תנאים והתניות לשימוש באתר האינטרנט

הגבלות על השימוש שלך בחומרים המופיעים באתר האינטרנט

החומרים הכלולים באתר האינטרנט (לרבות, אך ללא הגבלה אליהם, תמונות, תוכנות, שמע, מלל, סרטוני וידיאו ותוכן מדיה אחר) ("החומרים") הם רכושה של SC Johnson, או, לחילופין, הם הוענקו לה על פי רישיון שימוש, והם מוגנים בידי חוקי קניין רוחני, כגון חוקי פטנטים, סימנים מסחריים וזכויות יוצרים. מלבד למטרות שימושך האישי שלא למטרות מסחריות, חל עליך איסור לשנות, לשכפל, לשדר, להפיץ, להציג, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל חומר מן מהחומרים שצוינו לעיל ללא קבלת הסכמתה של SC Johnson מראש ובכתב, או קבלת הסכמתם של בעלי החומרים במקרה שבו השימוש שלנו בהם נעשה על פי רישיון. כל ניסיון בלתי מאושר לשנות כל חומר מן החומרים הכלולים באתר האינטרנט, או לגבור על אמצעי האבטחה שלנו או לעקוף אותם, או לעשות שימוש באתר האינטרנט או בחלק כזה או אחר של החומרים הכלולים באתר האינטרנט, לכל מטרה אחרת מלבד זו שלשמה נוצרו, אסור בהחלט.

סמליה המסחריים של SC Johnson, הסמלילים שלה, וסימני השירות שלה, ואותם סימנים מסחריים, סמלילים וסימני שירות שהוענקו ל-SC Johnson ברישיון (להלן יחד, "הסימנים המסחריים") המוצגים באתר האינטרנט, הם סימנים רשומים ובלתי רשומים של SC Johnson. כל הסימנים המסחריים, השמות המסחריים, שמות המוצרים וסימני השירות האחרים וכל הסימנים האחרים שאינם של SC Johnson הם רכושם של בעליהם בהתאמה. אין באמור באתר האינטרנט כדי לפרשו כמעניק, בין אם באופן משתמע, בהשתק או בכל דרך אחרת, כל הרשאה או זכות לעשות שימוש באיזה מהסימנים המסחריים המוצגים באתר האינטרנט ללא קבלת אישור בכתב מ-SC Johnson או מאותו צד שלישי העשוי להיות בעליו של סימנים מסחריים אחרים המופיעים באתר האינטרנט. היעדרו של שם או סמליל המוצר או השירות במקום כלשהו במלל המופיע באתר האינטרנט, אינו מהווה ויתור על כל זכות הנוגעת לסימן מסחרי או זכויות קניין רוחני הקשורים באותו שם או סמליל.

השימוש באיזה מן החומרים, כולל הגשת תכנים כמוגדר להלן, הוא באחריותך בלבד. SC Johnson שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התוכן, התוכנות, היישומים והפריטים האחרים המשמשים או מופיעים באתר האינטרנט, כולם או מקצתם, בכל עת וללא מתן התראה מראש.

זכאות

השימוש באתר מוגבל לאלה: (א) תושבים השוהים בארה"ב באופן חוקי שהינם בני 18 לכל הפחות, או שגילם תואם את גיל הבגרות המשפטית בתחום השיפוט שבו הם מתגוררים, המבוגר מבין השניים, ו-(ב) יחידים המתגוררים מחוץ לארה"ב שבסמכותם להתקשר בהסכם מחייב עמנו ואינם מנועים מלעשות זאת בהתאם לכל חוק התקף במדינת מגוריהם.

הודעות אלקטרוניות

בעת שאתה עושה שימוש באתר האינטרנט, אתה מביע את הסכמתך לקבל מאתנו הודעות באופן אלקטרוני. אנו ניצור עמך קשר באמצעות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, או על ידי פרסום הודעות באתר האינטרנט, בהתאם לשיקול דעתנו. אתה מסכים לכך כי כל הסכם, הודעה, גילוי וכל הודעה אחרת שנספק לך באופן אלקטרוני תספק כל דרישה הקבועה בחוק כאילו התקשרות זו בוצעה בכתב.

הרשמה

ייתכן שתידרש להירשם כדי לעשות שימוש או כדי לזכות בגישה לחלקים מסוימים באתר האינטרנט. SC Johnson תטפל בכל המידע שתקבל ממך, הקשור בהרשמתך, בהתאם להצהרת הפרטיות של SC Johnson.

נאסר עליך לעשות שימוש בכתובת דואר אלקטרוני הנמצאת כבר בשימוש על ידי אדם אחר, המתחזה לאדם אחר, השייכת לאדם אחר (מבלי לקבל את הסכמתו מראש), המפרה את זכויות הקניין הרוחני או זכויות אחרות של אדם אחר, הינה גסת רוח או פוגענית באופן אחר, או שאנו נחליט לדחותה מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי.

בעת ביצוע ההרשמה, על כל המידע שתזין להיות אמתי, מדויק, עדכני ומלא. אתה מסכים לספק לנו מידע עדכני ללא דיחוי אם המידע שתספק ל-SC Johnson ישתנה. SC Johnson תהיה רשאית לבטל את חשבונך אם איזה פרט מן המידע שתספק יתגלה כלא מדויק, שקרי, לא מעודכן או חלקי.

כתובת הדואר האלקטרוני שלך והסיסמה שתיצור יהוו את פרטי ההתחברות שלך, ויש לשמור על סודיותם. אתה אחראי באופן מלא לכל שימוש בחשבונך ולכל פעולה הנעשית תוך שימוש בחשבונך, כולל, בין היתר, כתוצאה מכל אובדן, גניבה או שימוש בלתי מאושר בפרטי התחברות אלה. במקרה של אובדן, גניבה או שימוש בלתי מאושר כאמור לעיל, אנו נהיה רשאים לכפות עליך, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, התחייבויות אבטחה נוספות.

שימוש בתכנים והגשת תכנים על ידי משתמשים

כעת, או במועדים שונים בעתיד, חלקים מסוימים באתר האינטרנט (לרבות, אך ללא הגבלה אליהם, קבוצות דיון, בלוגים, מקומות להוספת ביקורת או תגובה, וחדרי שיחה) יעניקו למשתמשים את האפשרות (א) לפרסם או לשלוח לנו חומרים כגון הערות, הצעות, רעיונות, הארות, ייצוגים גראפיים, ביקורות, תגובות, נתונים, דעות, עצות, חומר כתוב, ציורים, תמונות, צילומים, עבודות אורקוליות, הקלטות וידיאו, הקלטות שמע, הרשמה לפעילויות קידום מכירות או כל מידע או תוכן אחרים שנוצרו על ידי המשתמש ("תכנים מוגשים"), (ב) להוריד מלל, סרטונים, צילומים ו/או תוכן אחר למחשב (להלן יחדיו, "הורדות למחשב"), (ג) להוריד תכני בידור או תוכן אחר לניידים, כגון יישומים, רינגטונים, משחקים, ייצוגים גראפיים, חדשות, שמע, סרטונים, צילומים ומידע או נתונים אחרים באמצעות רשת האינטרנט, SMS, MMS, WAP, BREW, ואמצעים אחרים להעברת תכנים לניידים למכשירים ניידים מתאימים מסוימים (להלן, יחד, "הורדות לנייד"), ו/או (ד) לצפות באתר. השימוש בכל הורדה למחשב מותר אך ורק במחשב האישי שלך (או מחשב המצוי בשליטתך), והשימוש בכל הורדה לנייד מותר אך ורק בהתקן הנייד האישי שלך (או בהתקן נייד המצוי בשליטתך).

כל התכנים המוגשים ייחשבו כלא חסויים וכלא קנייניים. לחברת SC Johnson לא תהיה כל התחייבות בכל הנוגע לתכנים מוגשים. איננו יכולים לערוב לכך כי משתמשים אחרים (או צדדים שלישיים אחרים) לא יעשו שימוש ברעיונות שתשתף. לכן, אם קיים רעיון כלשהו שברצונך לשמור על סודיותו ו/או שאינך מעוניין שאחרים יעשו בו שימוש, אל תעלה אותו לאתר האינטרנט. כמו כן, על כל תוכן מוגש שתספק לנו יהיה לשקף את דעותיך, ממצאיך, אמונותיך או ניסיונך האמיתיים, ולהתבסס על הידע האישי שלך, ונאסר עליו ליצור מצג שווא מכל בחינה באשר למערכת היחסים שלך עם SC Johnson. לדוגמה, על המשתמש יהיה לחשוף כל קשר מהותי, אם יהיה קיים כזה, בינו לבין SC Johnson בעת הגשת כל תוכן הכולל הבעת תמיכה.

SC Johnsonאינה בוחנת ואינה יכולה לבחון כל תוכן מוגש הנמסר לה על ידי המשתמשים ואינה אחראית לתוכנם של תכנים מוגשים אלה, ו-SC Johnson אף אינה תומכת בתוכן מוגש כלשהו. לפיכך, איננו יכולים לערוב לדיוקם, לשלמותם או לאיכותם של התכנים המוגשים, ואיננו יכולים להבטיח לך כי תכנים מוגשים מזיקים, בלתי מדויקים, מטעים, פוגעניים, מאיימים, משמיצים, בלתי חוקיים או כאלה המעוררים התנגדות בדרך אחרת, לא יופיעו באתר האינטרנט. עליך להימנע תמיד מלהניח כי תוכן מוגש כלשהו משקף את דעותיה ומדיניותה של SC Johnson. זהו המקרה על אף שתכנים מוגשים עשויים לכלול תגובות הנוגעות לתכנים שהוגשו על ידי משתמשים אחרים, או תגובות הנוגעות לחלק ממוצרינו, שירותינו, פעילויות קידום המכירות שלנו, אתר האינטרנט שלנו או כל מידע דומה אחר.

אתה נושא באחריות הבלעדית על (א) כל תוכן מוגש שתעלה לאתר האינטרנט או באמצעותו, (ב) כל חומר או מידע שתספק לנו, או למשתמשים אחרים (או לאחרים הצופים באתר האינטרנט), ו-(ג) האינטראקציה בינך לבין משתמשים אחרים (או אחרים הצופים באתר האינטרנט). על ידי שליחת תוכן מוגש לאתר האינטרנט, אתה פוטר את SC Johnson מכל חובה או התחייבות לבחון או לפעול בתגובה לתוכן המוגש, העשויה להיות לה, ומכל חובה או התחייבות אחרות אפשריות כלפיך בנוגע לכל פעולה שהיא בוחרת לנקוט בתגובה לתוכן המוגש שלך.

אתה מכיר בכך שעל ידי כך שהענקנו לך את היכולת להגיש, לצפות או להפיץ תכנים מוגשים אלה, אנו פועלים אך ורק כצינור סביל ואיננו מקבלים על עצמנו כל התחייבות או חבות הקשורות לתוכנם של התכנים המוגשים, או לפעילויותיהם של המשתמשים באתר האינטרנט. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, לסרב להציג, לבחון, לדחות, לחסום, להסיר או לנקוט בכל פעולה אחרת שנמצא לנכון כהכרחית לשם טיפול בכל תוכן מוגש. הדבר עלול לכלול את אותם תכנים מוגשים שנמצא כי הם פוגעניים, משמיצים, מגונים, שקריים, מפרים את זכויותיו של צד שלישי כלשהו, כולל, בין היתר, זכויות קניין רוחני או זכויות פרסום או פרטיות, או שהינם פוגעניים בדרך אחרת כלשהי, או שנמצאו על ידנו כבלתי הולמים בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. פעולה זו עשויה לכלול, אך לא תוגבל אליהם, הסרת התוכן שלכאורה אינו תואם תנאים אלה, הפסקת יכולתו של המשתמש להיכנס לאתר האינטרנט והסרת כל התכנים המוגשים שהוגשו על ידי כל אדם שנקבע על ידינו כי הפר אותם או כי הוא מהווה מפר סדרתי.

אם משתמש כלשהו מתריע בפנינו כי תוכן מוגש כלשהו אינו עומד לכאורה בתנאים אלה, אנו עשויים לחקור את ההאשמות ולקבוע, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, מהי התגובה הראויה שבה יהיה צורך לנקוט. איננו נושאים בחבות כלשהי לערוך, להסיר או להמשיך להרשות את הצגתו של תוכן מוגש כלשהו.

אנו עשויים לקבל באתר האינטרנט, או לפתח באופן עצמאי אחר, או באמצעות התקשרות עם ספקי צד ג', תכנים מוגשים רבים המכילים רעיונות, המצאות, חומרים ותוכן אחר העשוי להיות דומה או זהה מבחינת נושא, רעיון, צורה או מכל בחינה אחרת לתכנים מוגשים שהעלית לאתר האינטרנט. לדוגמה, SC Johnson עוסקת באופן פעיל במחקר ופיתוח של מוצרים ושירותים חדשים, וביצירת חומרי שיווק ופרסום ותכנים אחרים הקשורים למוצרינו ושירותינו, או העשויים לעניין משתמשים אחרים באופן אחר, באופן עצמאי או באמצעות ספקי צד ג'. על ידי הגשת תוכן מוגש, אתה מבין כי אתה מוותר על תביעות שעמדו לרשותך, העומדות לרשותך ו/או העשויות לעמוד לרשותך בעתיד, כולן או מקצתן, המבוססות על כל רעיון, המצאה, חיבור, סרטון ו/או כל עבודה אחרת המשמשת את SC Johnson (או אלה הפועלים מטעמה) המבוססים על כל תוכן מוגש שהעלית לאתר האינטרנט, או הזהים או דומים לו בכל אופן אחר.

אם תגיש לנו חומרים:

(1) אתה מעניק לנו בזאת רישיון בלתי בלעדי, כלל-עולמי, המשולם במלואו וללא תמלוגים, תמידי, בלתי חוזר ובלתי מוגבל כדי לעשות שימוש, לערוך, להפיץ, לבצע, להציג, לכלול, להעניק ברישיון משנה וליצור עבודות נגזרות מהתוכן המוגש שלך, כולו או חלקו, בכל אופן שנמצא לראוי ועבור כל תכלית שהיא.

פירוש הדבר, בין היתר, הוא כי:

 • איננו חייבים להתייחס לכל תוכן מוגש מסוג זה כאל תוכן חסוי.
 • אם נעשה שימוש בתוכן מוגש זה – או בכל דבר הדומה לתוכן מוגש זה – או נאפשר לאחרים לעשות בו שימוש, איננו חייבים לשלם לך או לכל אחד אחר עבור התוכן המוגש או השימוש כאמור.
 • אנו יכולים לעשות שימוש בתוכן מוגש זה לכל תכלית, מבלי להציע פיצוי ומבלי להודיע לך או לכל אחד אחר על התוכן המוגש או השימוש כאמור.
 • אנו יכולים לעשות שימוש בתוכן מוגש זה באתר אינטרנט, באופן דיגיטלי, בדפוס או בכל מדיה אחרת הקיימת בעולם לנצח.

(2) ככל שלא ניתן להעביר ברישיון זכות כלשהי העומדת לך בתוכן המוגש או הקשורה בו ל-SC Johnson על פי הוראות הדין או התיאוריה המשפטית הרלבנטיים, אתה משחרר כל זכות כזו ומוותר בזאת עליה באופן בלתי חוזר, כולל, בין היתר, על כל זכות לפרסום, זכות לפרטיות, זכויות לסודות מסחריים, ו"זכויות מוסריות" או כל זכות אחרת הנוגעת לייחוס ליוצר או לשלמות החומרים, או כל זכות קניין רוחני אחרת.

(3) אתה מכיר בכך שאתה נושא באחריות לכל תוכן מוגש שתגיש – במילים אחרות, אתה מאשר כי אתה (ולא אנחנו) נושא באחריות מלאה לתוכן המוגש, כולל חוקיותו, אמינותו, היותו הולם, מקוריותו, ועמידתו בחוקים הרלבנטיים.

(4) כמו כן, הנך מכיר בכך שאיננו נושאים באף התחייבות שהיא להשתמש, להעלות או להגיב לכל תוכן מוגש. אנו עשויים ליצור קשר אתך או עם כל צד שלישי כדי לאמת את המידע הנכלל בתוכן מוגש שתספק לנו, להשיג פרשנות נוספת וכדי להסריט, להקליט ולתעד כל אמירה שלך, או של אחרים הנאמרת במהלך שיחתנו או ההתכתבויות שלנו עמך. אתה מסכים לכך כי כל החומרים שייווצרו כתוצאה מפעילויות אלה יהיו בבעלותנו וייעשה בהם שימוש בכל אופן שאנו נמצא לנכון. אנו עשויים גם לשלוח לך מידע והודעות הנוגעים לתוכן המוגש שלך באמצעות אתר האינטרנט, דואר אלקטרוני, או בכל אופן אחר שיהיה מבוסס על המידע שתספק לנו בהקשר של התוכן המוגש שלך.

SC Johnson שומרת לעצמה את הזכות בכל עת ומעת לעת להפסיק, באופן זמני או קבוע, את קבלתם של תכנים מוגשים, חלקם או כולם, ו/או את יכולתך להיכנס לתכנים מוגשים עם או ללא התראה מראש על פי שיקול דעתה הבלעדי. אתה מסכים לכך כי חברת SC Johnson לא תישא באחריות כלפיך, או כלפי כל אדם אחר, בגין כל השהייה בקבלת כל תוכן מוגש או עקב כל הפסקה בקבלתו.

כללי התנהגות

למרות שאיננו אחראים להתנהגות משתמשינו או לתכנים המוגשים שהם יוצרים, אנו רוצים שאתר האינטרנט יהיה מקום ברשת האינטרנט שבו התוכן לא יפגע בזכויותיו של כל אדם, או שיעליב או יפגע באנשים. לכן, בעת השימוש באתר, אל תבצע אף אחת מן מהפעולות שלהלן:

 • הגשת חומר המוגן בזכויות יוצרים, המוגן כסוד מסחרי או שכפוף באופן אחר כלשהו לזכויות קנייניות של צד ג', כולל זכויות סימן מסחרי, פטנטים, פרטיות ופרסום (למשל, שימוש בשמו או דמותו או תמונתו של אדם שנלקחו על ידי אדם אחר מבלי לקבל את הסכמתו) – עליך להגיש אך ורק חומרים שהם בבעלותך הבלעדית;
 • פרסום מידע שקרי או להצהיר הצהרות העשויות לגרום לנו, או לאדם אחר, נזק;
 • הגשת חומר שהינו בלתי חוקי, מגונה, שקרי, מטעה, משפיל, משמיץ, מאיים, מזלזל, פורנוגרפי, מטריד, מלא שנאה, פוגעני מבחינה גזענית או אתנית, פותח פתח לחבות אזרחית, מפר חוק כלשהו או שהינו בלתי הולם בכל אופן אחר;
 • הגשת חומרים המקדמים אלכוהול, סמים בלתי חוקיים, טבק, כלי נשק חמים/קרים (או את השימוש בכל אחד מן המוזכרים לעיל);
 • פרסום פרסומות או שידול לעסקים;
 • הפרעה לפעולתו של אתר האינטרנט בכל אופן שהוא, כולל על ידי העמסת עומס בלתי סביר על אתר האינטרנט;
 • קצירה או איסוף באופן אחר כלשהו מידע בנוגע לאחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם;
 • פיצוח, ביצוע הידור חוזר, פירוק או הנדסה לאחור של כל אחת מן מהתוכנות המרכיבות את אתר האינטרנט, או המהוות חלק ממנו באופן אחר כלשהו;
 • התגברות על מנגנוני אבטחה, חקירה או בחינה כיצד ניתן לגבור על מנגנוני אבטחה, או אספקת מידע הנוגע לשיטות בהן ניתן לגבור על מנגנוני אבטחה, כולל מתן הרשאה לאדם אחר להיכנס לאתר האינטרנט באמצעות אמצעי זיהוי שהונפקו עבורך, או על ידי זיוף, מחיקה או הסתרה של כותרת פרוטוקול אינטרנט, זהות השולח של הודעת דואר אלקטרוני או כל מידע מזהה אחר;
 • הפרת כל חוק מקומי, חוק מדינה, חוק לאומי או חוק בינלאומי, או פרסום כל תוכן מוגש שיעודד את ביצועו של פשע, או יורה כיצד ניתן לבצע אותו;
 • הצגת עצמך, גילך או הקשר בינך לבין אדם או ישות אחרים באופן שקרי, לרבות, בין היתר, בכל הנוגע לכל מערכת יחסים או קשר מהותי הקיימים בינך לבין SC Johnson;
 • שימוש באתר האינטרנט כדי לשלוח או להפוך לזמין כל חומר פרסומי בלתי מורשה או בלתי רצוי, שידולים, חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", "מכתבי שרשרת", "תרמיות פירמידה", או כל צורה אחרת של שידול;
 • פרסום או שיתוף של כל מידע אישי בר זיהוי או מידע פרטי של צד שלישי כלשהו;
 • שידול אחרים לחלוק עמך את סיסמאותיהם או כל מידע אישי אחר הנוגע אליהם;
 • שימוש במידע או בתכנים שהשגת באתר האינטרנט באופן כלשהו שאינו מאושר על ידי תנאים אלה;
 • פרסום חומר כלשהו המכיל תוכנות וירוס או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכנות שנועדו להפריע, להשמיד או להגביל את פעילותם של כל תוכנת מחשב או חומרת מחשב או ציוד תקשורת;
 • רישום ליותר מחשבון אחד או שימוש, או נסיון לעשות שימוש, בחשבון, בשירות או במערכת של אדם אחר ללא קבלת היתר או ליצור זהות שקרית באתר האינטרנט; או
 • נטילת חלק בכל התנהגות דורסנית או מעקב מטריד, או הפחדה או הטרדה של כל אדם אחר.

הכללים הבאים הם חוקי ה-"עשה" ו-"אל תעשה" הבסיסיים בעבור התקשרות עם אחרים באתר האינטרנט

 • כבד אחרים, בעיקר כאשר אינך מסכים עמם.
 • ויכוח הוא דבר טוב, אולם יש לנהל אותו באופן בונה.
 • קח אחריות על דבריך

מכשירים ניידים

אם הדבר מותר, או שתכונה זו זמינה באמצעות אתר האינטרנט, (א) להעלות תכנים לאתר האינטרנט מהמכשיר הנייד שלך, (ב) לקבל או להגיב להודעות, או להיכנס ולפרסם תגובות באמצעות מסרונים, (ג) לגלוש באתר האינטרנט מהמכשיר הנייד שלך, ו/או (ד) להיכנס לתכונות מסוימות באמצעות יישום לנייד שהורדת והתקנת בטלפון הנייד שלך (להלן, יחד, "שירותים לניידים"), חייבת להיות ברשותך תכנית מנוי לנייד אצל ספק שירותים סלולריים משתתף, ועל תכנית התקשורת האלחוטית שבה אתה מנוי יהיה לספק לך את הפונקציונאליות הדרושה. ייתכן שתידרש לשלם דמי שירות לספק השירותים הסלולריים שלך ולצדדים שלישיים אחרים בעת שתיכנס לשירותיהם או תעשה בהם שימוש. עליך לבדוק אם התכנית אליה הצטרפת אצל ספק השירותים הסלולריים שלך קובעת אילו חיובים עשויים להיות מוטלים עליך.

הגרלות ותחרויות

כל הגרלה, תחרות, משחק ו/או מבצע קידום מכירות הזמינים באתר האינטרנט כפופים לכללים ו/או לתנאים והתניות מיוחדים. בהצטרפותך להגרלה או לתחרות, או על ידי השתתפותך במשחק או במבצע כאמור הזמינים באתר האינטרנט, אתה תהיה כפוף לכללים ו/או לתנאים והתניות אלה. חשוב מאוד כי תקרא את הכללים ו/או התנאים וההתניות הרלבנטיים, שבהם ניתן לעיין באמצעות קישור שיופיע בעמוד או בפעילות הספציפיים. ככל שתתקיים סתירה כלשהי בין הכללים ו/או התנאים וההתניות הללו לבין תנאים אלה, כי אז יגברו הכללים ו/או התנאים וההתניות עבור ההגרלה, התחרות, המשחק או המבצע, אולם רק בכל הנוגע לאותה סתירה.

הזדמנויות להפניה

מעת לעת, אנו עשויים להציע תכניות הפנייה שתאפשרנה לך להגיש מידע על חבריך או על בני משפחתך ("האדם המופנה"), כולל, בין היתר, כתובות דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, שמות, כתובות מגורים ופרטי התקשרות אחרים, כדי שיוכלו לקבל מידע ו/או הצעות למבצעים הנוגעים לאתר האינטרנט וליישומיו. אנו עשויים להשתמש במידע זה שנאסוף ממך בנוגע לאדם המופנה, ולאחסנו, בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו, אך רק אם הדבר יידרש למילוי בקשתך. לא נעשה שימוש במידע זה לכל מטרה אחרת, אלא אם כן האדם המופנה הסכים לשימוש בעבור מטרה אחרת זו. תוכל להפנות רק אנשים עמם אתה מצוי בקשר אישי. יהיה עליך להשיג את הסכמת האדם המופנה לפני שתספק לנו את פרטי ההתקשרות עמו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את מספר האנשים המופנים שתוכל להגיש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את מספר התשדורות לכל אדם מופנה ספציפי מעת לעת. לא תהיה רשאי להסיר את פרטי ההתקשרות שסיפקת בעבור אדם מופנה מרגע שהגשת אותם. אדם מופנה חייב להיות (א) תושב השוהה בארה"ב באופן חוקי שהינו בן 18 שנה לכל הפחות, או שגילו תואם את גיל הבגרות המשפטית בתחום השיפוט שבו הוא מתגורר, המבוגר מבין השניים, או (ב) יחיד המתגורר מחוץ לארה"ב, שבסמכותו להתקשר בהסכם מחייב עמנו ואינו מנוע מלעשות כן בהתאם לכל חוק התקף במדינת מגוריו, או בגיל אחר כפי שמופיע בעמוד ההרשמה, ושיוכל להירשם ליישומים המוצעים באתר האינטרנט ולהשתמש בכל אופן אחר באתר האינטרנט. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להוסיף הגבלות נוספות בנוגע לאנשים שאותם ניתן להפנות. פרטי ההתקשרות של אדם מופנה חייבים להיות תקפים ותקינים כדי שנוכל ליצור עמו קשר בנוגע לאתר האינטרנט או ליישומיו. לא נישא באחריות לאימות פרטי ההתקשרות שתספק. אנו עשויים לבחור שלא ליצור קשר עם כל אדם מופנה ו/או עם כתובת דואר אלקטרוני, אם אדם זה יופיע באיזו מרשימות ה-"אין ליצור קשר" או "אין לשלוח דואר אלקטרוני" שלנו. בנוסף, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות את הצטרפותו של כל אדם מופנה אם (א) פרטי ההתקשרות שסופקו על ידך אינם נכונים או לא תקפים, (ב) אדם זה הפר תנאי כלשהו מתנאים אלה, או (ג) קבענו בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי שהצטרפותו של אדם זה עשויה להזיק לנו, לאתר האינטרנט, לשירות או ליישום כלשהם, או לכל צד שלישי מכל סיבה שהיא, או מכל סיבה אחרת שתיקבע על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

היה ותעשה שימוש לרעה בתכנית הפנייה כלשהי, או אם תעסוק בכל אופן אחר בהתנהגות בלתי הולמת בכל הנוגע לתכנית הפנייה, כפי שייקבע על ידנו על פי שיקול דעתנו הבלעדי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות למנוע ממך גישה עתידית לאתר האינטרנט. תמריצים, פרסים או תכניות הפנייה יהיו כפופים לתנאים והתניות נוספים שיפורסמו במועד שבו תכניות אלה תהפוכנה לזמינות. ככל שתתקיים סתירה כלשהי בין הנאמר בתנאים ובהתניות לעיל לבין המצוין בתנאים אלה, כי אז יגברו התנאים וההתניות בעבור תוכנית התמריצים, הפרסים או ההפניה, אולם רק בכל הנוגע לאותה סתירה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להשעות, באופן זמני או קבוע, או להפסיק לספק את תכניות ההפניה כולן או מקצתן, ללא מתן הודעה מראש, הסבר וללא חבות מצדנו.

אם אתה עושה שימוש באתר האינטרנט כדי ליצור קשר עם אדם מופנה (או עם כל צד שלישי), אתה מסכים להימנע משימוש באתר האינטרנט לשם פגיעה באדם המופנה או בצד שלישי כלשהו, ו/או משימוש באתר האינטרנט תוך הפרה של החוקים, הכללים, התקנות או התנאים החלים.

אם בזמן כלשהו נציג אמצעי לתקשורת מקוונת הזמין רק עבור מנויים, אנו נהיה עשויים להחיל עליו את אותן המגבלות כפי שהן מופיעות לעיל, במלואן או בחלקן, כפי שנקבע על פי שיקול דעתנו, ונתקשר עמך ונספק לך הודעות חשובות באמצעות אותה מערכת תקשורת מקוונת.

יישומי הצבעה/דירוג

לשימוש בכל יישום הצבעה/דירוג הזמין באתר האינטרנט, עליך לפעול על פי ההנחיות המופיעות באתר האינטרנט להגשת הצבעתך/דירוגך, לרבות וללא הגבלה, כל מגבלה שנקבעה בכל הקשור להגבלות על הליכי הצבעה/דירוג. כל הצבעה/דירוג שיתקבלו ממך ויחרגו מהגבלת ההצבעה/דירוג ייפסלו. חל איסור על מתן תשלום או תמורה אחרת בעבור הצבעות/דירוגים. הצבעות/דירוגים שנוצרו על ידי שימוש בקובץ script, מאקרו או בכל אמצעי אוטומטי אחר או כל אמצעי אחר שנועד להשפיע על הגינות תהליך ההצבעה/הדירוג כפי שייקבע על ידנו, עשויים להיות מבוטלים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, שתופעל בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לפסול כל אדם שיימצא על ידנו מפר תנאים אלה, מחבל בתהליך ההצבעה/הדירוג, או פועל באופן בלתי ספורטיבי או באופן בלתי ראוי, ולבטל את כל ההצבעות/הדירוגים הקשורים בו. החלטותינו בנוגע לכל ההיבטים של מרכיב כלשהו בהצבעה/בדירוג הן סופיות ומחייבות, אך הן אינן מוגבלות לכל נושא הקשור לספירת הקולות/הדירוגים ושלילתם או פסילתם של הצבעות/דירוגים או מצביעים/מדרגים חשודים.

אירועים

ייתכן שתוזמן או שתתבקש להיות נוכח באירועים שלהם SC Johnson תעניק את חסותה, אירועים בחסותם של שותפינו העסקיים או אירועים שיאורגנו על ידי משתמשים באתר האינטרנט שאינם קשורים בכל צורה שהיא ל-SC Johnson (להלן, יחד, "אירועים"). השתתפותך בכל אירוע היא באחריותך בלבד, ואתה מסכים בזאת לשחרר את SC Johnson ולפטור אותה מכל תביעה עבור וכנגד כל חבות, תביעה, נזק, עלויות והוצאות, לרבות אך ללא הגבלה, כל פציעה או מוות שייגרמו לך או לילדיך הקטינים או לאלה המצויים תחת חסותך, והוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בגובה סביר, הנובעים מנוכחותך באירועים או מהשתתפות בפעילות כלשהי המוצעת באירועים. כמו כן, אתה מסכים בזאת שיותר לנו (ולאלה הפועלים מטעמנו) להסריט ולהקליט איזה מן האירועים שיתקיימו בחסותה של SC Johnson שבהם אתה, או ילדיך הקטינים, או אלה המצויים תחת חסותך, ישתתפו, ואתה מסכים בזאת לכך כי סרטונים והקלטות אלה יהיו בבעלותה של SC Johnson וכי יותר לנו (ולאלה הפועלים מטעמנו) לעשות שימוש בשמך, בדמותך, בקולך ובהופעתך, או באלה של ילדיך הקטינים, או של אלה המצויים תחת חסותך, ובכל פעילות אחרת בה אתה או ילדיך הקטינים או אלה המצויים תחת חסותך ייטלו חלק, לכל מטרה פרסומית, לקידום מכירות או לכל תכלית חוקית אחרת בכל מדיה, המוכרת כיום או כזו שתהיה מוכרת בעתיד, ברחבי העולם ולעד ללא התראה, אישור או פיצוי לך או לכל צד שלישי. אנו עשויים להתנות את נוכחותך באירוע בהשגת אישורך בכתב להסכמה זו.

מידע על מוצרים

חשוב: תכנים המוגשים לאתר האינטרנט עשויים להכיל הצעות לשימוש במוצרים של SC Johnson שלא נבדקו או אושרו על ידי SC Johnson. SC Johnson אינה מעניקה את תמיכתה או את אישורה לשימוש במוצריה באופן כלשהו החורג מהשימוש המיועד של המוצר כפי שזה מפורט על גבי אריזת המוצר. לעולם אל תשתמש במוצר כלשהו של SC Johnson באופן כלשהו החורג מן האופן שבו הוא יועד לשימוש.

סכסוכים בין משתמשים

אתה מבין ומסכים שהנך נושא באחריות הבלעדית לכל התקשרות שלך עם משתמשים אחרים או עם כל צד שלישי. SC Johnson שומרת לעצמה את הזכות, אולם זו אינה מחויבת, לעקוב אחר סכסוכים בינך לבין משתמשים אחרים (וצדדים שלישיים אחרים) ולבטל את הרשאתך לגישה לאתר האינטרנט במקרה שבו SC Johnson תקבע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי הזהירות מחייבת לעשות זאת.

הגבלת אחריות

SC Johnson לא תישא באחריות לכל נזק או פגיעה שיתלוו לשימושך באתר האינטרנט או שייגרמו על ידי שימוש זה.

אלה כוללים (אך ללא הגבלה אליהם) נזקים או פגיעות שייגרמו על ידי נקיטת כל אחד מן הצעדים שלהלן:

 • שימוש באתר האינטרנט (או חוסר יכולת להשתמש בו);
 • שימוש באתר כלשהו (או חוסר יכולת להשתמש בו) שאליו תעבור באמצעות קישור שיהיה קיים באתר האינטרנט שלנו;
 • כישלון ביצוע;
 • שגיאה;
 • השמטה;
 • הפרעה;
 • פגם;
 • עיכוב בהפעלה או בתשדורת;
 • וירוס מחשב; או
 • כשל קווי.

זכור כי איננו נושאים באחריות לתשלום כל פיצוי, לרבות, וללא הגבלה, כמצוין להלן:

 • תשלום פיצויים שנועדו לפצות אדם באופן ישיר על אובדן או פגיעה;
 • תשלום פיצוים עקיפים, מיוחדים, פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמה;
 • פיצויים שניתן לצפות להם באופן סביר עקב אובדן או פגיעה (המונח המשפטי, "פיצויים תוצאתיים"); או
 • פיצויים שונים אחרים והוצאות אחרות הנובעים באופן ישיר מאובדן או פגיעה (המונח המשפטי, "פיצויים אגביים").

יתר על כן, איננו נושאים באחריות גם אם פעלנו מתוך רשלנות או שנמסר לנו על אפשרות התרחשותם של נזקים אלה – או בשני המקרים גם יחד.

החרגה: בתחומי שיפוט מסויימים החוק עלול למנוע מאתנו להגביל או לשלול אחריות לפיצויים "אגביים" או "תוצאתיים" אלה, כך שייתכן שההגבלה דלעיל לא תחול, ואכן תעמוד לך הזכות לקבלת פיצויים מסוגים אלה. אולם, בכל מקרה, האחריות שלנו כלפיך בגין כל ההפסדים, הנזקים, הפגיעות והתביעות מכל סוג שהוא (בין אם הפיצויים נתבעים מתוקף תנאיו של חוזה, או שהם נתבעים עקב רשלנות או התנהגות פסולה אחרת, או שהם נתבעים מתוקף כל תורה משפטית אחרת) לא תעלה על הסכום שאותו שילמת כדי להתחבר לאתר האינטרנט.

כתב ויתור

החומרים באתר האינטרנט שלנו מסופקים "כמות שהם". פירוש הדבר הוא, כי SC Johnson מתנערת מכל התחייבות מפורשת או מרומזת בנוגע לחומרים המופיעים באתר האינטרנט.

הדבר כולל (אך ללא הגבלה אליהן) התחייבויות לכך כי:

 • החומר הוא סחיר ואיכותי ברמה ספציפית כלשהי, או שהוא מתאים למטרה ייחודית;
 • הרכיבים הפונקציונאליים המוכלים בחומר יפעלו ללא הפרעות וללא שגיאות;
 • פגמים יתוקנו;
 • אתרי האינטרנט שלנו או, השרתים ההופכים אותם לזמינים, נקיים מווירוסים או מרכיבים פוגעניים אחרים; וכן
 • תוצאות או תולדות מוצלחות תתקבלנה עקב ביצוע נכון של הנחיות, הוראות או מרשמים המופיעים בחומרים.

בנוסף לאמור לעיל, אתה (ולא SC Johnson) מקבל על עצמך את מלוא העלות עבור כל טיפול או תיקון הכרחיים.

SC Johnson אינה יכולה לשלוט בפעולותיהם של משתמשים אחרים עמם אתה עשוי לבחור לשתף מידע הנוגע אליך. לכן, איננו יכולים לערוב ואיננו ערבים לכך כי אנשים בלתי מורשים לא יצפו בתכנים המוגשים או שלא ייעשה בהם שימוש למטרות בלתי ראויות. SC Johnson אינה אחראית על כל עקיפה של הגדרות הפרטיות או אמצעי האבטחה של אתר האינטרנט. הנך מכיר בכך ומבין שגם לאחר הסרתם, ייתכן כי עדיין ניתן יהיה לצפות בהעתקים של תכנים מוגשים בעמודים שמורים או בכאלה שיימצאו בארכיון, או אם משתמשים אחרים העתיקו או אחסנו את התוכן המוגש שלך.

כל פעולה שתינקט בתגובה למידע, דעות, עצה, או הצעה שניתנה, נידונה או פורסמה באתר האינטרנט, כולל כל תוכן שהורד או הושג באופן אחר כלשהו באמצעות שימושך באתר האינטרנט, תיעשה תחת אחריותך בלבד. אתה תישא באחריות הבלעדית לכל פעולה שתינקט בתגובה למידע, דעות, עצה או הצעות אלה, או בגין כל הפסד או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מכל פעולה כזו, כולל כל נזק שייגרם למערכת המחשב שלך או אובדן נתונים שינבע מהורדה של כל תוכן כזה.

החרגה: ייתכן שבתחומי שיפוט מסוימים החוק לא יאפשר לנו להתנער או לא לכלול התחייבויות, כך שייתכן שהאמור לעיל לא יחול עליך.

שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפטור את SC Johnson, הישויות העמיתות שלנו, וכל אחד מנושאי המשרות שלנו, מנהלינו, עובדינו, נציגינו ובאי כוחנו, בהתאמה, מכל תביעה, דרישה, אובדן, הוצאה, חבות או נזקים (לרבות מכל שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט בסכומים סבירים) הנובעים מאחד המקרים המפורטים להלן:

 • השימוש שאתה עושה באתר האינטרנט,
 • השימוש שאתה עושה בכל תוכן מוגש,
 • השתתפותך בכל שירות או תכנית המוצעים לך באתר האינטרנט, או דרכו
 • הפרת תנאים אלה, או הפרתם לכאורה, על ידך,
 • כל חומר מוגש שפורסם על ידך, או
 • הפרה לכאורה של זכויותיו של כל צד שלישי כלשהו על ידך (לרבות, וללא הגבלה, טענות בדבר לשון הרע, חדירה לפרטיות, זכות לפרסום, הפרת אמונים, הפרת זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פטנט, או כל זכות אחרת לקניין רוחני).

אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתגונן באופן בלעדי בכל תביעה הנובעת מאחד המקרים שצוינו לעיל ולשלוט בה, ובכל ענייני שיפוי אלה ואנו מצפים כי תשתף עמנו פעולה באופן מלא בכל הגנה מסוג זה.

תוקפם וביטולם של התנאים וההתניות לשימוש

תנאים אלה חלים עליך מרגע שימושך הראשון באתר האינטרנט. SC Johnson עשויה לבטל תנאים אלה, או כל חלק מהם, בכל עת וללא מתן התראה מוקדמת ומכל סיבה שהיא. למרות זאת, אותם חלקים העוסקים בהגבלות על השימוש שלך בחומרים המופיעים באתר האינטרנט, בהגבלת אחריות, בשיפוי, בכתב הויתור ובתחום השיפוט, יישארו תקפים גם לאחר הביטול.

בנוסף, לחברת SC Johnson עומדת הזכות להשעות את אתר האינטרנט, להגבילו או לבטלו, בשלמותו או בחלקו, או את יכולתך להיכנס אליו או לעשות בו שימוש, בכל עת ומבלי לספק לך התראה מוקדמת.

תחום שיפוט

SC Johnson שולטת באתר האינטרנט ומפעילה אותו ממטה החברה הממוקם בראסין שבויסקונסין בארה"ב.

תנאים אלה, וההסכם שהם יוצרים, יהיו כפופים על כל היבטיהם לחוקי מדינת ויסקונסין שבארה"ב, ויש לפרשם על פיהם, מבלי להתייחס לכללי ברירת הדין. באותו האופן, שימושך באתר האינטרנט יהיה כפוף על כל היבטיו לחוקי מדינת ויסקונסין שבארה"ב. אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי לא תחול על תנאים אלה.

אי ניצולן, אכיפתן או תביעת מימושן המלא של כל זכות או הוראה הקבועות בתנאים אלה על ידי SC Johnson, לא תפורש כויתור על כל זכות או הוראה מעין אלה. אם הוראה כלשהי מהוראותיהם של תנאים אלה אינה חוקית, בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה בהתאם לחוקים הרלבנטיים, לא יהיה בכך כדי להשפיע על חוקיותן, תקפותן ועל יכולת אכיפתן של שאר ההוראות. מהלך ההתנהלות ההדדית בין הצדדים או פעולות מסחר לא יובילו לשינוי כלשהו בתנאים והתניות אלה. SC Johnson עשויה להעביר את זכויותיה וחובותיה לפי תנאים אלה לכל צד אחר בכל עת ומבלי לספק לך התראה מראש על כך.

ללא קשר לכל דין או חוק סותר, על כל תביעה או עילה לתביעה הנובעת מאתר האינטרנט או קשורה בו להיות מוגשת בתוך שנה אחת (1) מרגע שתביעה או עילה לתביעה זו תופיע, או שתיגנז והזכות להגישה תאבד.

בשום מקרה לא תבקש או תהיה זכאי לקבלת זכות חרטה, צו מניעה או כל סעד משפטי שווה ערך, או לחייב או להגביל את הפעלתו או ניצולו של אתר האינטרנט, כל חומר פרסומי או חומרים אחרים המפורסמים בקשר אליו, או כל תוכן או חומר אחר שנעשה בו שימוש או שהוא מוצג באתר האינטרנט. אתה מבין ומסכים כי שימושך באתר אינו מבסס יחסי נאמנות בינך לביננו. שימושך באתר האינטרנט לא יפורש כמבסס יחסי עובד-מעביד, או מנהל-סוכן, מיזם משותף או שותפות בינך לביננו.

בעוד שאתר האינטרנט תוכנן כך שיעמוד בחוקי המדינות שבהן אנו פועלים, איננו טוענים או רומזים בשום מקרה שהחומרים באתר האינטרנט הינם הולמים או זמינים לשימוש מחוץ לארה"ב, והכניסה אליהם מאזורים בהם תכנם אינו חוקי אסורה. אם תעשה שימוש באתר האינטרנט מאתרים הממוקמים מחוץ לארה"ב, שימוש זה ייעשה מיוזמתך בלבד, ואתה תישא באחריות לציות לכל החוקים המקומיים הרלבנטיים. חל עליך איסור להשתמש או לייצא את החומרים באופן המפר את חוקי ותקנות הייצוא של ארה"ב.

הוראות מיוחדות החלות על משתמשים המצויים מחוץ לארה"ב

אנו שואפים ליצור קהילה עולמית בה אותן אמות מידה תקפות בעבור כולם, אולם אנו שואפים גם לכבד חוקים מקומיים. ההוראות הבאות חלות על משתמשים ועל כאלה שאינם משתמשים המתקשרים עם SC Johnson מחוץ לארה"ב:

 • אתה מסכים שאתר האינטרנט כפוף לחוקי ארה"ב.
 • אתה נותן את הסכמתך לאיסופו של מידע, לעיבודו, החזקתו והעברתו בתוך ארה"ב או מדינה אחרת ואליה בהתאם להצהרת הפרטיות שלנו.
 • אם אתה נמצא במדינה המוחרמת על ידי ארה"ב, או שאתה נכלל ברשימת הגורמים המוכרזים על ידי משרד האוצר האמריקאי, כי אז נאסר עליך לקחת חלק בפעילויות מסחריות באתר האינטרנט. חל עליך איסור להשתמש באתר האינטרנט אם אתה מנוע מקבלת מוצרים, שירותים או תוכנות שמקורן בארה"ב.

פרטיות

הצהרת הפרטיות שלנו מציגה במלואה את מדיניותנו בנוגע לאופן שבו אנו מטפלים במידע שאנו אוספים על אודותיך (כולל בעזרת אמצעים אוטומטיים) או במידע שאתה בוחר למסור לנו.

סינון

בהתאם לסעיף 230(d) ב-47 U.S.C., כפי שתוקן, אנו מודיעים לך בזאת כי אמצעי בקרת הורים (כגון חומרת מחשב, תוכנת מחשב או שירותי סינון) זמינים לרכישה ועשויים לסייע לך להגביל גישה לחומרים העלולים להזיק לקטינים. תוכל למצוא מידע המזהה ספקים זמינים של אמצעי בקרה אלה בשני האתרים הבאים: GetNetWise ו-OnGuard Online. SC Johnson אינה ממליצה על אחד מן המוצרים או השירותים המופיעים באתרים אלה, ואינה תומכת בהם או מאשרת אותם.

תנאים כלליים החלים על מסחר מקוון

ההתייחסות למוצר כלשהו באתר האינטרנט אינה מהווה הצעה למכור או לספק מוצר זה, ואין להבין ממנה כי המוצר זמין, או כי שמו ותיאורו של מוצר כלשהו על ידי המפיצים הסיטונאים שלנו יהיה זהה לאותו מוצר המופיע באתר האינטרנט.

איננו יכולים לערוב לכך כי המוצר המופיע כזמין אכן יישלח באופן מיידי, מכיוון שמצב המלאי עשוי להשתנות באופן משמעותי מיום אחד למשנהו. במקרים נדירים, ייתכן כי מוצר יהיה קיים במלאי בעת שתבצע את הזמנתך, אולם יאזל מהמלאי עד שהזמנתך תטופל.

במקרים רלוונטיים, מדיניותנו בנוגע למשלוח והחזרת/החלפת מוצרים מפורסמת באתר האינטרנט לעיונך. עיין במדיניות זו לפני רכישת מוצרים באתר האינטרנט.

מחירם וזמינותם של המוצרים המופיעים באתר האינטרנט כפופים לשינויים ללא התראה מראש.

למרות שאנו שואפים לספק מידע מדויק בנוגע למוצר ולמחיר, שגיאות תמחור וטעויות דפוס עלולות להתרחש. היה ומוצר מופיע עם מחיר שגוי עקב טעות דפוס, או מכל סיבה אחרת, תעמוד לנו הזכות לסרב או לבטל כל הזמנה שבוצעה עבור מוצר זה במחיר השגוי, גם אם ההזמנה כבר אושרה ו/או כרטיס האשראי שלך חויב. במקרים שבהם פריט מופיע במחיר שגוי, אנו עשויים ליצור עמך קשר כדי לספק לך הנחיות או לבטל את הזמנתך ולהודיע לך על ביטול זה, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. אם כרטיס האשראי שלך כבר חויב בגין הרכישה והזמנתך מבוטלת, אנו נזכה את כרטיס האשראי שלך בסכום המחיר השגוי באופן מיידי.

עשויות להיות הזמנות מסוימות שלא נוכל לקבלן ונאלץ לבטלן. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה או לבטלה מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את כמות הפריטים שניתן לרכוש על ידי כל אדם, כל משק בית או בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי. הגבלות אלה עשויות לחול על הזמנות שבוצעו על ידי אותו חשבון אינטרנט, אותו כרטיס האשראי, או באמצעותם, כמו גם להזמנות בהם מופיעה אותה כתובת לחיוב ו/או משלוח. אנו נודיע ללקוח במקרים שבהם תופעלנה מגבלות אלה.

חלק מהמקרים העשויים להוביל לביטול הזמנתך כוללים הגבלות על הכמויות הזמינות לרכישה, אי דיוקים או שגיאות בפרטי המוצר או המחיר, או בעיות שזוהו על ידי מחלקת האשראי ומניעת ההונאה אצלנו. כמו כן, אנו עשויים גם לדרוש אימותים או מידע נוספים לפני קבלת כל הזמנה. אנו ניצור עמך קשר אם כל הזמנתך, או חלקה, בוטלו, או אם יש צורך במידע נוסף לפני קבלת הזמנתך. אם הזמנתך בוטלה לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב, אנו נזכה את כרטיס האשראי שלך בסכום החיוב.

ההסכם השלם

הסכם זה מהווה את ההסכם השלם בנוגע לכל הנושאים שנידונו בפסקאות הקודמות.