ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το υλικό που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εικόνων, του λογισμικού, του ήχου, των κειμένων, των βιντεοκλίπ και άλλων μέσων) (το «Υλικό») αποτελούν ιδιοκτησία της SC Johnson, ή η SC Johnson έχει λάβει σχετική άδεια χρήσης αυτών, και προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως οι νόμοι περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή δικαιωμάτων δημιουργού. Πέραν της προσωπικής και μη εμπορικής χρήσης σας, απαγορεύεται να τροποποιήσετε, αναπαράγετε, μεταδώσετε, διανείμετε, προβάλετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, διαβιβάσετε ή πουλήσετε οποιοδήποτε μέρος του Υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της SC Johnson ή του δημιουργού τους, σε ό,τι αφορά το Υλικό για το οποίο έχουμε λάβει άδεια. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια για τροποποίηση οποιουδήποτε μέρους του Υλικού που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο, για την παραβίαση ή παράκαμψη των χαρακτηριστικών ασφαλείας μας ή για τη χρήση του Ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους του Υλικού που περιλαμβάνεται στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε άλλον σκοπό πέραν των σκοπών για τους οποίους προορίζεται.

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών της SC Johnson και τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών για τα οποία η SC Johnson έχει λάβει άδεια (συλλήβδην, τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν σήματα κατατεθέντα και μη κατατεθέντα της SC Johnson. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές ονομασίες, οι ονομασίες προϊόντων, τα σήματα υπηρεσιών και όλα τα λοιπά σήματα που δεν ανήκουν στην SC Johnson αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων δικαιούχων τους. Το περιεχόμενο του Ιστότοπου δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι χορηγεί, είτε σιωπηρά, είτε σύμφωνα με την αρχή του estoppel ή διαφορετικά, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα για την χρήση οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στον Ιστότοπο χωρίς γραπτή άδεια της SC Johnson ή του τρίτου μέρους που δύναται να κατέχει άλλα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο. Η απουσία ονομασίας ή λογότυπου προϊόντος ή υπηρεσίας σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου του Ιστότοπου δεν αποτελεί παραίτηση από οποιοδήποτε δικαίωμα επί εμπορικού σήματος ή από άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορά την εν λόγω ονομασία ή λογότυπο.

Η χρήση οποιουδήποτε μέρους του Υλικού, συμπεριλαμβανομένων των Υποβολών όπως ορίζονται κατωτέρω, γίνεται με δική σας ευθύνη. Η SC Johnson διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου, του λογισμικού, των εφαρμογών και άλλων στοιχείων που χρησιμοποιούνται ή περιέχονται στον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Η χρήση του Ιστότοπου περιορίζεται σε: (α) νόμιμους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το έτος ενηλικίωσης στην έννομη τάξη του τόπου διαμονής τους, όποιο εξ αυτών είναι μεγαλύτερο, και (β) πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής τα οποία έχουν τη δυνατότητα σύναψης δεσμευτικής σύμβασης μαζί μας και τα οποία δεν εμποδίζονται να προβούν στην εν λόγω σύναψη σύμβασης σύμφωνα με οποιονδήποτε ισχύοντα νόμο της χώρας διαμονής τους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από εμάς σε ηλεκτρονική μορφή. Θα επικοινωνούμε μαζί σας, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή αναρτώντας ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι όλες οι συμφωνίες, ειδοποιήσεις, κοινοποιήσεις και λοιπές ενημερώσεις τις οποίες σας παρέχουμε ηλεκτρονικά ικανοποιούν πάσα νομική απαίτηση περί του γραπτού χαρακτήρα των εν λόγω ενημερώσεων.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η εγγραφή σας για τη χρήση ορισμένων τμημάτων του Ιστότοπου και την πρόσβαση σε αυτά. Η SC Johnson μεταχειρίζεται όλα τα στοιχεία που λαμβάνει από εσάς σε σχέση με την εγγραφή σας σύμφωνα με το Σημείωμα Ιδιωτικού Απορρήτουτης SC Johnson. 

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ήδη χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο, υποκαθιστά κάποιο άλλο πρόσωπο, ανήκει σε άλλο πρόσωπο (χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή του), παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου, είναι χυδαία ή προσβλητική με άλλον τρόπο, ή την οποία απορρίπτουμε για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρειά μας.

Κατά την εγγραφή σας, όλα τα στοιχεία που υποβάλλετε πρέπει να είναι αληθινά, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη. Σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία που υποβάλλετε στην SC Johnson, συμφωνείτε να μας παράσχετε εγκαίρως τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Η SC Johnson δύναται να προβεί στο κλείσιμο του λογαριασμού σας αν οποιοδήποτε εκ των στοιχείων που έχετε υποβάλει αποδειχθεί ανακριβές, εσφαλμένο, παρωχημένο ή ημιτελές.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ο κωδικός που δημιουργείτε θα αποτελούν τα στοιχεία εισόδου σας και θα πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά. Είστε πλήρως υπεύθυνοι για κάθε χρήση του λογαριασμού σας και για τυχόν ενέργειες που συμβαίνουν κατά τη χρήση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, και της περίπτωσης που αποτελεί αποτέλεσμα τυχόν απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των εν λόγω στοιχείων εισόδου. Στην περίπτωση της εν λόγω απώλειας, κλοπής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, δυνάμεθα να σας επιβάλουμε, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, επιπρόσθετες υποχρεώσεις ασφαλείας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Επί του παρόντος και σε διάφορες στιγμές μελλοντικά, ορισμένα τμήματα του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των φόρουμ, ιστολογίων, τμημάτων κριτικής ή σχολιασμού και χώρων συζητήσεων) θα προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να (α) αναρτούν ή υποβάλλουν σε εμάς υλικό όπως παρεμβάσεις, προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις, γραφικά, κριτικές, σχόλια, δεδομένα, απόψεις, συμβουλές, γραπτά, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικοακουστικά έργα, εγγραφές βίντεο, εγγραφές ήχου, συμμετοχές σε προωθητικές ενέργειες ή άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από έναν χρήστη («Υποβολές»), (β) να τηλεφορτώνουν κείμενα, βίντεο, φωτογραφίες ή/και άλλο περιεχόμενο σε υπολογιστή (συλλήβδην «Λήψη Υπολογιστή»), (γ) να τηλεφορτώνουν περιεχόμενο αναψυχής κινητών ή άλλο περιεχόμενο, όπως εφαρμογές, ήχους, παιχνίδια, γραφικά, νέα, ηχητικά δεδομένα, βίντεο, φωτογραφίες και άλλα δεδομένα μέσω διαδικτύου, SMS, MMS, WAP, BREW και άλλων μέσων διανομής περιεχομένου κινητών σε ορισμένες συμβατές κινητές συσκευές (συλλήβδην «Λήψη Κινητού»), ή/και (δ) να προβάλουν τον Ιστότοπο. Κάθε Λήψη Υπολογιστή δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο στον δικό σας υπολογιστή (ή σε υπολογιστή που ελέγχετε εσείς) και οποιαδήποτε Λήψη Κινητού δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο στη δική σας κινητή συσκευή (ή συσκευή που ελέγχετε εσείς).

Όλες οι Υποβολές θεωρούνται μη απόρρητες και κοινές. Η SC Johnson δεν έχει υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τις Υποβολές. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι άλλοι χρήστες (ή άλλα τρίτα μέρη) δεν θα χρησιμοποιήσουν τις ιδέες που κοινοποιείτε. Ως εκ τούτου, αν έχετε κάποια ιδέα την οποία θα επιθυμούσατε να διατηρήσετε εμπιστευτική ή/και δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιηθεί από άλλους, μην την αναρτήσετε στον Ιστότοπο. Επίσης, οποιαδήποτε Υποβολή κάνετε σε εμάς πρέπει να εκφράζει την ειλικρινή άποψη, τα αληθινά πορίσματα, τις πεποιθήσεις ή τις εμπειρίες σας και αποτελεί μέρος των προσωπικών σας γνώσεων και δεν πρέπει να παραποιεί σε καμία περίπτωση τη σχέση σας με την SC Johnson. Για παράδειγμα, ο χρήστης πρέπει να γνωστοποιεί τυχόν ουσιαστικό σύνδεσμο, εφόσον υφίσταται, μεταξύ του ιδίου και της SC Johnson σε οποιαδήποτε Υποβολή περιέχει σχετική έγκριση.

Η SC Johnson δεν ελέγχει και δεν δύναται να ελέγξει όλες τις Υποβολές που παρέχονται από χρήστες και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των εν λόγω Υποβολών, ούτε υποστηρίζει οποιαδήποτε Υποβολή. Ως εκ τούτου, δεν δυνάμεθα να εγγυηθούμε την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα των Υποβολών και δεν δυνάμεθα να σας διασφαλίσουμε ότι δεν θα εμφανίζονται στον Ιστότοπο Υποβολές που είναι επιβλαβείς, ανακριβείς, παραπλανητικές, προσβλητικές, απειλητικές, δυσφημιστικές, παράνομες ή μεμπτές για άλλο λόγο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υποθέτετε ότι τυχόν Υποβολές εκφράζουν τις απόψεις ή πολιτικές της SC Johnson. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση που οι Υποβολές περιλαμβάνουν σχόλια για τις Υποβολές άλλων χρηστών ή σχόλια για κάποια από τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες, τις προωθητικές ενέργειες, τον Ιστότοπο ή άλλες σχετικές πληροφορίες.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για (α) οποιαδήποτε Υποβολή αναρτήσετε στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού, (β) οποιοδήποτε υλικό ή στοιχεία παρέχετε σε εμάς ή σε άλλους χρήστες (ή σε άλλους που προβάλλουν τον Ιστότοπο), και (γ) για την αλληλεπίδρασή σας με άλλους χρήστες (ή άλλους που προβάλουν τον Ιστότοπο). Κάνοντας μια Υποβολή στον Ιστότοπο απαλλάσσετε την SC Johnson από οποιοδήποτε καθήκον ή υποχρέωση που ενδεχομένως επέχει διαφορετικά να ελέγξει τις Υποβολές ή να προβεί σε σχετική ενέργεια αναφορικά με αυτές, καθώς και από οποιοδήποτε καθήκον ή υποχρέωση ενδεχομένως έχει προς εσάς σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία επιλέγει να προβεί αναφορικά με τις Υποβολές σας.

Αναγνωρίζετε ότι παρέχοντάς σας την δυνατότητα να υποβάλετε, προβάλετε ή διανέμετε τις εν λόγω Υποβολές, ενεργούμε απλώς ως παθητικό μέσο και δεν αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο των Υποβολών ή τις δραστηριότητες των χρηστών του Ιστότοπου. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε, επεξεργαστούμε, να αρνηθούμε να αναρτήσουμε, να αναθεωρήσουμε, απορρίψουμε, αποκλείσουμε, αφαιρέσουμε ή να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θεωρούμε απαραίτητη για την επεξεργασία οποιασδήποτε Υποβολής. Αυτό δύναται να περιλαμβάνει τις Υποβολές που κρίνουμε ως καταχρηστικές, δυσφημιστικές, απρεπείς, ψευδείς, παραβιαστικές δικαιώματος τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων δημοσιότητας ή ιδιωτικού απορρήτου, ή οι οποίες είναι προσβλητικές με άλλον τρόπο ή τις οποίες θεωρούμε μη αποδεκτές σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια. Αυτές οι ενέργειες δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση περιεχομένου που φέρεται να μην συνάδει με τους παρόντες Όρους, τον τερματισμό της πρόσβασης χρήστη στον Ιστότοπο και την απομάκρυνση όλων των Υποβολών οποιουδήποτε προσώπου ορίσουμε ως παραβάτη ή κατά συρροή παραβάτη.

Αν ενημερωθούμε από οποιονδήποτε χρήστη ότι κάποια Υποβολή φέρεται να μην συνάδει με τους παρόντες Όρους, δυνάμεθα να διερευνήσουμε τον ισχυρισμό και να αποφασίσουμε σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια την κατάλληλη ενέργεια στην οποία θα προβούμε. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την επεξεργασία, απομάκρυνση ή συνέχιση εμφάνισης οποιασδήποτε Υποβολής.

Ενδέχεται να λαμβάνουμε, ή δυνάμεθα να δημιουργούμε μόνοι μας ή μέσω εξωτερικών συνεργατών μας, πολλές Υποβολές στον Ιστότοπο που να περιέχουν ιδέες, εφευρέσεις, υλικό ή διαφορετικό περιεχόμενο που ίσως να μοιάζουν ή να είναι ίδια ως προς το θέμα, την ιδέα, τη μορφή ή άλλες πτυχές με τις Υποβολές σας στον Ιστότοπο. Για παράδειγμα η SC Johnson ασχολείται ενεργά με την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τη δημιουργία διαφημιστικού υλικού και υλικού προώθησης καθώς και περιεχομένου άλλου τύπου που σχετίζεται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή που ενδέχεται να ενδιαφέρει με διαφορετικό τρόπο άλλους χρήστες, είτε μόνοι μας είτε μέσω τρίτων μερών. Κάνοντας μια Υποβολή, κατανοείτε ότι παραιτείστε από οποιαδήποτε και κάθε απαίτηση ενδεχομένως είχατε, έχετε, ή/και μπορεί να έχετε στο μέλλον αναφορικά με ιδέες, εφευρέσεις, συνθέσεις, βίντεο ή/και άλλα έργα τα οποία χρησιμοποιούνται από την SC Johnson (ή τους συνεργάτες της) που έχουν βασιστεί ή είναι ίδια ή παρόμοια με τυχόν Υποβολές έχετε κάνει στον Ιστότοπο.

ΑΝ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΕΜΑΣ:

(1) Με την παρούσα μάς δίνετε την μη αποκλειστική, παγκόσμια, πλήρως εξοφλημένη, ατελή, διαρκή, αμετάκλητη και απεριόριστη άδεια να χρησιμοποιούμε, επεξεργαζόμαστε, διανέμουμε, εκτελούμε, εμφανίζουμε, ενσωματώνουμε, εκχωρούμε ολόκληρες ή οποιοδήποτε τμήμα των Υποβολών σας και να δημιουργούμε παράγωγα έργα από αυτές κατά οποιονδήποτε τρόπο θεωρούμε κατάλληλο για οποιονδήποτε σκοπό.

Αυτό μεταξύ άλλων σημαίνει ότι:

 • Δεν υποχρεούμαστε να μεταχειριζόμαστε οποιαδήποτε τέτοια Υποβολή ως εμπιστευτική.
 • Αν χρησιμοποιήσουμε την εν λόγω Υποβολή ή επιτρέψουμε σε άλλους τη χρήση της εν λόγω Υποβολής, ή οτιδήποτε ομοιάζει με την εν λόγω Υποβολή, δεν υποχρεούμαστε να πληρώσουμε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο για την εν λόγω Υποβολή ή τη χρήση.
 • Δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε την εν λόγω Υποβολή για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς να αποζημιώσουμε ή ενημερώσουμε εσάς ή οποιονδήποτε άλλο για την εν λόγω Υποβολή ή χρήση.
 • Δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε την εν λόγω Υποβολή σε ιστότοπο, ψηφιακό, έντυπο ή άλλο μέσο ανά την υφήλιο για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

(2) Στον βαθμό που οποιοδήποτε δικαίωμα ενδέχεται να έχετε επί οποιασδήποτε Υποβολής ή σχετικά με οποιαδήποτε Υποβολή δεν δύναται να εκχωρηθεί στην SC Johnson σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή τη νομική θεωρία, με την παρούσα αμετάκλητα παραιτείστε από οποιοδήποτε και όλα τα σχετικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων των δικαιωμάτων δημοσιότητας, δικαιωμάτων ιδιωτικού απορρήτου, δικαιωμάτων εμπορικού απορρήτου και «ηθικών δικαιωμάτων», ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος σχετικά με την απόδοση της ιδιότητας του δημιουργού ή την ακεραιότητα του υλικού ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

(3) Αναγνωρίζετε ότι ευθύνεστε για οποιαδήποτε Υποβολή κάνετε, δηλαδή, αναγνωρίζετε ότι εσείς (και όχι εμείς) έχετε την πλήρη ευθύνη για την Υποβολή, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, αξιοπιστίας, καταλληλότητας, γνησιότητας και συμμόρφωσής της με τους αντίστοιχους νόμους.

(4) Επίσης, αναγνωρίζετε ότι δεν έχουμε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε, αναρτήσουμε ή απαντήσουμε σε οποιαδήποτε Υποβολή σας. Δυνάμεθα να επικοινωνήσουμε με εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για να επαληθεύσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται σε Υποβολή σας, να λάβουμε επιπρόσθετο σχολιασμό και να μαγνητοσκοπήσουμε, καταγράψουμε και να κρατήσουμε αρχείο τυχόν δηλώσεων κάνετε εσείς ή άλλοι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών ή της αλληλογραφίας μας μαζί σας. Συμφωνείτε ότι οποιοδήποτε υλικό δημιουργηθεί από αυτές τις δραστηριότητες θα αποτελεί ιδιοκτησία μας και δύναται να χρησιμοποιηθεί κατά οποιονδήποτε τρόπο κρίνουμε κατάλληλο. Επίσης δυνάμεθα να σας στέλνουμε πληροφορίες και ειδοποιήσεις αναφορικά με την Υποβολή σας μέσω του Ιστότοπου, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλα μέσα βάσει των στοιχείων που μας έχετε παράσχει σχετικά με την Υποβολή σας.

Η SC Johnson διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρού εις καιρόν να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, την αποδοχή ορισμένων ή όλων των Υποβολών σας ή/και την ικανότητά σας να έχετε πρόσβαση σε Υποβολές με ή χωρίς ειδοποίηση σύμφωνα με τη διακριτική της ευχέρεια. Συμφωνείτε ότι η SC Johnson δεν θα είναι υπόλογη προς εσάς ή οποιονδήποτε άλλο για τυχόν αναστολή ή διακοπή της αποδοχής οποιασδήποτε Υποβολής.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Παρότι δεν ευθυνόμαστε για τη συμπεριφορά των χρηστών μας ή για τις Υποβολές που κάνουν, επιθυμούμε να αποτελεί ο Ιστότοπος έναν χώρο στο διαδίκτυο του οποίου το περιεχόμενο δεν παραβιάζει τα δικαιώματα κανενός προσώπου και δεν προσβάλλει ούτε βλάπτει κανέναν. Ως εκ τούτου, κατά τη χρήση του Ιστότοπου, παρακαλείσθε να ΜΗΝ κάνετε τίποτα από τα παρακάτω:

 • να υποβάλετε υλικό που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού, προστατεύεται από εμπορικό απόρρητο ή υπόκειται με διαφορετικό τρόπο σε δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτου μέρους, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ιδιωτικού απορρήτου και δικαιωμάτων δημοσιότητας (π.χ. χρησιμοποιώντας το όνομα ή την εικόνα κάποιου ή κάποια φωτογραφία που έχει τραβήξει κάποιο άλλο πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του), πρέπει να υποβάλετε μόνο υλικό το οποίο κατέχετε κατ' αποκλειστικότητα,
 • να δημοσιεύετε ανακρίβειες ή να κάνετε δηλώσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν εμάς ή οποιονδήποτε άλλο,
 • να υποβάλλετε υλικό παράνομο, απρεπές, ψευδές, παραπλανητικό, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, απειλητικό, υποτιμητικό, πορνογραφικό, παρενοχλητικό, εμπαθές, φυλετικά ή εθνοτικά προσβλητικό, εγείρει αστική ευθύνη, παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή είναι ακατάλληλο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
 • να υποβάλλετε υλικό που προωθεί τα οινοπνευματώδη ποτά, τα ναρκωτικά, τo τσιγάρο και τα όπλα/πυροβόλα (ή τη χρήση οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα),
 • να αναρτάτε διαφημίσεις ή να προβαίνετε σε άγρα πελατών,
 • να διακόπτετε τη λειτουργία του Ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής υπερβολικού φορτίου στον Ιστότοπο,
 • να παραβιάζετε μηχανισμούς ασφαλείας, να διερευνάτε ή εξετάζετε τρόπους για την παραβίαση μηχανισμών ασφαλείας ή να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους παραβίασης μηχανισμών ασφαλείας, όπως επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο να έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο με χρήση των στοιχείων πρόσβασης που σας έχουν παρασχεθεί ή πλαστογραφώντας, διαγράφοντας ή κρύβοντας την κεφαλίδα του πρωτοκόλλου διαδικτύου, τον αποστολέα μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης,
 • να συλλέγετε με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες για άλλους, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων, χωρίς τη συγκατάθεσή τους,
 • να προβαίνετε σε αποκρυπτογράφηση, αποσυμπίληση, αποσυναρμολόγηση ή αντίστροφη μηχανίκευση οποιοδήποτε λογισμικού απαρτίζει ή αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο μέρος του ιστότοπου,
 • να παραβιάζετε οποιονδήποτε τοπικό, πολιτειακό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή να αναρτάτε οποιαδήποτε Υποβολή που θα ενθάρρυνε ή θα έδινε οδηγίες για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος,
 • να παραποιείτε τα στοιχεία σας, την ηλικία σας ή τη σχέση σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, τυχόν σχέσης ή ουσιαστικής σύνδεσής σας με την SC Johnson,
 • να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να στείλετε ή να διαθέσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή χωρίς εξουσιοδότηση διαφήμιση, έκκληση, προωθητικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (junk mail), μαζικά οχληρά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές (chain letters), συστήματα πυραμίδας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή έκκλησης,
 • να αναρτάτε ή κοινοποιείτε οποιαδήποτε ταυτοποιήσιμη προσωπική ή ιδιωτική πληροφορία οποιουδήποτε τρίτου μέρους,
 • να ζητάτε κωδικούς πρόσβασης ή προσωπικά στοιχεία από οποιοδήποτε πρόσωπο,
 • να χρησιμοποιείτε πληροφορίες ή περιεχόμενο που έχετε λάβει από τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους,
 • να αναρτάτε οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιονδήποτε άλλο κώδικα υπολογιστών, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί για τη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λειτουργικού ή υλικού υπολογιστή ή εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών,
 • να εγγράφεστε σε περισσότερους από έναν λογαριασμούς ή να χρησιμοποιείτε ή να προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό, την υπηρεσία ή το σύστημα κάποιου άλλου χωρίς εξουσιοδότηση ή να δημιουργήσετε ψευδή ταυτότητα στον Ιστότοπο ή
 • να προβαίνετε σε συμπεριφορά εξόντωσης, επίμονης παρακολούθησης, εκφοβισμού ή παρενόχλησης.

Οι ακόλουθες είναι οι βασικές επιταγές και απαγορεύσεις για την αλληλεπίδραση στον Ιστότοπο

 • Να σέβεστε τους άλλους κυρίως όταν δεν συμφωνείτε μαζί τους.
 • Ο διάλογος είναι πολύ καλός, ωστόσο πρέπει να γίνεται με εποικοδομητικό τρόπο.
Να αναλαμβάνετε την ευθύνη των λεγόμενών σας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ

Αν επιτρέπεται ή είναι δυνατό μέσω του Ιστότοπου, να (α) αναφορτώνετε περιεχόμενο στον Ιστότοπο μέσω της κινητής συσκευής σας, (β) να λαμβάνετε και να απαντάτε σε μηνύματα ή να κάνετε αναρτήσεις ή να έχετε πρόσβαση σε αυτές μέσω αποστολής μηνυμάτων κειμένου, (γ) να περιηγείστε στον Ιστότοπο μέσω της κινητής συσκευής σας ή/και (δ) να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μέσω εφαρμογής κινητού που έχετε τηλεφορτώσει και εγκαταστήσει στο κινητό σας τηλέφωνο (συλλήβδην «Υπηρεσίες Κινητού»), πρέπει να έχετε συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με συμμετέχοντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας και το συμβόλαιό σας ασύρματης τηλεφωνίας πρέπει να σας παρέχει την απαραίτητη λειτουργία. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να πληρώνετε τέλη υπηρεσιών στον πάροχό σας και σε άλλα τρίτα μέρη όταν μεταβαίνετε και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες τους. Πρέπει να ελέγξετε το συμβόλαιό σας με τον πάροχό σας για να βεβαιωθείτε για τις πιθανές χρεώσεις που ενδέχεται να σας επιβληθούν.

ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Οποιαδήποτε κλήρωση, διαγωνισμός, παιχνίδι ή/και προσφορά προώθησης όπου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω του Ιστοτόπου διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες ή/και όρους και προϋποθέσεις. Λαμβάνοντας κάποιος μέρος σε οποιαδήποτε κλήρωση, διαγωνισμό, παιχνίδι ή προσφορά προώθησης που διατίθενται μέσω του Ιστοτόπου υπόκειται στους εν λόγω κανόνες ή/και όρους και προϋποθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό να διαβάσετε τους ισχύοντες κανόνες ή/και όρους και προϋποθέσεις, ακολουθώντας τους συνδέσμους που βρίσκονται στις εκάστοτε σελίδες ή δραστηριότητες. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τον εν λόγω κανόνων ή/και όρων και προϋποθέσεων και των παρόντων Όρων, οι κανόνες ή/και οι όροι και προϋποθέσεις των κληρώσεων, διαγωνισμών, παιχνιδιών ή προσφορών προώθησης θα επικρατούν, μόνον ωστόσο κατά το βαθμό στον οποίο συγκρούονται.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ

Από καιρού εις καιρόν ενδέχεται να προσφέρουμε προγράμματα σύστασης τα οποία σας επιτρέπουν να υποβάλετε πληροφορίες για τους φίλους ή την οικογένειά σας («Συστημένο Πρόσωπο»), συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διευθύνσεων αλληλογραφίας, αριθμών τηλεφώνου, ονομάτων, διευθύνσεων και άλλων στοιχείων επικοινωνίας, έτσι ώστε να λαμβάνουν πληροφορίες ή/και προσφορές προώθησης αναφορικά με τον Ιστότοπο και τα χαρακτηριστικά του. Επίσης, δυνάμεθα να χρησιμοποιούμε και να αποθηκεύουμε τις εν λόγω πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς αναφορικά με το Συστημένο Πρόσωπο σύμφωνα με το Σημείωμα Ιδιωτικού Απορρήτουμας και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε το αίτημά σας. Δεν χρησιμοποιούμε οποιοδήποτε τέτοιο στοιχείο για οποιονδήποτε άλλο σκοπό παρά μόνο αν το Συστημένο Πρόσωπο συναινέσει στη χρήση για τον εν λόγω άλλο σκοπό. Δύνασθε να συστήσετε μόνο πρόσωπα με τα οποία έχετε κάποια προσωπική σχέση. Πρέπει να έχετε λάβει την συγκατάθεση του Συστημένου Προσώπου πριν μας παράσχετε τα στοιχεία επικοινωνίας του. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των Συστημένων Προσώπων που δύνασθε να υποβάλλετε. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τον αριθμό των διαβιβάσεων σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Συστημένο Πρόσωπο από καιρού εις καιρόν. Δεν δύνασθε να αναιρέσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε παράσχει για ένα Συστημένο Πρόσωπο από τη στιγμή που έχουν υποβληθεί. Ένα Συστημένο Πρόσωπο πρέπει να είναι (α) νόμιμος κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 18ο έτος της ηλικίας του ή της ηλικίας ενηλικίωσης στην έννομη τάξη του τόπου διαμονής του, όποιο είναι μεγαλύτερο, ή (β) ένα πρόσωπο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με την ικανότητα να συνάψει δεσμευτική σύμβαση μαζί μας και το οποίο δεν εμποδίζεται να προβεί στην εν λόγω σύναψη σύμβασης δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας διαμονής του, ή το οποίο έχει την ηλικία που ορίζεται στη σελίδα εγγραφής, και να δύναται να εγγραφεί στις λειτουργίες που προσφέρονται από τον Ιστότοπο και να χρησιμοποιεί διαφορετικά τον Ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε επιπρόσθετους περιορισμούς στα πρόσωπα που δύνασθε να συστήσετε. Τα στοιχεία επικοινωνίας ενός Συστημένου Προσώπου πρέπει να είναι έγκυρα και να ισχύουν έτσι ώστε να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του σχετικά με τον Ιστότοπο και τα χαρακτηριστικά του. Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για την επαλήθευση των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχετε. Δυνάμεθα να επιλέξουμε να ΜΗΝ επικοινωνήσουμε με οποιοδήποτε Συστημένο Πρόσωπο ή/και αποστείλουμε μήνυμα σε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αν εμφανίζεται σε οποιονδήποτε κατάλογο «απαγόρευσης επικοινωνίας» ή «απαγόρευσης αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου». Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συστημένου Προσώπου αν (α) τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει δεν είναι σωστά ή δεν ισχύουν, (β) το εν λόγω πρόσωπο έχει παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων ή (γ) αν ορίσουμε σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια ότι η συμμετοχή του εν λόγω προσώπου ενδέχεται να είναι επιβλαβής για εμάς, τον Ιστότοπο, οποιαδήποτε υπηρεσία ή λειτουργία ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιονδήποτε λόγο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο οριστεί σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια. 

Αν προβείτε σε κατάχρηση οποιουδήποτε προγράμματος συστάσεων ή προβείτε κατ' άλλον τρόπο σε αθέμιτη συμπεριφορά σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα συστάσεων, όπως εμείς ορίζουμε σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, διατηρούμε το δικαίωμα να σας αρνηθούμε περαιτέρω πρόσβαση στον Ιστότοπο. Τα προγράμματα κινήτρων, ανταμοιβών ή συστάσεων υπόκεινται σε επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις που αναρτώνται κατά τη στιγμή που τα εν λόγω προγράμματα διατίθενται στο κοινό. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ τον εν λόγω όρων και προϋποθέσεων και των παρόντων Όρων, οι όροι και προϋποθέσεις των προγραμμάτων κινήτρων, ανταμοιβών ή συστάσεων θα επικρατούν, μόνον ωστόσο στον βαθμό που αυτά συγκρούονται. Διατηρούμε το δικαίωμα, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, να αναστείλουμε, προσωρινά ή μόνιμα, ή να παύσουμε να διαθέτουμε οποιοδήποτε ή όλα τα προγράμματα συστάσεων χωρίς προειδοποίηση, υποχρέωση αιτιολόγησης ή απόδοση ευθύνης.

Αν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να επικοινωνήσετε με το Συστημένο Πρόσωπο (ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος), συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να βλάψετε το Συστημένο Πρόσωπο ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή/και να χρησιμοποιήστε τον Ιστότοπο κατά παράβαση οποιουδήποτε ισχύοντος νόμου, κανόνα ή κανονισμού ή των Όρων.

Στην περίπτωση που ανά πάσα στιγμή διαθέσουμε κάποιο μέσο διαδικτυακής επικοινωνίας μόνο για τα μέλη, δυνάμεθα να επιβάλουμε όλους ή κάποιους από τους περιορισμούς που ορίζονται ανωτέρω, όπως ορίζουμε εμείς σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια και θα επικοινωνούμε μαζί σας και θα σας αποστέλλουμε σημαντικές ενημερώσεις μέσω του εν λόγω διαδικτυακού συστήματος επικοινωνίας.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΗΦΟΛΟΓΙΑΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε ό,τι αφορά οποιοδήποτε χαρακτηριστικό ψηφολογίας/βαθμολόγησης διατίθεται στον Ιστότοπο, πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες στον Ιστότοπο για να υποβάλετε την ψήφο/βαθμολογία σας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν περιορισμών που ορίζονται αναφορικά με τα όρια της ψήφου/βαθμολογίας. Τυχόν ψήφοι/βαθμολογήσεις που έχουμε λάβει από εσάς και υπερβαίνουν οποιονδήποτε περιορισμό ψήφων/βαθμολογήσεων αποκλείονται. Απαγορεύεται η πληρωμή ή καταβολή άλλου αντιτίμου σε ανταλλαγή για ψήφους/βαθμολογήσεις. Τυχόν ψήφοι/βαθμολογήσεις που έχουν δημιουργηθεί από σενάριο, μακροεντολές ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό να θίξει την ακεραιότητα της διαδικασίας ψήφου/βαθμολόγησης όπως ορίζεται από εμάς δύναται να είναι άκυρη. Διατηρούμε το δικαίωμα, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, να αποκλείσουμε οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούμε ότι παραβιάζει τους παρόντες Όρους, παραποιώντας τη διαδικασία ψήφου/βαθμολόγησης ή ενεργώντας χωρίς ήθος ή με αθέμιτο τρόπο και να ακυρώσουμε όλες τις σχετικές ψήφους/βαθμολογήσεις. Οι αποφάσεις μας αναφορικά με όλες τις πτυχές οποιουδήποτε στοιχείου ψήφου/βαθμολόγησης είναι οριστικές και δεσμευτικές, και μεταξύ άλλων, αναφορικά με την καταμέτρηση των ψήφων/βαθμολογήσεων και την επικύρωση ή τον αποκλεισμό τυχόν ύποπτων ψήφων/βαθμολογήσεων ή ψηφοφόρων/βαθμολογητών.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δύνασθε να προσκληθείτε ή να σας ζητηθεί να παρευρεθείτε σε εκδηλώσεις χορηγούμενες από την SC Johnson, τους επιχειρηματικούς μας εταίρους ή σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται από χρήστες του Ιστοτόπου οι οποίες δεν σχετίζονται κατά κανένα τρόπο με την SC Johnson (συλλήβδην «Εκδηλώσεις»). Η συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε Εκδήλωση γίνεται με δική σας ευθύνη και με την παρούσα συμφωνείτε ότι απαλλάσσετε και προφυλάσσετε την SC Johnson από τυχόν υποχρεώσεις, αγωγές, αποζημιώσεις, δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, τυχόν τραυματισμού ή θανάτου δικού σας ή ανήλικου τέκνου δικού σας ή του οποίου έχετε την κηδεμονία, καθώς και εύλογων εξόδων και αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν από την παρεύρεσή σας στις Εκδηλώσεις ή τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε δραστηριότητα διατίθεται στις Εκδηλώσεις. Επίσης με την παρούσα συμφωνείτε ότι εμείς (και οι συνεργάτες μας) δυνάμεθα να μαγνητοσκοπήσουμε και καταγράψουμε οποιαδήποτε εκδήλωση πραγματοποιείται με τη χορηγία της SC Johnson στην οποία εσείς ή τα ανήλικα τέκνα σας ή ανήλικοι των οποίων έχετε την κηδεμονία συμμετέχετε και με την παρούσα συμφωνείτε ότι οι εν λόγω ταινίες και εγγραφές αποτελούν ιδιοκτησία της SC Johnson και εμείς (και οι συνεργάτες μας) δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε το όνομα ή την εικόνα ή τη φωνή σας ή το όνομα, την εικόνα ή τη φωνή των ανήλικων τέκνων σας ή των ανηλίκων των οποίων έχετε την κηδεμονία, την επίδοση και άλλες δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχετε εσείς ή τα ανήλικα τέκνα ή οι ανήλικοι των οποίων έχετε την κηδεμονία για οποιονδήποτε διαφημιστικό, προωθητικό ή άλλο νόμιμο σκοπό σε οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, γνωστά τώρα ή στο μέλλον, ανά την υφήλιο και διαρκώς χωρίς ειδοποίηση, έγκριση ή αποζημίωση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Δυνάμεθα να καθορίσουμε την παρεύρεσή σας σε μια Εκδήλωση εάν συμφωνήσετε γραπτώς προς αυτό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ SC JOHNSON ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ Ή ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SC JOHNSON. Η SC Johnson δεν υποστηρίζει ή εγκρίνει τη χρήση οποιουδήποτε εκ των προϊόντων της κατά τρόπο διαφορετικό από την προοριζόμενη χρήστη του προϊόντος όπως αυτή περιγράφεται στη συσκευασία του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ οποιοδήποτε προϊόν της SC Johnson κατά οποιονδήποτε τρόπο πέραν αυτού για τον οποίο προορίζεται.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ. Η SC JOHNSON ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ (ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΝ Η SC JOHNSON ΤΟ ΘΕΩΡΗΣΕΙ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΧΕΡΕΙΑ, ΣΥΝΕΤΟ.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η SC JOHNSON ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ 'Η ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ.

ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ) ΖΗΜΙΕΣ 'Η ΒΛΑΒΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ:

 • ΧΡΗΣΗ ('Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ) ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ,
 • ΧΡΗΣΗ (Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΤΕ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟ,
 • ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ,
 • ΣΦΑΛΜΑ,
 • ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ,
 • ΔΙΑΚΟΠΗ,
 • ΕΛΑΤΤΩΜΑ,
 • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ή ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ,
 • ΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 'Η
 • ΒΛΑΒΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ.

ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ:

 • ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΠΟΙΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ,
 • ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΚΥΡΩΤΙΚΟΥ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ,
 • ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΥΛΟΓΩΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ (ΝΟΜΙΚΑ «ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ») Ή
 • ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ (ΝΟΜΙΚΑ «ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ»).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ ΜΑΣ Ή ΈΣΤΩ ΚΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ, Ή ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ «ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ» Ή«ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ» ΖΗΜΙΕΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Ο ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΥΤΟΥ. ΩΣΤΟΣΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΣΑΣ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ, ΖΗΜΙΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ (ΕΙΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΠΟΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΥΠΑΙΤΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ή ΔΥΝΑΜΕΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ». ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ Η SC JOHNSON ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

ΑΥΤΟ ΑΦΟΡΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ) ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ:

 • ΟΤΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ,
 • ΟΤΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ,
 • ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ,
 • ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΚΑΙ
 • ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ή ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΑΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΡΘΑ ΤΥΧΟΝ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ή ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΥΛΙΚΟ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ Η SC JOHNSON) ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.

Η SC JOHNSON ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ. ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ή ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΘΕΜΙΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. Η SC JOHNSON ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΟΤΙ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΩΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΕΞΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚΡΥΦΗ ΜΝΗΜΗ (CACHE) Ή ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ Ή ΑΝ ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙ Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΑΣ.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΨΕΙΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ, ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΥΧΟΝ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΘΕΙ Ή ΕΧΕΙ ΛΗΦΘΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΑΠΟΨΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΦΟΡΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΝΝΟΜΕΣ ΤΑΞΕΙΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ 'Η ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΜΕ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε και να προφυλάσσετε την SC Johnson, τις συνδεδεμένες εταιρείες και κάθε ένα από τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους και τους αντιπροσώπους από οποιαδήποτε αγωγή, απαίτηση, απώλεια, δαπάνες, ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων) που προκύπτουν από:

 • τη χρήση του Ιστότοπου από μέρους σας,
 • τη χρήση οποιασδήποτε Υποβολής από μέρους σας,
 • τη συμμετοχή σας σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή πρόγραμμα προσφέρεται από ή μέσω του Ιστότοπου,
 • την παραβίαση ή εικαζόμενη παραβίαση των παρόντων Όρων από μέρους σας,
 • οποιαδήποτε Υποβολή έχει αναρτηθεί από εσάς ή
 • την εικαζόμενη παραβίαση εκ μέρους σας των δικαιωμάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους (συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων, αγωγών για δυσφήμιση, παραβίαση ιδιοκτησίας, δικαίωμα δημοσιότητας, παραβίαση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας, παραβίαση δικαιώματος δημιουργού, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας).

Διατηρούμε το δικαίωμα να διαχειριστούμε και να αμυνθούμε αποκλειστικά έναντι οποιασδήποτε αξίωσης προκύψει από τα ανωτέρω και από οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα αποζημίωσης και εσείς να συνεργαστείτε πλήρως με εμάς στην εν λόγω υπεράσπιση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες Όροι ισχύουν για εσάς από την πρώτη στιγμή που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Η SC Johnson δύναται να καταγγείλει τους παρόντες Όρους ή οποιοδήποτε μέρος αυτών ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς να απαιτείται ειδοποίησή σας. Ωστόσο, τα τμήματα με τον τίτλο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ και ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και κατόπιν της καταγγελίας.

Επιπλέον η SC Johnson δύναται να αναστείλει, περιορίσει ή να τερματίσει ολόκληρο ή μέρος του Ιστότοπου ή την πρόσβαση σε αυτόν ή τη χρήση αυτού από μέρους σας, ανά πάσα στιγμή, χωρίς να ειδοποιηθείτε.

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Η SC Johnson ελέγχει και διαχειρίζεται τον Ιστότοπο από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Racine, Wisconsin, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Οι παρόντες Όροι και η συμφωνία που απορρέει από αυτούς, διέπονται από κάθε άποψη και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας του Wisconsin, στις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως των διατάξεων περί επιλογής εφαρμοστέου δικαίου. Ως εκ τούτου η χρήση του Ιστότοπου από μέρους σας θα διέπεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Πολιτείας του Wisconsin, στις ΗΠΑ. Η Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών πραγμάτων δεν ισχύει για τους παρόντες Όρους.

Η αδυναμία της SC Johnson να ασκήσει, επιβάλει ή να εμμείνει στην αυστηρή άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι παράνομη, άκυρη ή μη εφαρμόσιμη σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, δεν θα επηρεαστεί η νομιμότητα, εγκυρότητα και εφαρμοσιμότητα των εναπομεινασών διατάξεων. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις δεν θα επηρεάζονται ούτε από τη συμπεριφορά μεταξύ των μερών ούτε από την εμπορική πρακτική. Η SC Johnson δύναται να εκχωρήσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της δυνάμει των παρόντων Όρων σε οποιοδήποτε μέρος ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας.

Ανεξαρτήτως οποιουδήποτε αντίθετου νομοθετήματος ή νόμου, οποιαδήποτε αξίωση ή βάση αγωγής προκύψει από τον Ιστότοπο ή σε σχέση με αυτόν, πρέπει να κατατίθεται εντός ενός (1) έτους από τη στιγμή που προκύπτει η εν λόγω αξίωση ή βάση αγωγής ειδάλλως θα παραγράφεται και θα καταργείται.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ζητάτε υπαναχώρηση από τη σύμβαση, ασφαλιστικά μέτρα, ή επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, ούτε θα δικαιούστε αυτών, και δεν θα πρέπει να επιβάλλετε ή περιορίζετε τη λειτουργία ή εκμετάλλευση του Ιστότοπου, οποιουδήποτε διαφημιστικού ή άλλου υλικού δημοσιευτεί σε σχέση με αυτόν ή οποιοδήποτε περιεχόμενο ή άλλο υλικό χρησιμοποιείται ή εμφανίζεται στον Ιστότοπο, ούτε θα δικαιούστε να προβαίνετε στις παραπάνω ενέργειες. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι δεν δημιουργείται καμία σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ υμών και ημών κατά τη χρήση του Ιστότοπου από μέρους σας. Η χρήση του Ιστότοπου από μέρους σας δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί σχέση εργοδότη και εργαζομένου ή εντολέα και εντολοδόχου, κοινοπραξίας ή εταιρικής σχέσης μεταξύ υμών και ημών.

Αν και σχεδιάζουμε τον Ιστότοπο ώστε να είναι συμβατός με τους νόμους των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, δεν δηλώνουμε ούτε υπονοούμε με κανέναν τρόπο ότι το υλικό στον Ιστότοπο είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο προς χρήση εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτό από περιοχές όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο. Αν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο από περιοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με οποιονδήποτε ισχύοντα οικείο νόμο. Δεν δύνασθε να χρησιμοποιήσετε ή εξαγάγετε το υλικό παραβιάζοντας τους νόμους και τους κανονισμούς περί εξαγωγών των ΗΠΑ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια κοινότητα με συνεκτικά πρότυπα για όλους, ωστόσο προσπαθούμε να σεβόμαστε και τους κατά τόπους νόμους. Οι ακόλουθες διατάξεις ισχύουν για χρήστες και μη χρήστες που αλληλεπιδρούν με την SC Johnson εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής:

 • Συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος υπόκειται στους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
 • Συμφωνείτε στη συλλογή, επεξεργασία, διατήρηση και μεταφορά των εν λόγω στοιχείων εντός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ή κάποιας άλλης χώρας ή προς αυτές σύμφωνα με το Σημείωμα Ιδιωτικού Απορρήτουμας. 
 • Αν βρίσκεστε σε χώρα υποκείμενη σε εμπάργκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ή είστε στον κατάλογο του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ με τους Ειδικώς Σεσημασμένους Πολίτες δεν μπορείτε να προβαίνετε σε εμπορικές δραστηριότητες στον Ιστότοπο. Δεν θα χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αν σας απαγορεύεται να λαμβάνετε προϊόντα, υπηρεσίες ή λογισμικό που προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

ΤοΣημείωμα Ιδιωτικού Απορρήτου μας περιλαμβάνει πλήρως την πολιτική μας αναφορικά με τον τρόπο που μεταχειριζόμαστε τα στοιχεία που συλλέγουμε για εσάς (και μέσω αυτόματων μέσων) ή τα οποία εσείς επιλέγετε να μας υποβάλετε.

ΦΙΛΤΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενότητα 230(δ), όπως έχει τροποποιηθεί, σας ενημερώνουμε με την παρούσα ότι διατίθενται στο εμπόριο μέσα προστασίας μέσω γονικού ελέγχου (όπως για παράδειγμα υλικό ή λογισμικό υπολογιστή ή υπηρεσίες φίλτρων) και δύνανται να σας βοηθήσουν στον περιορισμό της πρόσβασης σε υλικό που είναι επιβλαβές για ανηλίκους. Πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενους παρόχους μέσων προστασίας αυτού του είδους μπορείτε να βρείτε στους ακόλουθους δύο ιστότοπους: GetNetWise και OnGuard Online . Η SC Johnson δεν στηρίζει, υποστηρίζει ή εγκρίνει οποιοδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αναφέρονται στους εν λόγω ιστότοπους.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Τυχόν αναφορά οποιουδήποτε προϊόντος στον Ιστότοπο δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή προμήθεια αυτού του προϊόντος και δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο ή ότι η ονομασία και η περιγραφή οποιουδήποτε προϊόντος από τους διανομείς χονδρικής θα είναι όπως αναφέρονται στον Ιστότοπο.

Δεν δυνάμεθα να εγγυηθούμε ότι το προϊόν που εμφανίζεται ως διαθέσιμο θα αποσταλεί αμέσως, καθώς το απόθεμα δύναται να αλλάξει σημαντικά από μέρα σε μέρα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κάποιο προϊόν δύναται να είναι διαθέσιμο στο απόθεμα όταν κάνετε την παραγγελία και να έχει πωληθεί μέχρι τη στιγμή που εκτελείται η παραγγελία σας.

Κατά περίπτωση, οι πολιτικές μας που αφορούν την αποστολή και επιστροφή/αντικατάσταση προϊόντων αναρτώνται στον Ιστότοπο για ενημέρωσή σας. Μελετήστε τις εν λόγω πολιτικές πριν αγοράσετε προϊόντα από τον Ιστότοπο.

Οι τιμές και η διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση.

Παρότι προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις τιμές τους, ενδέχεται να προκύψουν τυπογραφικά λάθη και λάθη στην τιμολόγηση. Στην περίπτωση που κάποιο προϊόν αναφέρεται με λάθος τιμή λόγω τυπογραφικού λάθους ή για άλλη αιτία, θα έχουμε το δικαίωμα να αρνηθούμε ή ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία έχει γίνει για το εν λόγω προϊόν με τη λάθος τιμή, ακόμη και αν η παραγγελία έχει επιβεβαιωθεί ή/και έχει γίνει χρέωση στην πιστωτική σας κάρτα. Στην περίπτωση που ένα προϊόν φέρει λάθος τιμή, δυνάμεθα, σύμφωνα με τη διακριτική ευχέρειά μας, είτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για οδηγίες ή να ακυρώσουμε την παραγγελία σας και να σας ενημερώσουμε σχετικά με την εν λόγω ακύρωση. Αν έχει ήδη γίνει η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας για την αγορά και η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί, θα προβούμε άμεσα σε πίστωση του λογαριασμού της πιστωτικής σας κάρτας με το ποσό της εσφαλμένης τιμής.

Ενδέχεται να υφίστανται ορισμένες παραγγελίες τις οποίες δεν δυνάμεθα να δεχτούμε και θα πρέπει να ακυρωθούν. Διατηρούμε το δικαίωμα, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε ή να ακυρώσουμε οποιαδήποτε παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο. Διατηρούμε το δικαίωμα, σύμφωνα με τη διακριτική μας ευχέρεια, να περιορίσουμε την ποσότητα των τεμαχίων που αγοράζονται ανά πρόσωπο, νοικοκυριό ή ανά παραγγελία. Αυτοί οι περιορισμοί δύνανται να ισχύουν για παραγγελίες που πραγματοποιούνται από τον ίδιο διαδικτυακό λογαριασμό ή με τη χρήση αυτού ή της ίδιας πιστωτικής κάρτας και επίσης για παραγγελίες που έχουν την ίδια διεύθυνση τιμολόγησης ή/και αποστολής. Ο πελάτης θα ενημερωθεί στην περίπτωση που ισχύουν οι εν λόγω περιορισμοί.

Η παραγγελία σας δύναται να ακυρωθεί λόγω περιορισμών των ποσοτήτων που είναι διαθέσιμες για αγορά, ανακριβειών ή σφαλμάτων σε ό,τι αφορά τα προϊόντα ή τις πληροφορίες τιμολόγησης, ή τυχόν προβλήματα που έχει εντοπίσει το τμήμα πίστωσης και αποφυγής απάτης της εταιρείας μας. Δυνάμεθα επίσης να απαιτήσουμε επιπρόσθετες επαληθεύσεις ή πληροφορίες πριν αποδεχτούμε οποιαδήποτε παραγγελία. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας αν ακυρωθεί ολόκληρη ή μέρος της παραγγελίας σας ή αν απαιτούνται επιπρόσθετες πληροφορίες για να δεχτούμε την παραγγελία σας. Αν η παραγγελία σας ακυρωθεί αφού έχει ήδη γίνει η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας, θα προβούμε άμεσα σε πίστωση της πιστωτικής σας κάρτας με το ποσό της χρέωσης.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα είναι η συνολική συμφωνία αναφορικά με όλα τα ζητήματα που συζητήθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επωνυμία της Εταιρείας: S.C. Johnson & Son, Inc.

Στοιχεία καταχώρισης της Εταιρείας: Εταιρεία εγγεγραμμένη με αριθμό μητρώου 1J00813 στην Πολιτεία του Wisconsin, ΗΠΑ.

Έδρα της Εταιρείας: 1525 Howe St., Racine, WI 53403, USA

Στοιχεία επικοινωνίας: Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Kelly Semrau