GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN WEBSITE

BEPERKINGEN BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN MATERIAAL OP DE WEBSITE

Het materiaal op de website (inclusief, maar niet beperkt tot, beelden, software, audio, tekst, videoclips en andere media) (het 'materiaal') is eigendom van of is in licentie gegeven aan SC Johnson en wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals octrooi-, handelsmerk- of auteursrechtelijke wetten. Met uitzondering voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik, wordt het u verboden enig gedeelte van dit materiaal aan te passen, reproduceren, verzenden, distribueren, weergeven, er afgeleide werken van creëren, overdragen of verkopen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SC Johnson of van de eigenaar in het geval dat het materiaal in licentie gegeven is aan ons. Elke ongeautoriseerde poging om enig materiaal van de website aan te passen of om onze beveiligingsfuncties te dwarsbomen of omzeilen, of de website of enig deel van het materiaal op de website te gebruiken voor enig ander dan het beoogde doel, is ten strengste verboden.

De handelsmerken, logo's en servicemerken van SC Johnson en die handelsmerken, logo's en servicemerken die aan SC Johnson in licentie zijn gegeven (gezamenlijk: de 'handelsmerken') die worden weergegeven op de website zijn geregistreerde en ongeregistreerde merken van SC Johnson. Alle andere handelsmerken, handelsnamen, productnamen, servicemerken en alle andere niet-SC Johnson-merken zijn de eigendom van hun respectieve eigenaren. Niets op de website moet worden opgevat als de toekenning, bij implicatie, uitsluiting, of anderszins, enige licentie of recht een handelsmerk te gebruiken dat op de website wordt weergegeven, zonder de schriftelijke toestemming van SC Johnson of dergelijke derde die eigenaar kan zijn van andere handelsmerken die op de website worden weergegeven. Het ontbreken van een product- of servicenaam of logo ergens in de tekst van de website vormt geen verklaring van afstand van enig handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot die naam of dat logo.

Het gebruik van enig materiaal, inclusief inzendingen zoals hieronder gedefinieerd, is voor uw eigen risico. SC Johnson behoudt zich het recht voor om enige en alle content, software, applicaties en ander items gebruikt op of onderdeel uitmakend van de website, op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

GESCHIKTHEID

Gebruik van de website is beperkt tot: (a) legale inwoners van de Verenigde Staten die tenminste 18 jaar oud zijn of de meerderjarige leeftijd hebben in het rechtsgebied van zijn of haar woonplaats, welke ouder is, en (b) personen buiten de Verenigde Staten met de bevoegdheid om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en daar niet van zijn uitgesloten volgens enige toepasselijke wet in hun land van verblijf.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIES

Als u de website gebruikt, stemt u in met het ontvangen van elektronische communicaties van ons. We communiceren met u, naar ons goeddunken, per e-mail of door het plaatsen van berichten op de website. U gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, berichten, bekendmakingen en andere communicaties die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan elk wettelijk vereiste dat dergelijke communicaties schriftelijk moeten zijn.

REGISTRATIE

Registratie kan vereist zijn om bepaalde gebieden van de website te gebruiken of op te vragen. SC Johnson zal alle van u ontvangen gegevens in verband met uw registratie behandelen volgens de privacyverklaring van SC Johnson.

U mag geen e-mailadres gebruiken dat al door iemand anders wordt gebruikt, waarmee u zich voor een ander uitgeeft, die van een andere persoon is (zonder zijn of haar voorafgaande toestemming), die de intellectueel eigendom of andere rechten van enig persoon schendt, die vulgair of anderszins beledigend is of die we om een andere reden weigeren naar ons eigen goeddunken.

Wanneer u zich registreert, moet alle informatie die u indient waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig zijn. Als de informatie die u aan SC Johnson verstrekt verandert, stemt u ermee in ons onmiddellijk van de bijgewerkte informatie te voorzien. SC Johnson kan uw account beëindigen als enige verstrekte informatie onjuist, onwaar, verouderd of onvolledig wordt bevonden.

Uw e-mailadres en het wachtwoord dat u maakt vormen uw inloggegevens en deze moeten vertrouwelijk worden gehouden. U bent volledig verantwoordelijk voor al het gebruik van uw account en voor handelingen die via uw account plaatsvinden, inclusief, zonder beperking, ten gevolge van verlies, diefstal of ongeautoriseerd gebruik van dergelijke inloggegevens. In geval van dergelijk verlies, diefstal of onbevoegd gebruik, kunnen wij u, naar eigen goeddunken, extra beveiligingsverplichtingen opleggen.

GEBRUIKERSDEELNAME EN INZENDINGEN

Nu of op verschillende punten in de toekomst, zullen sommige delen van de website (inclusief, maar niet beperkt tot, secties betreffende forums, blogs, beoordelingen of commentaar en chatrooms) gebruikers de mogelijkheid bieden om (a) materiaal zoals opmerkingen, suggesties, ideeën, waarnemingen, graphics, beoordelingen, commentaren, gegevens, meningen, adviezen, teksten, tekeningen, beelden, foto's, audiovisuele producties, video-opnamen , geluidsopnames, deelname aan promoties of andere informatie of content die gemaakt is door een gebruiker bij ons te plaatsen of in te dienen ('inzendingen'), (b) tekst, video, foto's en/of andere content naar een computer te downloaden (gezamenlijk 'computerdownload'), (c) mobiel entertainment of andere content te downloaden, zoals toepassingen, ringtones, spellen, afbeeldingen, nieuws, audio, video, foto en andere informatiegegevens via internet, sms, mms, WAP, BREW en andere manieren van leveren van mobiele content aan bepaalde compatibele mobiele apparaten (gezamenlijk: 'mobiele download'), en/of (d) de website te bekijken. Elke computerdownload mag alleen op uw eigen computer gebruikt worden (of een computer die door u beheerd wordt) en elke mobiele download mag alleen op uw eigen mobiele apparaat gebruikt worden (of een door u beheerd apparaat).

Alle inzendingen worden als niet-vertrouwelijk en zonder eigendomsrecht beschouwd. SC Johnson zal geen verplichtingen hebben met betrekking tot inzendingen. We kunnen niet garanderen dat andere gebruikers (of andere derden) de ideeën die u deelt niet zullen gebruiken. Plaats het daarom niet op de website, als u een idee hebt dat u vertrouwelijk wilt houden en/of niet wilt dat anderen dit gebruiken. Ook moet elke inzending die u ons levert uw eerlijke meningen, bevindingen, overtuigingen of ervaring weerspiegelen, en tot uw persoonlijke informatie behoren, en u mag op geen enkele manier een valse voorstelling van zaken geven betreffende uw relatie met SC Johnson. De gebruiker moet bijvoorbeeld elk belangrijke verband bekendmaken, indien dat bestaat, tussen hem of haar en SC Johnson bij elke inzending die een onderschrijving bevat.

SC Johnson zal en kan niet alle door de gebruikers geleverde inzendingen beoordelen en is niet verantwoordelijk voor de content van deze inzendingen, noch onderschrijft SC Johnson enige inzending. Dienovereenkomstig, kunnen we de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de inzendingen niet garanderen, en we kunnen u niet verzekeren dat schadelijke, onjuiste, misleidende, beledigende, bedreigende, lasterlijke, onwettige of anderszins verwerpelijke inzendingen niet op de website zullen verschijnen. U mag nooit veronderstellen dat inzendingen de meningen of het beleid van SC Johnson vertegenwoordigen. Dat is het geval, hoewel inzendingen opmerkingen over andere inzendingen van gebruikers kunnen bevatten, of opmerkingen over enkele van onze producten, diensten, promoties, website of andere soortgelijke informatie.

Uitsluitend u bent verantwoordelijk voor (a) elke inzending die u op of via de website plaatst, (b) enig materiaal of enige informatie die u ons of andere gebruikers verstrekt (of anderen die de website bekijken), en (c) uw interactie met andere gebruikers (of anderen die de website bekijken). Door het sturen van een inzending naar de website, ontheft u SC Johnson van enige plicht of verplichting die het anders zou kunnen hebben om de inzendingen te bekijken of erop te reageren, en van enige plicht of verplichting die het anderszins zou kunnen hebben in verband met enige actie die het kiest te ondernemen in reactie op uw inzendingen.

U erkent dat door u de mogelijkheid te bieden om deze inzendingen in te dienen, bekijken of distribueren, we alleen handelen als een passief kanaal en dat we geen enkele verplichting of aansprakelijkheid nemen met betrekking tot de content van de inzending, of activiteiten of gebruikers op de website. We behouden ons echter het recht voor tot het wijzigen, bewerken, weigeren te plaatsen, herzien, verwerpen, blokkeren, verwijderen of tot enige andere actie die wij noodzakelijk achten met betrekking tot inzendingen. Dit kan inzendingen omvatten die we beledigend, lasterlijk, obsceen, frauduleus, een schending van het recht van een derde vinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten of rechten betreffende publiciteit of privacy, of anderszins aanvallende of door ons onaanvaardbaar geacht, naar eigen goeddunken. Dergelijke actie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het verwijderen van content die zogezegd niet voldoet aan deze voorwaarden, het beëindigen van toegang tot de website van een gebruiker en het verwijderen van alle inzendingen die door personen zijn ingediend waarvan we vastgesteld hebben dat het overtreders zijn of worden of herhaaldelijke overtreders.

Als we er door een gebruiker van op de hoogte worden gesteld dat een inzending zogezegd niet aan deze voorwaarden voldoet, kunnen we de beschuldiging onderzoeken en naar eigen goeddunken vaststellen wat de passende actie is om te ondernemen. We zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het bewerken, verwijderen van enige inzending of het blijven toestaan enige inzending weer te geven.

We kunnen vele inzendingen op de website ontvangen die ideeën, uitvindingen, materiaal en andere content bevatten, of anders zelf ontwikkelen, of via externe leveranciers die we inschakelen, die gelijk of identiek zijn in thema, idee, format of ander oogpunt met de inzendingen die u op de website doet. SC Johnson is bijvoorbeeld actief betrokken bij onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe producten en diensten, en het creëren van marketing- en reclamemateriaal en ander content met betrekking tot onze producten en diensten of die anderszins interessant zouden kunnen zijn voor andere gebruikers, zowel zelf als via externe leveranciers. Door een inzending te leveren, begrijpt u dat u afstand doet van enige en alle aanspraken die u eventueel had, zou kunnen hebben en/of in de toekomst zou kunnen hebben gebaseerd op enig idee, uitvinding, samenstelling, compositie, video en/of andere werken gebruikt door SC Johnson (of haar aangestelden) die gebaseerd zijn, of anderszins gelijk zijn of overeenkomen met enige inzending die u op de website hebt gedaan.

ALS U MATERIAAL BIJ ONS INDIENT:

(1) U voorziet ons hierbij van een niet-exclusieve, wereldwijde, volledig betaalde en royalty-vrije, eeuwigdurende, onherroepelijke en onbeperkt licentie voor het gebruiken, bewerken, distribueren, uitvoeren, weergeven, implementeren, in sublicentie geven, en het creëren van afgeleide werken van alle of een gedeelte van uw inzending op elke manier die we nodig achten en voor welk doel dan ook.

Dit betekent onder andere dat:

 • We een dergelijke inzending niet als vertrouwelijk hoeven te behandelen.
 • Als we een dergelijke inzending gebruiken of anderen een dergelijke inzending laten gebruiken - of iets als een dergelijke inzending - hoeven we u of iemand anders niet te betalen voor een dergelijke inzending of het gebruik.
 • We kunnen een dergelijke inzending voor elk doel gebruiken, zonder compensatie of kennisgeving aan u of iemand anders voor een dergelijke inzending of het gebruik.
 • We kunnen een dergelijke inzending eeuwig op een website gebruiken, digitaal, gedrukt of via enig ander medium, overal in de hele wereld.

(2) Voor zover enig recht dat u zou hebben op of met betrekking tot enige inzending die onder de geldende wetten of wettelijke opvatting niet aan SC Johnson in licentie gegeven kan worden, doet u hierbij onherroepelijk afstand van al dergelijke rechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, rechten van publiciteit, rechten van privacy, handelsgeheimrechten en 'morele rechten' of enig ander recht met betrekking tot de toekenning van auteurschap of integriteit van materiaal, of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

(3) U erkent dat u verantwoordelijk bent voor elke inzending die u doet - met andere woorden, u erkent dat u (en niet wij) volledig verantwoordelijk bent voor de inzending, met inbegrip van de wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid, originaliteit en naleving van overeenkomstige wetten ervan.

(4) U erkent ook dat we geen enkele verplichting hebben enige inzending te gebruiken, plaatsen of er op te reageren. We kunnen met u of enige derde contact opnemen om de informatie in de inzending die u ons geleverd hebt te verifiëren, om aanvullende commentaren te krijgen, en verklaringen die door u of anderen worden gedaan in de loop van onze gesprekken en correspondentie met u te filmen, op te nemen en een er een dossier van aan te leggen. U gaat ermee akkoord dat materiaal dat van dergelijke activiteiten wordt gemaakt ons eigendom is en dat het op een manier kan worden gebruikt die wij passend achten. We kunnen u ook informatie en kennisgevingen betreffende uw inzending sturen via de website, via e-mail of andere middelen, op basis van de informatie die u ons in verband met uw inzending hebt verschaft.

SC Johnson behoudt zich het recht voor op elk gewenst moment en van tijd tot tijd de acceptatie van enkele of alle inzendingen en of uw mogelijkheid om inzendingen op te vragen staken, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken. U gaat ermee akkoord dat SC Johnson niet aansprakelijk is jegens u of iemand anders voor enige opschorting, intrekking of acceptatie van enige inzending.

GEDRAGSCODE

Hoewel we niet verantwoordelijk zijn voor het gedrag van onze gebruikers of de inzendingen die ze maken, willen we dat de website een plek op internet is waar de content de rechten van geen enkele persoon schendt of mensen beledigt of kwetst. Onderneem daarom bij het gebruik van de website GEEN van de volgende acties:

 • materiaal indienen waarop copyright rust, dat beschermd wordt door handelsgeheimen of anderszins onder eigendomsrechten van derden valt, met inbegrip van handelsmerken, octrooien, privacy- en publiciteitsrechten (bijvoorbeeld, het gebruik van andermans naam of gelijkenis of een foto genomen door een andere persoon zonder zijn of haar toestemming) - u dient uitsluitend materiaal in te dienen dat exclusief uw eigendom is;
 • onwaarheden publiceren of verklaringen die schade aan ons of iemand anders kunnen toebrengen;
 • materiaal indienen dat onwettig, obsceen, vals, misleidend, smadelijk, lasterlijk, bedreigend, kleinerend, pornografisch, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch beledigend is of dat tot burgerlijke aansprakelijkheid leidt, enige wet schendt of anderszins ongepast is;
 • materiaal indienen dat alcohol, illegale drugs, tabak, vuurwapens/wapens (of het gebruik van een van de voorgaande) promoot;
 • advertenties of het aanbieden van zaken;
 • de werking van de website op welke wijze dan ook onderbreken, inclusief de website blootstellen aan onredelijke belasting;
 • informatie over anderen vergaren of anderszins verzamelen, inclusief e-mailadressen, zonder toestemming van de betrokkenen;
 • enige software ontcijferen, decompileren, disassembleren of terugontwikkelen, die de website vormt of er op enige wijze deel van uitmaakt;
 • beveiligingsmechanismen verslaan, onderzoeken of achterhalen hoe het beveiligingsmechanisme verslagen kan worden, of informatie verstrekken over methoden van het verslaan van beveiligingsmechanismen, inclusief een ander toegang tot de website verlenen met uw inloggegevens, of door het vervalsen, wissen of verhullen van de Internet Protocol-header, e-mailafzender of enige andere identificerende informatie;
 • lokale, staats-, nationale of internationale wetten overtreden of enige inzending plaatsen die aanmoedigen tot of instructies verschaffen voor een strafbaar feit;
 • een valse voorstelling geven van uzelf, uw leeftijd of uw connectie met enige persoon of entiteit, met inbegrip van, zonder beperking, met betrekking tot enige relatie of belangrijke connectie die u met SC Johnson hebt;
 • de website gebruiken om enige ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, verzoeken, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, piramideschema's, of enige andere vorm van verzoek te versturen of beschikbaar te stellen;
 • enige persoonlijk identificeerbare of privéinformatie van derden plaatsen of delen;
 • wachtwoorden of persoonlijke informatie van iemand vragen;
 • informatie of content gebruiken die u op de website hebt verkregen op een manier die niet is toegestaan volgens de voorwaarden;
 • enig materiaal plaatsen dat softwarevirussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat dat is ontworpen om de functionaliteit van enige computersoftware of -hardware of telecomapparatuur te onderbreken, vernietigen of beperken;
 • meer dan één account registreren of proberen een account, dienst of het systeem van een ander te gebruiken zonder autorisatie of een valse identiteit op de website creëren; of
 • betrokken raken bij roofzuchtig of stalkinggedrag, of iemand intimideren of kwellen.

Dit zijn de elementaire do's en don'ts voor interactie op de website

 • Wees respectvol ten opzichte van anderen, vooral als u het oneens bent met ze.
 • Debatteren is uitstekend, maar het moet op een constructieve manier gebeuren.
 • Neem verantwoordelijkheid voor uw eigen woorden.

MOBIELE APPARATEN

Indien toegestaan of beschikbaar via de website, om (a) content naar de website te uploaden via uw mobiele apparaat, (b) berichten te ontvangen en beantwoorden, of voor toegang tot of het plaatsen van berichten via sms-berichten, (c) op de website te surfen via uw mobiele apparaat, en/of (d) bepaalde functies op te vragen via een mobiele applicatie die u hebt gedownload en op uw mobiele telefoon hebt geïnstalleerd (gezamenlijk: de 'mobiele diensten') , moet u een abonnement hebben bij een deelnemende provider en uw abonnement moet u van de benodigde functionaliteit voorzien. Het kan zijn dat u servicekosten aan uw provider en andere derden moet betalen voor het opvragen en gebruiken van hun diensten. U kunt het abonnement dat u bij uw provider hebt nakijken om na te gaan welke kosten u kunnen worden opgelegd.

SWEEPSTAKES EN PRIJSVRAGEN

Alle sweepstakes, prijsvragen, spellen en/of promotionele aanbiedingen die toegankelijk zijn op de website worden beheerst door specifieke regels en/of voorwaarden en bepalingen. Door deel te nemen aan sweepstakes of prijsvragen of deel te nemen aan dergelijke spellen of promotionele aanbiedingen die beschikbaar zijn op de website, bent u onderworpen aan deze regels en/of voorwaarden en bepalingen. Het is van cruciaal belang dat u de betreffende regels en/of bepalingen en voorwaarden leest, waarvoor u een link vindt op de betreffende pagina of bij de betreffende activiteit. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen die regels en/of voorwaarden en bepalingen en deze voorwaarden, zullen de regels en/of voorwaarden en bepalingen van de sweepstakes, prijsvragen, spellen of promotionele aanbieding prevaleren, maar alleen voor zover het de tegenstrijdigheid betreft.

VERWIJZINGSMOGELIJKHEDEN

We kunnen van tijd tot tijd verwijzingsprogramma's aanbieden die u de mogelijkheid bieden informatie over uw vrienden of familie in te dienen ('verwezen persoon'), met inbegrip van, zonder beperking, e-mailadressen, telefoonnummers, namen, adressen en andere contactinformatie, zodat ze informatie en/of promotionele aanbiedingen betreffende de website en de mogelijkheden ervan kunnen ontvangen. We kunnen al dergelijke informatie die we van u over een verwezen persoon van u ontvangen, gebruiken en opslaan in overeenstemming met onze privacyverklaring en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw aanvraag. We zullen dergelijke informatie niet gebruiken voor enig ander doel tenzij de verwezen persoon met het gebruik voor deze andere doeleinden instemt. U mag alleen personen verwijzen met wie u een persoonlijke relatie hebt. U moet de toestemming van de verwezen persoon hebben voordat u ons zijn of haar contactgegevens verschaft. Wij behouden ons het recht voor het aantal verwezen personen dat u kunt indienen te beperken. Wij behouden ons het recht voor het aantal verzendingen naar een bepaalde persoon van tijd tot tijd te beperken. U kunt de contactgegevens die u voor een verwezen persoon hebt verschaft niet meer intrekken na het indienen. Een verwezen persoon moet (een) legale inwoner van de Verenigde Staten zijn die tenminste 18 jaar oud is of de meerderjarige leeftijd hebben in het rechtsgebied van zijn/haar verblijfplaats, welke ouder is, of (b) een individu buiten de Verenigde Staten met de bevoegdheid om een bindende overeenkomst met ons aan te gaan en daar niet van zijn uitgesloten volgens enige toepasselijke wet in hun land van verblijf, of een dergelijke andere leeftijd zoals aangegeven op de aanmeldingspagina, en zich in kunnen schrijven voor de functies die op de website en de website anderszins te gebruiken. We behouden ons het recht voor om extra beperkingen op te leggen over wie mag worden verwezen. De contactgegevens van een verwezen persoon moeten geldig zijn en functioneren zodat wij contact met hem of haar op kunnen nemen over de website en de websitefuncties. U bent niet verantwoordelijk voor het valideren van de contactgegevens die u verstrekt. We kunnen ervoor kiezen om NIET met enige verwezen persoon en/of het e-mailadres te communiceren als hij of zij op een van onze lijsten 'geen contact opnemen' of 'niet e-mailen' staat. Bovendien behouden we ons het recht voor om de deelname van enige verwezen persoon af te wijzen als (a) de door u verstrekte contactgegevens onjuist of niet geldig zijn, (b) een dergelijke persoon enige bepaling van deze voorwaarden heeft overtreden, of (c) we naar eigen goeddunken vaststellen dat de deelname van een dergelijk individu schadelijk voor ons kan zijn, voor de website, enige dienst of functie, of enige derde om welke reden dan ook, of om enige andere reden bepaald naar ons eigen goeddunken.

Als u misbruik maakt van enig verwijzingsprogramma of anderszins betrokken bent met ongepast gedrag met betrekking tot een verwijzingsprogramma, zoals we naar eigen goeddunken bepalen, behouden we ons het recht voor u verdere toegang tot de website te weigeren. Incentives, beloningen of verwijzingsprogramma's zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden en bepalingen die worden geplaatst op het moment dat dergelijke programma's beschikbaar komen. In het geval van enige tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en bepalingen en deze voorwaarden, zullen de voorwaarden en bepalingen voor de incentive, beloning of verwijzingsprogramma prevaleren, maar alleen voor zover het de tegenstijdigheid betreft. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, enige en alle verwijzingsprogramma's op te schorten, tijdelijk of permanent, of te staken, zonder kennisgeving, reden of aansprakelijkheid.

Als u de website gebruikt om met een verwezen persoon te communiceren (of enige derde), gaat u ermee akkoord de website niet te gebruiken om de verwezen persoon of enige derde te schaden, en/of de website te gebruiken op een manier die geldende wetten, regels of bepalingen of voorwaarden schenden.

Als we op enig moment een middel introduceren om online communicatie alleen aan leden beschikbaar te stellen, kunnen we alle of enige dezelfde als hierboven uiteengezette beperkingen opleggen, zoals we naar eigen goeddunken vaststellen, en belangrijke kennisgevingen aan u via dergelijke online communicatiesystemen communiceren en verschaffen.

STEM-/BEOORDELINGSFUNCTIES

Voor elke stem-/beoordelingsfunctie die op de website beschikbaar is, moet u de instructies op de website volgen om uw stemmen/beoordelingen in te dienen, inclusief zonder beperking, restricties die uiteengezet zijn met betrekking tot beperkingen op stemmen/beoordelen. Stemmen/beoordelingen die van u worden ontvangen boven de beperking betreffende stemmen/beoordelen, worden gediskwalificeerd. Betaling of andere tegenprestatie in ruil voor stemmen/beoordelingen is verboden. Stemmen/beoordelingen die door script, macro of ander geautomatiseerd middel worden gegenereerd of anderszins bedoeld zijn om de integriteit van het stem-/beoordelingsproces aan te tasten, zoals door ons vastgesteld, kunnen ongeldig worden verklaard. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elke persoon te diskwalificeren waarvan we van mening zijn dat hij of zij deze voorwaarden schendt, knoeit met het stem-/beoordelingsproces, of op een onsportieve manier of ongepaste manier handelt, en alle daaraan gekoppelde stemmen/beoordelingen ongeldig te verklaren. Onze beslissingen met betrekking tot alle aspecten van enig stem-/beoordelingselement zijn definitief en bindend, maar niet beperkt tot, met betrekking tot het tellen van de stemmen/beoordelingen en de nietigverklaring of ontzegging van verdachte stemmen/beoordelingen of stemmers/beoordelaars.

EVENEMENTEN

U kunt worden uitgenodigd of gevraagd door SC Johnson gesponsorde evenementen bij te wonen, evenementen gesponsord door onze zakelijke partners of evenementen gehouden door gebruikers van de website die op geen enkele manier aan SC Johnson verbonden zijn (gezamenlijk: 'evenementen'). Uw deelname aan alle gebeurtenissen is op eigen risico en u stemt ermee in SC Johnson te vrijwaren van en tegen alle verplichtingen, claims, schaden, kosten en uitgaven, met inbegrip van zonder beperking, verwonding of overlijden van u of uw minderjarige kinderen of pupillen, en redelijke advocaatvergoedingen en -kosten, die voortvloeien uit het bijwonen van het evenement of de deelname aan enige activiteit beschikbaar op het evenement. U stemt er hierbij ook mee in dat wij (en onze aangestelden) alles van de evenementen gesponsord door SC Johnson kunnen filmen en op kunnen nemen, waaraan u of uw minderjarige kinderen of pupillen deelnemen, en u stemt ermee in dat dergelijke films en opnames eigendom zijn van SC Johnson en wij (en onze aangestelden) kunnen gebruikmaken van de naam, gelijkenis, stem, prestatie en andere activiteiten waarin u of uw minderjarige kinderen of pupillen betrokken zijn, van u of uw minderjarige kinderen of pupillen, voor elke vorm van reclame, promotionele of andere rechtmatige doeleinden in enige en alle media, nu of hierna bekend, overal in de wereld, eeuwigdurend, zonder kennisgeving goedkeuring of compensatie aan u of enige derde. We kunnen uw deelname aan een evenement vaststellen door het verkrijgen van uw schriftelijke bevestiging voor een dergelijke overeenkomst.

PRODUCTINFORMATIE

BELANGRIJK: INZENDINGEN OP DE WEBSITE KUNNEN SUGGESTIES BEVATTEN VOOR TOEPASSINGEN VAN SC JOHNSON-PRODUCTEN DIE NIET ZIJN BEOORDEELD OF GOEDGEKEURD DOOR SC JOHNSON. SC Johnson ondersteunt niet en keurt het gebruik niet goed van enig product op een manier anders dan het bedoelde gebruik van het product, zoals aangegeven op de verpakking. U moet een SC Johnson-product nooit op een manier gebruiken die anders is dan de manier waarop het bedoeld is om te worden gebruikt.

GESCHILLEN TUSSEN GEBRUIKERS

U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZELF VERANTWOORDELIJK BENT VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS OF DERDEN. SC JOHNSON BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR, MAAR IS NIET VERPLICHT, GESCHILLEN TUSSEN U EN ANDERE GEBRUIKERS (EN ANDERE DERDEN) TE MONITOREN EN UW TOEGANG TOT DE WEBSITE TE BEËINDIGEN ALS SC JOHNSON, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN, VASTSTELT DAT DIT VERSTANDIG IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

SC JOHNSON IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE SCHADEN OF LETSELS DIE VERGEZELD GAAN MET OF VOORTVLOEIEN UIT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

DEZE OMVATTEN (MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT) SCHADEN OF LETSELS VEROORZAAKT DOOR ENIG(E):

 • GEBRUIK (OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK) VAN DE WEBSITE;
 • GEBRUIK (OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK) VAN ENIGE WEBSITE WAARTOE U VIA EEN HYPERLINK OP ONZE WEBSITE TOEGANG ZOEKT;
 • GEBREK AAN PRESTATIES;
 • FOUT;
 • WEGLATING;
 • ONDERBREKING;
 • DEFECT;
 • VERTRAGING IN WERKING OF TRANSMISSIE;
 • COMPUTERVIRUS; OF
 • VERBINDINGSONDERBREKING.

HOUD ER REKENING MEE DAT WE NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR WELKE SCHADEN DAN OOK, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING:

 • SCHADEN BEDOELD OM IEMAND RECHTSTREEKS TE COMPENSEREN VOOR EEN VERLIES OF LETSEL;
 • INDIRECTE, SPECIALE, BESTRAFFENDE OF MORELE SCHADEN;
 • SCHADEN DIE REDELIJKERWIJS VERWACHT WORDEN VOORT TE VLOEIEN UIT VERLIES OF LETSEL (JURIDISCH, 'GEVOLGSCHADEN'); OF
 • ANDERE DIVERSE SCHADEN EN UITGAVEN DIRECT VOORTVLOEIEND UIT EEN VERLIES OF LETSEL (JURIDISCH 'INCIDENTELE SCHADEN').

BOVENDIEN ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK, ZELFS NIET ALS WE NALATIG ZIJN GEWEEST OF ALS WE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADEN - OF BEIDE.

UITZONDERING: IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KAN HET ZIJN DAT DE WET ONS NIET TOESTAAT DAT WE ONZE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKEN OF UITSLUITEN VOOR DEZE 'INCIDENTELE SCHADE' OF 'GEVOLGSCHADE', WAARDOOR HET KAN ZIJN DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET VAN TOEPASSING IS, EN U WELLICHT INDERDAAD HET RECHT HEBT OM DEZE SOORTEN SCHADEN TE VORDEREN. MAAR IN IEDER GEVAL GAAT ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ALLE VERLIEZEN, SCHADEN, LETSELS EN CLAIMS VAN IEDERE SOORT (OF DE SCHADEVERGOEDING DIE WORDT GEVORDERD IN HET KADER VAN EEN CONTRACT ZIJN, OF WAARVAN BEWEERD WORDT DAT ZE ZIJN VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID OF ANDER ONRECHTMATIG GEDRAG OF OP GROND VAN ENIGE ANDERE WETTELIJKE THEORIE WAARONDER ZE ZIJN GECLAIMD) ZAL NIET GROTER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT U BETAALD HEBT VOOR TOEGANG TOT DE WEBSITE.

DISCLAIMER

HET MATERIAAL OP ONZE WEBSITE WORDT GELEVERD 'ZOALS DEZE IS'. DIT BETEKENT DAT SC JOHNSON ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES OVER HET MATERIAAL OP DE WEBSITE AFWIJST.

DIT IS INCLUSIEF (MAAR NIET BEPERKT TOT) GARANTIES:

 • DAT HET MATERIAAL VERHANDELBAAR IS EN VAN ENIG BEPAALD NIVEAU VAN KWALITEIT OF GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL;
 • DAT DE FUNCTIONELE ELEMENTEN DIE IN HET MATERIAAL ZIJN OPGENOMEN ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZIJN;
 • DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD;
 • DAT ONZE SITES OF DE SERVERS DIE ZE TER BESCHIKKING STELLEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN; EN
 • DAT SUCCESVOLLE RESULTATEN OF UITKOMSTEN VOORTVLOEIEN UIT HET JUIST VOLGEN VAN ALLE AANWIJZINGEN, INSTRUCTIES OF RECEPTEN DIE IN HET MATERIAAL ZIJN OPGENOMEN.

NAAST HET BOVENSTAANDE NEEMT U (EN NIET SC JOHNSON) DE VOLLEDIGE KOSTEN OP ZICH VAN AL HET NOODZAKELIJKE ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE.

SC JOHNSON HEEFT GEEN CONTROLE OVER DE ACTIES VAN ANDERE GEBRUIKERS DIE U UITKIEST OM UW INFORMATIE MEE TE DELEN. DUS KUNNEN WE EN ZULLEN WE NIET GARANDEREN DAT DE INZENDINGEN NIET BEKEKEN WORDEN DOOR ONBEVOEGDE PERSONEN OF GEBRUIKT WORDEN VOOR ONEIGENLIJKE DOELEINDEN. SC JOHNSON IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE ONTDUIKING VAN PRIVACYINSTELLINGEN OF BEVEILIGINGSMAATREGELEN DIE IN DE WEBSITE ZIJN OPGENOMEN. U ERKENT EN BEGRIJPT DAT, ZELFS NA VERWIJDERING, KOPIEËN VAN INZENDINGEN ZICHTBAAR KUNNEN ZIJN IN GECACHEDE OF GEARCHIVEERDE PAGINA'S OF ALS ANDERE GEBRUIKERS UW INZENDING HEBBEN GEKOPIEERD OF OPGESLAGEN.

ELKE ACTIE GENOMEN IN REACTIE OP INFORMATIE, MENINGEN, ADVIEZEN OF SUGGESTIES AANGEBODEN, BESPROKEN OF GEPLAATST OP DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE DOWNLOADE CONTENT OF ANDERSZINS VERKREGEN DOOR UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE, IS OP EIGEN RISICO. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE ACTIES DIE WORDEN ONDERNOMEN IN REACTIE OP DERGELIJKE INFORMATIE, MENINGEN, ADVIEZEN OF SUGGESTIES, OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DIE VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE ACTIE, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE CONTENT.

UITZONDERING: IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN, KAN HET ZIJN DAT DE WET ONS NIET TOESTAAT GARANTIES AF TE WIJZEN OF UIT TE SLUITEN, ZODAT DE BOVENSTAANDE DISCLAIMER WELLICHT NIET VOOR U GELDT.

VRIJWARING

U gaat ermee akkoord SC Johnson, onze geaffilieerde entiteiten, en elk van onze respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers en agenten te vrijwaren van enige vordering, eis, verlies, kosten, aansprakelijkheid of schade (inclusief redelijke advocaatvergoedingen en -kosten) voortvloeiend uit:

 • uw gebruik van de website,
 • uw gebruik van enige inzending,
 • uw deelname aan enige dienst of programma aangeboden op of via de website,
 • uw schending of beweerde schending van deze voorwaarden,
 • enige door u geplaatste inzending, of
 • uw vermeende schending van de rechten van enige derde (inclusief, zonder beperking, vorderingen betreffende laster, inbreuk op privacy, publiciteitsrecht, misbruik van vertrouwen, inbreuk op auteursrecht, handelsmerk, patent, of enig ander recht van intellectuele eigendom).

We behouden ons het recht voor om alle vorderingen exclusief te verdedigen en beheersen die voorvloeien uit het bovenstaande en al dergelijke vrijwaringszaken en dat u volledig met ons meewerkt aan dergelijke verdediging.

DUUR EN BEËINDIGING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN -BEPALINGEN

Deze voorwaarden gelden voor u vanaf het moment dat u de website voor het eerst gebruikt. SC Johnson kan deze voorwaarden beëindigen, of enig gedeelte daarvan, te allen tijde en zonder kennisgeving aan u, om welke reden dan ook. De gedeelten die echter gaan over BEPERKINGEN BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN MATERIAAL OP DE WEBSITE, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, VRIJWARING , DISCLAIMER en JURISDICTIE blijven ook na beëindiging van kracht.

Bovendien, is SC Johnson gerechtigd de gehele of een gedeelte van de website, uw toegang tot of het gebruik ervan op te schorten, te beperken of te beëindigen, op elk gewenst moment, zonder kennisgeving aan u.

JURISDICTIE

SC Johnson beheert en exploiteert de website vanuit het hoofdkantoor in Racine, Wisconsin, in de Verenigde Staten van Amerika.

Deze voorwaarden en de overeenkomst die ze vormen, worden in alle opzichten beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van de Staat Wisconsin in de Verenigde Staten, ongeacht wettelijke bepalingen van keuze. Net zo geldt dat uw gebruik van de website in alle opzichten zal worden beheerst door de wetten van de Staat Wisconsin in de Verenigde Staten. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken (Weens Koopverdrag) is niet van toepassing op deze voorwaarden.

Het nalaten van SC Johnson strikte naleving van enig recht of enige bepaling in deze voorwaarden te bekrachtigen, af te dwingen of op te leggen, mogen niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is onder toepasselijk recht, zal dit geen invloed hebben op de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Noch de loop van gedrag tussen de partijen noch handelspraktijken zullen een reden vormen om enige van deze voorwaarden en bepalingen aan te passen. SC Johnson kan zijn rechten en plichten onder deze voorwaarden toewijzen aan elke partij op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u.

Ongeacht enige wet of verordening betreffende het tegendeel, moet elke claim of oorzaak van actie die voortvloeit uit of in verband met de website binnen één (1) jaar worden ingediend, nadat een dergelijke claim of oorzaak van actie zich voordoet, of deze is voor altijd afgedaan en is er voor altijd afstand van gedaan.

In geen geval zult u vragen om of gerechtigd zijn tot herroeping, voorlopige of ander billijke ontheffing, of de werking of exploitatie van de website te verbieden of beperken, van enige reclame of ander materiaal uitgegeven in verband daarmee, of van enige content of ander materiaal dat op de website wordt gebruikt of weergegeven. U begrijpt en aanvaardt dat er geen fiduciaire rechtsverhouding tussen u en ons wordt gevormd door uw gebruik van de website. Uw gebruik van de website wordt niet geacht een relatie tussen werkgever en werknemer te vormen, of opdrachtgever en agent, joint venture of een partnerschap tussen u en ons.

Hoewel we de website zo ontwerpen dat deze voldoet aan de wetten van de landen waarin we actief zijn, verklaren we en impliceren we op geen enkele manier dat het materiaal op onze website passend of beschikbaar is voor gebruik buiten de Verenigde Staten, en toegang ertoe vanuit gebieden waar de content illegaal is, is verboden. Als u de website gebruikt vanaf locaties buiten de Verenigde Staten, doet u dit op eigen initiatief en bent u verantwoordelijk voor naleving van alle toepasselijke lokale wetten. U mag materiaal dat een schending vormt van exportwetten en -bepalingen van de Verenigde Staten niet gebruiken of exporteren.

BIJZONDERE BEPALINGEN GELDEND VOOR GEBRUIKERS BUITEN DE VERENIGDE STATEN

We streven ernaar een wereldwijde gemeenschap te creëren met consistente normen voor iedereen, maar we streven er ook naar lokale wetten te respecteren. De volgende bepalingen zijn van toepassing op gebruikers en niet-gebruikers die met SC Johnson buiten de Verenigde Staten interacteren:

 • U stemt ermee in dat de website onderworpen is aan de wetten van de Verenigde Staten.
 • U gaat akkoord met het verzamelen, verwerken, bewaren en overdragen van dergelijke informatie in en naar de Verenigde Staten of een ander land in overeenstemming met onze privacyverklaring.
 • Als u gevestigd bent in een land onder embargo van Verenigde Staten, of u staat op de lijst van US Treasury Department van Specially Designated Nationals (speciaal aangewezen onderdanen) mag u zich niet inlaten met commerciële activiteiten op de website. U mag de website niet gebruiken als het u verboden is producten, diensten of software te ontvangen die hun oorsprong hebben in de Verenigde Staten.

PRIVACY

Onze privacyverklaring geeft een volledige verklaring van ons beleid met betrekking tot hoe we omgaan met informatie die we over u verzamelen (inclusief die via geautomatiseerde middelen) of waarvoor u gekozen hebt die bij ons in te dienen.

FILTEREN

Overeenkomstig 47 U.S.C. Section 230(d), zoals gewijzigd, stellen wij u er hierbij van op de hoogte dat beveiligingsmaatregelen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, -software of -diensten filteren) commercieel beschikbaar zijn, die u kunnen helpen bij het beperken van de toegang tot materiaal die schadelijk is voor minderjarigen.   Informatie die huidige leveranciers van dergelijke beveiligingsmaatregelen aangeven, is op de volgende twee sites beschikbaar: GetNetWise en OnGuard Online. SC Johnson sponsort, ondersteunt of keurt geen van de producten of diensten goed die op degelijke sites worden vermeld.

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND VOOR E-COMMERCE

Verwijzing naar enig product op de website vormt geen aanbod om dat product te kopen of leveren en betekent niet dat het product beschikbaar is of dat de naam en beschrijving van enig product van onze groothandelaars hetzelfde zijn als die op de website zijn opgenomen.

We kunnen niet garanderen dat producten die als leverbaar vermeld staan, daadwerkelijk gelijk worden verzonden, aangezien voorraad van dag tot dag aanzienlijk kan verschillen. In zeldzame gevallen kan een product in voorraad zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst en dat dit product uitverkocht is op het moment dat uw bestelling wordt verwerkt.

Waar van toepassing zullen onze beleidsregels betreffende verzending en retourneren/vervangen van producten op de website worden geplaatst zodat u deze na kunt kijken. Lees deze beleidsregels door voordat u producten van de website koopt.

Prijzen en beschikbaarheid van de producten zoals vermeld op de website zijn onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving.

Terwijl wij ernaar streven om nauwkeurige product- en prijsinformatie te bieden, kunnen er zich prijs- of typografische fouten voordoen. In het geval dat een product wordt weergegeven met een onjuiste prijs als gevolg van een typografische fout of om een andere reden, hebben we het recht de voor en dergelijk product geplaatste bestelling voor de verkeerde prijs te weigeren of annuleren, zelfs als de bestelling is bevestigd en/of uw creditcard is belast. In het geval een artikel een verkeerde prijs heeft, kunnen we, naar eigen goeddunken, contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u van de annulering op de hoogte brengen. Als uw creditcard al voor de aankoop is belast en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen we onmiddellijk een creditering op uw creditcardrekening uitgeven ten bedrage van de onjuiste prijs.

Er kunnen bepaalde bestellingen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, elke order om welke reden dan ook te weigeren of annuleren. We behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, het aantal gekochte artikelen per persoon, per huishouden of per bestelling te beperken. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen geplaatst door of met behulp van dezelfde onlineaccount, dezelfde creditcard en ook op bestellingen die hetzelfde factuur- en of verzendadres gebruiken. We zullen de klant op de hoogte brengen als dergelijke beperkingen worden toegepast.

Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, kunnen beperkingen hebben op de voor verkoop beschikbare hoeveelheden, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie of problemen die worden aangegeven door onze afdeling voor het vermijden van krediet en fraude. We kunnen ook verzoeken om aanvullende verificaties of informatie voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw hele of gedeeltelijke bestelling wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie vereist is om uw bestelling te kunnen accepteren. Als uw bestelling wordt geannuleerd nadat uw creditcard is belast, zullen we een krediet uitgeven op uw creditcard ten bedrage van de belasting.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Dit is de volledige overeenkomst met betrekking tot alle zaken die in de voorgaande alinea's zijn besproken.

CONTACTEN

Naam van bedrijf: S.C. Johnson & Son, Inc.

Registratiegegevens: Onderneming geregistreerd onder nummer 1J00813 in de staat Wisconsin, VS.

Adres van bedrijf: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Contactgegevens: Klik hier om contact met ons op te nemen.

Bevoegde vertegenwoordiger: Kelly Semrau