VEEBISAIDI KASUTUSTINGIMUSED

PIIRANGUD VEEBISAIDIL ASUVATE MATERJALIDE TEIEPOOLSELE KASUTUSELE

Käesoleval veebisaidil asuvad materjalid (sh, kuid mitte ainult, kujutised. tarkvara, heli, tekst, videoklipid ja muud meediafailid) („Materjalid“) kuuluvad või on litsentseeritud SC Johnsonile ning on kaitstud intellektuaalomandit käsitlevate seadustega, nagu patendi-, kaubamärgi- või autoriõigusseadused. Välja arvatud teie isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutuseks, on teil keelatud muuta, taasesitada, edastada, levitada, kuvada, luua tuletatud töid, saata või müüa mis tahes käesolevaid Materjale ilma SC Johnsoni või, kui Materjalid on meile litsentseeritud, nende omaniku kirjaliku nõusolekuta. Mis tahes omavoliline katse veebisaidil sisalduvate mis tahes Materjalide muutmiseks või turvafunktsioonide alistamiseks või vältimiseks või veebisaidi või veebisaidil sisalduvate Materjalide mis tahes osa kasutamiseks mis tahes muudel eesmärkidel, kui nende kavandatud eesmärgid, on rangelt keelatud.

SC Johnsoni kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid ning need kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid, mis on SC Johnsonile litsentseeritud, (ühiselt „Kaubamärgid“), mida on kujutatud veebisaidil, on SC Johnsoni registreeritud ja registreerimata märgid. Kõik muud kaubamärgid, kaubanimed, tootenimed, teenindusmärgid ja kõik muud SC Johnsonile mittekuuluvad märgid kuuluvad nende asjaomastele omanikele. Mitte midagi käesoleval Veebisaidil sisalduvat ei tohiks käsitleda mis tahes (kaudse, estoppeliga seotud või muul viisil) litsentsi või õigusena mis tahes Veebisaidil kujutatud Kaubandusmärkide kasutamiseks ilma SC Johnsoni või vastava Veebisaidil kujutatud kaubamärkide omaniku kirjaliku loata. Toote- või teenindusnime või logo puudumine kusagil Veebisaidil sisalduvas tekstis ei kujuta endast seda nime või logu puudutavast mis tahes kaubamärgist või muust intellektuaalomandi õigustest loobumist.

Mis tahes materjalide, sh allpool määratletud Sisestatud Andmete, kasutamine toimub teie enda riisikol. SC Johnson jätab endale õiguse muuta mis tahes ajal etteteatamiseta mis tahes ja kogu sisu, tarkvara, rakendusi ja muid elemente, mida Veebisaidil kasutatakse või mis seal sisalduvad.

KÕLBLIKKUS

Veebisaidi kasutamine on piiratud: (a) seaduslikele Ameerika Ühendriikide elanikele, kes on vähemalt 18-aastased või täiskasvanuealised oma pädevusalas (kumb on vanem), ning (b) väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatele üksikisikutele, kellel on lubatud meiega siduvat lepingut sõlmida ning kellel pole see keelatud mis tahes kohalduvate kohalike seadustega nende elukohariigis.

ELEKTROONILINE SIDE

Kui kasutate Veebisaiti, annate oma nõusoleku meiepoolt saadetud teadete elektrooniliseks vastuvõtmiseks. Me suhtleme teiega meie poolt valitud ajal, saates meilisõnumeid või postitades Veebisaidil teatisi. Te nõustute, et kõik lepingud, teatised, avaldused ja muud sidevahendid, mille me teile elektrooniliselt edastame, vastavad mis tahes õiguslikele nõuetele, et selline suhtlus toimuks kirjalikult.

REGISTREERIMINE

Registreerimine võib olla vajalik, et kasutada või saada juurdepääs Veebisaidi teatavatele aladele. SC Johnson haldab kogu teavet, mille oleme teilt saanud seoses teie registreeringuga, kooskõlas SC Johnsoni Isikuandmete Puutumatust Käsitleva Teatisega.

Te ei tohi kasutada meiliaadressi, mis on juba kasutusel kellegi teise poolt, esineb teise isikuna, kuulub teisele isikule (ilma temapoolse eelneva nõusolekuta), rikub mis tahes isiku intellektuaalomandiga seotud või muid õiguseid, on vulgaarne või muul viisil solvav või mille me lükkame tagasi mis tahes muul põhjusel vastavalt meie äranägemisele.

Kui te registreerite, peavad kõik esitatud andmed olema õiged, täpsed, kehtivad ja täielikud. Kui teie poolt SC Johnsonile edastatud andmed muutuvad, nõustute meile õigeaegselt ajakohastatud andmeid edastama. SC Johnson võib teie konto kustutada, kui mis tahes esitatud andmed tuvastatakse ebatäpsete, väärade, aegunute või ebatäielikena.

Teie meiliaadress ja teie poolt loodud parool on teie sisselogimisandmed ning neid tuleks hoida konfidentsiaalsetena. Te vastutate täielikult oma konto kogu kasutamise ning teie kontot kasutades toimuvate mis tahes toimingute eest, sh, kuid mitte ainult, nende sisselogimisandmete mis tahes kaotamise, varguse või omavolilise kasutuse eest. Sellise kaotamise, varguse või omavolilise kasutamise korral võime oma äranägemise järgi kehtestada teie suhtes täiendavaid turvakohustusi.

KASUTAJA OSALUS JA ESITATUD ANDMED

Nüüd või erinevatel hetkedel tulevikus pakuvad Veebisaidi mõned alad (sh, kuid mitte ainult, foorumid, blogid, hinnangud või kommentaaride jaotised ja jututoad) kasutajatele võimalust (a) postitada või edastada meile materjale, nagu märkused, soovitused, ideed, tähelepanekud, hinnangud, kommentaarid, andmed, arvamused, nõuanded, kirjutised, joonistused, kujutised, fotod, audio-visuaalsed tööd, videosalvestised, helisalvestised, kampaaniaregistreeringud või muud teavet või sisu, mis on loodud kasutaja poolt („Esitatud andmed“), (b) laadida alla teksti, videoid, fotosid ja või muud sisu arvutisse (ühiselt „Allalaadimine arvutisse“), (c) laadida alla mobiilset meelelahutust või muud sisu, nagu rakendused, helinad, mängud, graafika, uudised, heli, videod, fotod ja muud andmed, interneti, SMSi, MMSi, WAPi, BREW ja muude mobiilsete sisuedastamise meetmete kaudu teatavatele ühilduvatele mobiilsetele seadmetele (ühiselt „Allalaadimine mobiilsesse seadmesse“)ja/või (d) vaadata Veebisaiti. Mis tahes Allalaadimist Arvutisse võib kasutada ainult teie isiklikus arvutis (või teie poolt kontrollitud arvutis) ning mis tahes Allalaadimist Mobiilsesse Seadmesse võib kasutada ainult teie isiklikus mobiilses seadmes (või teie poolt kontrollitud seadmes).

Kõiki Esitatud Andmeid käsitletakse mittekonfidentsiaalsete ja mittekaubanduslikena. SC Johnsonil puuduvad kohustused seoses Esitatud Andmetega. Meil pole võimalik tagada, et teised kasutajad (või muud kolmandad osapooled) ei kasuta teie poolt jagatud ideid. Seetõttu, kui teil on idee, mida soovite hoida konfidentsiaalsena ja/või mille nägemist teiste poolt te ei soovi, ärge postitage seda Veebisaidile. Samuti peaksid mis tahes teie poolt Esitatud Andmed kajastama teie ausaid arvamusi, leidusid, uskumusi või kogemusi ning olema teile endale teada ning need ei tohiksid mis tahes viisil jätta ekslikku muljet oma suhtest SC Johnsoniga. Näiteks peaks kasutaja avaldama mis tahes olulise sideme (kui see on olemas) tema ja SC Johnsoni vahel mis tahes Esitatud Andmetes, mis on seotud toetusega.

SC Johnson ei vaata kõiki kasutajate poolt edastatud Esitatud Andmeid läbi ja ei suuda seda teha ning pole vastutav nende Esitatud Andmete sisu eest, samuti ei toeta SC Johnson mis tahes Esitatud Andmeid. Vastavalt pole meil võimalik tagada Esitatud Andmete täpsust, terviklikkust või kvaliteeti ning me ei saa teile tagada, et Veebisaidil ei kuvata kahjulikke, ebatäpseid, petlikke, solvavaid, ähvardavaid, laimavaid, ebaseaduslikke või muul viisil taunitavaid Esitatud Andmeid. Te ei tohiks kunagi eeldada, et mis tahes Esitatud Andmed kajastavad SC Johnsoni arvamusi või põhimõtteid. See kehtib isegi juhul, kui Esitatud Andmed võivad sisaldada kommentaare teiste kasutajate poolt Esitatud Andmeid või kommentaare mõne meie toote, teenuse, kampaania, veebisaidi või muu sarnase teabe kohta.

Te vastutate ainuisikuliselt (a) mis tahes Esitatud Andmete eest, mille postitate Veebisaidil või selle kaudu, (b) mis tahes materjali või andmete eest, mille edastate meile või teistele kasutajatele (või teistele, kes Veebisaiti vaatavad), ning (c) teie suhtluse eest teiste kasutajatega (või muude isikutega, kes Veebisaiti vaatavad). Saates Esitatud Andmed Veebisaidile, vabastate SC Johnsoni mis tahes ülesannetest või kohustustest, mille ta peab vastasel juhul läbi vaatama või täitma, ning mis tahes ülesannetest või kohustustest, mis võivad teie jaoks kaasneda seoses mis tahes toimingutega, mida ta otsustab rakendada seoses teie poolt Esitatud Andmetega.

Te tunnistate, et andes teile võime neid Esitatud Andmeid edastada, vaadata või levitada, toimime kõigest passiivse vahendajana ning me ei võta mis tahes kohustusi või vastutust, mis on seotud Esitatud Andmete sisuga või Veebisaidi kasutajate tegevustega. Samas jätame endale õiguse muuta, redigeerida, keelduda postitamast, läbi vaadata, tagasi lükata, blokeerida, eemaldada või rakendada mis tahes muid tegevusi, mida võime pidada vajalikuks Esitatud Andmete töötlemiseks. See võib hõlmata neid Esitatud Andmeid, mida peame kuritahtlikeks, laimavateks, sobimatuteks, pettusega seotuteks, kolmanda osapoole õiguseid rikkuvateks, sh, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õigused või avaldamise või isikuandmete puutumatusega seotud õigused või õigused, mis on muul viisil solvavad või meie äranägemise järgi vastuvõetamatud. Sellised tegevused võivad hõlmata, kui mitte piirduda, käesolevatele Tingimustele väidetavalt mittevastava sisu eemaldamist, kasutaja juurdepääsu veebisaidile lõpetamist ja kõigi Esitatud Andmete eemaldamist, mille on esitanud mis tahes isikud, keda peame rikkujateks või korduvrikkujateks.

Kui mis tahes kasutaja teavitab meid sellest, et Esitatud Andmed ei vasta väidetavalt käesolevatele Tingimustele, võime uurida süüdistust ja määrata meie äranägemise järgi kindlaks asjakohase tegevuse. Meil puudub mis tahes vastutus mis tahes Esitatud Andmete redigeerimise, eemaldamise ja kuvamise jätkuva lubamise eest.

Me võime saada mitmed Veebisaidil Esitatud Andmed, mis sisaldavad (või mida oleme välja töötanud ise või kaasatud kolmandast osapoolest müüjate kaudu) ideesid, leiutisi, materjale ja muud sisu, mis võivad temaatiliselt, ideelt, vormingult või muul viisil olla sarnased teie poolt Veebisaidil edastatud Esitatud Andmetega. Näiteks osaleb SC Johnson iseseisvalt ja kolmandatest osapooltest müüjate kaudu aktiivselt uute toodete ja teenuste uurimis- ja arendustegevuses ning turundus- ja reklaammaterjalide loomisega ning muu sisuga, mis on seotud meie toodete ja teenustega või mis võivad muul viisil pakkuda huvi kasutajatele. Esitatud Andmete edastamisega saate aru, et loobute mis tahes ja kõigist nõuetest, mis teil võis olla, võib olla ja/või võib tulevikus olla SC Johnsoni (ja tema poolt määratud isikute) poolt kasutatud mis tahes ideede, leiutiste, kompositsiooni, videote ja/või muude tööde suhtes, mis põhinevad või on samad kui või sarnased teie poolt Veebisaidil edastatud mis tahes Esitatud Andmetele.

KUI EDASTATE MEILE MATERJALE:

(1) annate meile mitteekslusiivse, ülemaailmse, täielikult makstud ja tasuta, igavese, tühistamatu ja piiramatu litsentsi kõigi või mis tahes osa teie poolt Esitatud Andmete kasutamiseks, redigeerimiseks, levitamiseks, läbiviimiseks, kuvamiseks, hõlmamiseks, all-litsentseerimiseks ja tuletatud tööde loomiseks mis tahes meile sobival viisil ja mis tahes eesmärgil.

See tähendab muu hulgas, et:

 • me ei ole kohustatud mis tahes selliseid Esitatud Andmeid konfidentsiaalsetena käsitlema,
 • kui me kasutame selliseid Esitatud Andmeid või lubame teistel selliseid Esitatud Andmeid kasutada – või midagi nende Esitatud Andmete laadset – ei ole me kohustatud teile või kellelegi teisele selliste Esitatud Andmete või nende kasutuse eest maksma,
 • me võime neid Esitatud Andmeid kasutada mis tahes eesmärgil ilma neid Esitatud Andmeid või nende kasutust teile või kellelegi muule hüvitamata või sellest teid või kedagi muud, teavitamata,
 • me võime kasutada neid Esitatud Andmeid veebisaidil, digitaal-, trüki- või mis tahes muus meedias kogu maailmas igavesti.

(2) Ulatuses, mis teie mis tahes õigust Esitatud Andmetes või seoses nendega pole võimalik litsentseerida SC Johnsonile kohalduvate õiguse või õigusteooria alusel, vabastate ja loobute pöördumatult mis tahes ja kõigist sellistest õigustest, sh, kuid mitte ainult, mis tahes avaldamisega seotud õigused, isikuandmete puutumatust käsitlevad õigused, ärisaladustega seotud õigused ja „moraalsed õigused“ ning mis tahes muud õigused seoses autorluse ja materjalide terviklikkusega ning mis tahes muud intellektuaalomandi õigused.

(3) Tunnistate, et vastutate mis tahes edastatud Esitatud Andmete eest – ehk siis tunnistate, et teil (ja mitte meil) on kogu vastutus Esitatud Andmete eest, sh nende seaduspärasuse, usaldusväärsuse, sobilikkuse, originaalsuse ja vastavuse eest kohalduvate seadustega.

(4) Te tunnistate samuti, et meil puudub mis tahes kohustus mis tahes Esitatud Andmete kasutamiseks, postitamiseks või neile vastamiseks. Me võime võtta ühendust teie või mis tahes kolmanda osapoolega, et kinnitada teie poolt meile edastatud Esitatud Andmetes sisalduvat teavet, hankida täiendavaid kommentaare ning filmida, salvestada või teha salvestis mis tahes teie või muude isikute poolt tehtud avaldustest meie vestluste või teabevahetuse raames. Teie nõustute, et selliste tegevustega loodud mis tahes materjalid kuuluvad meile ja et neid võidakse kasutada viisil, mida peame asjakohaseks. Me võime seoses teie poolt Esitatud Andmetega saata teile samuti teavet ja teatisi Veebisaidi kaudu, e-posti teel või muude meetmetega teie poolt seoses Esitatud Andmetega meile edastatud teabe põhjal.

SC Johnson jätab endale õigus mis tahes ajal ja aeg-ajalt lõpetada ajutiselt või püsivalt teatavate või kõigi Esitatud Andmete vastuvõtmine ja/või teie juurdepääs Esitatud Andmetele oma äranägemise järgi eelneva etteteatamisega või ilma selleta. Te nõustute, et SC Johnson pole vastutav teie või kellegi teise ees mis tahes Esitatud Andmete vastuvõtmise mis tahes peatamise või lõpetamise eest.

KÄITUMISJUHEND

Kuigi me pole vastutavad meie kasutajate käitumise või nende poolt edastatud Esitatud Andmete eest, soovime, et Veebisait oleks koht internetis, kus sisu ei riku mis tahes isiku õigusi ega solva või haava inimesi. Seetõttu VÄLTIGE Veebisaiti kasutades järgmisi tegevusi:

 • esitage materjale, mis on autoriõigustega kaitstud, ärisaladusega kaitstud või kuuluvad muul viisil kolmanda osapoole kaubanduslike õiguste hulka, sh kaubamärk, patendid, privaatsus või avaldamisega seotud õigused (nt kellegi teise nime või sarnasuse või teise isiku poolt tehtud foto kasutamine ilma nõusolekuta), te peaksite edastama ainult materjali, mis kuuluvad ainuisikuliselt teile,
 • avaldage valesid või tehke avaldusi, mis võiksid meid või kedagi muud kahjustada,
 • edastage materjale, mis on ebaseaduslikud, sobimatud, väärad, eksitavad, laimavad, mustavad, ähvardavad, halvustavad, pornograafilised, ahistavad, vihkavad, rassilistel või etnilistel alustel solvavad, põhjustavad tsiviilvastutust, rikuvad mis tahes seaduseid või on muul viisil sobimatud,
 • edastage materjale, mis reklaamivad alkoholi, ebaseaduslikke narkootikume, tubakat, tulirelvi/relvi (või mõne eelneva kasutust),
 • postitage reklaame või äripakkumisi,
 • takistage Veebisaidi tööd mis tahes viisil, sh Veebisaidile ebamõislikku koormust tekitades,
 • eemaldage turvamehhanisme, uurige, kuidas turvamehhanisme eemaldada, või edastage teavet turvameetmete eemaldamise kohta, sh andes teisele inimesele juurdepääsu veebisaidile teile väljastatud volitusi kasutades või võltsides, kustutades või peites interneti protokolli päise, meilisõnumi saatja või muu tuvastava teabe,
 • hankige või kogu muul viisil teavet teiste kohta, sh meiliaadressid, ilma nende nõusolekuta,
 • dešifreerige, dekompileerige, lammutage osadeks või pöördkonstrueerige mis tahes tarkvara, mis sisaldub Veebisaidis või moodustab selle mis tahes osa,
 • rikkuge mis tahes kohalikku, osariiklikku, riiklikku või rahvusvahelist õigust või postitage mis tahes Esitatud Andmeid, mis julgustaks kriminaalkuritegusid sooritama või annaks selleks suuniseid,
 • moonutage oma identiteeti, oma vanust või oma sidemeid mis tahes inimese või äriüksusega, sh, kuid mitte ainult, seoses mis tahes suhte või materiaalse sidemega, mis teil on SC Johnsoniga,
 • kasutage Veebisaiti, et saata või teha kättesaadavaks mis tahes soovimatuid või lubamatuid reklaame, pakkumisi, kampaaniamaterjale, „rämpsposti“, „spämmi“, „ahelkirju“, „püramiidpettuseid“ või mis tahes muus vormis pakkumisi,
 • postitage või jagage mõne kolmanda osapoole isiklikult tuvastatavaid või isiklikke andmeid,
 • küsige kelleltki paroole või isikuandmeid,
 • kasutage Veebisaidilt saadud teavet või sisu mis tahes viisil, mida pole käesolevate Tingimustega lubatud,
 • postitage mis tahes materjali, mis sisaldab tarkvaraviiruseid või mis tahes muud arvutikoodi, faile või programme, mis on kavandatud, et häirida, hävitada või piirata mis tahes arvutitarkvara või -riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsioone,
 • registreerige enam kui üht kontot või kasutage või üritage kasutada teise kasutaja kontot, teenust või süsteemi ilma loata või looge võltsidentiteeti Veebisaidil, või
 • rakendage mis tahes kuritarvitavaid või varitsevaid käitumisviise või ähvardage või ahistage kedagi.

Järgnevad on peamised käsud ja keelud Veebisaidil suhtelemiseks

 • Suhtuge teistesse austavalt eelkõige juhul, kui te ei nõustu nendega.
 • Väitlemine on suurepärane, kuid seda tuleks teha konstruktiivsel viisil.
 • Võtke vastutus oma sõnade eest.

MOBIILSED SEADMED

Kui see on Veebisaidi kaudu lubatud või saadaval, peab teil olema mobiilsideleping osaleva mobiilsideettevõttega ja teie andmesideleping peab teile vajalikku funktsionaalsust pakkuma, et (a) laadida Veebisaidile sisu oma mobiilse seadme kaudu, (b) võtta vastu sõnumeid või vastata neile või et saada juurdepääs ja vastata postitustele tekstsõnumiside abil, (c) sirvida Veebisaiti oma mobiilsest seadmest ja/või (d) saada juurdepääs teatavatele elementidele allalaaditud ka teie mobiiltelefoni installitud mobiilirakenduse kaudu (ühiselt „Mobiilsed teenused“). Võib-olla peate maksma teenustasusid oma mobiilsideettevõttele või kolmandatele osapooltele, kui saate juurdepääsu nende teenustele ja kasutate neid. Te peaksite kontrollima mobiilsideettevõttega sõlmitud lepingut, et määrata kindlaks teie võimalikud kulud.

LOOSIMISED JA VÕISTLUSED

Kõiki Veebisaidi kaudu juurdepääsetavaid loosimisi, võistluseid, mängusid ja/või kampaaniapakkumisi valitsevad spetsiifilised eeskirjad ja/või tingimused. Veebisaidil saadaval olevates loosimistes või võistlustes registreerudes või sellistes mängudes või kampaaniapakkumistes osaledes kohaldatakse teie suhtes neid eeskirju ja/või tingimusi. On oluline, et loeksite läbi kohalduvad eeskirjad ja/või tingimused, mis on seotud asjaomase lehekülje või tegevusega. Kui tekib mis tahes vastuolu nende eeskirjade ja/või tingimuste ning käesolevat Tingimuste vahel, on ülimuslikud nende loosimiste, võistluste, mängu või kampaaniapakkumise eeskirjad ja/või tingimused, kuid ainult vastuolus olevas ulatuses.

SUUNAMISVÕIMALUSED

Me võime aeg-ajalt pakkuda suunamisprogramme, mis võimaldavad teil edastava teavet oma sõprade ja perekonna kohta („Suunatud isik“), sh, kuid mitte ainult, meiliaadressid, telefoninumbrid, nimed tänava aadressid ja muud kontaktandmed, et nad saaksid teavet ja/või kampaaniapakkumisi, mis on seotud Veebisaidi ja selle elementidega. Me võime kasutada ja salvestada kõiki teilt Suunatud Isiku kohta kogutud andmeid kooskõlas meie Isikuandmete Puutumatust Käsitleva Teatisega ja ainult ulatuses, mis on vajalik teie taotluse täideviimiseks. Me ei kasuta mis tahes selliseid andmeid mis tahes muul eesmärgil, kui just Suunatud Isik ei anna nõusolekut kasutamiseks sellel eesmärgil. Te võite suunata ainult isikuid, kellega teil on isiklik suhe. Te peate hankima Suunatud Isiku nõusoleku enne seda, kui annate meile tema kontaktandmed. Me jätame endale õiguse piirata Suunatud Isikute arvu, keda te saate edastada. Me jätame endale õiguse aeg-ajalt piirata mis tahes asjaomasele Suunatud Isikutele tehtud edastusi. Te ei tohi eemaldada teie poolt Suunatud Isiku kohta edastatud kontaktandmeid, kui need on edastatud. Suunatud Isik peab olema (a) seaduslik Ameerika Ühendriikide elanik, kes on vähemalt 18-aastane või täiskasvanud oma elukoha pädevusalas, kumb on vanem, või (b) väljaspool Ameerika Ühendriike asuv üksikisik, kellel on lubatud meiega siduvat lepingut sõlmida ning kellel pole see keelatud mis tahes kohalduvate kohalike seadustega nende elukohariigis, või muu asjaomane vanus, mis on määratletud registreerimisleheküljel, ning olema võimeline registreerima Veebisaidil pakutud funktsioonidele ja muul viisil kasutada Veebisaiti. Me jätame endale õiguse lisada täiendavaid piiranguid nende suhtes, keda võidakse edasi suunata. Suunatud Isiku kontaktandmed peavad kehtima ja toimima, et saaksime temaga ühendust võtta Veebisaidist ja selle funktsioonidest rääkimiseks. Me pole vastutavad teie poolt edastatud kontaktandmete kontrollimise eest. Me võime otsustada MITTE suhelda mis tahes Suunatud Isiku ja/või meiliaadressidega, kui ta ilmub meie „mittekontakteerumise“ või „mittemeilimise“ loendites. Samuti jätame endale õiguse lükata tagasi mis tahes Suunatud Isiku osalus, kui (a) teie poolt edastatud kontaktandmed on väärad või pole kehtivad, (b) see üksikisik on rikkunud mis tahes käesolevate Tingimuste sätteid või (c) me määrame oma äranägemise järgi, et sellise üksikisiku osalus võib olla kahjulik meie, Veebisaidi, mis tahes teenuse või funktsiooni või mis tahes kolmanda osapoole suhtes mis tahes põhjusel või mis tahes muul põhjusel mis on määratud kindlaks meie äranägemise järgi.

Kui väärkasutate mis tahes suunamise programmi või osalete muul viisil mittenõuetekohases käitumises seoses suunamise programmiga, nagu oleme selle oma äranägemise järgi kindlaks määranud, väärime õigust keelata teile järgnev juurdepääs veebisaidile. Stiimulite, boonuste või suunamiste programmide suhtes kehtivad lisatingimused, mis avaldatakse hetkel, millel sellised programmid muutuvad kättesaadavaks. Kui tekib mis tahes vastuolu nende tingimuste ning käesolevate Tingimuste vahel, on ülimuslikud stiimuli, boonuse või suunamise programmi eeskirjad ja/või tingimused, kuid ainult vastuolus olevas ulatuses. Meie äranägemise piires jätame endale õiguse peatada ajutiselt või püsivalt või lõpetada mis tahes ja kõigi suunamisprogrammide edastamine ilma etteteatamise, põhjuse või vastutuseta.

Kui kasutate Veebisaiti Suunatud Isiku (või mis tahes kolmanda osapoolega) suhtlemiseks, nõustute Veebisaiti mitte kasutama Suunatud Isiku või mis tahes muu kolmanda isiku kahjustamiseks ja/või kasutama Veebisaiti mis tahes kohalduvaid seaduseid, eeskirju või haldusakte või Tingimusi rikkudes.

Kui me kehtestame mis tahes ajal veebipõhise sidemeetme, mis on saadaval ainult liikmetele, võime kohaldada oma äranägemise järgi täielikult või osalt samasid piiranguid, nagu need on sätestatud eelnevalt, ning teavitada teid ja edastada teile olulisi teatisi sellise veebipõhise suhtlussüsteemi kaudu.

HÄÄLETAMIS-/HINDAMISFUNKTSIOONID

Mis tahes hääletamis-/hindamisfunktsioonid, mis on Veebisaidil kättesaadavad, peate järgima Veebisaidil määratletud suuniseid oma häälte/hinnangute edastamiseks, sh, kuid mitte ainult, mis tahes piiranguid, mis on sätestatud seoses hääletamist/hindamist puudutavate piirangutega. Teie käest saadud hääled/hinnangud, mis ületavad hääletamis-/hindamispiirangud, diskvalifitseeritakse. On keelatud maksete või muude hüvede osutamine vastutasuks häälte/hinnangute eest. Meie poolt tuvastatud skripti, makro või muude automatiseeritud meetmetega või mis tahes muude meetoditega, mis on mõeldud hääletamis-/hindamisprotsessi puutumatuse mõjutamiseks, genereeritud hääled/hinnangud võivad olla kehtetud. Me jätame endale oma äranägemise järgi õiguse diskvalifitseerida mis tahes isikud, kelle me tuvastame neid Tingimusi rikkumas, hääletamis-/hindamisprotsessi sekkumas või ebasportlikult või mittenõuetekohasel viisil käitumas, ning tühistada kõik seotud hääled/hinnangud. Meie otsused seoses mis tahes hääletamis-/hindamiselemendi kõigi asjaoludega on lõplikud ja siduvad, kuid mitte ainult, seoses häälte/hinnangute lugemisega ning mis tahes kahtlustatud häälte/hinnangute tühistamise või hääletajate/hindajate diskvalifitseerimisega.

SÜNDMUSED

Teid võidakse kutsuda või paluda osalema SC Johnsoni poolt sponsoreeritud sündmustel, meie äripartnerite poolt sponsoreeritud sündmustel või Veebisaidi kasutajate poolt korraldatud sündmustel, mis pole ühelgi viisil seotud SC Johnsoniga (ühiselt „Sündmused“). Teie osalemine mis tahes Sündmustel toimub teie omal vastutusel ja te nõustute käesolevaga vabastama SC Johnsoni mis tahes vastutusest, nõuetest, kahjudest ja kuludest, sh, kuid mitte ainult, teile või teie alaealistele lastele või alaealistele kaitsealustele põhjustatud mis tahes vigastus või surm ning mõistlikud advokaatide tasud ja kulud, mille on põhjustanud Sündmuste külastamine või Sündmustel kättesaadavates tegevustes osalemine. Samuti nõustute käesolevaga, et meie (ja meie poolt määratud isikud) võivad filmida ja salvestada mis tahes SC Johnsoni poolt sponsoreeritud Sündmusi, kus osalete teie või teie alaealised lapsed või kaitsealused, ning te nõustute käesolevaga, et selliste filmide ja salvestiste omanikuks on SC Johnson ja et meie (ja meie poolt määratud isikud) võivad kasutada teie või teie alaealiste laste või kaitsealuste nime, sarnasust, häält, tulemusi ja muid tegevusi, kus osalete teie või teie alaealised lapsed või kaitsealused mis tahes reklaami, kampaania või muul seaduspärasel eesmärgil mis tahes ja kõigis meedia liikides, mis on teada praegu või selle järel, üle kogu maailma piiramatult ilma etteteatamise, heakskiitmise või hüvitiseta teile või mis tahes kolmandale osapoolele. Me võime kohandada teie osalemist Sündmusel, et hankida teie kirjalik nõusolek sellise lepinguga.

TOOTETEAVE

TÄHTIS. VEEBISAIDIL TEHTAVAD EDASTUSED VÕIVAD HÕLMATA SC JOHNSONI TOODETE KASUTUSEESMÄRKIDE SOOVITUSI, MIDA POLE HINNATUD VÕI HEAKS KIIDETUD SC JOHNSONI POOLT. SC Johnson ei toeta ega kiida heaks mis tahes oma toodete kasutamist mis tahes viisil, mis erineb toote kasutuseesmärgist, nagu seda on kirjeldatud selle pakendil. Te ei tohiks kunagi kasutada mis tahes SC Johnsoni tooted mis tahes viisil, mis erineb selle kavandatud kasutusviisist.

KASUTAJATE VAHELISED VAIDLUSED

TE MÕISTATE JA NÕUSTUTE, ET VASTUTATE AINUISIKULISELT TEIE SUHTLUSE EEST TEISTE KASUTAJATE JA KOLMANDATE OSAPOOLTEGA. SC JOHNSON JÄTAB ENDALE ÕIGUSE (KUID TA POLE SELLEKS KOHUSTATUD) JÄLGIDA VAIDLUSI TEIE JA TEISTE KASUTAJATE (JA MUUDE KOLMANDATE OSAPOOLTE) VAHEL NING LÕPETADA TEIE JUURDEPÄÄS VEEBISAIDILE, KUI SC JOHNSON MÄÄRAB ENDA ÄRANÄGEMISE KOHASELT KINDLAKS, ET SEL VIISIL KÄITUMINE ON ASJAKOHANE.

VASTUTUSE PIIRAMINE

SC JOHNSON POLE VASTUTAV MIS TAHES KAHJUDE VÕI VIGASTUSTE EEST, MIS KAASNEVAD VÕI TULENEVAD VEEBISAIDI KASUTAMISEST TEIE POOLT.

NEED HÕLMAVAD (KUID POLE PIIRATUD) KAHJUSID VÕI VIGASTUSI, MILLE ON PÕHJUSTANUD:

 • VEEBISAIDI KASUTAMINE (VÕI SUUTMATUS SEDA KASUTADA),
 • MIS TAHES VEEBISAIDI, MILLENI VIIB HÜPERLINK MEIE VEEBISAIDILT, KASUTAMINE (VÕI SUUTMATUS SEDA KASUTADA),
 • JÕUDLUSVIGA,
 • VIGA,
 • VAHELEJÄTMINE,
 • SEKKUMINE,
 • PUUDUS,
 • VIIVITUS TÖÖS VÕI EDASTAMISES,
 • ARVUTIVIIRUS VÕI
 • LIINIVIGA.

PIDAGE MEELES, ET ME POLE VASTUTAVAD MIS TAHES KAHJUDE EEST, SH, KUID MITTE AINULT:

 • KAHJUTASUD, MIS ON MÕELDUD KELLEGI KOMPENSEERIMISEKS OTSE KADUMISEVÕI VIGASTUSE EEST,
 • KAUDSED, ERILISED, KARISTUSLIKUD VÕI NÄITLIKUD KAHJUD,
 • KAHJUD, MIDA OODATAKSE MÕISTLIKULT KADUMISEST VÕI VIGASTUSEST (ÕIGUSLIKULT „HILJEM TEKKIVAD KAHJUD“), VÕI
 • MUUD ERINEVAD KAHJUD JA KULUD, MIS TULENEVAD OTSESELT KADUMISEST VÕI VIGASTUSEST (ÕIGUSLIKULT „JUHUSLIKUD KAHJUD“).

SAMUTI POLE ME VASTUTAVAD ISEGI JUHUL, KUI OLEME OLNUD HOOLETUD VÕI KUI MEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST – VÕI MÕLEMAT.

ERAND. TEATAVATES PÄDEVUSALADES VÕIB SEADUSANDLUS MEIL MITTE LUBADA VASTUTUSE PIIRAMIST VÕI VÄLISTAMIST NENDE „JUHUSLIKE“ VÕI “HILJEM TEKKIVATE“ KAHJUDE EEST, MISTÕTTU EI PRUUGI EELNEVAD PIIRANGUD KOHALDUDA JA TEIL VÕIB OLLA TÕESTI NEID TÜÜPI KAHJUDE HÜVITAMISE NÕUDMISEKS. KUID IGAL JUHUL EI OLE MEIE VASTUTUS TEIE EES KÕIGI KADUDE, KAHJUDE, VIGASTUSTE JA IGAT LIIKI NÕUETE EEST (HOOLIMATA SELLEST, KAS KAHJUD NÕUTAKSE SISSE LEPINGU TINGIMUSTE ALUSEL VÕI NEID NÕUTAKSE HOOLETUSE VÕI MUU VÄÄRKÄITUMISE ALUSEL VÕI NEID NÕUTAKSE MIS TAHES MUU ÕIGUSTEOORIA ALUSEL) SUUREM KUI SUMMA, MIDA MAKSITE VEEBISAIDILE JUURDEPÄÄSU SAAMISEKS.

VASTUTUSE VÄLISTAMINE

MEIE VEEBISAIDIL SISALDUVAD MATERJALID ON ESITATUD „NAGU ON“. SEE TÄHENDAB, ET SC JOHNSON VÄLISTAB VASTUTUSE KÕIGI SELGESÕNALISTE JA KAUDSETE GARANTIIDE OSAS, MIDA ON ANTUD VEEBISAIDI MATERJALI SUHTES.

SEE HÕLMAB (KUID POLE PIIRATUD) GARANTIISID:

 • ET MATERJAL ON TURUSTATAV JA ON KONKREETSEL KVALITEEDITASEMEL VÕI KINDLAKS EESMÄRGIKS SOBIV,
 • ET MATERJALIDES SISALDUVAD FUNKTSIONAALSED ELEMENDID ON TÕRGETE VÕI VIGADETA,
 • ET PUUDUSED PARANDATAKSE,
 • ET MEIE VEEBISAIDID VÕI NEID KÄTTESAADAVAKS TEGEVAD SERVERID POLE NAKATUNUD VIIRUSTE VÕI MUUDE KAHJULIKE KOMPONENTIDEGA NING
 • ET MATERJALIDES SISALDUVATE MIS TAHES SUUNISTE, JUHISTE VÕI RETSEPTIDE NÕUETEKOHANE JÄRGIMINE TAGAKS ÕNNESTUNUD TULEMUSED.

LISAKS EELNEVALE VÕTATE TEIE (JA MITTE SC JOHNSON) ENDA KANDA KÕIK VAJALIKE HOOLDUSTE, PARANDUSTE VÕI KORREKTSIOONIDE KULUD.

SC JOHNSON EI SAA KONTROLLIDA TEISTE KASUTAJATE TEGEVUST, KELLEGA VÕITE OTSUSTADA OMA TEAVET JAGADA. SEEGA POLE MEIL VÕIMALIK JA ME EI SAA TAGADA, ET ESITATUD ANDMEID EI VAATA VOLITAMATA ISIKUD VÕI ET NEID EI KASUTATA MITTENÕUETEKOHASTEL EESMÄRKIDEL. SC JOHNSON POLE VASTUTAV MIS TAHES VEEBISAIDIL SISALDUVATE ISIKUANDMETEGA SEOTUD SEADETE VÕI TURVAMEETMETE VÄLTIMISE EEST. TE TUNNISTATE JA SAATE ARU, ET ISEGI EEMALDAMISE JÄREL VÕIVAD JÄÄDA ESITATUD ANDMETE KOOPIAD VAADATAVAKS VAHEMÄLLU SALVESTATUD VÕI ARHIVEERITUD LEHEKÜLGEDEL VÕI KUI KASUTAJAD ON TEIE EDASTATUD ANDMED KOPEERINUD VÕI SALVESTANUD.

MIS TAHES TEGEVUSED, MIDA TEHAKSE REAKTSIOONINA PAKUTUD, ARUTATUD VÕI SOOVITATUD TEABELE, ARVAMUSTELE, NÕUANNETELE VÕI SOOVITUSTELE, SH MIS TAHES SISU, MIS ON ALLA LAADITUD VÕI MUUL VIISIL HANGITUD VEEBISAIDI TEIEPOOLSE KASUTAMISE KAUDU, TOIMUVAD TEIE ISIKLIKUL VASTUTUSEL. TE VASTUTATE AINUISIKULISELT MIS TAHES TEGEVUSTE EEST, MIDA ON TEHTUD REAKTSIOONINA MIS TAHES SELLISELE TEABELE, ARVAMUSTELE, NÕUANNETELE VÕI SOOVITUSTELE, VÕI MIS TAHES LIIKI KADUMISE VÕI KAHJU EEST, MIS TULENEB SELLEST TEGEVUSEST, SH MIS TAHES KAHJU TEIE ARVUTISÜSTEEMILE VÕI ANDMEKADU, MIS TULENEB MIS TAHES SELLISE SISU ALLALAADIMISEST.

ERAND. TEATAVATES PÄDEVUSALADES VÕIB SEADUSANDLUS KEELATA MEIL VASTUTUSE VÕI GARANTIIDE VÄLISTAMISE, MISTÕTTU EELNEV VASTUTUSE VÄLISTAMINE EI PRUUGI TEIE SUHTES KOHALDUDA.

KAHJUDE HÜVITAMINE

Te nõustute kahjusid hüvitama ning vabastama SC Johnsoni, meie sidusettevõtted ja kõik meie asjaomased juhid, direktorid, töötajad esindajad ja agendid vastutusest mis tahes nõude, kadumise, kulude, vastutuse või kahjude eest (sh mõistlikud advokaatide tasud ja kulud), mis tulenevad:

 • Veebisaidi teiepoolsest kasutamisest,
 • mis tahes Esitatud Andmete teiepoolsest kasutamisest,
 • teie osalusest mis tahes teenuses või programmis, mida osutatakse Veebisaidi kaudu,
 • käesolevate Tingimuste teiepoolsest rikkumisest või väidetavast rikkumisest,
 • mis tahes teie poolt postitatud Esitatud Andmetest või
 • kolmanda osapoole õiguste (sh, kuid mitte ainult, laimamise, isikuandmete puutumatuse rikkumise, isikuandmete puutumatust käsitlevate rikkumiste, avaldamisõiguse, usalduse rikkumise, autoriõiguse, kaubamärgi, patendi või mis tahes muu intellektuaalomandi õiguse rikkumisega seotud nõuded) väidetavast rikkumisest teie poolt.

Me jätame endale õiguse ainuõiguslikult kaitsta ja kontrollida mis tahes nõudeid, mis tulenevad eelnevast ja mis tahes sellistest kahjude hüvitamisega seotud küsimustest, ning et teete meiega täielikult koostööd kõigis sellistes kaitsetes.

KASUTUSTINGIMUSTE KESTUS JA LÕPPEMINE

Käesolevad tingimused kohalduvad teie suhtes hetkel, mil Veebisaiti esmakordselt kasutate. SC Johnson võib need Tingimused või nende mis tahes osa tühistada mis tahes ajal ja teid eelnevalt teavitamata mis tahes põhjusel. Samas jäävad pärast tühistamist kehtima osad, mis on seotud VEEBISAIDIL ASUVATE MATERJALIDE TEIEPOOLSET KASUTAMIST PUUDUTAVATE PIIRANGUTEGA. VASTUTUSE PIIRAMISEGA, KAHJUDE HÜVITAMISE, VASTUTUSE VÄLISTAMISE JA PÄDEVUSALAGA.

Samuti on SC Johnson volitatud peatama, piirama või tühistama kogu Veebisaidi või selle osad või teie juurdepääsu sellele või selle kasutamise teie poolt mis tahes ajal teid sellest eelnevalt teavitamata.

PÄDEVUSALA

SC Johnson kontrollib ja haldab Veebisaiti ettevõtte peakontorist Racine'is Wisconsinis Ameerika Ühendriikides.

Käesolevaid Tingimusi ja nende poolt loodavat lepingut valitsevad kõigis asjaoludes ning seda tõlgendatakse kooskõlas USA Wisconsini osariigi seadustega, pööramata tähelepanu õigussätete valikule. Samuti valitsevad Veebisaidi teiepoolset kasutust kõigis aspektides USA Wisconsini osariigi seadused. ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise müügi lepingute kohta ei kohaldu käesolevate Tingimuste suhtes.

SC Johnsoni suutmatus kohaldada, rakendada või nõuda käesolevate Tingimuste mis tahes õigust või sätet ei käsitleta mis tahes sellise õiguse või sätte täitmise vabastusena. Kui käesolevate Tingimuste mõni säte on seadusvastane, kehtetud või mitterakendatav kohalduva seadusandluse alusel, ei mõjuta see mis tahes järelejäänud sätete seaduslikkust, kehtivust ja rakendatavust. Nii osapoolte vaheline käitumine kui ka kaubandustavad ei muuda mis tahes neid tingimusi. SC Johnson võib määrata oma õiguseid ja kohustusi mis tahes osapoole suhtes käesolevate Tingimuste alusel mis tahes ajal teid sellest eelnevalt teavitamata.

Hoolimata mis tahes vastupidisest statuudist või seadusest, tuleb Veebisaidist tulenevate või seotud tegevuste tõttu esitada mis tahes nõue või hagialus ühe (1) aasta jooksul alates sellise nõude või hagialuse tekkimisest või arvestama selle igaveseks aegumiseks ja tühistamiseks.

Mingil juhul ei tohi te nõuda või olla õigustatud nõudma loobumist, keelustamist või muud samaväärset hüvitist või esitama ettekirjutust või peatama Veebisaidi, mis tahes reklaami või muu sellega seoses välja antud materjalide või mis tahes sisu või muu Veebisaidil kasutatud või kuvatud materjalide tööd või kasutamist. Te saate aru ja nõustute, et teie ja meie vahel ei looda mis tahes usalduslikku suhet Veebisaidi teiepoolse kasutamisega. Veebisaidi teiepoolset kasutust ei käsitleta tööandja ja töötaja vahelist suhet või agendi ja esindatava vahelist suhet või ühisettevõtet või partnerlussuhet teie ja meie vahel loovana.

Kuigi me oleme kavandanud veebisaidi ühilduma riikide seadustega, kus me töötame, ei tohi me mis tahes viisil kujutada või esitada sellele, et materjalid Veebisaidil on sobilikud või kättesaadavad kasutamiseks väljaspool Ameerika Ühendriike, ning et juurdepääs nendele on keelatud territooriumidel, kus nende sisu on ebaseaduslik. Kui kasutage Veebisaiti asukohtadest, mis asub väljaspool Ameerika Ühendriike, teete seda omaalgatuslikult ja olete vastutav kooskõla tagamise eest mis tahes kohalduvate kohalike seadustega. Te ei tohi mis tahes materjale kasutada või eksportida USA ekspordiseaduseid ja -haldusakte rikkudes.

ERISÄTTED, MIS KOHALDUVAD VÄLJASPOOL AMEERIKA ÜHENDRIIKE ASUVATE KASUTAJATE SUHTES

Me üritame luua ülemaailmset kogukonda, kus kehtivad samaväärsed standardid kõigi suhtes, kuid me üritame samas ka kohalikke seaduseid austada. Järgmised sätted kohalduvad kasutajate ja mittekasutajate suhtes, kes suhtlevad SC Johnsoniga väljaspool Ameerika Ühendriike:

 • Te nõustute, et Veebisait on allutatud Ameerika Ühendriikide seadustele.
 • Te nõustute selliste andmete kogumise, töötlemise, säilitamise ja edastamisega Ameerika ühendriikides või teises riigis ning nendesse sihtkohtadesse kooskõlas meie Isikuandmete Puutumatust Käsitleva Teatisega.
 • Kui asute riigis, mille suhtes on Ameerika Ühendriigid kehtestanud embargo, või olete USA rahandusministeeriumi spetsiaalselt määratud isikute loendis, ei saa te osaleda kaubandustegevustes Veebisaidil. Te ei kasuta Veebisaiti, kui teil on keelatud Ameerika Ühendriikidest pärinevate toodete, teenuste või tarkvara vastuvõtmine.

ISIKUANDMETE PUUTUMATUS

Meie Isikuandmete Puutumatust Käsitlev Teatis väljendab täies ulatuses meie põhimõtteid seoses sellega, kuidas me teie kohta kogutud andmeid (sh automatiseeritud vahenditega) või mille olete otsustanud meile edastada, käsitseme.

FILTREERIMINE

Vastavalt 47 U.S.C. jaotise 230 parandatud lõikele d teavitame teid käesolevaga, et vanemliku kontrolli vahendid (nagu arvutiriistvara, tarkvara või filtreerimisteenused) on kaubanduslikult saadavad, mis võivad aidata piirata teil juurdepääsu materjalidele, mis on alaealistele kahjulik. Selliseid kaitsevahendite praeguseid osutajaid tuvastav teave on saadaval järgneval kahel veebisaidil: GetNetWise ja OnGuard Online. SC Johnson ei soovita, toeta või kiida heaks mis tahes selliseid tooteid või teenuseid, mis on loetletud nendel veebisaitidel.

E-KAUBANDUSE SUHTES KOHALDATAVAD ÜLDTINGIMUSED

Viited mis tahes toodetele Veebisaidil ei kujuta endast selle toote müügi- või tarnepakkumist ning see ei tähenda, et toode on saadaval või et mis tahes meie hulgimüügi edasimüüjalt saadava toote nimi või kirjeldus on sama kui need, mis on meie Veebisaidile lisatud.

Meil pole võimalik tagada, et kättesaadavatena loetletud tooted saadetakse koheselt välja, kuna inventar võib igapäevaselt oluliselt muutuda. Harvadel juhtudel võib toode olla laos teie tellimuse esitamise hetkel, kuid müüdud välja ajaks, kui teie tellimus on töödeldud.

Asjakohastel juhtudel on meie toodete saatmise ja tagastamise/asendamisega seotud põhimõtted postitatud Veebisaidile teiepoolseks läbivaatamiseks. Vaadake need põhimõtted läbi enne seda, kui ostate tooteid Veebisaidilt.

Veebisaidil loetletud toodete hinnad ja saadavus võib muutuda eelneva etteteatamiseta.

Kuigi me üritame pakkuda täpseid andmeid toote ja hinna kohta, võib esineda hinnaga seotud ja tüpograafilisi vigu. Kui toode on saadaval vale hinnaga tüpograafilise vea tõttu või mõnel muul põhjusel, on meil õigus keelduda või tühistada mis tahes tellimus, mis on selle toote jaoks vale hinnaga tehtud, isegi juhul kui tellimus on kinnitatud ja/või teie krediitkaardilt on tasu võetud. Kui artikkel on väära hinnaga, võime oma äranägemise alusel võtte ühendust teiega, et anda teile suuniseid või tühistada tellimus või teavitada teid sellisest tühistamisest. Kui teie krediitkaardilt on raha juba võetud ostmiseks ning teie tellimus on tühistatud, edastame teie krediitkaardi kontole koheselt krediiti väära hinna summas.

Võib olla teatavaid tellimusi, mida meil pole võimalik vastu võtta ja mille me peame tühistama. Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi keelduda või tühistada mis tahes tellimus mis tahes põhjusel. Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi piirata inimese, majapidamise või tellimuse kohta ostetavate artiklite arvu. Need piirangud võivad kohalduda sama veebikonto, sama krediitkaardi ning ka sama arveldus- ja/või tarneaadressilt tehtud või seda kasutavatele tellimustele. Me teavitame klienti, kui sellised piirmäärad peaksid kohalduma.

Mõned olukorrad, mis võivad põhjustada teie tellimuse tühistamist, hõlmavad piiranguid, mida kohaldatakse teatava hinnaga saadaval olevatele piirangutele, ebatäpsustele või vigadele toote- või hinnateabes või meie krediidi ja pettuste vältimise osakonna poolt tuvastatud probleemidele. Me võime samuti nõuda täiendavaid kontrolle või teavet enne seda, kui mis tahes tellimuse vastu võtame. Me võtame teiega ühendust, kui kogu või mis osa teie tellimusest tühistatakse või kui teie tellimuse vastuvõtmiseks on vaja teavet. Kui teie tellimus tühistatakse pärast seda, kui krediitkaardilt on raha juba võetud, edastame teie krediitkaardi kontole koheselt krediiti võetud summa ulatuses.

KOGU LEPING

See on kogu leping, mis on seotud kõigi teemadega, mida on arutatud eelnevates lõikudes.

KONTAKT

Ettevõtte nimetus: S.C. Johnson & Son, Inc.

Registreerimisteave: Ettevõtte registreerimisnumber USA Wisconsini osariigi ettevõtteregistris on 1J00813.

Ettevõtte aadress: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Kontaktinfo: Meiega ühenduse võtmiseks klõpsake siia.

Volitatud esindaja: Kelly Semrau