć zamówień składanych za pomocą tego samego konta internetowego, tej samej kardy kredytowej, a także zamówień, przy których podano te same adresy do fakturowania lub wysyłki. W przypadku stosowania takich ograniczeń klient zostanie o tym zawiadomiony.

Sytuacje, które mogą się wiązać z anulowaniem zamówienia, obejmują ograniczenia dotyczące ilości produktów dostępnych do sprzedaży, nieprecyzyjności lub błędów w informacji na temat produktów lub cen lub też problemów zidentyfikowanych przez departament płatności kredytowych i zapobiegania nadużyciom. Przed przyjęciem zamówienia możemy również wymagać dodatkowych działań weryfikacyjnych lub informacji. Skontaktujemy się z klientem w przypadku, gdy jego zamówienie ma zostać anulowane w całości lub części lub gdy do przyjęcia zamówienia niezbędne jest podanie dodatkowych informacji. Jeśli doszło do anulowania zamówienia po obciążeniu karty kredytowej, pobrana kwota zostanie zwrócona na rachunek karty kredytowej.

KLAUZULA KOMPLETNOŚCI UMOWY

Niniejszy dokument stanowi kompletną umowę w zakresie spraw uregulowanych powyżej.

KONTAKT

Nazwa spółki: S.C. Johnson & Son, Inc.

Informacje rejestracyjne: Spółka zarejestrowana pod numerem 1J00813 w Wisconsin w Stanach Zjednoczonych.

Adres spółki: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Dane kontaktowe: Kliknij tutaj, aby skontaktować się z nami.

Upoważniony przedstawiciel: Kelly Semrau